Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Năm học 2018-2019

Bài toán 2:

Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số vở của Minh là:

 25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)

Số vở của Khôi là:

 25 – 10 = 15 ( quyển)

 Đáp số: Minh: 10 quyển vở

 Khôi: 15 quyển vở

Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm nhu sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng

 Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau

 Bước 3: Tìm số bé

 Bước 4: Tìm số lớn

 

ppt11 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 383 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 28: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieồm tra baứi cuừSoỏ thửự nhaỏt laứ 5, soỏ thửự hai laứ 6. Vaọy tổ soỏ cuỷa soỏ thửự nhaỏt vaứ soỏ thửự hai laứ:Cõu 1:C.D.B.A. Coự 3 quaỷ quýt vaứ 5 quaỷ cam. Vaọy tổ soỏ cuỷa soỏ quaỷ cam vaứ soỏ quaỷ quýt laứ:Cõu 2:A. C.D.B.Toồng cuỷa hai soỏ laứ 96. Tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự laứ . Tỡm hai soỏ ủoự.Neỏu soỏ beự ủửụùc bieồu thũ baống 3 phaàn baống nhau, soỏ lụựn ủửụùc bieồu thũ baống 5 phaàn nhử theỏ thỡ ta có sụ ủoà sau:*Soỏ beự :*Soỏ lụựn :??96*Baứi toaựn 1: Thửự tử, ngaứy 22 thaựng 3 naờm 2017Toaựn:Tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoựSoỏ beự :Soỏ lụựn :??96Theo sơ đồ, tổng soỏ phaàn baống nhau là :3 + 5 = 8 (phaàn)Ta coự sụ ủoà:*Baứi toaựn 1: Baứi giaỷi:ẹaựp soỏ:* Soỏ beự: 36 * Soỏ lụựn: 60Số beự laứ:96 : 8 x 3 = 36Số lụựn laứ:96 - 36 = 60Bài toán 2:Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?Ta có sơ đồ: Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:2 + 3 = 5 (phần)Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 ( quyển)Số vở của Khôi là: 25 – 10 = 15 ( quyển) Đáp số: Minh: 10 quyển vở Khôi: 15 quyển vởBài giải:?Minh: Khôi:25 quyển?Muốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó ta làm như sau: Bưước 1: Vẽ sơ đồ đoạn thẳng Bưước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau Bưước 3: Tìm số bé Bưước 4: Tìm số lớn ( lấy tổng – số bộ ) Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?Bửụực 1Bài giải:?Minh: Khôi:25 quyển?Bửụực 2Bửụực 3Bửụực 4Toồng soỏ phaàn baống nhau2 + 3 = 5 ( phaàn ) Soỏ quyeồn vụỷ cuỷa Minh laứ :25 : 5 x 2 = 10 ( quyeồn )Soỏ quyeồn vụỷ cuỷa Khoõi laứ :25 – 10 = 15 ( quyeồn )ẹaựp soỏ : Minh : 10 quyeồn Khoõi : 15 quyeồnToồng cuỷa hai soỏ laứ 333. Tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự laứ . Tỡm hai soỏ ủoự?Baứi giaỷi:Baứi 1: Soỏ beự :Soỏ lụựn :? 333 ? 2 + 7 = 9 (phaàn)Toồng soỏ phaàn baống nhau:333 : 9 x 2 = 74Soỏ beự laứ:333 - 74 = 259Soỏ lụựn laứ:ẹaựp soỏ:- Soỏ beự: 74 - Soỏ lụựn: 259333 : 9 x 7 = 259CUÛNG COÁLụựp 4A:Lụựp 4B:?80Ta coự sụ ủoà:?

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_28_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_ti.ppt
Giáo án liên quan