Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn - Trường Tiểu học Thanh Am

1.Trồng trọt trên đất dốc

Người dân Hoàng Liên Sơn trồng trọt gì? Họ trồng ở đâu?

Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

Tại sao lại phải trồng trọt như vậy?

2.Nghề thủ công truyền thống

Kể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn?

Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn?

Hàng thổ cẩm được dùng làm gì?

3.Khai thác khoáng sản

Kể tên một số khoáng sản ở Hoàng Liên Sơn?

Quan sát hình 3 và nêu quy trình sản xuất phân lân?

Ngoài khai thác khoáng sản, người dân Hoàng Liên Sơn còn khai thác những gì?

Tại sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Bài 3: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn - Trường Tiểu học Thanh Am, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AMChào mừng các thầy cô về dự giờ lớp 4A1MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 4 1.Trồng trọt trên đất dốcNg­êi d©n Hoµng Liªn S¬n trång trät g×? Hä trång ë ®©u?Ruéng bËc thang th­êng ®­îc lµm ë ®©u?T¹i sao l¹i ph¶i trång trät nh­ vËy?Ruộng bậc thang Ruộng bậc thang Troàng troïtTroàng luùa , saén , ngoâ,cheø treân ruoäng baäc thang , nöông raãyTroàng lanh – deät vaûi Troàng rau , caây aên quaû xöù laïnh.Kết luận2.Nghề thủ công truyền thốngKể tên một số mặt hàng thủ công chính của người dân ở Hoàng Liên Sơn?Kể tên một số sản phẩm thủ công truyền thống ở Hoàng Liên Sơn?Hàng thổ cẩm được dùng làm gì?3.Khai thác khoáng sảnKể tên một số khoáng sản ở Hoàng Liên Sơn?Quan sát hình 3 và nêu quy trình sản xuất phân lân?Khai thác quặng a- pa- títMỏLàm giàu quặngSản xuất phân lânPhân lânĐược khai thác từĐể làmSản xuất raPhục vụ ngành sản xuấtQuy trình sản xuất phân lânNgoài khai thác khoáng sản, người dân Hoàng Liên Sơn còn khai thác những gì?Tại sao chúng ta phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lí? Ngheà noâng laø ngheà chính cuûa ngöôøi daân ôû Hoaøng Lieân Sôn . Hoï troàng luùa , ngoâ , cheø , troàng rau vaø caây aên quaû treân nöông raãy , ruoäng baäc thang . Ngoaøi ra, ôû ñaây coøn coù caùc ngheà thuû coâng ( deät , theâu , ñan , reøn , ñuùc ) vaø khai thaùc khoaùng saûn . Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dia_li_lop_4_bai_3_hoat_dong_san_xuat_cua_nguoi_da.ppt
Giáo án liên quan