Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938 - Phạm Thúy Hồng

2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:

Trong những mũi tấn công của quân Nam Hán thì mũi tấn công chính do Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào nước ta bằng đường nào?

 Sang đánh nước ta lần này, quân Nam Hán đưa một đội quân rất đông hôn 2 vạn quân do Thái tử Hoằng Tháo chỉ huy.

 Mũi tiến công chính do Hoằng Tháo chỉ huy đã vượt biển, ngược sông Bạch Đằng(Quảng Ninh) tiến vào nước ta.

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ?

Lợi dụng lúc thuỷ triều lên, xuống

Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng

Quân ta mai phục ở hai bên bờ sông

Nhờ dân ta đoàn kết, ý chí quyết tâm đánh giặc ngoại xâm và Ngô Quyền là vị chỉ huy giỏi đã làm nên thắng lợi vẻ vang

 

ppt32 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Lịch sử Lớp 4 - Tiết 7: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938 - Phạm Thúy Hồng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHềNG GD&ĐT QUẬN LONG BIấNTRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ AMễN: Lịch sửTiết : 7 – Tuần : 7BÀI: Chiến thắng Bạch Đằng GV Thực hiện: Phạm Thỳy HồngLềCH SệÛ LễÙP 4BAỉI: CHIEÁN THAẫNG BAẽCH ẹAẩNG DO NGOÂ QUYEÀN LAếNH ẹAẽO (Naờm 938)Dõn ta phải biết sử ta Cho tường gốc tớch nước nhà Việt Nam. Hồ Chớ Minh Chọn chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng nhấtNguyờn nhõn vỡ sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa ? a/ Do Thi Sỏch chồng bà Trưng Trắc bị Tụ Định giết.b/ Lũng yờu nước và căm thự giặc của Hai Bà Trưng.c/ Do Hai Bà Trưng muốn xưng Vương.d/ Cả 3 cõu đều đỳngLửợc đồ chống quõn Nam Hỏn Cửỷa Baùch ẹaống ẹoõi neựt veà Ngoõ Quyeàn:Hóy đọc SGK phần chữ nhỏ đầu bài, tỡm những thụng tin về Ngụ Quyền Ngụ Quyền NGễ QUYỀNLà người làng Đường Lõm (Hà Tõy)Là con rể Dương Đỡnh nghệLà người cú tàiChỉ huy quõn dõn ta đún đỏnh quõn Nam Hỏn ẹoõi neựt veà Ngoõ Quyeàn:1.Nguyờn nhõn của trận Bạch Đằng:Vỡ sao cú trận Bạch Đằng?KIEÀU COÂNG TIEÃN GIEÁT DệễNG ẹèNH NGHEÄKIEÀU COÂNG TIEÃN SAI NGệễỉI CAÀU CệÙU VUA NAM HAÙNNGOÂ QUYEÀN GIEÁT KIEÀU COÂNG TIEÃN CHUAÅN Bề ẹOÙN ẹAÙNH QUAÂN NAM HAÙN2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:ẹoùc SGK tửứ “Sang ủaựnh nửụực ta . hoaứn toaứn thaỏt baùi”Quaõn Nam Haựn sang ủaựnh nửụực ta laàn naứy do ai chổ huy? Vụựi lửùc lửụùng nhử theỏ naứo?Trong nhửừng muừi taỏn coõng cuỷa quaõn Nam Haựn thỡ muừi taỏn coõng chớnh do Hoaống Thaựo chổ huy tieỏn vaứo nửụực ta baống ủửụứng naứo? Sang đỏnh nước ta lần này, quõn Nam Hỏn đưa một đội quõn rất đụng hụn 2 vaùn quaõn do Thaựi tửỷ Hoaống Thaựo chỉ huy. Mũi tiến cụng chớnh do Hoằng Thỏo chỉ huy đó vửụùt bieồn, ngược sụng Baùch ẹaống (Quảng Ninh) tiến vào nước ta.Haỷi Moõn(Quaỷng ẹoõng-Trung QuoỏcLửợc đồ chống quõn Nam Hỏn Cửỷa Baùch ẹaống2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Lịch sửChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Ngụ Quyền đó dựng kế gỡ để đỏnh giặc ?2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Kế đỏnh giặc Của Ngụ QuyềnTrờn sụng Bạch ĐằngLợi dụng lỳc thuỷ triều lờn, xuốngCắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sụng Bạch ĐằngQuõn ta mai phục ở hai bờn bờ sụngChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Thuỷ triều xuốngThuỷ triều lênQuõn dõn chặt gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt...... đem đúng xuống lũng sụng Bạch Đằng. SễNG BẠCH ĐẰNGCỬA SễNG BẠCH ĐẰNG2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)Keỏt quaỷ cuỷa traọn ủaựnh ra sao ?Lửùc lửụùng quaõn Nam Haựn maùnh vaứ ủoõng hụn 2 vaùn quaõn, vaọy nhụứ ủaõu chuựng ta thu ủửụùc thaộng lụùi veỷ vang khi ủũch maùnh hụn ta gaỏp nhieàu laàn?Nhụứ daõn ta ủoaứn keỏt, yự chớ quyeỏt taõm ủaựnh giaởc ngoaùi xaõm vaứ Ngoõ Quyeàn laứ vũ chổ huy gioỷi ủaừ laứm neõn thaộng lụùi veỷ vang2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Haừy saộp xeỏp caực caõu dửụựi ủaõy theo thửự tửù 1,2,3,4 phuứ hụùp vụựi dieón bieỏn traọn ủaựnh quaõn Nam Haựn treõn soõng Baùch ẹaống do Ngoõ Quyeàn laừnh ủaùo vaứ thuaọt laùi:Chụứ luực thuỷy trieàu xuoỏng, coùc nhoùn nhoõõ leõn, quaõn ta mai phuùc ụỷ hai beõn bụứ soõng ủoồ ra ủaựnh.Quaõn Nam Haựn ủeỏn cửỷa soõng luực thuỷy trieàu leõn, coùc nhoùn bũ che laỏp, Ngoõ Quyeàn cho quaõn bụi thuyeàn nheù ra khieõu chieỏn, vửứa ủaựnh vửứa ruựt lui, nhửỷ cho giaởc vaứo baừi coùc. Quaõn Nam Haựn cheỏt đến quaự nửỷa, Hoaống Thaựo tửỷ traọn. Quaõn Nam Haựn hoaứn toaứn thaỏt baùi. Giaởc hoỏt hoaỷng quay thuyeàn boỷ chaùy thỡ va vaứo coùc nhoùn, thuyeàn bũ thuỷng hoaởc bũ vửụựng coùc khoõng tieỏn khoõng lựi ủửụùc. Quaõn ta tieỏp tục truy kớch.ẹaựp aựn: 1 (b) 2 (a) 3 (d) 4 (c)2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Quõn Nam Hỏn đến cửa sụng vào lỳc thủy triều lờn, nước che lấp cỏc cọc nhọn. SễNG BẠCH ĐẰNGCỬA SễNG BẠCH ĐẰNG2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Ngụ Quyền cho quõn bơi thuyeàn nheù ra khiờu chiến, nhử giặc vào bói cọc.CỬA SễNG BẠCH ĐẰNG SễNG BẠCH ĐẰNG2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Lưu Hoằng thỏo thỳc quõn hăm hở đuổi theo, vượt qua bói cọc ngầm mà khụng biết.2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Chờ lỳc thủy triều xuống, cọc nhọn nhụ lờn,quõn ta mai phục ở hai bờn bờ sụng đổ ra đỏnh.2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thỡ va vào cọc nhọn, khụng tiến khụng lựi được2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:Quõn Nam Hỏn chết đến quỏ nửa. Hoằng Thỏo tử trận. Quõn Nam Hỏn hoàn toàn thất bại.CHIEÁN THAẫNG BAẽCH DAẩNG3. YÙ nghúa cuỷa chieỏn thaộng Baùch ẹaốngSau chieỏn thaộng Baùch ẹaống, muứa xuaõn naờm 939 Ngoõ Quyeàn ủaừ laứm gỡ?Chieỏn thaộng Baùch ẹaống vaứ vieọc Ngoõ Quyeàn xửng vửụng coự yự nghúa nhử theỏ naứo?Sau khi Ngụ Quyền mất, nhõn dõn ta đó làm gỡ để tưởng nhớ ụng?1.Nguyeõn nhaõn cuỷa traọn Baùch ẹaốngChiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)2. Diễn biến của trận Bạch Đằng:3. YÙ nghúa cuỷa chiến thắng Baùch ẹaốngGhi nhụự: SGK trang 23Quõn Nam Hỏn kộo sang nước ta, Ngụ Quyền đó chỉ huy quõn ta đỏnh quõn Nam Hỏn thế nào?Ngụ Quyền lờn ngụi vua cú ý nghĩa như thế nào với nước ta? GHI NHỚ : Quõn Nam Hỏn kộo sang đỏnh nước ta. Ngụ Quyền chỉ huy quõn, dõn ta, lợi dụng thủy triều lờn xuống trờn sụng Bạch Đằng, nhử giặc vào bói cọc rồi đỏnh tan quõn xõm lược ( năm 938). Ngụ Quyền lờn ngụi vua đó kết thỳc hoàn toàn thời kỡ đụ hộ của phong kiến phương Bắc và mở đầu cho thời kỡ độc lập lõu dài của nước ta.TRề CHƠITrũ chơi ụ chữCỏch chơiễ chữ gồm 8 từ hàng ngang và 1 từ hàng dọc. Cỏch chơi nhưsauCả lớp chia thành 4 đội chơi Cỏc đội lần lần lượt chọn từ hàng ngang .Khi nghe gợi ý về từ hàng ngang đội chơi nhanh chúng đưa ra cõutrả lời .Nếu sai hoặc sau 30 giõy khụng cú cõu trả lời thỡ đội khỏc được quyền đoỏn Mỗi từ hàng ngang được 10 điểm .Từ hàng dọc được 30 điểm Trũ chơi kết thỳc khi cú đội tỡm ra từ hàng dọc Đội nào cú điểm cao hơn là đội thắng cuộc ễ chữ kỳ diệu23456781THẤTBẠICỔLOATHỦYTRIỀUCỌCGỖNGễQUYỀNĐƯỜNGLÂM12384567BẮCHOẰNGTHÁOBẠCHĐẰNG

File đính kèm:

  • pptbai_giang_lich_su_lop_4_tiet_7_chien_thang_bach_dang_do_ngo.ppt