Giáo án Thể dục 7 - Tiết 51: Bật nhảy - Chạy bền

A. MỤC TIÊU

- Bật nhảy: Ôn tập các động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân. Yêu cầu hoàn thiện được kĩ thuật các bài tập bổ trợ.

- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân thể dục, còi, đồng hồ

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 51: Bật nhảy - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 02/ 02/ 2009 Ngµy gi¶ng: 03/ 03/ 09 (6a) 05/ 02/ 09 (6b-c) TiÕt 51: BËt nh¶y - Ch¹y bÒn A. Môc tiªu - BËt nh¶y: ¤n tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. Yªu cÇu hoµn thiÖn ®­îc kÜ thuËt c¸c bµi tËp bæ trî. - Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. B. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc PhÇn më ®Çu: 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y b­íc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn HS tËp bæ trî PhÇn c¬ b¶n: 1. BËt nh¶y: - ¤n tËp ®¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau, ®¸ l¨ng ngang. - Ngåi mét ch©n - Ch¬i trß ch¬i: BËt nh¶y 2 ch©n tiÕp søc 2. Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Cñng cè: néi dung cña bµi 30 – 35 ‘ - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x - Häc sinh «n tËp - Hs chia lµm hai ®éi ch¬i - HS ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn +) Nam 300 m +) N÷ 250 m. PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn HS vÒ «n tËp 5 – 7’ x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 51.doc