Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 19: Đồng bằng Nam Bộ - Phạm Thúy Hồng

Đồng bằng lớn nhất của nước ta.

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Hoạt động 1 Đồng bằng lớn nhất của nước ta.

THẢO LUẬN NHÓM 6 EM CÁC NỘI DUNG SAU:

. Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp?

2. Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.

3. Dựa vào lược đồ tự nhiên Bắc Bộ và lược đồ tự nhiên Nam Bộ em hãy so sánh diện tích đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ.

4. Phần Tây Nam Bộ có nhiều vùng như thế nào? Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng Nam Bộ còn có các loại đất nào cần phải cải tạo?

Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp.

 

pptx32 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Địa lí Lớp 4 - Tiết 19: Đồng bằng Nam Bộ - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMÔN: Địa líTiết : 19 – Tuần : 1`9BÀI: Đồng bằng Nam BộGV Thực hiện: Phạm Thúy Hồng ÑÒA LYÙ 4LỚP CHÚNG TA ĐOÀN KẾTKHỞI ĐỘNGTHUÛ ÑOÂ HAØ NOÄIHỒ GƯƠMKIỂM TRA BÀI CŨDöïa vaøo löôïc ñoà töï nhieân Vieät Nam em haõy xaùc ñònh vò trí cuûa THUÛ ÑOÂ HAØ NOÄIHÀ NỘIEm haõy cho bieát Thuû ñoâ Haø Noäi tieáp giaùp vôùi nhöõng tænh naøo?THAÙI NGUYEÂNVÓNH PHUÙCBAÉC NINHHAØ TAÂYHÖNG YEÂNBAÉC GIANGHãy ghép các từ ở cột A với các từ ở cột B cho phù hợp bằng cách giơ bảng A,B,C,D NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI Chôï Saân bay Hoà ChuøaA. Hoaøn Kieám B. Ñoàng Xuaân C. Noäi BaøiD. Moät Coät BAÑoàng baèng Nam BoäBaøi môùiĐồng bằng lớn nhất của nước ta.Mạng lưới sông ngòi, kênh rạchchằng chịt.Hoaït ñoäng 1 Ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa nöôùc ta.THẢO LUẬN NHÓM 6 EM CÁC NỘI DUNG SAU:1. Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Do phù sa của các sông nào bồi đắp?2. Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Nam Bộ, Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau. 3. Dựa vào lược đồ tự nhiên Bắc Bộ và lược đồ tự nhiên Nam Bộ em hãy so sánh diện tích đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ.4. Phần Tây Nam Bộ có nhiều vùng như thế nào? Ngoài đất phù sa màu mỡ, đồng bằng Nam Bộ còn có các loại đất nào cần phải cải tạo? Löôïc ñoà töï nhieân Vieät Nam Lược đồ tự nhiên đồng bằng Nam Bộ Em hãy quan sát hai lược đồ và cho biết đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của nước ta? Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nam của nước ta.Em hãy chỉ vị trí củađồng bằng Nam Bộ,Đồng Tháp Mười,Kiên Giang, Cà Mau trên lược đồ tự nhiên Việt Nam.ĐồngTháp MườiKIÊN GIANGCÀ MAUSoâng Meâ CoângSoâng Ñoàng NaiĐồng bằng Nam Bộ do phù sa của các sông nào bồi đắp?Đồng bằng Nam Bộ do phù sa của hệ thống sông Mê Công và sông Đồng Nai bồi đắp. Döïa vaøo hai löôïc ñoà treân, em haõy so saùnh dieän tích ñoàng baèng Nam Boä vaø dieän tích ñoàng baèng Baéc Boä.Lược đồ tự nhiên đồng bằng Bắc BộLược đồ tự nhiên đồng bằng Nam BộDiện tích đồng bằng Nam Bộ gấp hơn ba lần đồng bằng Bắc Bộ. Đồng bằng Nam Bộ là đồng bằng lớn nhất cả nước.Diện tích rộng khoảng 15 000km2 Diện tích rộng khoảng 75 000km2 Ñoàng baèng Nam BoäNaèm ôû phía naøo cuûa nöôùc ta? Do phuø sa cuûa caùc soâng naøo boài ñaép neân? Laø ñoàng baèng coù dieän tích nhö theá naøo? Phaàn Taây Nam Boä coùnhieàu vuøng nhö theá naøo? Ngoaøi ñaát phuø sa maøu môõ, ñoàng baèng coøn coù caùc loaïi ñaát naøo caàn phaûi caûi taïo?Phía nam cuûa nöôùc ta. Do phuø sa cuûa heä thoáng soâng Meâ Coâng vaø soâng Ñoàng Nai boài ñaép. Ñaây laø ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa caû nöôùc. Phaàn Taây Nam Boä coù nhieàu vuøng truõng deã ngaäp nöôùc nhö Ñoàng Thaùp Möôøi, KieânGiang, Caø Mau. Ngoaøi ñaát phuø sa maøu môõ, ñoàng baèng coøn coù nhieàu ñaát pheøn, ñaát maën caàn caûi taïo.Một số hình ảnh về đồng bằng Nam Bộ.ĐỒNG THÁP MƯỜI – KIÊN GIANGRừng tràm ngập mặn Đầm Sen Thành phố CÀ MAUĐất Mũi Cà MauSông nước CÀ MAURuộng lúa Ñoàng baèng Nam Boä naèm ôû phía nam nöôùc ta. Ñaây laø ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa ñaát nöôùc. Hoaït ñoäng 2: Maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch chaèng chòt.CÁC EM XEM PHIM, QUAN SÁT LƯỢC ĐỒ VÀ NHỚ QUAN SÁT KỸ ĐỂ CÒN LÀM PHIẾU LUYỆN TẬP NHÉ !Soâng Meâ CoângSoâng Ñoàng Nai Thảo luận cặp đôi và làm phiếu luyện tập sau:1.Tìm và kể tên một số sông lớn, , kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ:2.Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, ,kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ:1. Một số sông lớn, , kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là: sông Mê Công, sông Đồng Nai, kênh Phụng Hiệp, kênh Vĩnh Tế.2. Ở đồng bằng Nam Bộ có nhiều sông ngòi, kênh rạch nên mạng lưới sông ngòi, ,kênh rạch rất chằng chịt và dày dặc.Keânh Vónh TeáKeânh Phuïng HieäpRUNG CHUÔNG VÀNGEm hãy chọn câu trả lời đúng nhất bằng cách giơ bảng A,B,C,D1. Đồng bằng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch :a) Thưa thớtb) Ít sôngc) Nhiều sông d) Chằng chịtA.a) Có đắp đê ven sông b) Không đắp đê ven sông2. Ở Tây Nam Bộ, hằng năm vào mùa lũ, nước các sông dâng cao làm ngập một diện tích lớn. Người dân nơi đây để ngăn lũ như ở đồng bằng Bắc Bộ. a. Hoà Trò An, hoà Xuaân Höôngc. Hoà Trò An, hoà Ba Beåb. Hoà Trò An, hoà Daàu Tieáng3. Ở Đông Nam Bộ, nhiều hồ lớn được xây dựng để cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô như .,. Ñoàng baèng Nam Boä coù maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch chaèng chòt, daøy ñaëc.Hoaït ñoäng 3CỦNG CỐIDỆNTÍCH12345HPÙSAUCÀMAỘBẮCBMÊCÔNGNAMBÔ1. Đồng bằng Nam Bộ gấp khoảng 3 lần đồng bằng Bắc Bộ về đặc điểm này.2. Đây là loại đất có chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ. 3. Đây là một trong những tỉnh ở đồng bằng Nam Bộ.4. Đây là đồng bằng có diện tích lớn thứ hai của nước ta. 5. Tên con sông bồi đắp nên đồng bằng Nam Bộ và bắt đầu từ Trung Quốc.TRÒ CHƠI : Ô CHỮ10 Đây là đồng bằng có diện tích lớn nhất của nước ta.Em hãy tìm một câu thành ngữ gợi tả hình ảnh cánh đồng lúa rộng mênh mông, bát ngát.Daën doø : Veà nhaø xem laïi noäi dung baøi vaø hoïc ghi nhôù cuoái baøi. Chuaån bò: Tìm hieåu vaø söu taàâm tranh aûnh lieân quan noäi dung baøi Ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä.

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_dia_li_lop_4_tiet_19_dong_bang_nam_bo_pham_thuy_ho.pptx