Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 35: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

 Bài 3: Hai kho thóc chứa1350 tấn thóc.Tìm số thóc mỗi kho.Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.

 Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 ( phần )

Số thóc ở kho thứ nhất là : 1350 : 9 x 4 = 600 ( tấn )

Số thóc ở kho thứ hai là: 1350 – 600 = 750 ( tấn )

 Đáp số : kho 1: 600 tấn; kho 2: 750 tấn.

 Bài 4: Một của hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh.Hỏi cửa hàng Bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

 3 + 4 = 7 ( phần )

Số hộp kẹo Là:

 56 : 7 x 3 = 24 ( hộp )

Số hộp bánh là:

 56 – 24 = 32 ( hộp )

 Đáp số : kẹo: 24 hộp; Bánh: 32 hộp

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 452 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 35: Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệuvà tỉ số của hai số đó. Toán - Lớp 4Kiểm tra bài cũ:Viết số thích hợp vào chỗ trống:Tổng hai số.3183271Hiệu hai số.42493Số lớnSố bé18821389138180Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệuvà tỉ số của hai số đó. ToánBài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :Tổng hai số91170216Tỉ số của hai sốSố béSố lớn68131028113578Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :Tổng hai số91170216Tỉ số của hai sốSố béSố lớn68131028113578Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :Tổng hai số91170216Tỉ số của hai sốSố béSố lớn68131028113578Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống :Tổng hai số91170216Tỉ số của hai sốSố béSố lớn68131028113578Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống :Hiệu hai số7263105Tỉ số của hai sốSố béSố lớn1890189252140245 Bài 3: Hai kho thóc chứa1350 tấn thóc.Tìm số thóc mỗi kho.Biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc của kho thứ hai.Ta có sơ đồ:Kho 1:Kho 2:1350 tấn? tấn? tấnBài 3:Ta có sơ đồ:Kho 1:Kho 2:1350 tấn? tấn? tấn Bài giải: Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 ( phần )Số thóc ở kho thứ nhất là : 1350 : 9 x 4 = 600 ( tấn )Số thóc ở kho thứ hai là: 1350 – 600 = 750 ( tấn ) Đáp số : kho 1: 600 tấn; kho 2: 750 tấn. Bài 4: Một của hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng số hộp bánh.Hỏi cửa hàng Bán được bao nhiêu hộp mỗi loại ?? hộp? hộpKẹo:Bánh:56 hộpTa có sơ đồ:Bài 4:Ta có sơ đồ:? hộp? hộpKẹo:Bánh:56 hộpBài giải:Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 ( phần )Số hộp kẹo Là: 56 : 7 x 3 = 24 ( hộp ) Số hộp bánh là: 56 – 24 = 32 ( hộp ) Đáp số : kẹo: 24 hộp; Bánh: 32 hộp Bài 5: Mẹ hơn con 27 tuổi.Sau 3 năm nửa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con.? tuổi? tuổiTuổi con:Tuổi mẹ:27 tuổiTa có sơ đồ sau 3 năm:Ta có sơ đồ sau 3 năm:Bài 5:Bài giải:? tuổi? tuổiTuổi con:Tuổi mẹ:27 tuổiTheo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 4 – 1 = 3 ( phần )Tuổi của con sau 3 năm là: 27 : 3 = 9 ( tuỏi )Tuổi của con hiện nay là: 9 -3 = 6 ( tuổi )Tuổi của mẹ hiện nay là: 6 + 27 = 33 ( tuổi ) Đáp số: con: 6 tuổi; mẹ: 33 tuổi.-Ôn lại kiến thức về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. - Chuẩn bị bài tiếp theo.Hướng dẫn về nhà:CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ THĂM LỚPTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC.Chúccác em ôn tập tốt!

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_35_on_tap_ve_tim_hai_so_khi_biet_t.ppt