Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại thức ăn? - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thu Hồng

Hoạt động 1:

Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?

 Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khoẻ tốt, chúng ta ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.

Hoạt động 2:

Nhóm thức ăn có trong một bữa ăn cân đối.

* Nhóm thức ăn cần ăn đủ: lương thực, rau quả chín.

* Nhóm thức ăn cần ăn vừa phải: Thịt, cá, đậu phụ và thủy hải sản khác

* Nhóm thức ăn cần ăn có mức độ: Dầu mỡ, vừng, lạc.

* Nhóm thức ăn cần ăn ít: Đường.

* Nhóm thức ăn cần ăn hạn chế: Muối

 Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn đủ nhóm: bột đường, đạm, béo, vi-ta-min, khoáng và chất xơ với tỉ lệ hợp lí như tháp dinh dưỡng cân đối chỉ dẫn là một bữa ăn cân đối.

 

pptx34 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại thức ăn? - Năm học 2017-2018 - Nguyễn Thu Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ ALớp 4CGiáo viên dạy : Nguyễn Thu Hồng Tại sao cần phối hợp nhiều loại thức ăn? Môn Khoa học Tiết 4- Tuần 7Năm học 2017 - 2018Khoa họcÔn baøi cuõ :Em haõy cho bieát vai troø cuûa vi-ta-min ? Vi-ta-min laø nhöõng chaát khoâng tham gia tröïc tieáp vaøo vieäc xaây döïng cô theå hay cung caáp naêng löôïng. Tuy nhieân, chuùng raát caàn cho hoaït ñoäng soáng cuûa cô theå. Neáu thieáu vi-ta-min, cô theå seõ bò beänh.Khoa họcKieåm tra baøi cuõ :Em haõy cho bieát vai troø cuûa chaát khoaùng?. Moät soá chaát khoaùng nhö saét, can xi, tham gia vaøo vieäc xaây döïng cô theå, taïo ra men thuùc ñaåy vaø ñieàu khieån hoaït ñoäng soáng. Neáu thieáu caùc chaát khoaùng, cô theå seõ bò beänh.Khoa họcKieåm tra baøi cuõ :Khoa họcKhoa họcTẠI SAO CẦN PHỐI HỢPNHIỀU LOẠI THỨC ĂN?Khoa họcHoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Khoa họcHoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Câu 1: Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động sống không?Câu 2: Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn như thế nào?Câu 3: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Thảo luận nhómĐọc và trả lời các câu hỏi sau:Câu 1: Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động sống?Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất và chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.Câu 1: Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động sống?Câu 2: Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn như thế nào?Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất và chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.Câu 1: Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động sống?Câu 2: Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn như thế nào?Câu 3: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Nếu ngày nào cũng chỉ ăn một loại thức ăn và một loại rau thì không đảm bảo đủ chất, mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất và chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán ăn.Để có sức khỏe tốt chúng ta cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.Vì không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đầy đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Thay đổi món ăn để tạo cảm giác ngon miệng và cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.Khoa họcHoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn? Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khoẻ tốt, chúng ta ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.Khoa họcHoạt động 2: Nhóm thức ăn có trong một bữa ăn cân đối.Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Hoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?Khoa họcHoạt động 2: Nhóm thức ăn có trong một bữa ăn cân đối.Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Hoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn?THÁP DINH DƯỠNG CÂN ĐỐI TRUNG BÌNH CHO MỘT NGƯỜI TRONG MỘT THÁNGTh¸p dinh d­ìng c©n ®èi trung b×nh cho mét ng­êi TRONG mét th¸ngDựa vào sách giáo khoa em hãy đính các từ : Ăn đủ, Ăn vừa phải, Ăn có mức độ, Ăn ít, Ăn hạn chế. Vào ô trống theo tên nhóm thức ăn thích hợp:Thảo luận nhómT×m hiÓu th¸p dinh d­ìng c©n ®èi:Khoa họcQuan sát kỹ tháp dinh dưỡng và trả lời câu hỏi: Những nhóm thức ăn nào cần: ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ít, ăn hạn chếTại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Th¸p dinh d­ìng c©n ®èi trung b×nh cho mét ng­êi TRONG mét th¸ngĂN ĐỦĂN ĐỦĂN ĐỦĂN VỪA PHẢIĂN CÓ MỨC ĐỘĂN ÍTĂN HẠN CHẾT×m hiÓu th¸p dinh d­ìng c©n ®èi:Khoa họcTại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?* Nhóm thức ăn cần ăn đủ: lương thực, rau quả chín.* Nhóm thức ăn cần ăn vừa phải: Thịt, cá, đậu phụ và thủy hải sản khác * Nhóm thức ăn cần ăn có mức độ: Dầu mỡ, vừng, lạc.* Nhóm thức ăn cần ăn ít: Đường.* Nhóm thức ăn cần ăn hạn chế: MuốiKhoa họcHoạt động 2: Nhóm thức ăn cần có trong một bữa ăn cân đối:Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Hoạt động 1: Vì sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn? Một bữa ăn có nhiều loại thức ăn đủ nhóm: bột đường, đạm, béo, vi-ta-min, khoáng và chất xơ với tỉ lệ hợp lí như tháp dinh dưỡng cân đối chỉ dẫn là một bữa ăn cân đối.Khoa họcTại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Trò chơiĐI CHỢKhoa họcQuan sát các thức ăn có trong hình em hãy chọn 8 - 10 loại thức ăn tốt cho sức khỏe để chuẩn bị nấu một bữa ăn hợp lí và giải thích vì sao em lại chọn những thức ăn đó.Tại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn?Nàochúngta cùngnhau " Đi chợ "Khoa họcTại sao cần phải phối hợp nhiều loại thức ăn? Một bữa ăn hợp lí cần có thịt, đậu phụ,để có đủ chất đạm, có dầu ăn hoặc mỡ để có đủ chất béo, có các loại rau như: rau cải, cà rốt, cà chua, hoa quả, để đảm bảo đủ vi-ta-min, chất khoáng, chất xơ. Cần phải ăn đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.XEM PHIMXEM PHIMKhoa họcTẠI SAO CẦN PHỐI HỢPNHIỀU LOẠI THỨC ĂN?Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn ? Không có một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất cần thiết cho hoạt động sống của cơ thể. Tất cả những chất mà cơ thể cần đều phải lấy từ nhiều nguồn thức ăn khác nhau. Để có sức khoẻ tốt, chúng ta ăn phối hợp nhiều loại thức ăn và thường xuyên thay đổi món ăn.Bài họcVi-ta-min C: oåi, cam, chanh, döùa, kiwi, xoaøi, daâu taây, maûng caàu xieâm, xoaøi, bô, vaûi, böôûi, ôùt ñoû, ôùt vaøng naáu chín, suùp lô, khoai lang naáu chín nguyeân voû, Vi-ta-min A: Cuû caûi ñoû, khoai lang, bí ñoû, gaác, ñu ñuû, ôùt, xoaøi, gan caù, caø chua, ñaøo, thòt boø, döa haáu ñoû,Vi-ta-min B: Chuoái, bô, caø chua, bí ñoû, rau deành, khoai lang, ñaäu xanh, ñaäu phoäng,Vi-ta-min D: caù, pho maùt, söõa nguyeân kem, tröùng, tröùng caù, gan boø, toâm, cua, ñaäu phuï, naám, xuùc xích, .. Saét : ñoäng vaät thaân meàm( baïch tuoäc, möïc, soø, ..), gan, haït bí xanh bí ñoû, thòt ñoû, rau maøu xanh ñaäm, soâ coâ la, boät ca cao, Can xi: caûi xoong. Phoâ mai, ñoäng vaät coù voû cöùng( toâm, cua, oác, soø, haøu,) söõa, caù ñoùng hoäp, Phoát pho: baùnh mì, gan gaø, caù, pho maùt, haït bí ñoû,

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_khoa_hoc_lop_4_bai_7_tai_sao_can_phoi_hop_nhieu_lo.pptx