Kiểm tra học kỳ I Vật lý lớp 10 cơ bản

I. Trắc nghiệm khách quan. (Mỗi câu 0,5 điểm)

1.Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm

A.Chiếc xe ô tô chạy từ Hà Nội vào Huế.

B.Viên bi lăn trên mặt phẳng, nhẵn.

C.Quả địa cầu quay quanh trục của nó.

D.Trái đất quay quanh Mặt trời vài phút.

2.Chọn phát biểu sai

A.Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng

B.Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hút Trái Đất

C.Tại mọi nơi trên Trái Đất vật rơi với gia tốc như nhau

D.Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều

3.Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu là 10m/s, sau 5s thì vật dừng lại. Lúc 2s vật có vận tốc là:

A.4m/s B.6m/s C.8m/s D.Một giá trị khác

4.Một vật rơi tự do từ độ cao h với gia tốc g = 10m/s2. Trong giây cuối cùng vật rơi được 35m. Thời gian vật rơi hết độ cao h là:

A.3s B.4s C.5s D.6s

 

doc3 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I Vật lý lớp 10 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp: 10 CƠ BẢN I. Trắc nghiệm khách quan. (Mỗi câu 0,5 điểm) 1.Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm A.Chiếc xe ô tô chạy từ Hà Nội vào Huế. B.Viên bi lăn trên mặt phẳng, nhẵn. C.Quả địa cầu quay quanh trục của nó. D.Trái đất quay quanh Mặt trời vài phút. 2.Chọn phát biểu sai A.Vật rơi tự do chuyển động theo phương thẳng đứng B.Lực tác dụng vào vật rơi tự do là lực hút Trái Đất C.Tại mọi nơi trên Trái Đất vật rơi với gia tốc như nhau D.Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều 3.Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu là 10m/s, sau 5s thì vật dừng lại. Lúc 2s vật có vận tốc là: A.4m/s B.6m/s C.8m/s D.Một giá trị khác 4.Một vật rơi tự do từ độ cao h với gia tốc g = 10m/s2. Trong giây cuối cùng vật rơi được 35m. Thời gian vật rơi hết độ cao h là: A.3s B.4s C.5s D.6s 5.Một chiếc thuyền đi ngược dòng với vận tốc v1=14km/h so với nước. Nước chảy với vận tốc v2=9km/h so với bờ. Một người đi từ mũi thuyền đến đuôi thuyền với vận tốc v3 = 4km/h so với thuyền. Lấy chiều dương là chiều nước chảy, vận tốc của người ấy so với bờ là: A.1m/s B.1,5m/s C.-2m/s D.- 0,28m/s 6.Tung một hòn sỏi theo phương thẳng đứng hướng lên trên với vận tốc ban đầu v0=10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s2. Thời gian để hòn sỏi rơi về chỗ ban đầu là: A.1,8s B.2s C.2,4s D.3,4s 7.Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không thể là đơn vị của gia tốc hướng tâm A.rad/s2 B.m/s2 C.N/kg D.km/h2 8.Một máy bay bay theo phương nằm ngang với vận tốc không đổi. Tổng hợp lực các lực tác dụng lên máy bay: A.Có phương của vận tốc B.Hướng thẳng đứng lên trên C.Bằng 0 C.Hướng thẳng đứng xuống dưới 9.Chọn phát biểu đúng A.Ma sát lăn là có lợi vì hệ số ma sát lăn nhỏ. B.Trong nhiều trường hợp lực ma sát nghỉ đóng vai trò là lực phát động C.Khi các vật đứng yên, ở mặt tiếp xúc luôn xuất hiện lực ma sát nghỉ D.Cả 3 phát biểu trên đều đúng. 10.Ba vật có khối lượng lần lượt là 10, 20 và 30kg được nối với nhau bằng sợi dây không dãn trên mặt phẳng nằm ngang không có ma sát. Người ta tác dụng vào vật 30kg một lực 240N theo phương ngang. Lực căng tác dụng lên vật có khối lượng nhỏ nhất là: A.40N B.80N C.120N D.240N 11.Một ô tô có khối lượng 1,5tấn chuyển động trên cầu vồng lên (có bán kính 50m) với vận tốc 36km/h. Lấy g=10m/s2. Lên điểm cao nhất, ô tô đè lên cầu một áp lực: A.1200N B.1800N C.12000N D.18000N 12. Mét « t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc 10 m/s th× h·m phanh , sau ®ã chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu víi gia tèc 2 m/s2. Qu·ng ®­êng mµ « t« ®i ®­îc trong 4 gi©y ®Çu tiªn lµ: A. S = 24 m B. S = 72 m C. 56m D. S = 8 m 13. T¹i sao quü ®¹o vµ vËn tèc cña chiÕc «t« cã tÝnh t­¬ng ®èi? A. V× chuyÓn ®éng cña chiÕc «t« ®­îc quan s¸t ë c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau. B. V× chuyÓn ®éng cña chiÕc «t« ®­îc x¸c ®Þnh bëi nh÷ng ng­êi quan s¸t kh¸c nhau ®øng bªn lÒ ®­êng. C. V× chuyÓn ®éng cña chiÕc «t« kh«ng æn ®Þnh: lóc ®øng yªn, lóc chuyÓn ®éng. D. V× chuyÓn ®éng cña chiÕc «t« ®ù¬c quan s¸t trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nha 14. Mét vËt chuyÓn ®éng trßn ®Òu trªn mét ®­êng trßn cã b¸n kÝnh 10 m víi tèc ®é dµi lµ 10 m/s. Gia tèc h­íng t©m cã ®é lín lµ: A. 10 m/s2 B. 1 m/s2 C. 100 m/s2 D. 5 m/s2 15. Mét xe « t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc 72 km/h . VËn tèc ®æi ra m/s lµ: A. 20 m/s B. 10m/s C. 15 m/s D. 25 m/s II. Bµi tËp tù luËn Bài tập 1: (1,5 ®iÓm) Một vật có khối lượng 50 kg,bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật Bµi tËp 2: (1®iÓm) Mét vËt r¬i tù do tõ ®é cao 19,6m xuèng ®Êt. TÝnh thêi gian r¬i vµ vËn tèc khi ch¹m ®Êt .( LÊy g= 9,8m/s2 ) ĐÁP ÁN TNKQ(7®iÓm) Câu 1 C Câu 2 C Câu 3 B Câu 4 B Câu 5 D Câu 6 B Câu 7 C Câu 8 C Câu 9 B Câu 10 A Câu 11 C Câu 12 A Câu 13 D Câu 14 A Câu 15 A ĐÁP ÁN TỰ LUẬN Bài 1: Chọn: + Chiều dương Ox là chiều chuyển động của vật. (0,25®iÓm) + Gốc tọa độ O tại vị trí vật bắt đầu chuyển bánh. (0,25®iÓm) + Gia tốc của vật được áp dụng công thức: 2as = v2 – v02 Þ a = = = = 0,49 m/s2 (0,5®iÓm) + Lực tác dụng lên vật: theo định luật II Newton: => a = ® F = m.a = 50.0,49 = 24,5(N). (0,5®iÓm) Bµi 2: Ta cã ph­¬ng tr×nh qu·ng ®­êng r¬i vµ vËn tèc r¬i Víi s = 19,6m ta suy ra ( 0,5®iÓm ) VËy: v =gt = 9,8 .2 = 19,6 m/s ( 0,5®iÓm )

File đính kèm:

  • docde thi hoc ki 1 mon ly 10.doc