Bài giảng Bài 4: thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay)

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải:

1.Kiến thức:

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện thao tác thực hành, quan sát, so sánh.

3.Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

 

doc2 trang | Chia sẻ: shironeko | Lượt xem: 3551 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 4: thực hành xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần :3 Tiết : 3 Bài 4: Thực hành XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ( Vê tay) Ngày soạn: 30/09/2012 Ngày dạy : 1/10/2012 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: Qua bài học này, học sinh phải: 1.Kiến thức: - BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh vµ x¸c ®Þnh ®­ỵc thµnh phÇn c¬ giíi cđa ®Êt b»ng ph­¬ng ph¸p ®¬n gi¶n. 2. Kĩ năng: - Rèn luyện thao tác thực hành, quan sát, so sánh. 3.Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên:Dụng cụ thí nghiệm + Néi dung: Nghiªn cøu kü néi dung Sgk, Sgv, tµi liƯu kh¸c. + §å dïng: Theo mơc I Sgk 2. Học sinH, + Néi dung: Nghiªn cøu kü Sgk, tµi liƯu, chuÈn bÞ ph­¬ng ¸n tr¶ lêi c¸c c©u hái ë Sgk. + §å dïng: Theo mơc I Sgk, mÉu b¸o c¸o thùc hµnh IV.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1.Oån định lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : 3.Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: nhắc nhở nội quy làm và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh - Gv kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh -Gv nêu nội quy, quy tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nhắc HS khi thực hành phải cẩn thận không để đất ,nước rơi ra bàn ghế , sách vở , quần áo. - Gv giới thiệu mẫu đất và dụng cụ thí nghiệm + Mẫu đất + Dụng cụ thí nghiệm - Kiểm tra dụng cụ chuẩn bị của hs: cốc, thước kẽ . . -Giới thiệu quy trình sau đó yêu cầu HS nhắc lại -Hs báo cáo nhanh sự chuẩn bị của mình - Hs tiếp thu nội quy và ghi nhớ - Hs ghi nhớ dụng cụ và mẫu thí nghiệm (ghi ra giấy nháp) - Chuẩn bị dụng cụ - Theo dõi và ghi nhớ các bước thí nghiệm - Tiến hành thi nghiệm (làm theo nhóm có sự phân công cho từng thành viên) Hoạt động 2: Quy trình thực hành - GV hướng dẫn học sinh thực hiện thí nghiệm theo các bước sau : B1: Lấy một ít đất bằng viên bi cho vào lòng bàn tay B2 : nhỏ vài giọt nước cho đủ ẩm ( khi cảm thấy mát tay , năn thấy dẻo là được B3: Dùng hai bàn tay vê đất thành thỏi có đường kính khoảng 3mm B4: Uốn đất thành vòng tròn có đường kính khoảng 3 cm - Gv làm thí nghiệm và hướng dẫn cho hs thao tác thí nghiệm - Yêu cầu theo dõi kết quả thí nghiệm và rút ra kết luận. - Gv: trong khi làm thí ngjiệm giáo dục hs tính cẩn thận và ghi nhanh nhữnng kết quả theo dõi được để hoàn thành bài thu hoạch. - Quan sát và ghi nhanh các bước thí nghiệm - Tiến hành thí nghiệm (theo nhóm 4 - 6hs / nhóm) - Quan sát kết quả và rút ra kết luận: 4/ Củng cố: - Thu dọn dụng cụ thí nghiệm - MÉu b¸o c¸o thùc hµnh: Thùc hiƯn theo mÉu ë trang 12 Sgk MÉu sè Tr¹ng th¸i ®Êt sau khi vª Lo¹i ®Êt x¸c ®Þnh 1 2 3 - Dựa vào bản thu hoạch và quá trình theo dõi hs tiến hành thí nghiệm, gv sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá5/ 5/ Hoạt động nối tiếp: - - Hoàn thành phiếu thu hoạch. - Học bài - Chuẩn bị bài 6: Biện pháp bảo vệ và cải tạo đất Một số mẫu phân hóa học: 6. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • doctiet 3 thuc hanh nhan biet mot so loai dat don gian.doc