Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó

Bài toán :Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.

Bài giải

Hai lần số bé là:70 – 10 = 60

Số bé là: 60 : 2 = 30

Số lớn là: 30 + 10 = 40

 Đáp số: Số lớn :40

 Số bé: 30

Số bé = (Tổng - Hiệu ) : 2

Bài giải

Hai lần số lớn là:70 + 10 = 80

 Số lớn là: 80 : 2 = 40

 Số bé là: 40 - 10 = 30

 Đáp số: Số lớn :40

 Số bé: 30

 Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 2

 

ppt13 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán Lớp 4 - Tuần 8: Tìm hai số khi biết tổng hiệu của hai số đó, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chµo mõng quý thÇy c« gi¸ovµ c¸c emkiÓm tra bµi cò*TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt:= 89 + (247 + 253)= 89 + 500= 589 Thø...ngµy...th¸ngn¨m 20 To¸n Tæ 1:45 + 127 + 15 Tæ 2, 3:89 + 247 + 253= ( 45 + 15) + 127= 60 + 127= 187*Nªu tÝnh chÊt kÕt hîp cña phÐp céng ?kiÓm tra bµi còKhi céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ lÊy sè thø nhÊt céng víi tæng cña sè thø hai vµ sè thø ba Thø...ngµy...th¸ngn¨m 20 To¸n T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã Thø...ngµy...th¸ngn¨m 20 To¸n To¸nTìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài toán :Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.*Cách thứ nhất: ?10Số lớn:Số bé:?70Bài giảiHai lần số bé là:70 – 10 = 60Số bé là: 60 : 2 = 30Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn :40 Số bé: 30 Số bé = (Tổng - Hiệu ) : 2Nhận xét:Tãm t¾t To¸nTìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóBài toán :Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10. Tìm hai số đó.*Cách thứ hai: ?10Số lớn:Số bé:?70Bài giảiHai lần số lớn là:70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn :40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 2Nhận xét:*Cách 2:10Số lớn:Số bé:?70 Hai lần số lớn là:70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn :40 Số bé: 30 Số lớn = (Tổng + Hiệu ) : 2Hai lần số bé là:70 – 10 = 60Số bé là: 60 : 2 = 30Số lớn là: 30 + 10 = 40Đáp số: Số lớn :40 Số bé: 30 Số bé = (Tổng - Hiệu ) : 2*Cách 1: ?10Số lớn:Số bé:?70 ? T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã To¸n T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ãBài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi.Bố hơn con 38 tuổi.Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ? ? tuæi38 tuæi Tuổi bố:Tuổi con: ? tuæi 58 tuæi Tãm t¾t* Luyện tập To¸n T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ãBµi 3: C¶ hai líp 4A vµ 4B trång ®­îc 600 c©y. Líp 4 A trång ®­îc Ýt h¬n líp 4B lµ 50 c©y. Hái mçi líp trång ®­îc bao nhiªu c©y?+ Bµi to¸n cho biÕt g× ? Bµi to¸n hái g× ?+ Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g× ? §©u lµ tæng? §©u lµ hiÖu?+ Muèn t×m sè c©y líp 4A trång ®­îc ta lµm nh­ thÕ nµo? + T×m sè c©y líp 4B trång ®­îc ta lµm c¸ch nµo?Th¶o luËn nhãm ®«i: To¸n T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ãTãm t¾t4B :4A :600 c©y 50 c©y? c©y? c©yBµi 3:LuyÖn tËp To¸n T×m hai sè khi biÕt tæng vµ hiÖu cña hai sè ®ã* Luyện tậpBµi 4. TÝnh nhÈm:Tæng cña hai sè b»ng 8, hiÖu cña chóng còng b»ng 8. T×m hai sè ®ã.Sè bÐ lµ: (8 – 8) : 2 = 0 Sè lín lµ: 8 VËy hai sè cÇn t×m lµ :0 vµ 8Trß ch¬iTãm t¾t:14 qu¶? qu¶? qu¶Sè qu¶ døa cña mçi hµng lµ:A. Hµng trªn 5 qu¶, hµng d­íi 9 qu¶.B. Hµng trªn 6 qu¶, hµng d­íi 8 qu¶. C. Hµng trªn 7 qu¶, hµng d­íi 7 qu¶. D. Hµng trªn 10 qu¶, hµng d­íi 4 qu¶.Xin ch¢N thµnh c¶m ¬nchµo T¹m biÖt

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_tuan_8_tim_hai_so_khi_biet_tong_hieu_cu.ppt