Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tuần 19: Tại sao có gió

Khi trời không có gió:

Làm thế nào để chong chóng quay?

Làm thế nào để chong chóng quay nhanh?

-Làm thế nào để chong chóng quay chậm?

- Khi nào thì chong chóng không quay?

- Không có gió thì chong chóng không quay.

Khi có gió thổi sẽ làm chong chóng quay. Không khí có ở quanh ta nên khi không khí chuyển động thì sẽ tạo ra gió.

Hoạt động 3:
Sự chuyển động không khí trong tự nhiên.
Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng.

Ban đêm phần đất liền nguội nhanh hơn phần nước ngoài biển, nên ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển.

Tại sao ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển?

 Dưới ánh nắng mặt trời phần đất liền nóng nhanh hơn phần nước và cũng nguội đi nhanh hơn phần nước.

Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm giữa biển và đất liền nên ban ngày có gió thổi từ biển vào đất liền, ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 11/09/2021 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Khoa học Lớp 4 - Tuần 19: Tại sao có gió, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõngc¸c thÇy,c« gi¸ovề dự giờ !Khoa häc 4BAØI 37: TAÏI SAO COÙ GIOÙ ?KHOA HỌCMôc tiªu:-. Häc sinh biÕt lµm thÝ nghiÖm chøng minh kh«ng khÝ chuyÓn ®éng t¹o thµnh giã.. Häc sinh giaûi thích ñöôïc vì sao ban ngaøy gioù ngoaøi bieån thoåi vaøo ñaát lieàn, ban ñeâm gioù töø ñaát lieàn thoåi ra bieån.. Häc sinh hieåu vÒ vai trß cña giã trong tù nhiªn.Hoạt động khởi động (Không khí cần cho sự sống)-Nªu vÝ dô chøng tá khoâng khí caàn cho cuoäc soáng con ngöôøi , ñoäng vaät vaø thöïc vaät?? Bài cũNhận xét:Hoan Hô!... Nhôø ñaâu laù caây lay ñoäng? Diều bay?TAÏI SAO COÙ GIOÙ ?Hoạt động 1: Chôi chong choùng Các em cùng chơi: Trò chơi chong chóng !Quan saùt chong choùng, neâu keát quaû?TAÏI SAO COÙ GIOÙ ?Chơi mà học:(Chong chóng quay)- Làm thế nào để chong chóng quay?-Làm thế nào để chong chóng quay nhanh?-Làm thế nào để chong chóng quay chậm?Khi trời không có gió:- Khi nào thì chong chóng không quay?NhËn xÐt:- CÇm chong chãng ch¹y, t¹o ra giã lµm chong chãng quay. - Muèn chong chãng quay nhanh th× phaûi chạy nhanh.- Muèn chong chãng quay chËm thì ta chạy chậm.- Không có gió thì chong chóng không quay.Nhaän xeùt:Chong chóng quayVì sao chong chóng quay?Do gió thổi làm chong chóng quayLúc nào thì chong chóng quay nhanh?Khi có gió mạnh, chong chóng quay nhanhKhi nào chong chóng quay chậm?Khi gió yếu, chong chóng quay chậm.Kết luận:Khi có gió thổi sẽ làm chong chóng quay. Không khí có ở quanh ta nên khi không khí chuyển động thì sẽ tạo ra gió..Hoạt động 2:Nguyên nhân gây ra gióCác nhóm làm thí nghiệm theo sách giáo khoaTAÏI SAO COÙ GIOÙ ?-Phần nào của hộp có không khí nóng? Tại sao?-Phần nào của hộp có không khí lạnh?-Khói bay qua ống nào?-Phần nào của hộp có không khí nóng? Tại sao?-Phần nào của hộp có không khí lạnh?-Khói bay qua ống nào?Phần hộp A có không khí nóng do có nến cháyPhần hộp B có không khí lạnhKhói đi từ mẫu hương cháy vào ống A và bay lênNhận xét:Phần hộp A có không khí nóng do có nến cháyPhần hộp bên B có không khí lạnhKhói đi từ mẫu hương cháy vào ống A và bay lênKết luận:Sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí làm không khí chuyển động. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng. Sự chuyển động của không khí tạo ra gió.Mời các em xem đoạn phimSự chuyển động của không khí tạo ra gió-Kh«ng khÝ chuyÓn ®éng nhanh th× t¹o ra giã m¹nh.-Kh«ng khÝ chuyÓn ®éng chËm th× t¹o ra giã nhÑ.KÕt luËn :Hoạt động 3: Sự chuyển động không khí trong tự nhiên. Taị sao ban ngày thì có gió thổi từ biển vào đất liền?Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng.Ban ngày dưới ánh nắng mặt trời phần đất liền nóng nhanh hơn phần nước ngoài biển, nên có gió thổi từ biển vào đất liền.Hoạt động 3: Sự chuyển động không khí trong tự nhiên. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng.Ban đêm phần đất liền nguội nhanh hơn phần nước ngoài biển, nên ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển. Tại sao ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển? Kết luận : Dưới ánh nắng mặt trời phần đất liền nóng nhanh hơn phần nước và cũng nguội đi nhanh hơn phần nước. Sự chênh lệch nhiệt độ vào ban ngày và ban đêm giữa biển và đất liền nên ban ngày có gió thổi từ biển vào đất liền, ban đêm có gió thổi từ đất liền ra biển.Nh÷ng vÝ dô vÒ viÖc t¹o ra giã cña con ng­êiQu¹t tayQu¹t m¸yM¸y bay trùc th¨ngB¾c®«ngT©ynamGiã trong tù nhiªn Giã B¾c(L¹nh vµ hanh kh«) Giã T©y B¾c(Kh«,Êm) Giã §«ng B¾c(L¹nh, Èm) Giã §«ng(Giã biÓn, g©y ra m­a b·o) Giã Nam(M¸t, cã vµo mïa hÌ,mang h¬i n­ícnªn m­a nhiÒu- cßn gäi lµ mïa m­a ë miÒn Nam) Giã §«ng Nam Giã T©y Nam(Kh«,m¸t) Giã T©y(Th­êng cã ë miÒn Trung, nãng, kh« do thæi tõ lôc ®Þa ra- cßn gäi lµ giã Lµo )øng dông cña giã tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi?ThuyÒn buåmøng dông cña giã tù nhiªn ®èi víi ®êi sèng con ng­êi:Cèi xay giãTạo ra điện năngPhát minh ra: Khinh khí cầu, máy bay Ứng dụng của gió trong tự nhiên đối với đời sống con người:Tại sao có gió?Củng cố:Sự chênh lệch nhiệt độ trong không khí làm không khí chuyển động. Không khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng. Sự chuyển động của không khí tạo ra gió. Dặn dò:Học thuộc mục bạn cần biết và sưu tầm tranh ảnh về tác hại của bãoKÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

File đính kèm:

  • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_4_tuan_19_tai_sao_co_gio.ppt