Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 5: Biết bày tỏ ý kiến - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng

1. Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?

2. Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu lầm và phê bình?

3. Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?

4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?

NHÓM 1 : Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?

NHÓM 2: Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu nhầm và phê bình?

NHÓM 3: Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?

NHÓM 4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?

 

pptx23 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Tiết 5: Biết bày tỏ ý kiến - Năm học 2018-2019 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Đạo đứcTiết : 5 – Tuần : 5BÀI: Biết bày tỏ ý kiếnGV Thực hiện: Phạm Thúy HồngÔN BÀI CŨVượt khó trong học tập*Ñeå hoïc taäp toát, chuùng ta caàn laøm gì?Ñeå hoïc taäp toát, chuùng ta caàn coá gaéng, kieân trì vöôït qua nhöõng khoù khaên.*Caâu tuïc ngöõ naøo noùi leân tinh thaàn vöôït khoù trong hoïc taäp cuõng nhö trong cuoäc soáng?Caâu tuïc ngöõ noùi leân tinh thaàn vöôït khoù trong hoïc taäp cuõng nhö trong cuoäc soáng laø: Coù chí thì neân.Biết bày tỏ ý kiến1. Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?2. Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu lầm và phê bình?3. Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công? Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm 41. Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?2. Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu nhầm và phê bình?3. Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?NHÓM 1 : Em sẽ làm gì nếu được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng của mình?NHÓM 2: Em sẽ làm gì nếu em bị cô giáo hiểu nhầm và phê bình?NHÓM 3: Em sẽ làm gì để được bố mẹ cho đi xem xiếc vào chủ nhật này trong khi bố mẹ dự định cho em đi chơi công viên?NHÓM 4. Em sẽ làm gì nếu muốn được tham gia vào một hoạt động nào đó của lớp, của trường nhưng chưa được phân công?1. Em seõ gaëp coâ giaùo ñeå xin coâ giaùo cho vieäc khaùc phuø hôïp hôn...2. Em giaûi thích ñeå coâ khoâng hieåu laàm.3. Em seõ xin boá meï cho em ñöôïc ñi xem xieác.4. Em noùi vôùi ngöôøi toå chöùc veà nguyeän voïng vaø khaû naêng cuûa mình. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm 4 Thảo luận chungÑieàu gì seõ xaûy ra neáu em khoâng ñöôïc baøy toû yù kieán veà nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán baûn thaân em vaø lôùp em? Neáu em khoâng baøy toû yù kieán cuûa mình, moïi ngöôøi seõ khoâng hieåu vaø ñöa ra nhöõng quyeát ñònh khoâng phuø vôùi nhu caàu, mong muoán cuûa mình...- Trong moïi tình huoáng, em neân noùi roõ ñeå moïi ngöôøi xung quanh hieåu veà khaû naêng, nhu caàu, mong muoán, yù kieán cuûa em. Ñieàu ñoù coù lôïi cho em vaø cho moïi ngöôøi.- Moãi ngöôøi, moãi treû em coù quyeàn coù yù kieán rieâng vaø caàn baøy toû yù kieán cuûa mình. Kết luận Mỗi trẻ em đều có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về những việc liên quan đến trẻ em. Em cần mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ những ý kiến, mong muốn của mình với những người xung quanh một cách rõ ràng, lễ độ.Ghi nhớ1. Em hãy nhận xét về những hành vi, việc làm của từng bạn trong mỗi trường hợp dưới đây:a. Bạn Dung rất thích múa, hát. Vì vậy, bạn đã ghi tên tham gia vào đội văn nghệ của lớp.b. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan lớp, các bạn phân công Hồng mang khăn trải bàn. Hồng rất lo lắng vì nhà mình không có khăn nhưng lại ngại không dám nói.c. Khánh đòi bố mẹ mua cho một chiếc cặp mới và nói sẽ không đi học nếu không có cặp mới.Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ñoâi (baøi taäp 1, SGK)Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm ñoâi (baøi taäp 1, SGK)Keát luaän: Vieäc laøm cuûa baïn Dung laø ñuùng, vì baïn ñaõ bieát baøy toû mong muoán, nguyeän voïng cuûa mình. Coøn vieäc laøm cuûa caùc baïn Hoàng vaø Khaùnh laø chưa ñuùng.Biết bày tỏ ý kiến (tiết 1)Tán thànhKhông tán thành a. Trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. b. Cách chia sẻ, bày tỏ ý kiến phải rõ ràng và tôn trọng người nghe.c. Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. d. Người lớn cần lắng nghe ý kiến của trẻ em. đ. Mọi ý muốn của trẻ em đều phải được thực hiện.Hoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán (baøi taäp 2, SGK)Keát luaän: Caùc yù kieán (a), (b), (c), (d) laø ñuùng. YÙ kieán (ñ) laø sai vì chæ coù nhöõng mong muoán thöïc söï coù lôïi cho söï phaùt trieån cuûa chính caùc em vaø phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh thöïc teá cuûa gia ñình, cuûa ñaát nöôùc môùi caàn ñöôïc thöïc hieän. Hoaït ñoäng 3: Baøy toû yù kieán (baøi taäp 2, SGK)* Em coù nhaän xeùt gì moâi tröôøng lôùp hoïc, tröôøng hoïc cuûa chuùng ta? Hoaït ñoäng tieáp noái- Em haõy baøy toû yù kieán vôùi boá meï, thaày coâ giaùo,...veà nhöõng vaán ñeà coù lieân quan ñeán baûn thaân em.-Taäp tieåu phaåm: Moät buoåi toái trong gia ñình baïn Hoa.VỀ NHÀ Học bài và xem trước bài : TÂY NGUYÊN ( sgk trang 82 )Củng cố - Dặn dò.CHÀO TẠM BiỆT CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dao_duc_lop_4_tiet_5_biet_bay_to_y_kien_nam_hoc_20.pptx