Môn: tự nhiên và xã hội, lớp: 4

Hoạt động 1: Giới thiệu về sự sống của thực vật.

Trong quá trình sống, cây phải thường xuyên lấy từ môi trường những gì và thải ra môi trường những gì ?

Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường: các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

Cây thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 6942 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môn: tự nhiên và xã hội, lớp: 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN: TRAÀM VAÊN THAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑOÀNG THAÙP Tranh vẽ gì ? Quan sát tranh, hãy cho biết cây xanh sống được là nhờ những yếu tố nào? - Ánh sáng. - Nước. - Chất khoáng trong đất. - Khí các-bô-níc và khí ô-xi có trong không khí. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Hoạt động 1: Giới thiệu về sự sống của thực vật. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Hoạt động 1: Giới thiệu về sự sống của thực vật. ►Quá trình trên được gọi là quá trình trao đổi chất của thực vật. - Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường: các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi. - Cây thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác. Trong quá trình sống, cây phải thường xuyên lấy từ môi trường những gì và thải ra môi trường những gì ? Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Hoạt động 1: Giới thiệu về sự sống của thực vật. Thế nào là quá trình trao đổi chất ở thực vật? Quá trình trao đổi chất ở thực vật là quá trình cây xanh lấy từ môi trường các chất khoáng, khí các-bô-níc, khí ô-xi, nước và thải ra môi trường khí các-bô-níc, khí ô-xi, hơi nước và các chất khoáng khác. 1.Sự trao đổi khí ở thực vật. -Trong hô hấp thực vật hấp thụ khí gì ? THỰC VẬT Hấp thụ Khí ô-xi -Trong hô hấp thực vật thải ra khí gì ? Thải ra Khí các-bô-níc ► Sơ đồ sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Cũng như người và động vật, thực vật cần khí ô-xi để hô hấp và duy trì các hoạt động sống của mình. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc. 1.Sự trao đổi khí ở thực vật. Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường. Trao đổi chất ở thực vật Quá trình quang hợp ở thực vật chỉ diễn ra trong điều kiện nào ? THỰC VẬT Ánh sáng mặt trời -Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật hấp thụ những gì ? Hấp thụ Khí các-bô-níc Nước Các chất khoáng -Dưới ánh sáng mặt trời, thực vật thải ra những gì ? Thải ra Khí ô-xi Hơi nước Các chất khoáng khác ► Sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Khoa học Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường. 2. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật. Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2013 Trao đổi chất ở thực vật Khoa học Thực vật dùng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ (ví dụ chất đường, bột) từ các chất vô cơ (nước, chất khoáng, khí các-bô-níc). Các chất hữu cơ này được dùng để nuôi cây. Hoạt động 2: Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường. 2. Sự trao đổi thức ăn ở thực vật. 5 4 1 6 3 2 Ử L Í Câu 5: Trước khi thải ra môi trường, chất thải phải qua quá trình gì? K H N G K H í Câu 4: Thực vật cần gì để quang hợp và hô hấp? Câu 1: Đây là khí không duy trì sự cháy? H Í N I T Ơ Câu 6: Không khí chuyển động tạo thành gì? G Ó Câu 3: Đây là khí thực vật thải ra trong quá trình hô hấp? K H C A C B Ô N I C Câu 2: Cây, cỏ, rong, rêu được gọi chung là gì? T Ự C V Ậ T 5 4 3 2 1 0 K H Í Ô X I K H Í Ô X I - Về nhà học bài. - Vẽ và trình bày lại sơ đồ trao đổi khí và trao đổithức ăn ở thực vật. - Chuẩn bị bài: Thực vật cần gì để sống.

File đính kèm:

  • pptTrao đổi chất ở thực vật.ppt