Giáo án Thể dục 7 - Tiết 28: Chạy nhanh – Tự chọn

A. MỤC TIÊU

- Chạy nhanh: Ôn xuất phát cao, chạy nhanh 60 m

- Tự chọn: Ôn kỹ thuật tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm. Yêu cầu thực hiện linh hoạt khéo léo, dẻo dai.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân thể dục, cầu, còi, đồng hồ

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 28: Chạy nhanh – Tự chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 8/12/ 08 Ngµy gi¶ng: 9/12/08(6b) TiÕt 28: Ch¹y nhanh – tù chän A. Môc tiªu - Ch¹y nhanh: ¤n xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 60 m - Tù chän: ¤n kü thuËt t©ng cÇu b»ng ®ïi, chuyÒn cÇu theo nhãm. Yªu cÇu thùc hiÖn linh ho¹t khÐo lÐo, dÎo dai. B. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cÇu, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – tæ chøc PhÇn më ®Çu 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y b­íc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng §¸ m¸ ngoµi PhÇn c¬ b¶n 1/ Ch¹y nhanh ¤n xuÊt ph¸t cao, ch¹y nhanh 60 m 2/ §¸ cÇu ¤n kü thuËt t©ng cÇu ¤n chuyÒn cÇu theo nhãm * Cñng cè: néi dung cña bµi PhÇn kÕt thóc Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn HS vÒ «n tËp 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n 30-32’ 4-5’ - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn HS tËp bæ trî x x x x x x x x x 60 m GV h­íng dÉn HS «n tËp C¸c nhãm «n tËp chuyÒn cÇu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 28-Chay nhanh-Tu chon.doc