Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 23: Hoa học trò - Năm học 2019-2020 - Trương Thị Bích Hảo

Bài chia làm 3 đoạn:

Đoạn 1: Từ đầu đậu khít nhau

Đoạn 2: Tiếp đến . bất ngờ vậy.

Đoạn 3: Còn lại.

 Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

* Phượng: cây bóng mát có hoa màu đỏ,hoa mọc thành từng chùm,nở vào mùa hè.

* Phần tử : một bộ phận, một phần trong cái chung.

* Vô tâm : không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý.

* Tin thắm : tin vui.

1. Tại sao tác giả lại gọi hoa phưượng là hoa học trò ?

Vì đây là loài cây rất gần gũi với học trò. được trồng nhiều ở sân trưường. Khi hoa nở cũng là kì thi của học sinh và đến ngày học sinh đưược nghỉ học. Cây phưượng gắn liền với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ.

ppt24 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc Lớp 4 - Tuần 23: Hoa học trò - Năm học 2019-2020 - Trương Thị Bích Hảo, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊNTRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆTMôn: Tập đọcGV:Trương Thị Bích HảoLớp :4AÔN BÀI CŨĐọc thuộc lòng 2 khổ thơ đầu bài “ Chợ Tết” và trả lời câu hỏi: Người các ấp đi chợ tết trong khung cảnh đẹp như thế nào?2. Đọc thuộc lòng khổ thơ 3 + 4 bài “ Chợ Tết” và trả lời câu hỏi: Bên cạnh dáng vẻ riêng, người đi chợ tết có điểm gì chung?I. LuyÖn ®äc Bài chia làm 3 đoạn: Đoạn 2: Tiếp đến. bất ngờ vậy.Đoạn 3: Còn lại. Đoạn 1: Từ đầu đậu khít nhau Mỗi hoa chỉ là một phần tử của xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.Chó gi¶i * Phượng: cây bóng mát có hoa màu đỏ,hoa mọc thành từng chùm,nở vào mùa hè.* Phần tử : một bộ phận, một phần trong cái chung.* Vô tâm : không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý.* Tin thắm : tin vui.TÌM HIỂU BÀI1. T¹i sao t¸c gi¶ l¹i gäi hoa ph­ượng lµ hoa häc trß ? V× ®©y lµ loµi c©y rÊt gÇn gòi víi häc trß. đưîc trång nhiÒu ë s©n tr­ưêng. Khi hoa në còng lµ k× thi cña häc sinh vµ ®Õn ngµy häc sinh ®­ưîc nghØ häc. C©y ph­ưîng g¾n liÒn víi nhiÒu kû niÖm cña tuæi th¬. 2. VÎ ®Ñp cña hoa ph­ưîng cã g× ®Æc biÖt ?  Hoa ph­ưîng mµu ®á rùc, ph­ưîng kh«ng ph¶i mét ®ãa, phư­îng ë ®©y lµ c¶ mét lo¹t, c¶ mét vïng, c¶ mét gãc trêi ®á rùc.  T¸n hoa lín xòe ra như­ mu«n ngµn con bư­ím th¾m ®Ëu khÝt nhau. Hoa phư­îng gîi cho mçi ngư­êi häc trß cã c¶m gi¸c g×? Hoa ph­ưîng gîi cho mçi ng­ưêi häc trß cã c¶m gi¸c võa buån l¹i võa vui. + Vui v×: B¸o hiÖu ®ư­îc nghØ hÌ. + Buån v×: B¸o hiÖu s¾p kÕt thóc một n¨m häc.Hình ảnh hoa phượng còn có gì đặc biệt làm ta náo nức như vậy ?  Hoa phượng nở nhanh đến bất ngờ,màu phượng mạnh mẽ làm khắp thành phố rực lên như Tết đến nhà nhà dán câu đối đỏ. Đọc đoạn 2 , em cảm nhận được điều gì?  Ý 2: Vẻ đẹp đặc sắc của hoa phượng.Mµu hoa ph­ưîng thay ®æi như­ thÕ nµo theo thêi gian? * Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non.Nếu có mưa, lại càng tươi dịu.Ngày xuân gần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. * Số hoa mỗi ngày một tăng lên, rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi màu hoa phượng cũng rực lên. C¶m nhËn cña em sau khi häc xong bµi tËp ®äc nµy ? Hoa ph­ưîng lµ loµi hoa gÇn gòi, th©n thiÕt víi løa tuæi häc trß. * Ý nghĩa: Hoa phượng là loài hoa đẹp nhất của tuổi học trò, gần gũi và thân thiết nhất với học trò. Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. LUYỆN ĐỌC DIỄN CẢMPhượng vàngPhượng tímTiÕt häc kÕt thócChóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em m¹nh khoÎ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_4_tuan_23_hoa_hoc_tro_nam_hoc_2019_202.ppt