Giáo án lao động - Lớp 8C - Trường THCS Thái Đô

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

 

Giáo dục cho HS :

- Biết , học tập phải đi đôi với việc làm , đặc biệt là thực hành lao động chân tay .

- Hiểu được ý nghĩa của lao động là rèn luyện cơ thể và ý thức bản thân không còn chây lười lao động chân tay .

- Giáo dục HS an toàn trong quá trình lao động

- Từ đó HS có ý thức giữ gìn , xây dựng ,bảo vệ trường lớp .

- Bồi dưỡng tình cảm gắn bó , yêu mến trường lớp .

 

B/ CHUẨN BỊ .

* GV:

- Xem xét công việc cụ thể để phân công

công việc và dụng cụ cho HS .

* HS :

- Mang đầy đủ dụng cụ theo yêu cầu

công việc mà GV đẫ phân công .

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Ngày: 19/02/2014 | Lượt xem: 1024 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lao động - Lớp 8C - Trường THCS Thái Đô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn :..... So¹n ngµy . ....th¸ng .....n¨m 2008 C«ng viÖc : .................................................................. A/ Môc tiªu cÇn ®¹t : Gi¸o dôc cho HS : BiÕt , häc tËp ph¶i ®i ®«i víi viÖc lµm , ®Æc biÖt lµ thùc hµnh lao ®éng ch©n tay . HiÓu ®­îc ý nghÜa cña lao ®éng lµ rÌn luyÖn c¬ thÓ vµ ý thøc b¶n th©n kh«ng cßn ch©y l­êi lao ®éng ch©n tay . Gi¸o dôc HS an toµn trong qu¸ tr×nh lao ®éng Tõ ®ã HS cã ý thøc gi÷ g×n , x©y dùng ,b¶o vÖ tr­êng líp . Båi d­ìng t×nh c¶m g¾n bã , yªu mÕn tr­êng líp . B/ ChuÈn bÞ . * GV: - Xem xÐt c«ng viÖc cô thÓ ®Ó ph©n c«ng c«ng viÖc vµ dông cô cho HS . * HS : - Mang ®Çy ®ñ dông cô theo yªu cÇu c«ng viÖc mµ GV ®É ph©n c«ng . C/ Néi dung tiÕn hµnh: Thêi gian tËp trung HS :............................. KiÓm danh sÜ sè HS :..................................... KiÓm tra dông cô cña HS :................................. GV th«ng b¸o cô thÓ néi dung c«ng viÖc vµ néi quy buæi lao ®éng ( yªu cÇu HS nh¾c l¹i ) Ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c tæ: Tæ 1:................................................................................... Tæ 2:.................................................................................. C¸c tæ tiÕn hµnh lµm viÖc(GV chñ nhiÖm cïng líp phã phô tr¸ch lao ®éng gi¸m s¸t , theo dâi , nh¾c nhë , ®iÒu hµnh cô thÓ tíi tõng HS ...) GV chñ nhiÖm nghiÖm thu, kiÓm tra c«ng viÖc cña c¸c tæ . ChoHS röa ch©n tay, nhËn xÐt buæi lao ®éng . *NhËn xÐt : ¦u ®iÓm chung:.................................................................................... .................................................................................................................... Tån t¹i:..................................................................................................................... .............................................................................................................................. Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS cã ý thøc lµm tèt :................................................................... ....................................................................................................................................... - Phª b×nh nh÷ng HS ch­a cã ý thøc lµm tèt :................................................................... .......................................................................................................................................... XÕp lo¹i c¸c tæ : Tæ1: ........................................................... Tæ 2:........................................................... * XÕp lo¹i chung c¶ líp :....................................................................................... DÆn dß nh¾c nhë vµ cho HS ra vÒ: GV chñ nhiÖm : NguyÔn ThÞ ThuËn Tr­êng THCS Th¸i §«.

File đính kèm:

  • docbai giang .doc
Giáo án liên quan