Giáo án Tổng hợp Lớp 4+5 - Tuần 32

LỚP 4+5: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (Bảo vệ môi trường của địa phương)

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Biết cách giữ gìn vệ sinh bản thân và chỗ ở.

- Nêu được những việc làm cụ thể của bản thân trong việc bảo vệ môi trường ở nhà

- Vận động tuyên truyền cùng mọi nguoiwf bảo vệ môi trường.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

Một số tranh, ảnh về bảo vệ môi trường.

 III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc27 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 4+5 - Tuần 32, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 32 Ngày soạn:......................................... Ngày giảng: Thứ ............................... Chào cờ ........................................ Đạo đức LỚP 4+5: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG (Bảo vệ môi trường của địa phương) I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Biết cách giữ gìn vệ sinh bản thân và chỗ ở. - Nêu được những việc làm cụ thể của bản thân trong việc bảo vệ môi trường ở nhà - Vận động tuyên truyền cùng mọi nguoiwf bảo vệ môi trường. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Một số tranh, ảnh về bảo vệ môi trường. III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức 2. KT bài cũ: - Em cần làm những việc gì để bảo vệ môi trường? - Nhận xét, đánh giá. 3. Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. - Gọi HS nhắc lại tên bài. 3.2. Các hoạt động: * Hoạt động 1: Liên hệ thực tế. - Hãy xem lại việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở đã được làm tốt chưa ? Nếu chưa, thì theo em tại sao lại có hiện tượng đó ? - Nhận xét, bổ sung. * Hoạt động 2: Đề xuất ý kiến. - Để giảm bớt sự ô nhiễm của môi trường sống ở địa phương mình mà đặc biệt là nơi em ở, ta cần phải làm gì ? - Kết luận: Bảo vệ môi trường là điều cần thiết mà ai cũng phải có trách nhiệm thực hiện. 4. Củng cố - Dặn dò: - Hệ thống lại bài. - Liên hệ nhắc nhở học sinh biết vận dụng và có ý thức bảo vệ môi trường địa phương nơi sinh sống - Nhận xét tiết học. - hs hát - 2HS nêu. - Nhắc lại. - Thảo luận nhóm 5 và cử đại diện nhóm trình bày, lớp nhận xét. - Không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi quy định, ..... - Nghe. - Lắng nghe. Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n TËp ®äc To¸n Tªn bµi 63. v­¬ng quèc v¾ng nô c­êi 156. luyÖn tËp I. Môc ®Ých yªu cÇu - §äc ®óng c¸c tõ, tiÕng khã. ng¾t nghØ h¬i ®óng sau dÊu c©u, nhÊn giäng ë mét sè tõ ng÷. - HiÓu tõ ng÷ trong bµi. - ý nghÜa: Cuéc sèng thiÕu tiÕng c­êi sÏ v« cïng tÎ nh¹t, buån ch¸n. - Cñng cè cho HS vÒ phÐp chia. - RÌn kÜ n¨ng, thùc hiÖn ®úng c¸c phÐp tÝnh. - GD HS vËn dông kiÕn thøc vµo cuéc sèng. II. §å dïng G: Tranh minh ho¹, phiếu giao việc G:PhiÕu bt III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: 2 h/s ®äc bµ× “con chuån chuån n­íc?” vµ TLCH NX. 2.Dạy bài mới: -GTB: h/d h/s chia ®o¹n, ®äc nèi tiÕp ®o¹n.- Giao viÖc. 1.Kiểm tra bài cũ: H: 1 h/s lªn b¶ng lµm bµi4 (T164- sgk) - D­íi líp lµm phiÕu , theo dâi vµ nhËn xÐt. 2 H: LuyÖn ®äc nèi tiÕp ®o¹n ( h/s tù söa lçi ph¸t ©m , ng¾t nghØ h¬i) G: NhËn xÐt.- 2.Dạy bài mới: GTB: H/d lµm BT1(sgk/164). Giao viÖc. 3 G: KT ®äc nèi tiÕp, söa sai, -HD ®äc tõ khã:.. ®äc c©u dµi.HD luyÖn ®äc trong nhãm, ®äc c¶ bµi. H: Tù h/s lµm BT1. T164. -1 h/s lªn b¶ng, líp lµm vµo vë. 4 H: LuyÖn ®äc trong nhãm, ®äc c¶ bµi, tù chØnh söa cho nhau G: - Gäi h/s NX vµ ch÷a bµi. HD h/s lµm BT2 (T164/ sgk) 5 G: KiÓm tra, nhËn xÐt - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi, h/d h/s t×m hiÓu bµi qua c¸c c©u hái tr sgk, t×m ý chÝnh mçi ®o¹n, ghi b¶ng. Giao viÖc H: Lµm BT2 (sgk), 2 h/s lªn b¶ng, d­íi líp lµm vµo vë. Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 6 H: §äc ®o¹n cßn l¹i vµ tËp tr¶ lêi c©u hái sgk, Suy nghÜ néi dung bµi ®äc. G: Ch÷a bµi vµ chèt bµi ®óng - H/dÉn BT3.4 ( T164/ sgk): 1 h/s ®äc y/c, h/d c¸ch tÝnh. Giao viÖc. 7 G:H/d t×m hiÓu bµi=>Néi dung chÝnh cña bµi, 2 h/s nªu l¹i néi dung. - HD ®äc ®o¹n 2 ( ®äc mÉu, h/d ®äc) h/s ®äc tr­íc líp, nhËn xÐt, 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè: Bµi T§ nãi lªn ®iÒu g×? - DÆn hs chuÈn bÞ bµi, vÒ nhµ ®äc l¹i truyÖn. - ChuÈn bÞ bµi sau: H: Lµm bµi vµo vë, 2 h/s lªn b¶ng. 8 H: §äc bµi, ghi bµi. G: Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - DÆn dß HS vÒ nhµ xem l¹i bµi vµ chbÞ bµi sau : LuyÖn tËp. - GV nhËn xÐt tiÕt häc, Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n To¸n TËp ®äc Tªn bµi 156. «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè TƯ NHIÊN 63. ót vÞnh i. Môc ®Ých yªu cÇu - Cñng cè vÒ k/n vÒsè tù nhiªn, c¸c phÐp tÝnh vÒ sè tù nhiªn - Gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan, vµ nªu ®­îc gi¸ trÞ cña tõng sè. - GD h/s biÕt tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp. - §äc ®óng c¸c tiÕng, tõ khã hoÆc dÔ lÉn : thanh ray, trÎ ch¨n tr©u, nÐm ®¸, m¸t r­îi, giôc gi·, lao ra, la lín, kh«ng nãi nªn lêi,... - §äc tr«i ch¶y ®­îc toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ, nhÊn giäng ë nh÷ng tõ thÓ hiÖn ph¶n øng nhanh, kÞp thêi, hµnh ®éng dòng c¶m cøu em nhá cña ót VÞnh. ii. §å dïng G: PhiÕu bµi tËp, H: G: Tranh minh häa,, phiếu giao việc H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: H: 1 h/s lªn b¶ng lµm bµi 2 (T159/ sgk, d­íi líp ktra chÐo bµi tËp vÒ nhµ.- NhËn xÐt bµi cña b¹n 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: 2 h/s ®äc bµi “bÇm ¬i. vµ TLCH- NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB:Ut vÞnh., h/d chia ®o¹n, h/d ®äc.G/ viÖc. 2 G: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB- H/d bµi tËp 1 sgk (tr 160) H: luyÖn ®äc nèi tiÕp ®o¹n ( h/s tù söa lçi ph¸t ©m , ng¾t nghØ h¬i...) *HSKT: Đọc đoạn 1 trong bài - GV nhận xét 3 H: lµm BT1 T160/ sgk. 2 h/s lªn b¶ng, líp lµm vµo vë. G: KT söa sai, h/d ®äc tõ.,®äc c©u dµi, ®äc chó gi¶i. Giao viÖc. 4 G: KiÓm tra, nhËn xÐt, KL,.H/d lµm BT2 (tr 160). Giao viÖc. H: luyÖn ®äc trong nhãm, ®äc c¶ bµi, tù chØnh söa cho nhau 5 H: 1 h/s lµm bµi trªn b¶ng, d­íi líp lµm vµo vë. NhËn xÐt bµi cña b¹n. G: KiÓm tra, nhËn xÐt - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. H/d hs t×m hiÓu bµi qua c¸c c©u hái sgk, t×m ý chÝnh mçi ®o¹n. G/viÖc 6 G: Ch÷a bµi vµ chèt bµi ®óng - HD BT3 ,4( Tr 160- sgk ): 1 h/s ®äc y/c. G/viÖc. H: §äc ®o¹n cßn l¹i vµ tËp tr¶ lêi c©u hái sgk, suy nghÜ néi dung bµi ®äc. 7 H: Lµm bµi vµo vë, 2 h/s lªn b¶ng lµm. G.H/d t×m hiÓu bµi => Néi dung chÝnh, 1 h/s nªu l¹i. HD ®äc diÔn c¶m ( ®äc mÉu, h/d ®äc) gäi h/s ®äc, thi ®äc, NX, 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: C©u chuyÖn ca ngîi ®iÒu g×? - NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi 8 G: Ch÷a bµi, nhËn xÐt.H/d h/s lµm Bt5 . gäi h/s nhËn xÐt, G/v NX 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: C/cè vÒ sè tù nhiªn ,chuÈn bÞ bµi: ¤n tËp sè tù nhiªn. - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - NhËn xÐt giê häc. H: §äc bµi, ghi bµi. Rút kinh nghiệm Kĩ thuật – giáo viên bộ môn soạn giảng Ngày soạn: ................................................................... Ngày giảng: Thứ .......................................................... Thể dục – giáo viên bộ môn soạn giảng Nhãm Líp 4 Líp 5 M«n Khoa häc Khoa häc Tªn bµi 63 . ®éng vËt ¨n g× ®Ó sèng 63. Tµi nguyªn thiªn nhiªn I. Môc ®Ých yªu cÇu - HS kÓ tªn mét sè §V vµ thøc ¨n cña chóng. - HS ph©n biÖt ®­îc lo¹i §V theo thøc ¨n cña chóng. - Cã kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ tµi nguyªn thiªn nhiªn. - KÓ tªn mét sè tµi nguyªn thiªn nhiªn cña n­íc ta. - Nªu ®­îc lîi Ých cña tµi nguyªn thiªn nhiªn. * HiÓu nội dung khai th¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn cña ®Êt n­íc cã kÕ ho¹ch vµ hîp lÝ. II. §å dïng G:PhiÕu. - H×nh minh ho¹ trang 130, 131 - SGK. iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ Líp 4 Líp 5 1 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC. §äc l¹i KL cña T62. 2.Dạy bài mới: GTB,vµo bµi. - H/D H§1: T×m hiÓu nhu cÇu thøc ¨n cña c¸c lo¹i ®éng vËt kh¸c nhau. *CTH. Cho h/s th¶o luËn . 1.Kiểm tra bài cũ: H: TLCH trong phiÕu: + GV yªu cÇu HS lªn b¶ng tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi 62. 2 H. Th¶o luËn, §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o. . G: NX, KL. 2.Dạy bài mới: - GTB.vµo bµi. - H/d h/® 1: C¸c lo¹i tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ t¸c dông cña chóng Giao viÖc. 3 G. NhËn xÐt, KL - H/D H§2Trß ch¬i ®è b¹n con g×?.*CTH.Cho h/s ch¬i trß ch¬i theo nhãm. H: HS q/s h×nh sgk vµ tr¶ lêi 2 c©u hái sgk. 1 HS tr×nh bµy. *HSKT: kể tên tài nguyên thiên nhiên 4 H. HS ch¬i theo HD. G: NX, KL, HD H§2: Ých lîi cña tµi nguyªn thiªn nhiªn - Giao viÖc. 5 G. KT, NX, KL. HD h/s rót ra KL chung. H: Quan s¸t h×nh minh ho¹ trong SGK .Lµm viÖc theo cÆp. B¸o c¸o. 6 H. HS ®äc bµi theo nhãm. 3.Củng cố – dặn dò: G : NX, KL, Khen ngîi. H/s ph¸t biÓu. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè :gäi hs ®äc KL(b¹n cÇn biÕt). - DÆn dß : VÒ nhµ «n bµi ch/bÞ bµi sau. 7 G: N/xÐt, ®gi¸. HD h/s liªn hÖ thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng. - C2: Gäi hs ®äc KL tr sgk. - D2: VN chbÞ bµi sau. Trao ®æi chÊt ë §V. - Y/c hs ghi bµi. H; Ghi bµi Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n Luyện từ và câu Toán Tªn bµi 63.thªm tr¹ng ng÷ chØ thêi gian cho c©u 157. luyÖn tËp i. Môc ®Ých yªu cÇu - LuyÖn tËp sö dông ®óng dÊu phÈy trong khi viÕt. - HiÓu vµ ghi nhí t¸c dông cña dÊu phÈy - Cñng cè vÒ mqh gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch, chuyÓn ®æi c¸c sè vÒ tØ sè phÇn tr¨m. - RKN chuyÓn ®æi lµm ®­îc bµi tËp. - GD h/s cã ý thøc trong häc tËp. ii. §å dïng G: PhiÕu bµi tËp H: G: bảng phụ H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: G:KTBC? §äc thuéc lßng ghi nhí tiÕt62. NhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ hs. 2.Dạy bài mới: GTB. - HD h/s lµm BT1(sgk) G/ viÖc. 1.Kiểm tra bài cũ: H: 1 h/s lªn b¶ng ch÷a bµi 2( T164-sgk) NhËn xÐt bµi cña b¹n. 2 H: Th¶o luËn, lµm bµi, b¸o c¸o. - H/s kh¸c nhËn xÐt. G: NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB; - HD h/s lµm BT1. (T165- sgk). Giao viÖc. 3 G: NX,.- Gäi HS ch÷a bµi.H/d lµm BT2( sgk). G/ viÖc. H: Lµm bµi tËp vµo vë. 1 h/s lªn b¶ng ch÷a bµi. 4 H:Th¶o luËn lµm bµi 2. B¸o c¸o kÕt qu¶. G: C/cè l¹i c¸ch tÝnh %. H­íng dÉn BT2 ( T165- sgk).G/v. 5 G: NX, KL. H­íng dÉn lµm BT3. Giao viÖc. H: Lµm BT2 vµo vë,Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 6 H: Tù h/s lµm bµi. G: Ch÷a bµi vµ chèt bµi ®óng. - H­íng dÉn BT3 ( T165- sgk) 1 h/s ®äc y/c. Giao viÖc. 7 G: Gäi h/s ®äc bµi viÕt gv NX, KL 3.Củng cố – dặn dò: - NhÊn m¹nh néi dung bµi. NX tiÕt häc - DÆn HS : VN viÕt l¹i vµo vë ®o¹n v¨n vµ CB bµi sau: Thªm tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n cho c©u. H: Lµm bµi, ch÷a bµi. 8 H: Ghi bµi vµ ch÷a bµi. G: Ch÷a bµi, nhËn xÐt.HD h/s lµm BT4T165. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè:gäi hs nªu c¸ch tÝnh % - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - DÆn dß: - Lµm l¹i c¸c bµi tËp vµo vë. ChuÈn bÞ : ¤n tËp - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n To¸n LuyÖn tõ vµ c©u Tªn bµi 157. «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh tù nhiªn 63. «n tËp vÒ dÊu c©u(dÊu phÈy) i .Môc ®Ých yªu cÇu - H/s vËn dông kt vÒ sè tù nhiªn ®Ó lµm ®­îc c¸c bµi tËp. - rÌn cho h/s biÕt t×m sè bÐ, sè lín, t×m x biÕt. - GD h/s biÕt tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp. - LuyÖn tËp sö dông ®óng dÊu phÈy trong khi viÕt. - HiÓu vµ ghi nhí t¸c dông cña dÊu phÈy ii. §å dïng Gv: b¶ng phô, pbt Hs: Gv: GiÊy khæ to, bót d¹.B¶ng phô Hs: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: H: 1 h/s lªn b¶ng ch÷a bµi5/sgk/160 d­íi líp ktra chÐo bµi tËp vÒ nhµ. - NhËn xÐt bµi cña b¹n 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: 1 h/s ®Æt c©u cã sö dông dÊu phÈy.- NhËn xÐt tõng HS. 2.Dạy bài mới: - GTB: Nªu n/d giê häc, h/d bµi tËp 1( sgk). G/ viÖc. 2 G: NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB: Giíi thiÖu bµi «n tËp vÒ sè tù nhiªn. - HD bµi tËp 1 ( T.161- sgk ). H: Th¶o luËn vµ lµm BT vµo VBT. .- B¸o c¸o. 3 H: 1 h/s lµm bµi 1,2 (T161 -sgk) , ch÷a bµi. NX bµi cña b¹n. G: KT, kÕt luËn.- H/d bµi tËp2 ( T.120-sgk), 1 h/s ®äc y/c. G/ viÖc. 4 G: NX, ch÷a bµi, h/d c¸ch lµm BT3 T161. Giao viÖc. H: - Tù h/s lµm BT2 . 5 H: 1 h/s lªn b¶ng lµm BT3, d­íi líp lµm vµo vë. G: NhËn xÐt, KL. H/d bµi tËp 3 (– sgk). HS ®äc y/c . H/d c¸ch lµm. Giao phiÕu. 6 G: Ch÷a bµi vµ chèt bµi ®óng - HdÉn BT4 (T161- sgk). Giao viÖc. H: Lµm bµi c¸ nh©n: 7 H: 1 em lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp lµm vµo vë. G: KT, NX,KL. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè l¹i c¸ch sö dông dÊu phÈy, - DÆn dß:VÒ nhµ lµm bµi vë, chuÈn bÞ bµi: ¤n tËp vÒ dÊu c©u.DÊu hai chÊm - Nhận xét tiết học. 8 G: Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: Nªu l¹i nh÷ng kiÕn thøc võa häc. - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi: ¤n tËp vÒ sè tù nhiªn. - Nhận xét tiết học. - H/s ghi bµi. H: Ghi bµi. Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n ChÝnh t¶ (nhí - viÕt) ChÝnh t¶ (nhí - viÕt) Tªn bµi 32. v­¬ng quèc v¾ng nô c­êi 32. bÇm ¬i i. Môc ®Ých yªu cÇu - H/s nhí viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n v¨n ®· HTL trong bµi. V­¬ng quèc v¾ng nô c­êi. - RÌn cho h/s viÕt ®óng c¸c tõ khã. T×m ®óng c¸c ©m s/x, o/«/¬. - GD h/s biÕt tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp. - Nhí viÕt chÝnh x¸c, ®Ñp bµi BÇm ¬i - Lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶. - RÌn cho h/s biÕt tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp ii. §å dïng G:Bphô BT. H: G: GiÊy khæ to, bót d¹. H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: G:KTBC: 1 h/s viÕt b¶ng 3 tiÕng cã nghÜa b¾t ®Çu b»ng ch/tr, d­íi líp viÕt nh¸p: NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB, -HD viÕt chÝnh t¶: Gäi HS ®äc thuéc lßng ®o¹n viÕt. Hái: Gäi h/s tr¶ lêi, h/d h/s viÕt tõ khã. G/ viÖc. 1.Kiểm tra bài cũ: H: - Gäi HS lªn b¶ng ®äc cho 2 HS viÕt b¶ng, HS c¶ líp viÕt vµo vë tªn c¸c danh hiÖu gi¶i th­ëng vµ huy ch­¬ng ë bµi tËp 3 trang 128, SGK. - 1 hs lªn b¶ng viÕt 2 H: ViÕt tõ khã viÕt,dÔ sai.. Ghi ®Çu bµi. G: NhËn xÐt. 2.Dạy bài mới: - GTB: nªu n/vô, 1 h/s ®äc bµi viÕt, H/d t×m hiÓu néi dung bµi.-h/d h/s t×m tõ khã viÕt, Giao viÖc. 3 G: - KiÓm tra, nhËn xÐt.H/d c¸ch tr×nh bµy, nh÷ng hiÖn t­îng chÝnh t¶ ®Æc biÖt. GV nh¾c nhë h/s tr­íc khi viÕt. H: §äc bµi viÕt, viÕt nh¸p tõ khã. Ghi ®Çu bµi chÝnh t¶ 4 H: - Hs nhí viÕt bµi vµo vë G: H/s tù viÕt. Giao viÖc. 5 G: KiÓm tra, nh¾c nhë, ®äc bµi cho h/s so¸t. Thu bµi, nhận xét bµi. H­íng dÉn bµi tËp 2, 3( sgk) - Giao viÖc H: So¸t l¹i ®o¹n võa viÕt 6 H: Lµm bµi tËp 2 Ch÷a bµi, nhËn xÐt. G: §äc bµi cho h/s so¸t, nhận xét bµi, nhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy, ch÷a lçi. H/dÉn bµi tËp 2,3(-sgk). Giao viÖc 7 G: Ch÷a bµi, kÕt luËn. NhËn xÐt bµi viÕt chÝnh t¶ vµ ch÷a lçi. 3.Củng cố – dặn dò: - Củng cố lại nội dung bài - VÒ nhµ hoµn thµnh bµi tËp 2, vµo vë. - NX giê häc. H: Th¶o luËn nhãm lµm bµi tËp 2,3 vµo VBT. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt 8 H: Ch÷a bµi 2 vµo vë. G: Ch÷a bµi, KL. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè l¹i c¸ch tr/bµy 1 bµi ch/t¶, - DÆn dß: VÒ nhµ lµm BT vµo vë. - - NhËn xÐt giê häc. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: ............................................................... Ngày giảng: Thứ ...................................................... Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n KÓ chuyÖn KÓ chuyÖn Tªn bµi 32. kh¸t väng sèng 32. nhµ v« ®Þch i. Môc ®Ých yªu cÇu - KÓ l¹i b»ng lêi cña m×nh mét c¸ch tù nhiªn 1 c©u chuyÖn kh¸t väng sèng - HiÓu ®­îc ý nghÜa, néi dung c©u chuyÖn.- KÓ b»ng lêi cña m×nh mét c¸ch hÊp dÉn, sinh ®éng kÌm theo cö chØ - BiÕt ®¸nh gi¸ lêi kÓ cña b¹n theo tiªu chÝ ®· nªu. - KÓ l¹i tù nhiªn, b»ng lêi cña m×nh mét c©u chuyÖn nhµ v« ®Þch. - HiÓu ý nghÜa truyÖn c¸c b¹n kÓ. Nghe vµ biÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ®Æt c©u, tr¶ lêi c©u hái ... vÒ c©u chuyÖn - Gi¸o dôc HS thãi quen ham ®äc s¸ch. ii. §å dïng G: S­u tÇm truyÖn H: sgk G: s­u tÇm truyÖn. H: sgk iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: 1 h/s nhãm líp 4 kÓ l¹i c©u chuyÖn, kÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc, líp 5 kÓ l¹i chuyÖn : kÓ l¹i c©u chuyÖn ®­îc chøng kiÕn hoÆc tham gia., GV nx, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB– ghi tªn bµi: H­íng dÉn HS kÓ chuyÖn: - HD thùc hµnh kÓ chuyÖn, trao ®æi vÒ ý nghÜa c©u chuyÖn. C©u chuyÖn ph¶i cã ®Çu, cã cuèi, cã më ®Çu, cã diÔn biÕn, cã kÕt thóc.Yªu cÇu HS kÓ chuyÖn trong nhãm. G/v cho nhãm 5 2 3 G: HS.- §äc ®Ò bµi trong SGK g¹ch ch©n nh÷ng tõ ng÷ quan träng...Gäi h/s ®äc gîi ý sgk l­u ý.Giao viÖc H;kÓ theo bµn cho nhau nghe c©u chuyÖn Kh¸t väng sèng. H: KÓ theo nhãm vÒ c©u Nhµ v« ®Þch. G.- Hái: Theo b¹n, + Em thÝch nhÊt chi tiÕt nµo trong truyÖn? V× sao? + Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn thµnh tÝch bÊt ngê cña T«m ChÝp? + C©u chuyÖn cã ý nghÜa g×? 4 Yc h/s kÓ chuyÖn tr­íc líp: gäi nh÷ng HS xung phong lªn tr­íc. GV h/d hs ®¸nh gi¸ bµi kÓ chuyÖn. GV nh.xÐt,h/d th¶o luËn vÒ ý nghÜa, viÖc lµm cña nh©n vËt trong truyÖn, bµy tá suy nghÜ, c¶m xóc cña m×nh vÒ c©u chuyÖn ®ã. 5 G. H/d h/s b×nh chän b¹n kÓ hay. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: vÒ nhµ kÓ chuyÖn cho ng­êi th©n nghe - Ch/bÞ c©u chuyÖn - Nh.xÐt giê häc,y/c hs ghi bµi. Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n TËp ®äc To¸n Tªn bµi 64. ng¾m tr¨ng, kh«ng ®Ò 148. «n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh víi sè ®o THỜI GIAN i. Môc ®Ých yªu cÇu - §ọc đóng c¸c tõ, tiÕng khã. §äc l­u lo¸t toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng sau dÊu c©u, nhÊn giäng ë mét sè tõ ng÷. HiÓu- Tõ ng÷: trong bµi. HiÓu ý nghÜa cña bµi - Cñng cè cho HS c¸ch tÝnh vÒ sè ®o TG. - RÌn cho HS kÜ n¨ng gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn sè so TG. ii. §å dïng - G: tr.vÏ minh ho¹, phiếu giao việc - H: G: phiếu giao việc H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC:1 h/s ®äc ®1 bµi “v­¬ng quèc v¾ng nô c­êi vµ tr¶ lêi c©u hái. NhËn xÐt, ®¸n gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB, H/d h/s ®äc bµi.. G/ viÖc. 1.Kiểm tra bài cũ: H: -1 HS lµm bµi 4(T165 -sgk)d­íi líp ktra chÐo bµi. NhËn xÐt bµi cña b¹n. 2 H: luyÖn ®äc nèi tiÕp tõng khæ th¬ vµ ®äc chó gi¶i( h/s tù söa lçi ph¸t ©m , ng¾t nghØ h¬i) G: NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB: H/d bµi tËp1(T165- sgk) .Nªu yªu cÇu,h/d th/hiÖn Giao viÖc. 3 G: KT ®äc nèi tiÕp, söa sai, - H­íng dÉn ®äc tõ khã, c©u th¬- H­íng dÉn luyÖn ®äc theo cÆp, ®äc c¶ bµi. Giao viÖc. H: lµm vµo vë,1 hs lªn b¶ng gi¶i. 4 H: LuyÖn ®äc theo cÆp. ®äc c¶ bµi, tù chØnh söa cho nhau. G: ch÷a bµi, NX.- HD BT2 (T156- sgk): 1 h/s ®äc yc vµ, h/d c¸ch gi¶i, giao viÖc. - HSKT: Đọc lại kết quả bài làm 5 G: KiÓm tra, NX GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi.H/d hs t×m hiÓu bµi.G/ viÖc. H: Lµm BT2,1 hs lªn b¶ng lµm. 6 H: §äc theo khæ th¬ vµ tËp tr¶ lêi c©u hái sgk, t×m ý chÝnh mçi khæ th¬ Suy nghÜ néi dung. G: Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt. - H/d BT3 ( T.166- sgk): 1 h/s ®äc y/c, h/d c¸ch lµm. Giao viÖc. 7 G: TiÕp tôc t×m hiÓu bµi=> Néi dung chÝnh cña bµi, 1 h/s nªu l¹i. - HD ®äc diÔn c¶m,vµ HTL bµi th¬ ( ®äc mÉu, h/d ®äc), h/s ®äc, thi ®äc, nhËn xÐt. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: 2 h/s nªu l¹i néi dung bµi?VÒ nhµ tiÕp tôc HTL bµi th¬, - ChuÈn bÞ bµi giê sau: H: Lµm bµi, h/s kh¸c nhËn xÐt. . Bµi gi¶i Thêi gian cÇn cã ®Ó ng­êi ®i xe ®¹p ®i hÕt qu·ng ®­êng lµ : 18 : 10 = 1,8 (giê) 1,8 giê = 1 giê 48 phót §¸p sè: 1 giê 48 phót 8 H: §äc bµi, ghi bµi. G: Ch÷a bµi, nhËn xÐt.HD h/s lµm BT4T166. Ch÷a bµi. 3.Củng cố – dặn dò: - C/cè l¹i néi dung bµi, - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - VÒ nhµ ch/bÞ bµi: ¤n tËp vÒ tÝnh chu vi, diÖn tÝch mét sè h×nh. - Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n To¸n TËp ®äc Tªn bµi 158. «n tËp vÒ biÓu ®å 64. nh÷ng c¸nh buåm i. Môc ®Ých yªu cÇu - Gióp h/s: Tõ ®é dµi thu nhá vµ tØ lÖ b¶n ®å cho tr­íc, biÕt c¸ch tÝnh ®é dµi thËt trªn mÆt ®Êt. - H/s biÕt øng dông kiÕn thøc ®· häc vµo c/sèng. - §äc ®óng c¸c tiÕng, tõ khã trong bµi - Ng¾t nghØ h¬i đóng sau c¸c dÊu c©u, HiÓu tõ ng÷ trong bµi, hiÓu nd bµi: - RKN ®äc ®óng, ®äc hiÓu. ii. §å dïng G: PhiÕu bµi tËp, b¶ng phô. H: G: Tranh minh häa , phiếu giao việc H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: H: 1 h/s lªn lµm bµi 2. T164 -sgk, d­íi líp ktra chÐo bµi VN. - NhËn xÐt bµi cña b¹n. 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: 2 h/s ®äc bµi “ót vÞnh”.NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB:Nh÷ng c¸nh buåm. H/d chia ®o¹n,h/d ®äc nèi tiÕp. Giao viÖc. 2 G: NX, ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: GTB. H/d vµ giíi thiÖu cho h/s bµi to¸n 1, sgk/164. Giao viÖc. H: luyÖn ®äc nèi tiÕp ®o¹n ( h/s tù söa lçi ph¸t ©m , ng¾t nghØ h¬i) *HSKT: Đọc 2 khổ thơ trong bài. - Giáo viên : nhận xét, sửa lỗi phát âm cho học sinh. 3 H: Lµm BT1.(T164- sgk). G: KT söa sai, h/d ®äc tõ khã:. HD ®äc theo cÆp,®äc c¶ bµi. 4 G: NhËn xÐt, ch÷a bµi. HD bµi tËp 2 (T.166 –sgk ). Giao viÖc. H: luyÖn ®äc theo bµn, ®äc c¶ bµi, tù chØnh söa cho nhau. 5 H: Lµm BT2 vµo vë sau ®ã 1 hs lªn b¶ng lµm, NX bµi cña b¹n. G: KT,NX. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. H/d hs t×m hiÓu bµi qua c¸c c©u hái tr sgk,t×m ý chÝnh ®o¹n. G /viÖc 6 G: Ch÷a bµi vµ chèt bµi ®óng HD BT3( 166- sgk): 1 h/s ®äc y/c, h/d c¸ch lµm. Giao viÖc. H: §äc c©u cßn l¹i vµ tËp tr¶ lêi c©u hái sgk, Suy nghÜ néi dung bµi ®äc. 7 H: 1 hs lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë, ch÷a bµi. G: tãm t¾t ý cña ®o¹n => Néi dung chÝnh cña bµi, 1h/s nªu l¹i néi dung. - HD ®äc diÔn c¶m( G/v ®äc mÉu, nhÑ nhµng,Êm,giäng kÓ chuyÖn),gäi h/s ®äc, thi ®äc, NX, khen ngîi. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè: Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng c©u hái cña b¹n nhá trong bµi? - DÆn dß VÒ nhµ ®äc bµi chuÈn bÞ bµi :LuËt BVvµCS , GD trÎ em. 8 G: Ch÷a bµi, NX 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè, dÆn dß: Cñng cè l¹i nd bµi. - Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập - ChuÈn bÞ bµi: ¤n tËp phân số H: ghi bµi. Rút kinh nghiệm Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n LÞch sö LÞch sö Tªn bµi 32. kinh thµnh huÕ 32. lÞch sö ®Þa ph­¬ng i. Môc ®Ých yªu cÇu Gióp häc sinh nªu ®­îc: - S¬ l­îc vÒ qu¸ tr×nh x©y dùkinh thµnh HuÕ:sù ®å sé,vÎ ®Ñp cña kinh thµnh vµ l¨ng tÈm ë HuÕ - Tù hµo v× HuÕ ®­îc c«ng nhËn lµ Di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi - H/s n¨m ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm, ®Þa h×nh khu biªn giíi n¬i m×nh ®ang sinh sèng. - RÌn cho h/s t×nh tù gi¸c, b¶o vÖ khu biªn giíi. - GD h/s cã ý thøc phßng trèng, vµ b¶o vÖ khu biªn giíi nh­ QS. ii. §å dïng G: phiÕu häc tËp. H: G. PBT H: iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi 2 c©u hái cuèi bµi 27 nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB, HD h/s H§1. Qu¸ tr×nh x©y dùng kinh thµnh HuÕ Giao viÖc 2 H: trao ®æi nhãm,th¶o luËn, tr×nh bµy kÕt qu¶ 1.Kiểm tra bài cũ: G: KTBC: Gäi h/s nªn c¸ch b¶o vÖ khu biªn giíi n¬i m×nh ®ang sèng? - GV NX vµ ®¸nh gi¸. 2.Dạy bài mới: - GTB. HD h/s t×m hiÓu nh÷ng ®­êng biªn giíi cÇn ®­îc b¶o vÖ. 3 G: NhËn xÐt, kÕt luËn. H/d H§2: VÎ ®Ñp cña kinh thµnh HuÕ . Giao viÖc. H: ®äc SGK, th¶o luËn vµ TLCH ra phiÕu. 4 H: ®äc th«ng tin sgk , th¶o luËn -®¹i diÖn nhãm b¸o c¸o. G: NhËn xÐt, KL. H/d H§2: Nªu c¸ch phßng vµ b¶o vÖ khu biªn giíi. 5 G: KT, NX, KL 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cèl¹i néi dung bµi. 2 h/s ®äc ghi nhí sgk. Tæng kÕt giê häc. - DÆn dß:VN nªu l¹i phÇn KL sgk - ch/bÞ bµi sau. Hoµn thµnh thèng kª c¸c giai ®o¹n LS. - Nhận xét tiết học H: Th¶o luËn, lµm viÖc theo nhãm. B¸o c¸o kÕt qu¶. 6 H: Ghi bµi. G: NhËn xÐt, KL.HD h/® 3: Lîi Ých cña viÖc b¶o vÖ khu vùc biªn giíi.GV tæng kÕt bµi. 3.Củng cố – dặn dò: - Củng cố lại nội dung bài - DÆn häc sinh vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi: ¤n tËp: Lịch sử n­íc ta tõ tk19 ®Õn nay. - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm .. Nhãm Líp 4 Líp 5 M«n Khoa häc Khoa häc Tªn bµi 64; Trao ®æi chÊt ë ®éng vËt 64: Vai trß cña m«i tr­êng tù nhiªn ®èi víi I. Môc ®Ých yªu cÇu - HS tr×nh bµy ®­îc trao ®æi chÊt cña ®éng vËt víi m«i tr­êng, ®éng vËt th­êng xuyªn ph¶i lÊy tïe m«i tr­êng thøc ¨n, n­íc, khÝ «- xi vµ th¶i ra c¸c chÊt cÆn b·, khÝ c¸c- bo nÝc, n­íc tiÓu. - ThÓ hiÖn sù trao ®æi chÊt gi÷a §V víi m«i tr­êng b»ng s¬ ®å. - H/s biÕt tr×nh bµy nh÷ng nÐt chung vµ vai trß cña m«i tr­êng tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. t¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ m«i tr­êng. - GD HS ý thøc häc tËp, ham t×m hiÓu GDKNS - KÜ n¨ng tù nhËn thøc hµnh ®éng ... - kÜ n¨ng t­ duy tæng hîp, hÖ thèng tõ c¸c .... II. §å dïng GV: bảng phụ HS : -GV: H×nh minh ho¹ trang 128, 129 SGK. iii. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc H§ Líp 4 Líp 5 1 1.Kiểm tra bài cũ: 2.Dạy bài mới: - GTB, vµo bµi, h/d H§1. Ph¸t hiÖn nh÷ng biÓ hiÖn bªn ngoµi cña trao ®æi chÊt ë §V. - CTH. Cho h/s th¶o luËn theo bµn. 1.Kiểm tra bài cũ: H: TLCH vµo phiÕu.Nªu vai trß cña tµi nguyªn thiªn nhiªn? 2 H. HS th¶o luËn theo bµn. G:KT, + NhËn xÐt. 2.Dạy bài mới: .GTB, h/d H§1: . Giao viÖc 3 G. KT h/s th¶o luËn, nh¾c nhë h/s HD h/s H§2Thùc hµnh vÏ s¬ ®å trao ®æi chÊt ë §V. Cho h/s thùc hµnh c¸ nh©n. H: Tù h/s q/s tranh vµ ®äc th«ng tin sgk/ th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái trong phiÕu. 4 H: HS lµm viÖc c¸ nh©n. G: NhËn xÐt, kÕt luËn vÒ vai trß cña m«i tr­êng víi ®êi sèng con ng­êi. H/d H§2 : c¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng. Giao viÖc. 5 G. KT,KL.gäi h/s ®äc KL, H: lµm viÖc theo cÆp, trao ®æi vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK . 6 H: Tù h/s ®äc vµ th¶o luËn. G: NX,KL. Gäi h/s ®äc môc b¹n cÇn biÕt. 3.Củng cố – dặn dò: - Cñng cè l¹i vai trß cña m«i tr­êng ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. - DÆn dß «n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ ®éng, thùc vËt.CB: T¸c ®éng cña con ng­êi ®èi víi ®êi sèng con ng­êi. 7 G: KT,N/xÐt. HD h/s H§3. Liªn hÖ thùc tÕ ë §/P - HD hs th¶o luËn vµ rót ra KL cuèi bµi. 3.Củng cố – dặn dò: - DÆn dß hs vÒ nhµ xem l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau. Quan hÖ thøc ¨n trong tù nhiªn. - Nhận xét tiết học H: Ghi bµi. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: .................................................... Ngày giảng: Thứ ......................................... Thể dục- Giáo viên bộ môn dạy Nhãm Lớp 4 Lớp 5 M«n §Þa lÝ §Þa lÝ Tªn bµi 32. BiÓn, ®¶o, quÇn ®¶o 32. ®Þa lÝ ®Þa ph­¬ng HUYỆN HẢI HÀ i. Môc ®Ých yªu cÇu - NhËn biÕt ®­îc vÞ trÝ cña BiÓ

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_lop_45_tuan_32.doc