Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 17: Dấu hiệu chia hết cho 5 - Năm học 2018-2019

Số như thế nào thì chia hết cho 5?

- Các số có chữ số tận cùng la 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

- Các số như thế nào thì không chia hết cho 5?

Các số không có chữ số tận cùng la 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

 Muốn biết một số có chia hết cho 5 hay không ta dựa vào điều gì?

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Hãy so sánh dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

Giống nhau:

 Đều có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Khác nhau:

 - Dấu hiệu chia hết cho 2, ngoài chữ số tận cùng là 0 còn có các chữ số: 2, 4, 6, 8.

 - Dấu hiệu chia hết cho 5, chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 17: Dấu hiệu chia hết cho 5 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnKiểm tra bài cũ: Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng bằng mấy? Cho ví dụ Các số: 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 được gọi là số gì ?Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnKiểm tra bài cũ: Các số có chữ số tận cùng là1; 3; 5;7;9 được gọi là số gì ? Các số lẻ có chia hết cho 2hay không ?Cho ví dụThứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015 Tốn Dấu hiệu chia hết cho 5Nhiệm vụ:Tự tìm 5số chia hết cho 5, 5 số khơng chia hết cho 5 và viết phép chia tương ứng.2. Em cĩ nhận xét gì về chữ số tận cùng bên phải của số bị chia trong các phép tính trên? VÝ dơ:30 : 5 =35 : 5 =25 : 5 =40 : 5 =15 : 5 =20 : 5 =C¸c sè chia hÕt cho 5 4 6 8 3 57000555 C¸c sè cã ch÷ sè tËncïng lµ 0 hoỈc 5 th× chia hÕt cho 5.Các sè kh«ng chia hÕt cho 5 VÝ dơ:32 : 5 = 37 : 5 =46 : 5 =53 : 5 =44 : 5 =41 : 5 = 8 (dư 1)10 (dư 3)8 (dư 4)9 (dư 1)7 (dư 2) 6 (dư 2)58 : 5 =11 (dư 3)19 : 5 =3 (dư 4)C¸c sè kh«ng cã ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoỈc 5 th× kh«ng chia hÕt cho 5.12346789Số như thế nào thì chia hết cho 5? - Các số có chữ số tận cùng la ø0 hoặc 5 thì chia hết cho 5Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5- Các số như thế nào thì không chia hết cho 5? Các số không có chữ số tận cùng la ø0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5 Muốn biết một số có chia hết cho 5hay không ta dựa vào điều gì? Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5 H·y so s¸nh dÊu hiƯu chia hÕt cho 2 vµ dÊu hiƯu chia hÕt cho 5.Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5Gièng nhau: §Ịu cã ch÷ sè tËn cïng lµ ch÷ sè 0.Kh¸c nhau: - DÊu hiƯu chia hÕt cho 2, ngoµi ch÷ sè tËn cïng lµ 0 cßn cã c¸c ch÷ sè: 2, 4, 6, 8. - DÊu hiƯu chia hÕt cho 5, ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoỈc 5.Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5Luyện tập:Bài 1 : Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 4 674 ; 3 000 ; 945 ; 5 553.a) Số chia hết cho 5 là: 35 ; 660 ; 3 000 ; 945.b) Số không chia hết cho 5 là: 8 ; 57 ; 4 674 ; 5 553.Thø n¨m ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2015 To¸nDÊu hiƯu chia hÕt cho 5Trong c¸c sè 35; 8 ; 57 ; 660 ; 945 ; 5553 ; 3000 : a) Sè nµo võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 2? b) Sè nµo chia hÕt cho 5 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 2?Bµi 4:35 ; 660 ; 5553660 ; 3000 ; 5553Sè võa chia hÕt cho 5 võa chia hÕt cho 2 lµ:660 ; 94535 ; 94535 ; 3000945; 3000Chän ®¸p ¸n ®ĩng:Sè chia hÕt cho 5 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 2 lµ:660 ; 300035 ; 57 ; 8 ; 945Trị chơiAi nhanh hơn Với ba chữ số 0 ; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và chia hết cho 5.Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5750570705Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5Một số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là mấy ?Một số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là mấy ?Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là mấy ?Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015TốnDấu hiệu chia hết cho 5Dặn dò:Hoàn thành bài tập 2 trong sách giáo khoaXem trước bài Luyện tậpCHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CƠVÀ CÁC EM HỌC SINH

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_17_dau_hieu_chia_het_cho_5_nam_hoc.ppt
Giáo án liên quan