Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 49: Động năng .Định lí động năng

1. Kiến thức

- Hiểu động năng là một dạng năng lượng cơ học mà mọi vật có được khi chuyển động.

- Nắm vững hai yếu tố đặc trưng của động năng, động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật.

- Hiểu mối quan hệ giữa công và năng lượng thể hiện cụ thể qua nội dung của định lí động năng.

2. Kỹ năng

- Vận dụng th thạo biểu thức tính công trong định lí động năng để giải một số bài toán liên quan.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 618 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn học Vật lý lớp 10 - Tiết 49: Động năng .Định lí động năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n : 15/02/08 TiÕt : 49 GV: §ç Quang S¬n Bµi: ®éng n¨ng .®Þnh lÝ ®éng n¨ng A/ Môc tiªu: Kiến thức Hiểu động năng là một dạng năng lượng cơ học mà mọi vật có được khi chuyển động. Nắm vững hai yếu tố đặc trưng của động năng, động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. Hiểu mối quan hệ giữa công và năng lượng thể hiện cụ thể qua nội dung của định lí động năng. Kỹ năng Vận dụng th thạo biểu thức tính công trong định lí động năng để giải một số bài toán liên quan. B/ChuÈn bÞ: 1) Gi¸o viªn: .- Biên sọan các câu hỏi 1-4 SGK thành các câu trắc nghiệm. - Dụng cụ thí nghiệm động năng của các vật phụ thuộc vào hai yếu tố m và v. - Bảng một số giá trị động năng của các vật. 2) Häc sinh: - Khái niệm động năng và công đã học cấp phổ thông cơ sở. - Đọc trước bài này. C/TiÕn tr×nh D¹y- Häc: Ho¹t ®éng 1: ..KiÓm tra bµi cò ...... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - §Æt c©u hái yªu cÇu h/s tr¶ lêi + . Nªu c«ng thøc tÝnh c«ng cña mét lùc ? ThÕ nµo lµ c«ng cña lùc ph¸t ®éng , c«ng cña lùc c¶n ? +. LÊy vÝ dô vÒ mét vËt cã kh¶ n¨ng sinh c«ng vµ cho biÕt tr¹ng th¸i cña vËt khi ®ã ? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña h/s vµ nªu kÕtd luËn chuÈn kiÕn thøc - . Nhí l¹i kiÕn thøc ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña GV - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña b¹n vµ cñng cè kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm ®éng n¨ng ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß * Yªu cÇu h/s ®äc phÇn giíi thiÖu bµi tr160/sgk -. Yªu cÇu h/s :quan s¸t ( H34.1/SGK ) ®Ó rót ra nhËn xÐt : khi nµo qu¶ nÆng cã kh¶ n¨ng sinh c«ng vµ c«ng ®ã phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo Nªu kÕt luËn vÒ nhËn xÐt cña h/s a) §Þnh nghÜa - .Yªu cÇu h/s ®äc nhí §N §N /Tr160 /sgk - Yªu cÇu h/s nªu tªn ®/v cña ®éng n¨ng - Ph©n tchs cho h.s hiÓu mét sè nhËn xÐt vÒ ®éng n¨ng cña mét vËt - Ye4u cÇu h/s tr¶ lêi c©u hái C1 vµ C2 b ) VÝ dô - Yªu cÇu h/s ®äc vÝ dô sgk Mêi h/s lµm bµi - NhËn xÐt bµi lµm cña h/s - §äc phÇn giíi thiÖu bµi vµ hiÓu ®­îc vËt cã n¨ng l­îng lµ vËt cã kh¶ n¨ng sinh c«ng -. Quan s¸t h×nh 34.1/sgk Nªu ®­îc qu¶ nÆng khi chuyÓn ®éng cã kh¶ n¨ng sinh c«ng vµ c«ng ®ã phô thuéc vµo M vµ v cña qu¶ nÆng - §äc nhí ®.nghÜa § n¨ng cña mét vËt biÕt c«ng thøc tÝnh ®éng n¨ng ( 34.1/sgk) BiÕt vµ hiÓu ®¬n vÞ §N lµ ( J) - §äc nhí c¸c nhËn xÐt vÒ ®éng n¨ng cña mét vËt +.Động năng của một vật là đại lượng vô hướng và luôn luôn dương. +. vận tốc có tính tương đối, phụ thuộc vào hệ quy chiếu, nên động năng củng có tính tương đối, phụ thuộc vào hệ quy chiếu. +.Công thức trên cũng đúng cho vật chuyển động tịnh tiến. Th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái C1vµ C2 Ghi nhËn kiÕn thøc b.Ví dụ: (sgk) N/C vÝ dô sgk , hiÓu vµ vËn dông d­îc c«ng thøc tÝnh ®éng n¨ng cña vËt Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3 N/C §Þnh lÝ ®éng n¨ng : ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Dïng vÝ dô ( H34.2/sgk ) ph©n tÝch vµ h/dÉn h/s X©y dùng c«ng thøc ( 34.2 vµ 34.3/sgk ) - yªu cÇu h/s sö dông c«ng thøc (34.3/sgk ) nªu néi dung ®Þnh lÝ ®éng n¨ng - Nªu liªn hÖ gi÷a c«ng cña ngo¹i lùc víi DÊu cña ®é biÕn thiªn ®éng n¨ng cña vËt - Yªu cÇu h/s tr¶ lêi c©u C3 - §äc kÜ vÝ dô ( 34.2/sgk ) VËn dông c«ng thøc tÝnh c«ng , c«ng thøc liªn hÖ trong ®éng häc ®Ó x©y dùng c«ng thøc (34.3) - Ph¸t biÓu ®­îc néi dung ®Þnh lÝ ®éng n¨ng ((Độ biến thiên động năng của một vật bằng công của ngoại lực tác dụng vào vật.)) - HiÓu vµ vËn dông ®­îc : Nếu công của ngoại lực là dương (công phát động) th× động năng tăng; nếu công này âm (công cản) th× động năng giảm Th¶o luËn vµ nhËn xÐt phÇn x©y dùng c«ng thøc cña b¹n . Tr¶ lêi c©u hái C3 Ghi nhËn kiÐn thøc Ho¹t ®éng 4: .Lµm bµi tËp vËn dông ....... Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Yªu cÇu h/s : +®äc kÜ ®Ò bµi tËp vËn dông /sgk , Tãm t¾t vµ vÏ h×nh minh häa bµi to¸n + VËn dông ®Þnh lÝ ®éng n¨ng ®Ó lµm bµi -. NhËn xÐt bµi lµm cña h/s - NC kÜ ®Ò bµi VËn dông c¸c c«ng thøc ®Ó gi¶i bµi t×m ®­îc ®¸p sè nh­ sgk - Th¶o luËn vµ nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn bµi vÒ nhµ ........ Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Yªu cÇu h/s lµm c¸c bµi tËp trong sgk , sbt ghi nhí bµi vÒ nhµ

File đính kèm:

  • docGAT-49VL10NC.doc