Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 10: Where were you yesterday? (Lesson 1) - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Đức Giang

a. at home

b. in the library

c. in the zoo

d. on the beach

* Vocabulary.

played badminton: đã chơi đánh cầu.

painted a picture: đã vẽ tranh.

watered the flowers: đã tưới hoa.

* Hỏi đáp bạn đã làm gì hôm qua?

What did you do yesterday?

I played chess.

1. Where were you yesterday?

  I was at home

2. What did you do yesterday?

  I played chess and played badminton.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 414 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 4 - Unit 10: Where were you yesterday? (Lesson 1) - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Đức Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG ANH 4Class: 4ATeacher: Nguyen Thi HoaDuc Giang Primary Schoola. at homeb. in the libraryc. in the zood. on the beach1243a. at homeb. in the libraryc. in the zood. on the beach1243Where were you yesterday?I was _________________ Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 1: 1, 2, 3* Vocabulary.played badmintonpainted a picturewatered the flowers Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 1: 1, 2, 3* Vocabulary.played badminton: đã chơi đánh cầu.painted a picture: đã vẽ tranh.watered the flowers: đã tưới hoa.Open your books on page 66 Unit 10: Where were you yesterday? Lesson 1: 1, 2, 3* Vocabulary.played badminton: đã chơi đánh cầu.painted a picture: đã vẽ tranh.watered the flowers: đã tưới hoa.* Hỏi đáp bạn đã làm gì hôm qua?What did you do yesterday?I played chess.* Interview1. Where were you yesterday?  I was at home2. What did you do yesterday?  I played chess and played badminton.Homework.Learn words by heart.See next lessons.fo!uranteThartyksnntioofo!uranteThartyksnntioo

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_4_unit_10_where_were_you_yesterday_l.ppt
Giáo án liên quan