Bài kiểm tra 45 phút Sinh học Khối 7 (Có đáp án)

1) các môi trường nào giàu loài và đông cá thể động vật nhất ở nước ta:

a) Ruộng nước b) sông

c) rừng nguyên sinh d) rừng trồng.

2/ Động vật khác thực vật là:

a) có miệng, có hậu môn, có diệp lục. b) có miệng, có thể sinh sản

c) lớn lên và phát triển. d) có khả năng di chuyển.

3) Đặc trưng nào của ĐVNS chứng tỏ chúng là cơ thể độc lập:

a) Có khả năng dinh dưỡng,hô hấp và bài tiết b) có phản xạ.

c) Có sinh trưởng và sinh sản d) Tất cả các ý trên.

5) Cơ thể thuỷ tức có 2 lớp, ngăn cách bởi tầng keo.Lớp ngoài có các loại TB:

a) TB Mô cơ tiêu hoá, TB Thần kinh. b) TB gai, TB mô bì - cơ .

c) Chỉ có TB mô bì - cơ. d) Không có ý nào đúng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 45 phút Sinh học Khối 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp: 7............. Môn sinh vật I/ Phần trắc nghiệm: 4 điểm Hãy chọn ý đúng nhất trong các câu sau đây: 1) các môi trường nào giàu loài và đông cá thể động vật nhất ở nước ta: a) Ruộng nước b) sông c) rừng nguyên sinh d) rừng trồng. 2/ Động vật khác thực vật là: a) có miệng, có hậu môn, có diệp lục. b) có miệng, có thể sinh sản c) lớn lên và phát triển. d) có khả năng di chuyển. 3) Đặc trưng nào của ĐVNS chứng tỏ chúng là cơ thể độc lập: a) Có khả năng dinh dưỡng,hô hấp và bài tiết b) có phản xạ. c) Có sinh trưởng và sinh sản d) Tất cả các ý trên. 4) Caáu taïo cô theå truøng roi goàm: a) Maøng cô theå, chaát nguyeân sinh, nhaân, khoâng baøo co boùp. b) Maøng cô theå, nhaân, khoâng baøo co boùp. c) Nhaân, khoâng baøo co boùp, haït dieäp luïc, ñieåm maét. d) Maøng cô theå, chaát nguyeân sinh, nhaân, khoâng baøo co boùp, haït dieäp luïc, haït döï tröõ, ñieåm maét. 5) Cơ thể thuỷ tức có 2 lớp, ngăn cách bởi tầng keo.Lớp ngoài có các loại TB: a) TB Mô cơ tiêu hoá, TB Thần kinh. b) TB gai, TB mô bì - cơ . c) Chỉ có TB mô bì - cơ. d) Không có ý nào đúng. 6) : Ruoät thuyû töùc daïng: a) Ruoät thaúng b) Ruoät tuùi c) Ruoät oáng d) Ruoät phaân nhaùnh 7) Cơ quan chỉ mới có ở giun đốt là : a) ruột b) Hệ tiêu hoá. c) Hệ tuần hoàn d) Hệ bài tiết 8) Giun đốt tiến hoá hơn các loại giun khác thể hiện ở chổ: a) Có hệ thần kinh, hệ tuần hoàn và có khoang cơ thể chính thức. b) Sống độc lập, tự do. c) To nhất trong các loài giun. II/ Phần tự luận: ( 6 điểm) 1) Voøng phaùt trieån sau laø cuûa giun naøo ? laøm theá naøo ñeå phoøng traùnh chuùng? :( 2 điểm) giun tröùng aáu truøng trong tröùng rau, quaû ruoät non aáu truøng chui ra ,theo maùu qua gan, tim phoåi ngöôøi aên phaûi 2) Hoàn thành bảng so sánh sau: ( 1,5 điểm) tt đặc điểm trùng Kiết lỵ thuỷ tức giun đất 1 Kiểu thần kinh 2 Kiểu ruột ( các từ gợi ý : Dạng túi, tiêu biến , chưa có, dạng chuổi hạch, dạng lưới,dạng ống) 3) Trình bày hệ tuần hoàn của giun đất . (2 ,5 điểm) Trả lòi trắc nghiệm vào bảng: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 ý đúng ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM: I/ phần trắc nghiệm: 5điểm ( Mỗi câu đúng được 0,5 đ) Câu 1 2 4 5 6 7 8 9 Ý đúng C D D D B B C A II Tự luận: Câu 1) 2 điểm - trong đó nêu được: - Xác định được đây là vòng đời giun đuã : 1 điểm - Nêu được các biện pháp giữ vệ sinh cá nhân: 1 điểm Câu 2) 1,5 điểm . Trong đó điền mỗi ý đúng được 0,25 điểm tt đặc điểm trùng Kiết lỵ thuỷ tức giun đất 1 Kiểu thần kinh không lưới hạch 2 Kiểu ruột không túi ống Câu 3) 2,5 điểm. trong đó: - Nêu được 2 mạch lưng và bụng : 1 điểm - Xác định được mạch vòng ở vùng hầu có vai trò như tim: 1,5 điểm

File đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_45_phut_sinh_hoc_khoi_7_co_dap_an.doc