Bài giảng Bài 1: vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt tiết 3

I. Mục Tiêu Bài Học :

1. Kiến thức:

-Hs hiểu được vai trò của trồng trọt

-Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay

-Biết một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt .

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và liên hệ thực tế

3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên .

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 1070 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 1: vai trò , nhiệm vụ của trồng trọt tiết 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 1 Ngày soạn: 8 /08/2009 Tiết: 1 Ngày dạy: 10/08/2009 BBÀI 1: VAI TRÒ , NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT I. Mục Tiêu Bài Học : 1. Kiến thức: -Hs hiểu được vai trò của trồng trọt -Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay -Biết một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt . 2. Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích, so sánh và liên hệ thực tế 3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên . II. Chuẩn Bị - Giáo viên: Tranh phóng to H1 : vai trò của trồng trọt , các tranh ảnh liên quan : rau củ , nhà máy …. - Học sinh : Sưu tầm tranh ảnh có liên qua và chuẩn bị bài mới. III. Thông Tin Bổ Sung -Những năm gần đây , nông nghiệp Việt Nam có những bước chuyển khá mạnh và phát huy được tiềm năng của đất nước .Từ những năm 1999 sản lượng lương thực tăng mạnh và la một trong nhữn nước khong chỉ cung cầp cho nhu cầu trong nước mà còn cung cấp cho nhu câu xuất khẩu . - Hiện nay , ở Tu Tra có nhà máy chế biến và thu mua sữa đang được xây dựng . - Các nhà máy chế biến rau sạch ở xã Ka Đô, Tu Tra .. IV.Tiến Trình Bài Giảng * Sĩ số lớp : 7 A ……………………….. 7B : ………………………………..7 C: ………………………………… 7D ………………………… 7 E ………………………………. 1. Bài cũ: 2. Giới thiệu bài Đất nước ta là một nước nông nghiệp với 76 % dân số sống bằng nghề nông nghiệp , 70% lao động làm trong ngành nông nghiệp .Vậy nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân .Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân là gì? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời đưoc85 câu hỏi trên 3. Phát triển bài Ph­¬ng ph¸p Néi dung KiÕn thøc, kü n¨ng c¬ b¶n Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu bµi häc. (02 phĩt) - §Ỉt vÊn ®Ị. - Nªu mơc tiªu bµi häc. Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu vỊ vai trß cđa trång trät trong nỊn kinh tÕ (13 phĩt) - Y/c hs quan s¸t H1 Sgk - Gv giíi thiƯu, h­íng dÉn hs nghiªn cøu H1 Trång trät cã vai trß g× trong nỊn kinh tÕ? - ý kiÕn kh¸c? - Gv tỉng hỵp, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, kÕt luËn. - Gv gi¶i thÝch c©y l­¬ng thùc, thùc phÈm, c©y nguyªn liƯu - Y/c hs kĨ tªn mét sè lo¹i hiƯn cã trªn ®Þa bµn. - Gv kh¸i qu¸t chung, kÕt luËn Ho¹t ®éng 3: T×m hiĨu nhiƯm vơ cđa trång trät hiƯn nay (13 phĩt) - Y/c hoµn thµnh bµi tËp ë Sgk trang 6 phÇn II. - ý kiÕn kh¸c? - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch tõng nhiƯm vơ cđa trång trät - Gv kÕt luËn. Ho¹t ®éng 4: T×m hiĨu c¸c biƯn ph¸p thùc hiƯn nhiƯm vơ cđa trång trät (07 phĩt) - Y/c hoµn thµnh b¶ng ë Sgk trang 6 phÇn III. - ý kiÕn kh¸c? - Gv nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch tõng biƯn ph¸p - Gv kÕt luËn. - Thùc hiƯn theo y/c - Nghiªn cøu ®éc lËp. - Nghiªn cøu ®éc lËp. - Th«ng b¸o kÕt qu¶. - NhËn xÐt, bỉ sung (nÕu cã) - Nghiªn cøu ®éc lËp - Thùc hiƯn theo y/c. - Th¶o luËn theo nhãm - Th«ng b¸o kÕt qu¶ - Th«ng b¸o kÕt qu¶ - Nghiªn cøu ®éc lËp. - Th«ng b¸o kÕt qu¶. - NhËn xÐt, bỉ sung (nÕu cã) I. Vai trß cđa trång trät Cung cÊp - Lương thực , thực phẩmcho con người - Thức ăn cho chăn nuôi - Nguyên liệu cho công nghiệp -Nguyên liệu cho xuất khẩu II. NhiƯm vơ cđa trång trät 1,2,4,6 III. §Ĩ thùc hiƯn nhiƯm vơ cđa trång trät cÇn thùc hiƯn nh÷ng biƯn ph¸p g×? T¨ng diƯn tÝch canh t¸c - T¨ng l­ỵng n«ng s¶n - T¨ng n¨ng suÊt c©y trång IV. Tỉng kÕt bµi häc: (05 phĩt) - Y/c 01 hs ®äc phÇn ghi nhí. - H­íng dÉn häc bµi ë nhµ: + Häc thuécphÇn ghi nhí. + Tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. - Giao nhiƯm vơ chuÈn bÞ bµi míi: + Nghiªn cøu kü bµi míi. + C¨n cø vµo néi dung ®Ĩ chuÈn bÞ néi dung lÉn ®å dïng phï hỵp. NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc.

File đính kèm:

  • docTiet 3 Bien phap su dung cai tao va bao ve dat.doc
Giáo án liên quan