Tài liệu phân phối chương trình THPT môn ngữ văn năm 2008 - 2009

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Khung Phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp cấp THPT từnăm học

2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sửdụng KPPCT; (B) Khung PPCT.

1. Vềkhung Phân phối chương trình

KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài

học, môđun, chủ đề,.), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm,

thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng nói

trên quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày (thời lượng dành cho kiểm

tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu).Tiến độ

thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho

tất cảcác trường THPT trong cảnước.

Căn cứKPPCT, các SởGDĐT cụthểhoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cảchủ đềtự

chọn nâng cao (nếu có) cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THPT

thuộc quyền quản lí. Các trường THPT có điều kiện bốtrí giáo viên và kinh phí chi trảgiờdạy

vượt định mức (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể đềnghị đểSở

GDĐT phê chuẩn điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo SởGDĐT

phê duyệt, kí tên, đóng dấu).

pdf28 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tài liệu phân phối chương trình THPT môn ngữ văn năm 2008 - 2009, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tµi liÖu Ph©n phèi ch−¬ng tr×nh THPT m«n ng÷ v¨n (Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn, ¸p dông tõ n¨m häc 2008-2009) 2 A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung Phân phối chương trình (KPPCT) này áp dụng cho các lớp cấp THPT từ năm học 2008-2009, gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT. 1. Về khung Phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó có thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và thời lượng tiến hành kiểm tra định kì tương ứng với các phần đó. Thời lượng nói trên quy định tại KPPCT áp dụng trong trường hợp học 1 buổi/ngày (thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu). Tiến độ thực hiện chương trình khi kết thúc học kì I và kết thúc năm học được quy định thống nhất cho tất cả các trường THPT trong cả nước. Căn cứ KPPCT, các Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm cả chủ đề tự chọn nâng cao (nếu có) cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho các trường THPT thuộc quyền quản lí. Các trường THPT có điều kiện bố trí giáo viên và kinh phí chi trả giờ dạy vượt định mức (trong đó có các trường học nhiều hơn 6 buổi/tuần), có thể đề nghị để Sở GDĐT phê chuẩn điều chỉnh PPCT tăng thời lượng dạy học cho phù hợp (lãnh đạo Sở GDĐT phê duyệt, kí tên, đóng dấu). 2. Về Phân phối chương trình dạy học tự chọn a) Môn học tự chọn nâng cao (NC) của ban Cơ bản có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách: Sử dụng SGK nâng cao hoặc sử dụng SGK biên soạn theo chương trình chuẩn kết hợp với chủ đề tự chọn nâng cao (CĐNC) của môn học đó. CĐNC của 8 môn phân hóa chỉ dùng cho ban Cơ bản. Thời lượng dạy học CĐNC của môn học là khoảng chênh lệch giữa thời lượng dành cho chương trình chuẩn và chương trình nâng cao môn học đó trong Kế hoạch giáo dục THPT. Các Sở GDĐT quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của SGKC môn học đó. Tài liệu CĐNC sử dụng cho cả giáo viên và học sinh. b) Dạy học chủ đề tự chọn bám sát (CĐBS) là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. Hiệu trưởng các trường THPT lập Kế hoạch dạy học CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Bộ GDĐT ban hành tài liệu CĐBS lớp 10, dùng cho giáo viên để tham khảo, không ban hành tài liệu CĐBS lớp 11, 12. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài giảng CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn. c) Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập CĐNC, CĐBS các môn học thực hiện theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ GDĐT. Lưu ý: Các bài dạy CĐNC, CĐBS bố trí trong các chương như các bài khác, có thể có điểm kiểm tra dưới 1 tiết riêng nhưng không có điểm kiểm tra 1 tiết riêng; điểm CĐNC, CĐBS môn học nào tính cho môn học đó. 3. Thực hiện các hoạt động giáo dục a) Phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục: 3 Trong KHGD quy định tại CTGDPT do Bộ GDĐT ban hành, các hoạt động giáo dục đã được quy định thời lượng với số tiết học cụ thể như các môn học. Đối với giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL) và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) được tính giờ dạy học như các môn học; việc tham gia điều hành HĐGD tập thể (chào cờ đầu tuần và sinh hoạt lớp cuối tuần) là thuộc nhiệm vụ quản lý của Ban Giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học. b) Thực hiện tích hợp giữa HĐGDNGLL, HĐGDHN, môn Công nghệ: - HĐGDNGLL: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung HĐGDNGLL sang môn GDCD như sau: + Lớp 10, ở chủ đề về đạo đức; + Lớp 11, ở các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội; + Lớp 12, ở các chủ đề về pháp luật. Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào HĐGDNGLL ở lớp 10 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động. - HĐGDHN: Các lớp 10, 11, 12: Điều chỉnh thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/năm học sau khi tích hợp đưa sang giảng dạy ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp đưa sang HĐGDNGLL (do giáo viên môn Công nghệ, giáo viên HĐGDNGLL thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây: + “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3; + "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9; + "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chủ đề tháng 12. Nội dung tích hợp do Sở GDĐT hướng dẫn hoặc uỷ quyền cho các trường THPT hướng dẫn GV thực hiện cho sát thực tiễn địa phương. Cần hướng dẫn học sinh lựa chọn con đường học lên sau THPT (ĐH, CĐ, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. Về phương pháp tổ chức thực hiện HĐGDHN, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy. c) HĐGD nghề phổ thông: Nơi có đủ giáo viên đào tạo đúng chuyên môn, đủ CSVC phải thực hiện HĐGDNPT ở lớp 11, tổ chức thi và cấp chứng chỉ GDNPT sau khi hoàn thành chương trình 105 tiết đạt yêu cầu trở lên; nơi chưa đủ giáo viên đào tạo đúng chuyên môn, chưa đủ CSVC có thể chưa thực hiện chương trình HĐGDNPT nhưng phải khẩn trương khắc phục, không để kéo dài. Các vấn đề cụ thể khác về HĐGDNPT, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT. 4. Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá a) Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học (PPDH): - Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới PPDH là: + Phát huy tính tích cực, hứng thú học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên; + Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất; 4 + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, khuyến khích sử dụng hợp lý công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thực hiện đầy đủ thí nghiệm, thực hành, liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học; + Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập, tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; + Dạy học sát đối tượng, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém. - Đối với các môn học như: Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT) cần coi trọng truyền thụ kiến thức, hình thành kỹ năng, bồi dưỡng hứng thú học tập, không quá thiên về đánh giá thành tích theo yêu cầu đào tạo chuyên ngành hoạ sỹ, nhạc sỹ, vận động viên. - Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp. b) Đổi mới kiểm tra, đánh giá (KTĐG): - Những yêu cầu quan trọng trong đổi mới KTĐG là: + Giáo viên đánh giá sát đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình; + Trong quá trình dạy học, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong KTĐG kết quả học tập của học sinh, chuẩn bị tốt cho việc đổi mới các kỳ thi theo chủ trương của Bộ GDĐT; + Thực hiện đúng quy định của Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành; - Đổi mới đánh giá các môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT): Đánh giá bằng điểm hoặc bằng nhận xét kết quả học tập theo quy định tại Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT. c) Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG theo hướng hạn chế chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần từng bước đổi mới KTĐG bằng cách nêu vấn đề “mở”, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. d) Từ năm học 2008-2009, tập trung chỉ đạo đánh giá sâu hiệu quả dạy học của môn Giáo dục công dân để tiếp tục đổi mới PPDH, KTĐG nhằm nâng cao chất lượng môn học này (có hướng dẫn riêng). 5. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008) II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN NGỮ VĂN 1. KPPCT này không phân chia cụ thể thời lượng cho từng bài. Về cơ bản, thời lượng chia cho cụm bài trong tuần, mỗi cụm bài có thể có 3 phân môn: Văn, Tiếng Việt, Làm văn hoặc chỉ có 2 trong 3 phân môn trên. 2. Trên cơ sở KPPCT và thực tế giảng dạy ở từng địa phương, Sở GDĐT có thể điều chỉnh một cách hợp lí thời lượng và trình tự của một số bài được sắp xếp liền nhau theo 5 thời lượng dành cho từng cụm bài, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kì, cũng như của cả năm học. 3. Đối với những tiết Đọc văn có thêm phần Đọc thêm, giáo viên cần dành thời lượng nhất định (3 đến 5 phút, sau khi đã dạy phần chính), hướng dẫn rất ngắn gọn cách thức đọc - hiểu bài Đọc thêm, giúp học sinh đọc và nắm được giá trị bao trùm về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm (cần được thể hiện trong giáo án). 4. Nếu có những điểm khác nhau giữa sách giáo viên và KPPCT thì giáo viên thực hiện theo KPPCT. 5. Các thiết kế bài giảng (giáo án) phải bám sát các yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng trong Chương trình. 6. Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh. 7. Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn. Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. 8. Thực hiện yêu cầu giảm tải, không thêm những nội dung nâng cao ngoài SGK. Tập trung hướng dẫn học sinh đạt kết quả cần đạt ghi ở đầu mỗi bài học. B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (Phần ghi các tuần là để tham khảo) líp 10 C¶ n¨m: 37 tuÇn (105 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (54 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (51 tiÕt) Häc k× I TuÇn 1 TiÕt 1 ®Õn tiÕt 3 Tæng quan v¨n häc ViÖt Nam; Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷. TuÇn 2 TiÕt 4 ®Õn tiÕt 6 Kh¸i qu¸t v¨n häc d©n gian ViÖt Nam; Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷ (tiÕp theo); V¨n b¶n. TuÇn 3 TiÕt 7 ®Õn tiÕt 9 Bài viÕt sè 1; ChiÕn th¾ng Mtao Mx©y (trÝch sö thi §¨m S¨n). TuÇn 4 TiÕt 10 ®Õn tiÕt 12 V¨n b¶n (tiÕp theo); TruyÖn An D−¬ng V−¬ng vµ MÞ Ch©u, Träng Thuû. TuÇn 5 TiÕt 13 ®Õn tiÕt 15 LËp dµn ý bµi v¨n tù sù; 6 Uy-lit-x¬ trë vÒ (trÝch ¤-®i-xª). TuÇn 6 TiÕt 16 ®Õn tiÕt 18 Tr¶ bµi viÕt sè 1; Ra-ma buéc téi (trÝch Ra-ma-ya-na). TuÇn 7 TiÕt 19 ®Õn tiÕt 21 Chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu trong bµi v¨n tù sù ; Bài viÕt sè 2. TuÇn 8 TiÕt 22 ®Õn tiÕt 24 TÊm C¸m; Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù. TuÇn 9 TiÕt 25 ®Õn tiÕt 27 Tam ®¹i con gµ, Nh−ng nã ph¶i b»ng hai mµy; Ca dao than th©n, yªu th−¬ng, t×nh nghÜa. TuÇn 10 TiÕt 28 ®Õn tiÕt 30 §Æc ®iÓm cña ng«n ng÷ nãi vµ ng«n ng÷ viÕt; Ca dao hµi h−íc; §äc thªm Lêi tiÔn dÆn (trÝch TiÔn dÆn ng−êi yªu). TuÇn 11 TiÕt 31 ®Õn tiÕt 33 LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n tù sù; ¤n tËp v¨n häc d©n gian ViÖt Nam; Tr¶ bµi viÕt sè 2; Ra ®Ò bµi viÕt sè 3 (häc sinh lµm ë nhµ). TuÇn 12 TiÕt 34 ®Õn tiÕt 36 Kh¸i qu¸t v¨n häc ViÖt Nam tõ thÕ kØ thø X ®Õn hÕt thÕ kØ XIX; Phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t. TuÇn 13 TiÕt 37 ®Õn tiÕt 39 Tá lßng (Ph¹m Ngò L·o); C¶nh ngµy hÌ (NguyÔn Tr·i); Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. TuÇn 14 TiÕt 40 ®Õn tiÕt 42 Nhµn (NguyÔn BØnh Khiªm); §äc "TiÓu Thanh kÝ" (NguyÔn Du); Phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t (tiÕp theo). TuÇn 15 TiÕt 43 ®Õn tiÕt 45 §äc thªm: − VËn n−íc (§ç Ph¸p ThuËn); − C¸o bÖnh, b¶o mäi ng−êi (M·n Gi¸c); − Høng trë vÒ (NguyÔn Trung Ng¹n); T¹i lÇu Hoµng H¹c tiÔn M¹nh H¹o Nhiªn ®i Qu¶ng L¨ng (LÝ B¹ch); Thùc hµnh phÐp tu tõ Èn dô vµ ho¸n dô. 7 TuÇn 16 TiÕt 46 ®Õn tiÕt 48 Tr¶ bµi viÕt sè 3; C¶m xóc mïa thu (§ç Phñ); §äc thªm: + LÇu Hoµng H¹c (Th«i HiÖu); + Nçi o¸n cña ng−êi phßng khuª (V−¬ng X−¬ng Linh); + Khe chim kªu (V−¬ng Duy). TuÇn 17 TiÕt 49 ®Õn tiÕt 50 Bµi viÕt sè 4 (kiÓm tra häc k× I); TuÇn 18 TiÕt 51 ®Õn tiÕt 52 Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò; LËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n. TuÇn 19 TiÕt 53 ®Õn tiÕt 54 §äc thªm: Th¬ Hai-k− cña Ba-s«; Tr¶ bµi viÕt sè 4. Häc k× II TuÇn 20 TiÕt 55 ®Õn tiÕt 56 C¸c h×nh thøc kÕt cÊu cña v¨n b¶n thuyÕt minh; LËp dµn ý bµi v¨n thuyÕt minh. TuÇn 21 TiÕt 57 ®Õn tiÕt 58 Phó s«ng B¹ch §»ng (Tr−¬ng H¸n Siªu); §¹i c¸o b×nh Ng« (NguyÔn Tr·i); PhÇn 1: T¸c gi¶. TuÇn 22 TiÕt 59 ®Õn tiÕt 60 §¹i c¸o b×nh Ng« (NguyÔn Tr·i); PhÇn 2: T¸c phÈm; TÝnh chuÈn x¸c, hÊp dÉn cña v¨n b¶n thuyÕt minh. TuÇn 23 TiÕt 61 ®Õn tiÕt 63 Tùa "TrÝch diÔm thi tËp" (Hoµng §øc L−¬ng); §äc thªm: HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia (Th©n Nh©n Trung); Bài viÕt sè 5. TuÇn 24 TiÕt 64 ®Õn tiÕt 66 Kh¸i qu¸t lÞch sö tiÕng ViÖt; H−ng §¹o §¹i V−¬ng TrÇn Quèc TuÊn (Ng« SÜ Liªn); §äc thªm: Th¸i s− TrÇn Thñ §é (Ng« SÜ Liªn). TuÇn 25 TiÕt 67 ®Õn tiÕt 69 Ph−¬ng ph¸p thuyÕt minh; ChuyÖn chøc ph¸n sù ®Òn T¶n Viªn (NguyÔn D÷). TuÇn 26 8 TiÕt 70 ®Õn tiÕt 72 LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n thuyÕt minh; Tr¶ bµi viÕt sè 5; Ra ®Ò bµi viÕt sè 6 (häc sinh lµm ë nhµ). TuÇn 27 TiÕt 73 ®Õn tiÕt 75 Nh÷ng yªu cÇu vÒ sö dông tiÕng ViÖt; Håi trèng Cæ Thµnh (trÝch Tam Quèc diÔn nghÜa - La Qu¸n Trung); §äc thªm: Tµo Th¸o uèng r−îu luËn anh hïng (trÝch Tam Quèc diÔn nghÜa - La Qu¸n Trung). TuÇn 28 TiÕt 76 ®Õn tiÕt 78 T×nh c¶nh lÎ loi cña ng−êi chinh phô (trÝch Chinh phô ng©m - §Æng TrÇn C«n, b¶n dÞch cña §oµn ThÞ §iÓm); Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt minh. TuÇn 29 TiÕt 79 ®Õn tiÕt 81 LËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn; TruyÖn KiÒu (PhÇn 1: T¸c gi¶). TuÇn 30 TiÕt 82 ®Õn tiÕt 84 Trao duyªn (trÝch TruyÖn KiÒu - NguyÔn Du); Nçi th−¬ng m×nh (trÝch TruyÖn KiÒu - NguyÔn Du); Phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt. TuÇn 31 TiÕt 85 ®Õn tiÕt 87 ChÝ khÝ anh hïng (trÝch TruyÖn KiÒu - NguyÔn Du); §äc thªm: ThÒ nguyÒn (trÝch TruyÖn KiÒu - NguyÔn Du); LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn; Tr¶ bµi viÕt sè 6. TuÇn 32 TiÕt 88 ®Õn tiÕt 90 V¨n b¶n v¨n häc; Thùc hµnh c¸c phÐp tu tõ: phÐp ®iÖp vµ phÐp ®èi. TuÇn 33 TiÕt 91 ®Õn tiÕt 93 Néi dung vµ h×nh thøc cña v¨n b¶n v¨n häc; C¸c thao t¸c nghÞ luËn; Tæng kÕt phÇn V¨n häc. TuÇn 34 TiÕt 94 ®Õn tiÕt 96 Tæng kÕt phÇn V¨n häc; ¤n tËp phÇn TiÕng ViÖt. TuÇn 35 TiÕt 97 ®Õn tiÕt 99 ¤n tËp phÇn Lµm v¨n; LuyÖn tËp viÕt ®o¹n v¨n nghÞ luËn. TuÇn 36 TiÕt 100 ®Õn tiÕt 102 Bµi viÕt sè 7 (kiÓm tra häc k× II); 9 ViÕt qu¶ng c¸o. TuÇn 37 TiÕt 102 ®Õn tiÕt 104 Tr¶ bµi viÕt sè 7; H−íng dÉn häc tËp trong hÌ. líp 10 (N©ng cao) C¶ n¨m: 37 tuÇn (140 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (72 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (68 tiÕt) Häc k× I TuÇn 1 TiÕt 1 ®Õn tiÕt 4 Tæng quan v¨n häc ViÖt Nam qua c¸c thêi k× lÞch sö; V¨n b¶n; Ph©n lo¹i v¨n b¶n theo ph−¬ng thøc biÓu ®¹t. TuÇn 2 TiÕt 5 ®Õn tiÕt 8 Kh¸i qu¸t vÒ v¨n häc d©n gian ViÖt Nam; Ph©n lo¹i v¨n b¶n theo phong c¸ch chøc n¨ng ng«n ng÷; LuyÖn tËp vÒ c¸c kiÓu v¨n b¶n vµ ph−¬ng thøc biÓu ®¹t. TuÇn 3 TiÕt 9 ®Õn tiÕt 12 ChiÕn th¾ng Mtao Mx©y (trÝch sö thi §¨m S¨n); §äc thªm: §Î ®Êt ®Î n−íc (trÝch sö thi §Î ®Êt ®Î n−íc); Bµi viÕt sè 1; V¨n b¶n v¨n häc. TuÇn 4 TiÕt 13 ®Õn tiÕt 16 Uy-lÝt-x¬ trë vÒ (trÝch ¤-®i-xª); V¨n b¶n v¨n häc (tiÕp theo); Thùc hµnh lËp ý vµ viÕt ®o¹n v¨n theo nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau. TuÇn 5 TiÕt 17 ®Õn tiÕt 20 Ra-ma buéc téi (trÝch sö thi Ra-ma-ya-na); TruyÖn An D−¬ng V−¬ng vµ MÞ Ch©u, Träng Thuû. TuÇn 6 TiÕt 21 ®Õn tiÕt 24 TÊm C¸m; §äc thªm: Chö §ång Tö ; Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù. TuÇn 7 TiÕt 25 ®Õn tiÕt 28 Nh−ng nã ph¶i b»ng hai mµy, Tam ®¹i con gµ; Lêi tiÔn dÆn (trÝch truyÖn th¬ TiÔn dÆn ng−êi yªu); Tr¶ bµi viÕt sè 1. TuÇn 8 10 TiÕt 29 ®Õn tiÕt 32 Ca dao yªu th−¬ng, t×nh nghÜa; Bµi viÕt sè 2. TuÇn 9 TiÕt 33 ®Õn tiÕt 36 Ca dao than th©n; Ca dao hµi h−íc, ch©m biÕm; §äc thªm: + Th¸ng giªng, th¸ng hai, th¸ng ba, th¸ng bèn… + M−êi tay LuyÖn tËp vÒ nghÜa cña tõ; Chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu. TuÇn 10 TiÕt 37 ®Õn tiÕt 40 Tôc ng÷ vÒ ®¹o ®øc, lèi sèng; Ho¹t ®éng giao tiÕp b»ng ng«n ng÷; Quan s¸t, thÓ nghiÖm ®êi sèng. TuÇn 11 TiÕt 41 ®Õn tiÕt 44 Xuý V©n gi¶ d¹i (TrÝch vë chÌo Kim Nham); §äc - hiÓu v¨n b¶n V¨n häc; §äc tÝch luü kiÕn thøc. TuÇn 12 TiÕt 45 ®Õn tiÕt 48 Kh¸i qu¸t v¨n häc ViÖt Nam tõ thÕ kØ thø X ®Õn hÕt thÕ kØ XIX; Tá lßng (Ph¹m Ngò L·o); Tr¶ bµi viÕt sè 2; Ra ®Ò bµi viÕt sè 3 (häc sinh lµm ë nhµ). TuÇn 13 TiÕt 49 ®Õn tiÕt 52 Nçi lßng (§Æng Dung); C¶nh ngµy hÌ (NguyÔn Tr·i); §äc thªm: + VËn n−íc (§ç Ph¸p ThuËn), + C¸o bÖnh, b¶o mäi ng−êi (M·n Gi¸c), + Høng trë vÒ (NguyÔn Trung Ng¹n); §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nãi vµ v¨n b¶n viÕt. TuÇn 14 TiÕt 53 ®Õn tiÕt 56 Nhµn (NguyÔn BØnh Khiªm); §äc "TiÓu Thanh kÝ" (NguyÔn Du); LuyÖn tËp vÒ biÖn ph¸p tu tõ; Liªn t−ëng, t−ëng t−îng. TuÇn 15 TiÕt 57 ®Õn tiÕt 60 T¹i lÇu Hoµng H¹c tiÔn M¹nh H¹o Nhiªn ®i Qu¶ng L¨ng (LÝ B¹ch); C¶m xóc mïa thu (§ç Phñ); T× bµ hµnh (B¹ch C− DÞ); §äc thªm: + Nçi o¸n cña ng−êi phßng khuª (V−¬ng X−¬ng Linh) 11 + LÇu Hoµng H¹c (Th«i HiÖu) + Khe chim kªu (V−¬ng Duy) TuÇn 16 TiÕt 61 ®Õn tiÕt 63 Th¬ Hai-k−; §äc thªm: Viªn Mai bµn vÒ th¬ (trÝch Tuú Viªn thi tho¹i); Tr¶ bµi viÕt sè 3; TuÇn 17 TiÕt 64 ®Õn tiÕt 66 ¤n tËp lµm v¨n ¤n tËp v¨n häc TuÇn 18 TiÕt 67 ®Õn tiÕt 69 Phong c¸ch ng«n ng÷ sinh ho¹t; Bµi viÕt sè 4 (kiÓm tra häc k× I) TuÇn 19 TiÕt 70 ®Õn tiÕt 72 ViÕt kÕ ho¹ch c¸ nh©n. Tr¶ bµi viÕt sè 4. Häc k× II TuÇn 20 TiÕt 73 ®Õn tiÕt 75 Phó s«ng B¹ch §»ng (Tr−¬ng H¸n Siªu); §äc thªm: Nhµ nho vui c¶nh nghÌo (TrÝch Hµn nho phong vÞ phó cña NguyÔn C«ng Trø); TuÇn 21 TiÕt 76 ®Õn tiÕt 78 Th− dô V−¬ng Th«ng lÇn n÷a (NguyÔn Tr·i); C¸c h×nh thøc kÕt cÊu v¨n b¶n thuyÕt minh. TuÇn 22 TiÕt 79 ®Õn tiÕt 81 Phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt. Bµi viÕt sè 5; TuÇn 23 TiÕt 82 ®Õn tiÕt 84 §¹i c¸o b×nh Ng« (NguyÔn Tr·i); T¸c gia NguyÔn Tr·i; §äc thªm: + HiÒn tµi lµ nguyªn khÝ cña quèc gia (Th©n Nh©n Trung); + PhÈm b×nh nh©n vËt lÞch sö (Lª V¨n H−u). TuÇn 24 TiÕt 85 ®Õn tiÕt 88 Phong c¸ch ng«n ng÷ nghÖ thuËt (tiÕp theo); Tùa "TrÝch diÔm thi tËp" (Hoµng §øc L−¬ng); Th¸i phã T« HiÕn Thµnh (TrÝch §¹i ViÖt sö l−îc). TuÇn 25 TiÕt 89 ®Õn tiÕt 92 LuyÖn tËp vËn dông c¸c h×nh thøc kÕt cÊu v¨n b¶n thuyÕt minh; Th¸i s− TrÇn Thñ §é (Ng« SÜ Liªn); 12 §äc thªm: H−ng §¹o §¹i V−¬ng TrÇn Quèc TuÊn (Ng« SÜ Liªn); LuyÖn tËp ®äc - hiÓu v¨n b¶n v¨n häc. TuÇn 26 TiÕt 93 ®Õn tiÕt 96 Tr¶ bµi viÕt sè 5; ChuyÖn chøc ph¸n sù ®Òn T¶n Viªn (NguyÔn D÷); LuyÖn tËp vÒ liªn kÕt trong v¨n b¶n; Ra ®Ò bµi viÕt sè 6 (häc sinh lµm ë nhµ). TuÇn 27 TiÕt 97 ®Õn tiÕt 100 Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt minh; Håi trèng Cæ Thµnh (trÝch Tam Quèc diÔn nghÜa cña La Qu¸n Trung); LuyÖn tËp vÒ liªn kÕt trong v¨n b¶n (tiÕp theo). TuÇn 28 TiÕt 101 ®Õn tiÕt 104 LuËn ®iÓm trong bµi v¨n nghÞ luËn; §äc thªm: + Tµo Th¸o uèng r−îu luËn anh hïng (trÝch Tam Quèc diÔn nghÜa cña La Qu¸n Trung), + DÕ chäi (trÝch Liªu Trai chÝ dÞ cña Bå Tïng Linh); + T×nh c¶nh lÎ loi cña ng−êi chinh phô (§oµn ThÞ §iÓm). TuÇn 29 TiÕt 105 ®Õn tiÕt 108 §Ò v¨n nghÞ luËn; Nçi sÇu o¸n cña ng−êi cung n÷ (NguyÔn Gia ThiÒu); KiÓm tra V¨n häc. TuÇn 30 TiÕt 109 ®Õn tiÕt 112 Tr¶ bµi viÕt sè 6; TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du; LuyÖn tËp vÒ tõ H¸n – ViÖt; Bµi viÕt sè 7. TuÇn 31 TiÕt 113 ®Õn tiÕt 116 Trao duyªn (TrÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du); Nçi th−¬ng m×nh (TrÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du); §äc thªm: ThÒ nguyÒn (TrÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du); Thùc hµnh thao t¸c chøng minh, gi¶i thÝch, quy n¹p, diÔn dÞch. TuÇn 32 TiÕt 117 ®Õn tiÕt 120 ChÝ khÝ anh hïng (TrÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du); T¸c gia NguyÔn Du; §äc thªm: Ngäc Hoa ®èi mÆt víi b¹o chóa (trÝch Ph¹m T¶i - Ngäc Hoa); Thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n lËp luËn chøng minh, gi¶i thÝch, quy n¹p, diÔn dÞch; Tr×nh bµy mét vÊn ®Ò. TuÇn 33 TiÕt 121 ®Õn tiÕt 124 §äc - hiÓu v¨n b¶n v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam; Kh¸i qu¸t lÞch sö tiÕng ViÖt; LuyÖn tËp tr×nh bµy mét vÊn ®Ò. TuÇn 34 13 TiÕt 125 ®Õn tiÕt 128 Tr¶ bµi kiÓm tra V¨n häc; Kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö tiÕng ViÖt (tiÕp theo); Tr¶ bµi viÕt sè 7; ¤n tËp vÒ Lµm v¨n. TuÇn 35 TiÕt 129 ®Õn tiÕt 132 ¤n tËp TiÕng ViÖt; Tæng kÕt lÞch sö v¨n häc ViÖt Nam thêi trung ®¹i; V¨n b¶n qu¶ng c¸o. TuÇn 36 TiÕt 133 ®Õn tiÕt 136 Nh÷ng yªu cÇu vÒ sö dông tiÕng ViÖt; Bµi viÕt sè 8 (kiÓm tra häc k× II); ViÕt qu¶ng c¸o. TuÇn 37 TiÕt 138 ®Õn tiÕt 140 Tæng kÕt vÒ ph−¬ng ph¸p ®äc - hiÓu v¨n b¶n v¨n häc; Nh÷ng yªu cÇu vÒ sö dông tiÕng ViÖt (tiÕp theo); Tr¶ bµi viÕt sè 8; H−íng dÉn häc tËp trong hÌ. líp 11 C¶ n¨m: 37 tuÇn (123 tiÕt) Häc k× I: 19 tuÇn (72 tiÕt) Häc k× II: 18 tuÇn (51 tiÕt) Häc k× I TuÇn 1 TiÕt 1 ®Õn tiÕt 4 Vµo phñ chóa TrÞnh (Lª H÷u Tr¸c); Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n; Bài viÕt sè 1. TuÇn 2 TiÕt 5 ®Õn tiÕt 8 Tù t×nh II (Hå Xu©n H−¬ng); C©u c¸ mïa thu (NguyÔn KhuyÕn); Ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý bµi v¨n nghÞ luËn; Thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch. TuÇn 3 TiÕt 9 ®Õn tiÕt 12 Th−¬ng vî (TrÇn TÕ X−¬ng); §äc thªm: Khãc D−¬ng Khuª (NguyÔn KhuyÕn), VÞnh khoa thi h−¬ng (TrÇn TÕ X−¬ng); Tõ ng«n ng÷ chung ®Õn lêi nãi c¸ nh©n (tiÕp). TuÇn 4 TiÕt 13 ®Õn tiÕt 16 Bµi ca ngÊt ng−ëng (NguyÔn C«ng Trø); Bµi ca ng¾n ®i trªn b·i c¸t (Cao B¸ Qu¸t); LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch. 14 TuÇn 5 TiÕt 17 ®Õn tiÕt 20 LÏ ghÐt th−¬ng (trÝch TruyÖn Lôc V©n Tiªn cña NguyÔn §×nh ChiÓu); §äc thªm: Ch¹y giÆc (NguyÔn §×nh ChiÓu), Bµi ca phong c¶nh H−¬ng S¬n (Chu M¹nh Trinh); Tr¶ bài viÕt sè 1; Bài viÕt sè 2: NghÞ luËn v¨n häc (học sinh lµm ë nhµ). TuÇn 6 TiÕt 21 ®Õn tiÕt 24 V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc (NguyÔn §×nh ChiÓu); Thùc hµnh vÒ thµnh ng÷, ®iÓn cè. TuÇn 7 TiÕt 25 ®Õn tiÕt 28 ChiÕu cÇu hiÒn (Ng« Th× NhËm); §äc thªm: Xin lËp khoa luËt (TrÝch TÕ cÊp b¸t ®iÒu cña NguyÔn Tr−êng Té); Thùc hµnh nghÜa cña tõ trong sö dông. TuÇn 8 TiÕt 29 ®Õn tiÕt 32 ¤n tËp v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam; Tr¶ bµi viÕt sè 2; Thao t¸c lËp luËn so s¸nh. TuÇn 9 TiÕt 33 ®Õn tiÕt 36 Kh¸i qu¸t v¨n häc ViÖt Nam tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn C¸ch m¹ng th¸ng 8 n¨m 1945; Bài viÕt sè 3 (NghÞ luËn v¨n häc). TuÇn 10 TiÕt 37 ®Õn tiÕt 40 Hai ®øa trÎ (Th¹ch Lam); Ng÷ c¶nh. TuÇn 11 TiÕt 41 ®Õn tiÕt 44 Ch÷ ng−êi tö tï (NguyÔn Tu©n); LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn so s¸nh; LuyÖn tËp vËn dông kÕt hîp c¸c thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch vµ so s¸nh. TuÇn 12 TiÕt 45 ®Õn tiÕt 48 H¹nh phóc cña mét tang gia (TrÝch Sè ®á cña Vò Träng Phông); Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ; Tr¶ bµi viÕt sè 3. TuÇn 13 TiÕt 49 ®Õn tiÕt 52 Mét sè thÓ lo¹i v¨n häc: Th¬, truyÖn; ChÝ PhÌo (Nam Cao); Phong c¸ch ng«n ng÷ b¸o chÝ (tiÕp). TuÇn 14 TiÕt 53 ®Õn tiÕt 56 ChÝ PhÌo (tiÕp); Thùc hµnh lùa chän c¸c bé phËn trong c©u; B¶n tin. TuÇn 15 15 TiÕt 57 ®Õn tiÕt 60 §äc thªm: Cha con nghÜa nÆng (trÝch – Hå BiÓu Ch¸nh); Vi hµnh (NguyÔn ¸i Quèc); Tinh thÇn thÓ dôc (NguyÔn C«ng Hoan); LuyÖn tËp viÕt b¶n tin; Pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn. TuÇn 16 TiÕt 61 ®Õn tiÕt 63 VÜnh biÖt Cöu trïng ®µi (TrÝch Vò Nh− T« cña NguyÔn Huy T−ëng); TuÇn 17 TiÕt 64 ®Õn tiÕt 66 T×nh yªu vµ thï hËn (TrÝch R«-mª-« vµ Giu-li-Ðt cña SÕch-xpia); Thùc hµnh mét sè kiÓu c©u trong v¨n b¶n. TuÇn 18 TiÕt 67 ®Õn tiÕt 69 ¤n tËp V¨n häc; Bài viÕt sè 4. TuÇn 19 TiÕt 70 ®Õn tiÕt 72 LuyÖn tËp pháng vÊn vµ tr¶ lêi pháng vÊn; Tr¶ bµi viÕt sè 4. Häc k× II TuÇn 20 TiÕt 73 ®Õn tiÕt 74 L−u biÖt khi xuÊt d−¬ng (Phan Béi Ch©u); NghÜa cña c©u. TuÇn 21 TiÕt 75 ®Õn tiÕt 76 Bài viÕt sè 5: NghÞ luËn x· héi. HÇu trêi (T¶n §µ); TuÇn 22 TiÕt 77 ®Õn tiÕt 78 Véi vµng (Xu©n DiÖu); NghÜa cña c©u (tiÕp). TuÇn 23 TiÕt 79 ®Õn tiÕt 81 Trµng giang (Huy CËn); Thao t¸c lËp luËn b¸c bá. LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn b¸c bá; TuÇn 24 TiÕt 82 ®Õn tiÕt 84 §©y th«n VÜ D¹ (Hµn MÆc Tö); Tr¶ bµi sè 5. Bài viÕt sè 6 ë nhµ: NghÞ luËn v¨n häc, học sinh

File đính kèm:

  • pdfNgu van-THPT-08-09.pdf