Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 46: Chuyển động bằng phản lực bài tập về định luật bảo toàn động lượng

Kiến thức : Củng cố lại định luật bảo toàn .

- Kỹ năng : Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải các bài toán va chạm, đạn nổ mà ta không thể giải bằng các định luật Newton

- Tư duy : Rèn luyện việc nghiên cứu các hiện tượng Vật Lý phức tạp bằng cách khảo sát các thông số trước và sau tương tác , phương pháp lấy gần đúng , đơn giản hóa bài toán trong điều kiện cho phép.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 46: Chuyển động bằng phản lực bài tập về định luật bảo toàn động lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 4/02/08 TiÕt : 46 GV/§ç Quang S¬n Bµi:chuyĨn ®éng b»ng ph¶n lùc Bµi tËp vỊ ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­ỵng A/ Mơc tiªu: - Kiến thức : Củng cố lại định luật bảo toàn . - Kỹ năng : Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải các bài toán va chạm, đạn nổ mà ta không thể giải bằng các định luật Newton - Tư duy : Rèn luyện việc nghiên cứu các hiện tượng Vật Lý phức tạp bằng cách khảo sát các thông số trước và sau tương tác , phương pháp lấy gần đúng , đơn giản hóa bài toán trong điều kiện cho phép. B/ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: HƯ thèng c©u hái 2) Häc sinh: ¤n kÜ néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­ỵng C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị vµ sù chuÈn bÞ cđa h/s ........ Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß - §Ỉt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi +. §Þnh nghÜa ®éng l­ỵng , c¸c yÕu tè x¸c ®Þnh vÐc t¬ ®éng l­ỵng ? +. Néi dung d/l b¶o toµn ®éng l­ỵng , BiĨu thøc ®/l BT§L? -. NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa h/s - Nhí l¹i kiÕn thøc Tr¶ lêi c©u hái cđa g/v - Cđng cè l¹i kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: .T×m hiĨu nguyªn t¾c chuyĨn ®éng b»ng ph¶n lùc ....... Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß - LÊy vÝ dơ vỊ chuyĨn ®éng cđa khÈu sĩng khi b¾n -. H­íng dÉn h/s x©y dùng biĨu thøc tÝnh vËn tèc cđa sĩng ngay sau khi b¾n Vµ tõ ®ã nªu nªn nguyªn t¾c chuyĨn ®éng b»ng ph¶n lùc - Tõ vÝ dơ , vËn dơng ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­ỵng , x©y dùng biĨu thøc tÝnh vËn tèc cđa sĩng ngay sau khi b¾n Giải * Hệ súng – đạn là hệ kín. * Aùp dụng ĐLBTĐL: Trước khi bắn: Súng – đạn đứng yên: Sau khi bắn: Vậy: (1) * Từ biểu thức (1) ta có: - Chuyển động giật lùi của súng ngược chiều với chuyển động của đạn. Chuyển động này gọi là chuyển động bằng phản lực. - Vận tốc của đạn càng lớn thì súng giật lùi càng mạnh. - HiĨu ®­ỵc nguyªn t¾c chuyĨn ®éng b»ng ph¶n lùc . tr¶ lêi c©u hái C1 Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3: ...T×m hiĨu ®éng c¬ ph¶n lùc tªn lưa ..... Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1) §éng c¬ ph¶n lùc -.Yªu cÇu h/s: +. ®äc vµ nªu c©u t¹o c¬ b¶n cđa ®éng c¬ ph¶n lùc ? +.Nªu nh÷ng ­u ®iĨm cđa ®éng c¬ ph¶n lùc ? -. NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa h/s 2) tªn lưa -. Yªu cÇu h/s : +§äc sgk , hiĨu cÊu t¹o cđa tªn lưa +. Nªu cÊu t¹o tªn lưa, vµ ­u ®iĨm cđa tªn lưa trong lÜnh vùc nghiªn cøu vị trơ - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa h/s - §äc , hiĨu cÊu t¹o vµ nh÷ng ­u ®iĨm cđa ®éng c¬ ph¶n lùc - Tr¶ lêi c©u hái cđa gi¸o viªn Tr¶ lêi c©u hái C2 Ghi nhËn kiÕn thøc - §äc hiĨu cÊu t¹o tªn lưa Tr¶ lêi c©u hái cđa g/v ®äc phÇn ®äc thªm ®Ĩ hiĨu thªm vỊ tªn lưa Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn h/s gi¶i bµi tËp vỊ ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­ỵng ........ Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Bµi 1 - Yªu cÇu h/s : +®äc kÜ ®Ị bµi , vÏ h×nh minh häa bµi +. VËn dơng ®Þnh luËt BT§L ®Ĩ lµm bµi +. NhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa h/s vµ nªu kÕt luËn chuÈn kiÕn thøc Bµi 2 - Yªu cÇu h/s : +®äc kÜ ®Ị bµi , vÏ h×nh minh häa bµi +. VËn dơng ®Þnh luËt BT§L ®Ĩ lµm bµi +. NhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa h/s vµ nªu kÕt luËn chuÈn kiÕn thøc Bµi 3 Yªu cÇu h/s : +®äc kÜ ®Ị bµi , vÏ h×nh minh häa bµi +. VËn dơng ®Þnh luËt BT§L ®Ĩ lµm bµi +. NhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa h/s vµ nªu kÕt luËn chuÈn kiÕn thøc - N/C kÜ ®Ị bµi X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p lµm bµi -. VËn dơng kiÕn thøc ®Ĩ gi¶i bµi - Th¶o luËn vµ nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n Ghi nhËn kiÕn thøc - N/C kÜ ®Ị bµi X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p lµm bµi -. VËn dơng kiÕn thøc ®Ĩ gi¶i bµi - Th¶o luËn vµ nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n Ghi nhËn kiÕn thøc - N/C kÜ ®Ị bµi X¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p lµm bµi -. VËn dơng kiÕn thøc ®Ĩ gi¶i bµi - Th¶o luËn vµ nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn bµi vỊ nhµ ........ Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Yªu cÇu h/s lµm tiÕp c¸c bµi tËp trong sbt Ghi nhí bµi vỊ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT-46VL10NC.doc