Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 1

- GV y/c hs ng/cứu sgk, qs hình 1.1 & 1.2(T56),trả lời câu hỏi:

- Sự phong phú về loài được thể hiện ntn?

( HS: số lượng loài hiện nay:1,5 tr, kích thước khác nhau)

- GV: ghi tóm tắt lên bảng

- GV: y/c nhóm hs thực hiện lệnh sgk (T6)

- GV: cho đại diện nhóm trình bày đáp án  nhóm khác bổ sung (nếu cần)

-GV thông báo: Một số ĐV được con người thuần hoá thành vật nuôi, có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của con người.

HĐ2 : (17’)sù ®a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng

Môc tiªu: HS nªu ®­îc mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao víi m«i tr­êng sèng, nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao ®é víi m«i tr­êng sèng.

- GV y/c hs qs hình 1.4 & hoàn thành bài tập điền chú thích.

( HS: + dưới nước: cá, tôm, mực

 + trên cạn: voi, gà, hươi

 +trên không: các loài chim )

- GV chữa nhanh bài tập.

- GV cho hs thảo luận & thực hiện lệnh (T8).

- GV hỏi thêm: Hãy cho ví dụ để c/m sự phong phú về môi sống của ĐV.

(HS: Gấu trắng bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển, lươn đáy bùn.

- GV cho hs thảo luận toàn lớp và rút ra kết luận.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tuần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 18/8/2012 Ngày dạy: 20/8/2012 Tiết 1: BÀI 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm. 1. Kiến thức: Giúp học sinh chứng minh được sự đa dạng phong phú của ĐV thể hiện ở số loài và môi trường sống. 2. Kĩ năng : Rèn luyện cho học sinh kỹ năng quan sát, so sánh và hoạt động nhóm. 3. Thái độ : Giáo dục cho học sinh ý thức học tập và yêu thích môn học. II Chuẩn bị: 1.GV: -Tranh ảnh về ĐV và môi trường sống của chúng - B¶ng phô h×nh1.4 sgk 2.HS :- S­u tÇm tranh ¶nh ®v - Kiến thức lớp 6 III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định: (1’) 2. Bài cũ: 3. Bài mới: Đặt vấn đề:(2’) Thế giới ĐV đa dạng phong phú. Nước ta ở vùng nhiệt đới, nhiều tài nguyên rừng và biển được thiên nhiên ưu đãi cho một thế giới ĐV rất đa dạng và phong phú. Vậy chúng đa dạng và phong phú ntn? Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1:(17’)T×m hiÓu sù ®a d¹ng loµi vµ sù phong phó vÒ sè l­îng c¸ thÓ Môc tiªu: HS nªu ®­îc sè loµi ®éng vËt rÊt nhiÒu, sè c¸ thÓ trong loµi lín thÓ hiÖn qua c¸c vÝ dô cô thÓ. - GV y/c hs ng/cứu sgk, qs hình 1.1 & 1.2(T56),trả lời câu hỏi: - Sự phong phú về loài được thể hiện ntn? ( HS: số lượng loài hiện nay:1,5 tr, kích thước khác nhau) - GV: ghi tóm tắt lên bảng - GV: y/c nhóm hs thực hiện lệnh 6sgk (T6) - GV: cho đại diện nhóm trình bày đáp án " nhóm khác bổ sung (nếu cần) -GV thông báo: Một số ĐV được con người thuần hoá thành vật nuôi, có nhiều điểm phù hợp với nhu cầu của con người. HĐ2 : (17’)sù ®a d¹ng vÒ m«i tr­êng sèng Môc tiªu: HS nªu ®­îc mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao víi m«i tr­êng sèng, nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao ®é víi m«i tr­êng sèng. - GV y/c hs qs hình 1.4 & hoàn thành bài tập điền chú thích. ( HS: + dưới nước: cá, tôm, mực + trên cạn: voi, gà, hươi +trên không: các loài chim) - GV chữa nhanh bài tập. - GV cho hs thảo luận & thực hiện lệnh 6(T8). - GV hỏi thêm: Hãy cho ví dụ để c/m sự phong phú về môi sống của ĐV. (HS: Gấu trắng bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển, lươn đáy bùn... - GV cho hs thảo luận toàn lớp và rút ra kết luận. 1. Sự đa dạng loài & sự phong phú về số lượng cá thể. - Thế giới ĐV rất đa dạng về loài và đa dạng về số lượng cá thể trong loài. 2. Sự đa dạng về môi trường sống. - ĐV có ở khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trường sống. Kết luận chung, tóm tắt :(1’) HS đọc kết luận sgk 4. Kiểm tra, đánh giá: (6’) HS làm bài tập : Hãy đánh dấu + vào câu trả lời đúng. C©u 1. Động vật có ở khắp nơi do: a. Chúng có khả năng thích nghi cao. b. Sự phân bố có sẵn từ xa xưa c. Do con người tác động. C©u 2: Sù ®a d¹ng phong phó cña ®éng vËt thÓ hiÖn ë: a.Sù ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc. b.Sù ®a d¹ng vÒ loµi. c.Sù ®a d¹ng sè l­îng c¸ thÓ. d. C¶ a,b,c ®Òu ®óng 5. Dặn dò: (1’) - Học bài trả lời câu hỏi sgk - Kẻ bảng 1 (T9) vào vở BT. --------—–& —–-------- Ngày soạn: 19/8/2012 Ngày dạy:21/8/12 Tiết 2: Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT. I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: 1 Kiến thức : Giúp hs nêu được đặc điểm cơ bản để phân biệt ĐV với TV & đặc điểm chung của ĐV, nắm được sơ lược cách phân chia giới ĐV. 2 Kĩ năng:Rèn luyện cho hs khả năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp & hoạt động nhóm. 3 Thái độ : Giáo dục cho hs ý thức học tập & yêu thích bộ môn. II. Chuẩn bị: 1.GV: Tranh phãng to H 2.1 , 2.2 SGK. B¶ng phô 1vµ 2 sgk 2.HS: ¤n kiÕn thøc TÕ bµo, nghiªn cøu tr­íc néi dung bµi. III. Tiến trình lên lớp: 1. ổn định : ( 1’) 2. Bài cũ: ( 7’) 1. H·y kÓ tªn nh÷ng ®éng vËt th­êng gÆp ë n¬i em ë? Chóng cã ®a d¹ng,phong phó kh«ng? 2. Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó thÕ giíi ®éng vËt m·i ®a d¹ng vµ phong phó? 3. Bài mới: . Đặt vấn đề:(1’) Nếu đem so sánh con gà với cây bàng thì ta thấy chúng khác nhau hoàn toàn. Xong chúng đều là cơ thể sống " Phân biệt chúng bằng cách nào? Triển khai bài: Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức HĐ1:(12’) a.Vấn đề 1: So sánh ĐV với TV Môc tiªu: HS t×m ®­îc ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®éng vËt vµ thùc vËt. - GV y/c hs qs hình 2.1 & thực hiện lệnh 6(T9) sgk - GV kẻ bảng 1 lên bảng để hs chữa bài. (Gọi nhiều nhóm hs " gây hứng thú) - GV nhận xét & thông báo kết quả - GV tiếp tục y/c hs thảo luận 2 câu hỏi sgk (T9) phần I - GV ghi ý kiÕn bæ sung vµo c¹nh b¶ng. - GV nhËn xÐt vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng nh­ b¶ng ë d­íi. - GV yªu cÇu tiÕp tôc th¶o luËn: ? §éng vËt gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo? ?§éng vËt kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo? - HS dựa vào kết quả bảng 1 thảo luận: + Giống nhau: ctạo từ TB, lớn lên, sinh sản + Khác nhau: Di chuyển, dị dưỡng, tk, giác quan, thành TB. - GV cho đại diện nhóm trả lời * HS ghi k. luËn: 1.Đặc điểm chung của động vật KÕt luËn: - §éng vËt vµ thùc vËt : + Gièng nhau: §Òu lµ c¸c c¬ thÓ sèng ,®Òu cÊu t¹o tõ tÕ bµo, lín lªn vµ sinh s¶n. + Kh¸c nhau: §V cã kh¶ n¨ng Di chuyÓn, Cã hÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan, sèng dÞ d­ìngnhê vµo chÊt h÷u c¬ cã s½n - TV: kh«ng di chuyÓn, kh«ng cã HTKvµ gi¸c quan, sèng tù d­ìng, tù tæng hîp chÊt h÷u c¬ ®Ó sèng. b.Vấn đề 2: Đặc điểm chung của ĐV Môc tiªu: HS n¾m ®­îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt. - GV:Yªu cÇu HS lµm bµi tËp ë môc II trong SGK trang 10. ? §éng vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung nµo? -HS N.cøu vµ tr¶ lêi, c¸c em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV ghi c©u tr¶ lêi lªn b¶ng vµ phÇn bæ sung. - HS theo dâi vµ tù söa ch÷a. HS rót ra kÕt luËn. - GV th«ng b¸o ®¸p ¸n đúng * ¤ 1, 3, 4. - GV y/c hs rút ra kết luận HĐ2: (7’) S¬ l­îc ph©n chia giíi ®éng vËt Môc tiªu:HS n¾m ®­îc c¸c ngµnh ®éng vËt sÏ häc trong ch­¬ng tr×nh sinh häc líp 7 - GV gọi 1 hs đọc thông tin ¡ mục III sgk (T10) & gv giới thiệu : + Giới ĐV chia thành 20 ngành thể hiện qua hình 2.2sgk + Chương trình SH7 chỉ học có 8 ngành cơ bản HS nghe vµ ghi nhí kiÕn thøc. HĐ 3: (11’): T×m hiÓu vai trß cña ®éng vËt Môc tiªu: HS n¾m ®­îc lîi Ých vµ t¸c h¹i cña ®éng vËt - GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh b¶ng 2: §éng vËt víi ®êi sèng con ng­êi (SGK/11) HS: C¸c nhãm ho¹t ®éng, trao ®æi víi nhau vµ hoµn thµnh b¶ng 2. HS: §¹i diÖn nhãm lªn ghi kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - GV kÏ s½n b¶ng 2 ®Ó HS ch÷a bµi. - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái: ? §éng vËt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ng­êi? - HS ho¹t ®éng ®éc lËp, yªu cÇu nªu ®­îc: + Cã lîi nhiÒu mÆt nh­ng còng cã mét sè t¸c h¹i cho con ng­êi. - Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn. Đặc điểm chung của động vật - Động vật có những đặc điểm phân biệt với thực vật. + Có khả năng di chuyển + Có hệ thần kinh và giác quan + Chñ yÕu dÞ d­ìng( kh¶ n¨ng dinh d­ìng nhê chÊt h÷u c¬ cã s½n) 2. Sơ lược phân chia giới động vật Cã 8 ngµnh ®éng vËt + §éng vËt kh«ng x­¬ng sèng: 7 ngµnh(§V nguyªn sinh,Ruét khoang,C¸c ngµnh giun :(giun dÑp, giun trßn,giun ®èt), th©n mÒm, ch©n khíp). + §éng vËt cã x­¬ng sèng: 1 ngµnh ( cã 5 líp: c¸, l­ìng c­, bß s¸t, chim, thó). 3. Vai trò của ĐV - ĐV mang lại lợi ích nhiều mặt cho con người tuy nhiên một số loài có hại. 4. Kiểm tra, đánh giá: (4’) GV cho hs trả lời câu hỏi 1 & 3 sgk (T12) 5. Dặn dò: (1’) - Học bài & đọc mục ‘ Có thể em chưa biết’ - Chuẩn bị cho bài sau : + Tìm hiểu đs đv xung quanh, Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản.

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tuan_1.doc
Giáo án liên quan