Định luật bảo toàn động lượng

Bài 1: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 200 g và m2 = 600 g, chuyển động với vận tốc v1 = 6 m/s và v2 = 2 m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp sau :

 a) b) c) d) hợp với một góc 1200

Bài 2: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = m2 = 2 kg, chuyển động với vận tốc v1 = 3 m/s và v2 = 4 m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp sau :

 a) b) c)

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 100g bay ngang với vận tốc 8 m/s, sau khi đập vào tường thì nó bị bật ngược trở lại với cùng vận tốc 8 m/s.

 a) Tìm độ biến thiên động lượng sau khi va chạm.

 b) Tính lực do bức tường tác dụng lên quả bóng, biết thời gian va chạm giữa bóng và tường là 0,05 s.

Bài 4: Một người có khối lượng 50 kg thả mình rơi tự do từ một cầu nhảy cao 4 m xuống mặt nước và sau khi chạm mặt nước được 0,65 s thì dừng lại. Tính lực cản mà nước tác dụng lên người.

Bài 5: Một quả bóng có khối lượng m = 500 g đang bay với vận tốc v1 = 4 m/s thì đập vào tường theo phương hợp với phương ngang một góc = 300. Sau khi va chạm, bóng bật ra theo phương hợp với phương ngang cũng với một góc = 300 như hình vẽ. Tính độ biến thiên động lượng và của quả bóng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Ngày: 09/01/2017 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Định luật bảo toàn động lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊNH LUẬT BẢO TOAỉN ĐỘNG LƯỢNG. Baứi 1: Moọt heọ goàm hai vaọt coự khoỏi lửụùng m1 = 200 g vaứ m2 = 600 g, chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc v1 = 6 m/s vaứ v2 = 2 m/s. Tỡm toồng ủoọng lửụùng cuỷa heọ trong caực trửụứng hụùp sau : a) ưư b)ư¯ c) ^ d) hụùp vụựi moọt goực 1200 Baứi 2: Moọt heọ goàm hai vaọt coự khoỏi lửụùng m1 = m2 = 2 kg, chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc v1 = 3 m/s vaứ v2 = 4 m/s. Tỡm toồng ủoọng lửụùng cuỷa heọ trong caực trửụứng hụùp sau : a) ưư b)ư¯ c) ^ Baứi 3: Moọt quaỷ boựng coự khoỏi lửụùng 100g bay ngang vụựi vaọn toỏc 8 m/s, sau khi ủaọp vaứo tửụứng thỡ noự bũ baọt ngửụùc trụỷ laùi vụựi cuứng vaọn toỏc 8 m/s. a) Tỡm ủoọ bieỏn thieõn ủoọng lửụùng sau khi va chaùm. b) Tớnh lửùc do bửực tửụứng taực duùng leõn quaỷ boựng, bieỏt thụứi gian va chaùm giửừa boựng vaứ tửụứng laứ 0,05 s. Baứi 4: Moọt ngửụứi coự khoỏi lửụùng 50 kg thaỷ mỡnh rụi tửù do tửứ moọt caàu nhaỷy cao 4 m xuoỏng maởt nửụực vaứ sau khi chaùm maởt nửụực ủửụùc 0,65 s thỡ dửứng laùi. Tớnh lửùc caỷn maứ nửụực taực duùng leõn ngửụứi. 300 300 Baứi 5: Moọt quaỷ boựng coự khoỏi lửụùng m = 500 g ủang bay vụựi vaọn toỏc v1 = 4 m/s thỡ ủaọp vaứo tửụứng theo phửụng hụùp vụựi phửụng ngang moọt goực a = 300. Sau khi va chaùm, boựng baọt ra theo phửụng hụùp vụựi phửụng ngang cuừng vụựi moọt goực a = 300 nhử hỡnh veừ. Tớnh ủoọ bieỏn thieõn ủoọng lửụùng vaứ cuỷa quaỷ boựng. Baứi 6: Moọt oõtoõ coự khoỏi lửụùng 1,5 taỏn ủang chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc 54 km/h boồng gaởp moọt chửụựng ngaùi vaọt treõn ủửụứng neõn thaộng xe gaỏp. Sau 6 s thỡ xe dửứng haỳn. Tớnh lửùc haừm phanh. Baứi 7: Moọt vaọt ủang ủửựng yeõn coự khoỏi lửụùng m = 20g. Ngửụứi ta taực duùng moọt lửùc F = 300 N trong khoaỷng thụứi gian 3 s. Tớnh ủoọ bieỏn thieõn ủoọng lửụùng cuỷa vaọt vaứ vaọn toỏc cuỷa noự sau khi tửụng taực. Baứi 8: Moọt hoứn bi theựp laờn vụựi vaọn toỏc 4 m/s ủeỏn va chaùm vaứo moọt vieõn bi thuỷy tinh ủang ủửựng yeõn. Sau va chaùm, hai hoứn bi cuứng chuyeồn ủoọng veà phớa trửụực, nhửng vieõn bi thuỷy tinh coự vaọn toỏc gaỏp ba laàn vaọn toỏc cuỷa vieõn bi theựp. Tớnh vaọn toỏc cuỷa moói vieõn bi sau va chaùm. Bieỏt vieõn bi theựp coự khoỏi lửụùng gaỏp ba laàn vieõn bi thuỷy tinh. Baứi 9: Hai xe laờn coự khoỏi lửụùng m1 = 400g vaứ m2 chửa bieỏt. Giửừa hai xe coự gaộn moọt loứ xo, cho hai xe aựp gaàn nhau baống caựch buoọc daõy ủeồ neựn loứ xo. Khi ta ủoỏt daõy buoọc, loứ xo giaừn ra vaứ trong thụứi gian raỏt ngaộn, hai xe chuyeồn ủoọng theo hai hửụựng ngửụùc nhau vụựi vaọn toỏc laàn lửụùt laứ v1 = 1,5 m/s vaứ v2 = 1 m/s. Tớnh m2? Baứi 10: Hai vieõn bi coự khoỏi lửụùng laàn lửụùt laứ m1 = 500g vaứ m2 = 2kg chuyeồn ủoọng treõn maởt phaỳng naốm ngang ngửụùc chieàu nhau vụựi vaọn toỏc laàn lửụùt laứ v1 = 2 m/s vaứ v2 = 0,8 m/s. Sau va chaùm, hai xe dớnh vaứo nhau vaứ cuứng chuyeồn ủoọng vụựi cuứng vaọn toỏc. Tỡm ủoọ lụựn cuỷa vaọn toỏc vaứ chieàu chuyeồn ủoọng cuỷa chuựng sau khi dớnh vaứo nhau. Baứi 11: Hai vaọt coự khoỏi lửụùng laàn lửụùt laứ m1 vaứ m2 chuyeồn ủoọng ngửụùc chieàu nhau vụựi vaọn toỏc v1 = 3 m/s vaứ v2 = 1 m/s. Sau va chaùm, caỷ hai ủeàu bũ baọt ngửụùc trụỷ laùi vụựi vaọn toỏc coự giaự trũ baống nhau v1’ = v2’ = 2 m/s. Tỡm tổ soỏ khoỏi lửụùng cuỷa hai vaọt. Baứi 12: Moọt vieõn bi ủang chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc v = 5 m/s thỡ va chaùm vaứo vieõn bi thửự hai coự cuứng khoỏi lửụùng ủang ủửựng yeõn. Sau va chaùm, hai vieõn bi chuyeồn ủoọng theo hai hửụựng khaực nhau vaứ taùo vụựi hửụựng cuỷa v nhửừng goực laàn lửụùt laứ a vaứ b. Tớnh vaọn toỏc cuỷa moói vieõn bi sau va chaùm trong hai trửụứng hụùp sau: a) a = b = 300. b) a = 300 ; b = 600. Baứi 13: Moọt khaóu suựng coự khoỏi lửụùng M = 25 kg ủửụùc ủaởt treõn maởt ủaỏt naốm ngang. Baộn moọt vieõn ủaùn coự khoỏi lửụùng m = 200 g theo phửụng naốm ngang, vieõn ủaùn bay ra khoỷi noứng suựng coự vaọn toỏc laứ v = 100 m/s. Tớnh vaọn toỏc giaọt luứi cuỷa suựng. Baứi 14: Moọt teõn lửỷa coự khoỏi lửụùng toồng coọng M = 50 taỏn ủang baờy thaỳng ủửựng leõn cao vụựi vaọn toỏc V = 200 m/s so vụựi maởt ủaỏt thỡ phuùt ra phớa sau moọt khoỏi lửụùng khớ m = 10 taỏn vụựi vaọn toỏc 600 m/s ủoỏi vụựi teõn lửỷa. Tỡm vaọn toỏc cuỷa teõn lửỷa ngay sau khi phuùt khớ, vụựi giaỷ thieỏt toaứn boọ khoỏi lửụùng khớ ủửụùc phuùt ra cuứng moọt luực. Baứi 15: Moọt vieõn ủaùn coự khoỏi lửụùng m = 2 kg ủang bay theo phửụng ngang vụựi vaọn toỏ v = 200 m/s thỡ noồ tung thaứnh hai maỷnh. Moọt maỷnh coự khoỏi lửụùng m1 = 1,5 kg bay thaỳng ủửựng xuoỏng dửụựi vụựi vaọn toỏc v1 = 200 m/s. Hoỷi maỷnh kia bay theo phửụng naứo vaứ vụựi vaọn toỏc laứ bao nhieõu? Baứi 16: Moọt vieõn ủaùn coự khoỏi lửụùng ủang bay thaỳng ủửựng leõn cao vụựi vaọn toỏc v = 250 m/s thỡ noó thaứnh hai maỷnh coự khoỏi lửụùng baống nhau. Bieỏt maỷnh thửự nhaỏt bay vụựi vaọn toỏc 250 m/s cheỏch leõn phớa treõn vaứ leọch so vụựi phửụng thaỳng ủửựng moọt goực a = 600. Hoỷi maỷnh kia bay theo phửụng naứo, vụựi vaọn toỏc laứ bao nhieõu? Baứi 17: Moọt ngửụứi coự khoỏi lửụùng m1 = 50 kg ủang ủửựng yeõn treõn chieỏc thuyeàn coự khoỏi lửụùng m2 = 200 kg treõn maởt nửụực yeõn laởng. Sau ủoự ngửụứi naứy ủi tửứ muừi ủeỏn laựi vụựi vaọn toỏc v1 = 0,5 m/s ủoỏi vụựi thuyeàn. Boỷ qua lửùc caỷn cuỷa nửụực. Tớnh vaọn toỏc cuỷa thuyeàn ủoỏi vụựi nửụực vaứ quaừng ủửụứng maứ thuyeàn di chuyeồn ủửụùc khi ngửụứi ủoự ủi tửứ muừi tụựi laựi. Traộc nghieọm: ẹềNH LUAÄT BAÛO TOAỉN ẹOÄNG LệễẽNG. Caõu 1: Bieồu thửực naứo sau ủaõy laứ bieồu thửực ủoọng lửụùng cuỷa moọt vaọt? A/ m. B/ C/ D/ Moọt bieồu thửực khaực. Caõu 2: ẹụn vũ cuỷa ủoọng lửụùng laứ: A/ kg.m.s B/ mkg.s-1 C/ kg.s/m D/ N.m/s Caõu 3: Choùn caõu sai khi noựi veà ủoọng lửụùng : A/ Vectụ ủoọng lửụùng cuỷa vaọt cuứng hửụựng vụựi vectụ vaọn toỏc cuỷa vaọt. B/ Khi vaọt ụỷ traùng thaựi caõn baống thỡ ủoọng lửụùng cuỷa vaọt baống khoõng. C/ ẹoọ bieỏn thieõn ủoọng lửụùng cuỷa moọt vaọt trong moọt khoaỷng thụứi gian baống xung cuỷa lửùc taực duùng leõn vaọt trong khoaỷng thụứi gian aỏy. D/ ẹoọng lửụùng coự ủụn vũ laứ : N.s Caõu 4: Khi moọt lửùc khoõng ủoồi taực duùng vaứo vaọt trong khoaỷng thụứi gian Dt thỡ ủaùi lửụùng naứo sau ủaõy goùi laứ xung cuỷa lửùc trong khoaỷng thụứi gian ủoự? A/ B/ C/ .Dt D/ .Dt Caõu 5: ẹieàu naứo sau ủaõy sai khi noựi veà heọ coõ laọp? A/ Heọ coõ laọp laứ heọ nhieàu vaọt maứ caực vaọt trong heọ chổ tửụng taực vụựi nhau maứ khoõng tửụng tửụng taực vụựi caực vaọt ụỷ ngoaứi heọ. B/ Heọ coõ laọp laứ heọ goàm nhieàu vaọt maứ caực vaọt trong heọ khoõng tửụng taực laón nhau. C/ Heọ coõ laọp laứ heọ chổ coự noọi lửùc maứ khoõng coự ngoaùi lửùc. D/ Trửụứng hụùp coự ngoaùi lửùc taực duùng vaứo caực vaọt trong heọ nhửng caực ngoaùi lửùc naứy trieọt tieõu nhau thỡ heọ vaọt laứ moọt heọ coõ laọp. Caõu 6: Choùn caõu phaựt bieồu ủuựng : A/ ẹoọng lửụùng cuỷa moọt heọ ủửụùc baỷo toaứn B/ ẹoọ lụựn ủoọng lửụùng cuỷa moọt heọ khoõng ủoồi C/ ẹoọng lửụùng cuỷa moọt heọ coự hửụựng khoõng ủoồi D/ ẹoọng lửụùng cuỷa moọt heọ coõ laọp laứ ủaùi lửụùng baỷo toaứn. Caõu 7: Moọt vieõn ủaùn coự khoỏi lửụùng 500g, bay vụựi vaọt toỏc 108 km/h. ẹoọng lửụùng cuỷa vieõn ủaùn coự ủoọ lụựn laứ : A/ 15 kgm/s B/ 20 kgm/s C/ 25 kgm/s D/ 30 kgm/s Caõu 8:Moọt vieõn bi coự khoỏi lửụùng m = 2kg laờn xuoỏng maởt phaỳng nghieõng vụựi vaọn toỏc ủaàu 2m/s. Sau 4s thỡ ủaùt vaọn toỏc 6m/s. Hoỷi sau 7s thỡ ủoọng lửụùng cuỷa vaọt coự giaự trũ naứo sau ủaõy? A/ 14kgm/s B/ 16kgm/s C/ 18kgm/s D/ 20kgm/s. Sửỷ duùng dửừ kieọn sau ủeồ traỷ lụứi caực caõu hoỷi 9, 10, 11 : Moọt heọ goàm hai vaọt coự khoỏi lửụùng laứ m1 = 1,5kg vaứ m2 = 2kg vaứ coự cuứng vaọn toỏc v1 = v2 = 2m/s : Caõu 9: ẹoọng lửụùng cuỷa heọ khi hai vaọt chuyeồn ủoọng cuứng hửụựng laứ : A/ 5 kgm/s B/ 7 kgm/s C/ 9 kgm/s D/ 11 kgm/s Caõu 10: ẹoọng lửụùng cuỷa heọ khi hai vaọt chuyeồn ủoọng ngửụùc hửụựng laứ : A/ 4 kgm/s B/ 3 kgm/s C/ 2 kgm/s D/ 1 kgm/s Caõu 11: ẹoọng lửụùng cuỷa heọ khi hai vaọt chuyeồn ủoọng theo hai hửụựng vuoõng goực vụựi nhau laứ : A/ 10 kgm/s B/ 5 kgm/s C/ 5 kgm/s D/ 10kgm/s Caõu 12: Moọt vieõn bi coự khoỏi lửụùng m1 = 200g laờn vụựi vaọn toỏc 4,5m/s ủeỏn va chaùm vaứo vieõn bi khaực coự khoỏi lửụùng m2 = 100g ủang ủửựng yeõn. Sau va chaùm, chuựng dớnh vaứo nhau vaứ cuứng chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc laứ : A/ 1,5 m/s B/ 3 m/s C/ 2,5 m/s D/ 4 m/s Caõu 13: Moọt toa xe lửỷa ủang chaùy vụựi vaọn toỏc 9 m/s thỡ ủuùng vaứo moọt toa khaực coự khoỏi lửụùng gaỏp ủoõi ủang ủửựng yeõn. Sau va chaùm chuựng dớnh vaứo nhau vaứ cuứng chuyeồn ủoọng vụựi vaọn toỏc laứ: A/ 3 m/s B/ 4,5 m/s C/ 6 m/s D/ Moọt giaự trũ khaực. Caõu 14: Hai vieõn bi coự khoỏi lửụùng m1 = 5kg vaứ m2 = 8kg chuyeồn ủoọng ngửụùc chieàu nhau treõn cuứng ủửụứng thaỳng. Vaọn toỏc cuỷa vieõn bi m1 laứ 3 m/s. Bieỏt sau va chaùm caỷ hai vieõn bi ủeàu ủửựng yeõn. Hoỷi vaọn toỏc cuỷa vieõn bi m2 trửụực va chaùm coự giaự trũ naứo sau ủaõy? A/ v2 = 0,1875m/s B/ v2 = 1,875m/s C/ v2 = 18,75m/s D/ Moọt giaự trũ khaực. Caõu 15: Moọt vieõn ủaùn coự khoỏi lửụùng 10g bay vụựi vaọn toỏc v1 = 1000 m/s sau khi xuyeõn qua moọt bửực tửụứng thỡ vaọn toỏc coứn laùi laứ 400 m/s. Lửùc caỷn trung bỡnh cuỷa tửụứng taực duùng leõn vieõn ủaùn laứ: A/ FC = -2000 N B/ FC = -4000 N C/ FC = -6000 N D/ FC = - 8000 N

File đính kèm:

  • docBT DONG LUONG.doc