Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy

Đúng giơ bảng chữ Đ, sai giơ bảng chữ s

1. Nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

2. Chia hai phân số, ta lấy tử chia tử, mẫu chia mẫu.

3. Chia hai phân số, lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh .

• Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.

• Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?

• Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Ngày: 22/09/2021 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 32: Ôn tập về các phép tính với phân số (Tiếp theo) - Năm học 2020-2021 - Trường Tiểu học Ngọc Thụy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIEÅM TRA BAỉI CUế: Tớnh: 73+251211-16CÁCH THỰC HIỆN NHÂN, CHIA PHÂN SỐHoạt động 1: ToánOÂN TAÄP CAÙC PHEÙP TÍNH VễÙI PHAÂN SOÁ ( TT )Đỳng giơ bảng chữ Đ, sai giơ bảng chữ s1. Nhõn hai phõn số, ta lấy tử số nhõn với tử số, mẫu số nhõn với mẫu số.2. Chia hai phõn số, ta lấy tử chia tử, mẫu chia mẫu.3. Chia hai phõn số, lấy phõn số thứ nhất nhõn với phõn số thứ hai đảo ngược.ĐSĐLUYỆN TẬPHoạt động 2: Bài 1: Tính:a)a)1b)a)c)x=:2327=2327=73xxx:=x22711=711=14xxx22b):=:1325=1325=65xxxBài 2 : Tìm x:Bài 4: Một tờ giấy hình vuông có cạnh .Tính chu vi và diện tích tờ giấy hình vuông đó.Bạn An cắt tờ giấy đó thành các ô vuông, mỗi ô có cạnh thì cắt được tất cả bao nhiêu ô vuông?Một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài và có cùng diện tích với tờ giấy hình vuông đó. Tìm chiều rộng tờ giấy hình chữ nhật. Bài giảia) Chu vi tờ giấy hình vuông là:Diện tích của tờ giấy hình vuông là:(m2)b) Diện tích của một ô vuông là:(m2)Số ô vuông bạn An cắt được là:(ô vuông)c) Chiều rông tờ giấy hình chữ nhật:Đáp số: a) chi vi: ; diện tích: b) 25 ô vuông c)(m2)Tớnh nhanh:Hoạt động 3:a)d)Bài 3: Tính:c)b)d)DAậN DOỉChuaồn bũ: OÂn taọp veà caực pheựp tớnh vụựi phaõn soỏ ( tt )CHÚC QUí THẦY Cễ VÀ CÁC EM NHIỀU SỨC KHOẺ

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_32_on_tap_ve_cac_phep_tinh_voi_pha.ppt
Giáo án liên quan