Bài kiểm tra học kì II môn: Tiếng Anh 7

I.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D (2đ)

Câu 1: She is a . girl.

A. care B. carelessly C. carefully D. careless

Câu 2: Did Liz . any gifts in Nha Trang?

A. buys B. bought C. buy D. to buy

Câu 3: How . is she? She is 40 kilos.

A. heavy B. high C. weight D. height

Câu 4: We enjoy . soccer.

A. played B. to play C. play D. playing

Câu 5: What kinds of . do you like? – I like programs about teenagers.

A. films B. programs C. books D. music

Câu 6: . swimming? That’s OK.

A. Let’s B. How about C. Shall we D. Will we

Câu 7: I am a teacher and she is, . .

A. either B. neither C. too D. so

Câu 8: What would you like .? – Cowboy movies.

A. to watch B. to play C. to listen to D. to read

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2395 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì II môn: Tiếng Anh 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: TIẾNG ANH 7. Thời gian làm bài: 45 phút Họ, tên thí sinh:.................................................................................. Lớp ......................... trường THCS ................................................... Đề số 1 c * Đề số 1: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng II.- Cho hình thức hoặc thì đúng của động từ trong ngoặc (2đ): 1. You should (visit) ............................ your grandmother. 2. I (watch) ......................... a football match on TV last night. 3. They (play) ..................... chess at the moment. 4. She always (go) ...................... to bed late. III.- Điền vào chỗ trống với một giới từ thích hợp (1 điểm): 1. My mother takes care ......................... the family. 2. I am busy ........................ Sunday. 3. She smiles ...................... Minh and says “Don’t worry, Minh” 4. They lived ..................... Ha Noi 2 years ago. IV.- Đặt câu hỏi cho phần gạch chân (2 điểm): 1. He goes to Nguyen Du School. Which .............................................................................................................. 2. Lan is one meter 50 centimeters tall. How................................................................................................................. 3. She has a toothache. What................................................................................................................. 4. Yesterday I went to Dong Ba market. Where............................................................................................................... V.- Cho hình thức đúng của từ ở trong ngoặc (1 điểm): 1. You should brush your teeth .............................. (REGULAR) 2. Hai is a .............................. boy. (HELP) VI.- Đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi (2 điểm): ....... A Frenchman, Jacques Cousteau (1910-1997) invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study underwater life. Now, we can explore the oceans, using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention. 1. When did Jacques Cousteau die? .................................................................................................................... 2. When did he invent the deep-sea diving vessel? .................................................................................................................... 3. What could he study? .................................................................................................................... 4. How can we explore the oceans now? .................................................................................................................... ....................................... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010-2011. MÔN: Tiếng Anh 7. ––––––––––––––––––– I. (2 điểm) Mỗi phương án đúng, chấm 0,25 điểm. * Đề số 1: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng D C A D B B C A * Đề số 2: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng C A D A B B D C * Đề số 3: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng A D B D A C B C * Đề số 4: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án đúng D C A A B B C D II.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. visit 2. watched 3. are playing 4. goes III.- 1 điểm (mỗi câu đúng 0,25 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. of 2. on 3. at 4. in IV.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. Which school does he go to? 2. How tall is Lan? 3. - What’s wrong with her? - What’s the matter with her? 4. Where did you go yesterday? V.- 1 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. regularly 2. helpful VI.- 2 điểm (mỗi câu đúng 0,5 điểm. Đáp án căn cứ thứ tự câu của đề số 1) 1. He died in 1997. 2. He invented it in the early 1940s. 3. He could study underwater life. 4. Now we can explore the oceans by using special TV cameras. ..................................

File đính kèm:

  • docDE THI HOC KI II DAP AN.doc
Giáo án liên quan