Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B

*Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.

-- 24 là giá trị của mấy phần bằng nhau ?

2 phần ( 5 - 3 = 2 )

Muốn tính giá trị một phần, ta làm thế no?

24 : 2 = 12

Có giá trị một phần, muốn tính giá trị 3 phần như thế

( tìm số bé) ta làm thế no?

Lấy giá trị một phần nhân với 3

Tìm số lớn ta làm thế no?

Lấy số b cộng hiệu của hai số.

* Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng chiều rộng.

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : 3 x 7 = 28(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16(m)

Đáp số: Chiều dài: 28m;
 Chiều rộng: 16m.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ái Mộ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÌM HAI SỐ KHI BIẾTHIỆU VÀ TỶ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ.125mChiều dài:Chiều rộng:ToánÔN BÀI CŨ.Bài giảiTổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)Chiều rộng hình chữ nhật là: 125 : 5 x 2 = 50(m)Chiều dài hình chữ nhật là : 125 : 5 x 3 = 75 (m) Đáp số : Chiều rộng : 50m Chiều dài : 75mBài giải??24Ta có sơ đồ : Số lớn: Số bé : *Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.ToánTìm hai số khi biết hiệu và tỷ số của hai số đó.Baøi giaûi*Soá beù :*Soá lôùn :??2 phaàn ( 5 - 3 = 2 )24 : 2 = 12Laáy giaù trò moät phaàn nhaân vôùi 3Lấy số bé cộng hiệu của hai số.Ta coù sô ñoà:*Baøi toaùn 1: 24*Gôïi yù: - 24 laø giaù trò cuûa maáy phaàn baèng nhau ?-Muoán tính giaù trò moät phaàn, ta laøm thế nào?Coù giaù trò moät phaàn, muoán tính giaù trò 3 phaàn nhö theá ( tìm soá beù) ta laøm thế nào?- Tìm soá lôùn ta laøm thế nào?Bài giải??24Số lớn: 60Đáp số: Số bé: 36;Số lớn là:Số bé là:Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:Ta có sơ đồ : Số lớn: Số bé : *Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.24 : 2 x 3 = 3636 + 24 = 605 – 3 = 2 (phần)Bài giải12m?Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 - 12 = 16(m)Chiều dài hình chữ nhật là: 12 : 3 x 7 = 28(m)Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)Đáp số: Chiều dài: 28m; Chiều rộng: 16m.Chiều rộng:Chiều dài: Ta có sơ đồ :?* Bài toán 2: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 12m. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng chiều rộng.+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa bài toán. * Cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó:- Hãy nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?+ Tìm số lớn ( lấy số bé cộng hiệu)+ Tìm số bé ( hiệu chia hiệu số phần bằng nhau,rồi nhân với số phần của số bé+ Tìm hiệu số phần bằng nhau.Bài giải??123*Bài tập 1: Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.Số thứ hai là: 82 + 123 = 205Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là: 5 – 2 = 3 (phần)Đáp số: Số thứ nhất: 82 Số thứ hai: 205Số thứ nhất:Số thứ hai:Mẹ hơn con 25 tuổi , tuổi con bằng tuổi mẹ . Bài giảiTa có sơ đồ:Tuổi con:Tuổi mẹ:? tuổi? tuổi25 tuổiBài 2:Tính tuổi của mỗi người . Bài giảiTa có sơ đồ:Tuổi con:Tuổi mẹ:? tuổi? tuổi25 tuổiBài 2:Theo sơ đồ,hiệu số phần bằng nhau là:7 – 2 = 5 (phần)Tuổi con là: 25 : 5 x 2 = 10 (tuổi)Tuổi mẹ là: 10 + 25 = 35 (tuổi)Đáp số : Tuổi con : 10 tuổiTuổi mẹ : 35 tuổiBài 3: Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 3 chữ số. Tỉ số của hai số đó là 9. Tìm hai số đó5Tóm tắt:Bài giải:Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là: 9 - 5 = 4 (phần) Số lớn là: 100 : 4 x 9 = 225 Số bé là: 225 - 100 = 125 Đáp số: Số lớn: 225 Số bé: 125* Số bé nhất có ba chữ số là: 100. Vậy hiệu của 2 số là 100AI NHANH NHẤTBài 1: Hiệu của hai số là 10. Tỉ số của hai số đó là .Tìm hai số đó. Số bé và số lớn là:a. 10 và 5b. 5 và 10c. 15 và 5d. 5 và 15d. 5 và 15Bài 2: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.Tuổi con và tuổi mẹ là:a. 5 và 30 b. 10 và 25 c. 10 và 35 d. 35 và 10 c. 10 và 35Bài 3:Hiệu của hai số bằng số bé nhất có ba chữ số. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.Số thứ nhất và số thứ hai là:a. 25 và 125 b. 225 và 125c. 125 và 25 d. 125 và 225 b. 225 và 125CHÀO CÁC EM !

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_28_tim_hai_so_khi_biet_hieu_va_ty.ppt