Bài tập tổng hợp Hidrocacbon (Có đáp án)

Câu 1. CTPT của hidrôcacbon có dạng tổng quát CnH2n+2-2k. Với k ≥O thì k là: A.tổng số nối đôi B.tổng số liên kết

 C. tổng số nối đôi & nốiđơn D. tổng số liên kết và số vòng

Câu 2. Các dãy đồng đẳng sau đây có cùng dạng công thức phân tử:

A. ankan; xicloankan B. xicloankan; aren C. xicloankan; anken D. anken; ankadien

Câu 3. Công thức phân tử của X là C4H6. X có thể thuộc dãy đồng đẳng sau:

A. ankin B. ankadien C. xicloanken D. A, B, C đều đúng

Câu 4. Cho X là 4-metylhexan-2; Y là 5-etylhepten-3; Z là 2-metylbut-2-en và T là 1-clopropen. Các chất có đồng phân hình học là: A. X, Y và Z B. X, Y và T C. X, Z và T D. Y, Z và T

Câu 5. Các thuốc thử đủ để phân biệt metan, etilen, axetilen là: A.dd Br2 B. dd AgNO3/NH3 và dd Br2

 C. dung dịch KMnO4 D. A, B, C đều đúng

Câu 6. Một anken A C6H12 có đồng phân hình học, tác dụng với Br2 cho hợp chất dibrom B. B tác dụng với KOH / rượu, đun nóng cho dien C. C bị oxi hóa bởi KMnO4 đậm đặc và nóng (trong môi trường axit) cho axit axetic và CO2, Công thức cấu tạo của A là: A. CH3CH2CH=CHCH2CH3 B. CH2=CHCH2CH2CH2CH3

 C. CH3CH=CHCH2CH2CH3 D. CH2=CHCH(CH3)CH2CH3

Câu 7. Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hidrocacbon X, Y, Z thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol H2O và CO2 đối với X, Y, Z tương ứng bằng 0,5; 1 và 1,5. Công thức của X, Y, Z là:

A. X (C3H8), Y (C3H4), Z (C2H4) B. X (C2H2), Y (C2H4), Z (C2H6)

A. X (C3H4), Y (C3H6), Z (C3H8) A. X (C2H4), Y (C2H6), Z (C3H4)

 

doc6 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 11/07/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập tổng hợp Hidrocacbon (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP TỔNG HỢP: HIDROCACBON Gv: BaDuy CTPT của hidrôcacbon có dạng tổng quát CnH2n+2-2k. Với k ≥O thì k là: A.tổng số nối đôi B.tổng số liên kết C. tổng số nối đôi & nốiđơn D. tổng số liên kết và số vòng Các dãy đồng đẳng sau đây có cùng dạng công thức phân tử: A. ankan; xicloankan B. xicloankan; aren C. xicloankan; anken D. anken; ankadien Công thức phân tử của X là C4H6. X có thể thuộc dãy đồng đẳng sau: A. ankin B. ankadien C. xicloanken D. A, B, C đều đúng Cho X là 4-metylhexan-2; Y là 5-etylhepten-3; Z là 2-metylbut-2-en và T là 1-clopropen. Các chất có đồng phân hình học là: A. X, Y và Z B. X, Y và T C. X, Z và T D. Y, Z và T Các thuốc thử đủ để phân biệt metan, etilen, axetilen là: A.dd Br2 B. dd AgNO3/NH3 và dd Br2 C. dung dịch KMnO4 D. A, B, C đều đúng Một anken A C6H12 có đồng phân hình học, tác dụng với Br2 cho hợp chất dibrom B. B tác dụng với KOH / rượu, đun nóng cho dien C. C bị oxi hóa bởi KMnO4 đậm đặc và nóng (trong môi trường axit) cho axit axetic và CO2, Công thức cấu tạo của A là: A. CH3CH2CH=CHCH2CH3 B. CH2=CHCH2CH2CH2CH3 C. CH3CH=CHCH2CH2CH3 D. CH2=CHCH(CH3)CH2CH3 Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hidrocacbon X, Y, Z thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol H2O và CO2 đối với X, Y, Z tương ứng bằng 0,5; 1 và 1,5. Công thức của X, Y, Z là: A. X (C3H8), Y (C3H4), Z (C2H4) B. X (C2H2), Y (C2H4), Z (C2H6) A. X (C3H4), Y (C3H6), Z (C3H8) A. X (C2H4), Y (C2H6), Z (C3H4) Hai xicloankan X và Y đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. Khi monoclo hóa (có chiếu sáng) thì X cho 4 sản phẩm, Y chỉ cho 1 sản phẩm duy nhất. Tên của X và Y là: A. xiclopentan và xiclobuten B. metyl xiclobuten và xiclopentan C. metyl xiclopentan và xiclohexan D. metyl xiclopentan và etyl xiclobutan Đốt cháy hoàn toàn hồn hợp X gồm hai hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng. Hấp thụ hết sản phẩm vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 1,276 gam và thu được 2 gam kết tủa. Dãy đồng đẳng của hai hidrocacbon là: A. ankin B. ankan C. aren D. ankin hoặc ankadien Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X với một lượng vừa đủ oxi. Dẫn hỗn hợp sản phẩm cháy qua H2SO4 đặc thì thể tích khí giảm hơn một nửa. X thuộc dãy đồng đẳng: A.ankan B.ankin C.ankadien D. aren Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Công thức tổng quát của 2 hidrocacbon là: A. CnH2n-2 B. CnH2n+2 C. CnH2n-6 D. CnH2n Cho 2 hidrocacbon X và Y đồng đẳng nhau, phân tử khối của X gấp đôi của Y. Biết rằng tỉ khối hơi của hỗn hợp đồng số mol X và Y so với khí C2H6 bằng 2,1. Công thức phân tử của X và Y là: A. C3H8; C6H14 B. C3H4; C6H6 C. C3H6; C6H12 D. C2H4; C4H8 Đốt cháy 6,72 lít khí (ở đktc) 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng tạo thành 39,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O. Công thức phân tử 2 hidrocacbon là: A.C2H6; C3H8 B.C2H2; C3H4 C.C3H8; C5H12 D.C2H2; C4H6 Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam một hợp chất hữu cơ X rồi cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch NaOH thấy khối lượng tăng thêm 12,4 gam; thu được 19 gam 2 muối với số mol bằng nhau. X thuộc dãy đồng đẳng: A. anken B. ankin C. ankadien D. aren Một hỗn hợp gồm 2 ankan đồng đẳng liên liếp có khối lượng 24,8 gam. Thể tích tương ứng là 11,2 lít (ở đktc). Công thức phân tử của 2 ankan là: A.CH4; C2H6 B.C2H6; C3H8 C.C3H8; C4H10 D.C4H10; C5H12 Cho 6,72 lít hỗn hợp khí gồm 2 olefin (đều có số C < 6) lội qua nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 16,8 gam. Công thức phân tử 2 olefin là: AC2H4; C3H6 B.C2H4; C4H8 C.C3H6; C4H8 D.B hoặc C Một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon mạch hở. Cho 1,68 lít hỗn hợp trên đi chậm qua nước brom dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn còn lại 1,12 lít và lượng brom tham gia phản ứng là 4 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12,5 gam kết tủa. Các thể tích khí được đo ở đktc. Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là: A. C4H8; C3H6 B. C2H6; CH4 C. C4H10; CH4 D. C3H6; CH4 Trộn hỗn hợp X gồm hidrocacbon A với H2 (dư), tỉ khối hơi của X so vơi H2 bằng 4,8. Cho X đi qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. Công thức phân tử của A là: A. C3H6 B. C3H4 C. C4H8 D. C5H8 Số đồng phân của chất có công thức phân tử C4H8 (đồng phân phẳng và đồng phân hình học) là : A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Khi cho isopentan tác dụng với Cl2 (1:1) số sản phẩm thu được là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Trong các hợp chất : Propen (I); 2-metylbuten-2 (II); 3,4-dimetylhexen-3(III); allyl clorua (IV); 1,2-diCloeten (V). Chất nào có đồng phân hình học? A. III, V B. II,IV C. I, II, III, IV D. I, V Cho biết tên của hợp chất sau theo IUPAC ? A.1-Clo-4-Etylpent-4-en B.1-clo-4-metylenhexan C. 2-etyl-5-Clopent-1-en D.5- Clo-2-etylpent-1-en Chọn tên đúng của chất có CTCT sau : A. 5-Clo-1,3,4-trimetylpent-1-in B. 6-Clo-4,5-Dimetylhex-2-in C. 1-Clo-2,3-Dimetylhex-4-in D. Tất cả đều sai Nếu hidro hóa C6H10 ta thu được isohexan thì CTCT của C6H10 là : D. Tất cả đều đúng Quy tắc Maccopnhicop chỉ áp dụng cho : A . Anken đối xứng và tác nhân đối xứng. B. Anken bất đối và tác nhân bất đối C. Anken bất đối và tác nhân đối xứng D. Hydrocacbon không no bất đối và tác nhân bất đối. I-- Xicloankan và ankan đều là những hydrocacbon no nên chúng là đồng đẳng của nhau. II -- Tất cả những hydrocacbon không no đều có tính chất hóa học như nhau. A. I và II đều sai B. I đúng, II sai C. I sai, II sai D. I sai, II đúng Những hợp chất nào sau đây có thể có đồng phân hình học (cis-trans) CH3CH = CH2 (I) ; CH3CH = CHCl (II) ; CH3CH = C(CH3)2 (III) (IV) (V) A. (I), (IV), (V) B. (II), (IV), (V) C. (III), (IV) D. (II), III, (IV), (V) Ankan A có 16,28%H trong phân tử (về khối lượng). vậy CTPT và số đồng phân tương ứng của A là : A. C6H14 và 4 đồng phân B. C6H14 và 5 đồng phân C. C5H12 và 3 đồng phân D. C6H14 và 6 đồng phân Cho propen, propin, divinyl tác dụng với HCl(tỉ lệ 1:1), số sản phẩm thu được là : A. 2,2,3 B. 2,3,2 C. 2,3,1 D. Tất cả đều sai. Những loại hydrocacbon nào đã học tham gia được phản ứng thế? A. ankan B. ankin C. benzen D. Tất cả các hydrocacbon trên. Chọn câu trả lời đúng : A. Anken là những hydrocacbon mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C B. Anken là những hydrocacbon mà CTPT có dạng CnH2n, n ³ 2, nguyên. C. Anken là những hydrocacbon không no có CTPT CnH2n, n ³ 2, nguyên. D. Anken là những hydrocacbon mạch hở mà phân tử có chứa một liên kết đôi C=C Những hợp chất nào sau đây không thể chứa vòng benzen? a. C8H6Cl2 b. C10H16 c. C9H14BrCl d. C10H12(NO2)2. A. a, b B. b,c C. c, d D. a, c, d Cho xicloankan có công thức cấu tạo thu gọn sau :1/ (CH2)4CHCH3 2/ CH3CH(CH2)2CHCH3 3/ (CH2)2CHCH2CH3 4/ CH3CH(CH2)4CHCH2CH3 Xicloankan bền nhất là : A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) Phương pháp điều chế nào sau đây giúp ta thu được 2-Clobutan tinh khiết hơn hết ? A. n-Butan tác dụng với Cl2, chiếu sáng, tỉ lệ 1:1. B. Buten-2 tác dụng với hidroclorua C. Buten-1 tác dụng với hidroclorua D. Butadien-1,3 tác dụng với hidroclorua Thứ tự nhận biết các lọ mất nhãn N2(1), H2(2), CH4(3), C2H4(4), C2H2(5) A. 5-4-1-3-2 B.5-4-2-1-3 C.5-4-3-2-1 D. Tất cả đều đúng Xác định X, Y, Z, T trong chuỗi phản ứng sau : A. X : butan, Y: Buten-2, Z : Propen, T : Metan B. X : Butan, Y: Etan, Z : CloEtan, T : ĐiCloEtan C. X : Butan, Y: Propan, Z : Etan, T : Metan D. Các đáp trên đều sai. Từ CTPTTQ của hydrocacbon CnH2n+2-2k (k≥0), ta có thể suy ra các trường hợp nào sau đây? A. k = 1 ® X là anken CnH2n, (n≥2), n nguyên B. k = 2 ® X là ankin CnH2n-2, (n≥2), n nguyên C. k = 4 ® X là aren CnH2n-6, (n≥6), n nguyên D. Tất cả đều đúng Khi đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được (số mol CO2/ số mol H2O =2) . Vậy X có thể là : A. C2H2 B. C12H12 C. C3H6 D. A,B đều đúng Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hydrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT tương đương của dãy : A. CnHn, n ≥ 2 B. CnH2n+2, n ≥1 (các giá trị n đều nguyên) C. CnH2n-2, n≥ 2 D. Tất cả đều sai Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hydrocacbon đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28đvC, ta thu được 4,48 l CO2 (đktc) và 5,4g H2O. CTPT của 2 hydrocacbon trên là : A. C2H4 và C4H8 B. C2H2 và C4H6 C. C3H4 và C5H8 D. CH4 và C3H8 Thứ tự nhận biết các lọ mất nhãn đựng các khí : C2H6 (I), C2H4 (II), C2H2 (III), CO2 (IV), H2(V) A. III, II, IV, I, V B. IV, III, II, I, V C. III, IV, II, I, V D. Tất cả đều đúng Công thức thực nghiệm của một đồng đẳng của benzen có dạng (C3H4)n thì CTPT của đồng đẳng đó là : A. C12H16 B. C9H12 C. C6H8 D. C15H20 Khi đốt cháy metan trong khí Cl2 sinh ra muội đen và một chất khí làm quỳ tím hóa đỏ. Vậy sản phẩm phản ứng là : A. CH3Cl và HCl B. CH2Cl2 và HCl C. C và HCl D. CCl4 và HCl Đốt cháy 2 hydrocacbon đồng đẳng liên tiếp ta thu được 6,43g nước và 9,8gam CO2. vậy CTPT 2 hydrocacbon là A. C2H4 và C3H6 B. CH4 và C2H6 C. C2H6 và C3H8 D. Tất cả đều sai. Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hydrocacbon X và H2 với xt Ni. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B ta thu được 8,8g CO2 và 5,4g H2O. Biết VA=3VB. Công thức của X là : A. C3H4 B. C3H8 C. C2H2 D. C2H4 Một hỗn hợp khí X gồm ankin B và H2 có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp X với Ni xt để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 1. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thì bình chứa brom có khối lượng tăng lên là : A.8 gam B.16 gam C.0 gam D.Tất cả đều sai. Đốt cháy một hỗn hợp hydrocacbon ta thu được 2,24l CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O thì thể tích O2 đã tham gia phản ứng cháy (đktc) là : A. 5,6 lít B. 2,8 lít C. 4,48 lít D. 3,92 lít Khi đốt cháy một hydrocacbon A, thu được 0,108g nước và 0,396g CO2. Công thức đơn giản nhất của A là : A. C2H3 B. C3H4 C. C4H6 D. Tất cả đều sai Hỗn hợp A gồm một ankan và một anken. Đốt cháy hỗn hợp A thì thu được a (mol) H2O và b (mol) CO2. Hỏi tỉ số T = a/b có giá trị trong khoảng nào? A. 1,2< T <1,5 B. 1< T < 2 C. 1 £ T £ 2 D. Tất cả đều sai Khi cộng HBr vào 2-metylbuten-2 theo tỉ lệ 1:1, ta thu được số sản phẩm. A. 2 B. 3 C. 4 D. Tất cả đều sai Anken thích hợp để điều chế : A. 3-etylpent-2-en B. 3-etylpent-3-en C. 3-etylpent-1-en D. 3,3-Dimetylpent-1-en Khi cho Br2 tác dụng với một hydrocacbon thu được một dẫn xuất brom hóa duy nhất có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. CTPT của hydrocacbon là : A.C5H12 B.C5H10 C.C4H10 D.Không xác định được. I- Đốt cháy một ankin thu được số mol CO2 > số mol H2O II- Khi đốt cháy một hydrocacbon X mà thu được số mol CO2> số mol H2O thì X là ankin? A. I & II đều đúng B. I đúng, II sai C. I sai, II đúng D. I & II đều sai Cho 1,12gam một anken tác dụng vừa đủ với dd Br2 ta thu được 4,32 gam sản phẩm cộng. Vậy CTPT của anken có thể là : A. C2H4 B. C3H6 D. C2H2 D. Đáp số khác Đốt cháy một thể tích hydrocacbon A cần năm thể tích oxi. Vậy CTPT của A là : A. C3H6 B. C6H12 C. C3H8 D. B và C đều đúng Hỗn hợp 2 ankan liên tiếp có dhh/H2 = 24,8. CTPT của 2 ankan đó là : A. CH4 ; C2H6 B. C2H6 C3H8 C. C3H8 và C4H10 D. Tất cả đều sai Đốt cháy một số mol như nhau của 3 hydrocacbon K, L, M ta thu được lượng CO2 như nhau và tỉ lệ số mol H2O và CO2 đối với K, L, M tương ứng bằng 0,5 : 1 : 1,5. CTPT của K, L, M lần lượt là : A. C3H8, C3H4, C2H4 B. C2H2, C2H4, C2H6 C. C12H12, C3H6, C2H6 D. B và C đúng Hai xicloankan M, N đều có tỉ khối hơi so với metan bằng 5,25. khi monoclo hóa (có chiếu sáng) thì M cho 4 hợp chất, N chỉ cho một hợp chất duy nhất. Tên của M và N là : A. metyl xiclopentan và dimetyl xiclobuan B. xiclohexan và metyl xiclopentan C. xiclohexan và isopropan xiclopropyl D. A, B, C đều đúng Đốt cháy V(lít) hỗn hợp khí X ở đktc gồm 2 hydrocacbon tạo thành 4,4gam CO2 và 1,8gam H2O. Cho biết 2 hydrocacbon trên cùng hay khác dãy đồng đẳng và thuộc dãy đồng đẳng nào (chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình) A. Cùng dãy đồng đẳng anken hoặc xicloankan B. Khác dãy đồng đẳng : ankan và ankin (số mol bằng nhau) C. Khác dãy đồng đẳng : ankan và ankadien (số mol bằng nhau) D. Tất cả đều đúng. Cho 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí A gồm 2 hydrocacbon mạch hở. Chia A thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 : Cho qua dd Br2 dư, lượng Br2 nguyên chất phản ứng là 5,6 gam Phần 2 : Đốt cháy hoàn toàn tạo ra 2,2 gam CO2. Tìm CTPT 2 hydrocacbon. A. C4H8 và C2H2 B. CH4 và một hydrocacbon không no. C. C2H2 và C2H4 D.Tất cả đều sai. Hỗn hợp khí A gồm Etan và Propan. Đốt cháy hỗn hợp A thu được khí CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích 11:15. thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp là : A. 18,52%; 81,48% B. 45%; 55% C. 28,13%; 71,87% D. 25%; 75% Cho hỗn hợp 2 hydrocacbon thơm đều có nhánh no A, B có số C trong phân tử không quá 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 18,04g CO2 và 4,68g H2O. CTPT có thể có của A, B là : A. A là C7H8, B là C9H12 B. A là C8H10, B là C10H14 C. A, B đều đúng. D. A, B đúng nhưng chưa đủ. PVC là sản phẩm trùng hợp của : A.CH3-CH=CH – Cl B.CH2=CH-Cl C.CH2=CH – CH2Cl D. A, D đúng Ở điều kiện thường, các hydrocacbon ở thể khí gồm : A. C1 ® C4 B. C1 ® C5 C. C1 ® C6 D. C2 ® C10 Cho hai hydrocacbon A, B đều ở thể khí. A có công thức C2xHy; B có công thức CxH2x (trị số x trong hai công thức bằng nhau). Biết dA/KK = 2 và dB/A = 0,482. CTPT A, B là: A. C2H4, C4H10 B.C4H12, C3H6 C. C4H10; C2H4 D. A, C đều đúng Phản ứng đặc trưng của hidrocacbon no A. Phản ứng tách B. Phản ứng thế C. Phản ứng cộng D. Cả A, B và C. Tên gọi hidrocacbon mạch hở có một liên kết đôi A. Anken B. Ankin C. Olefin A. Cả A và C. Cao su tự nhiên là sản phẩm trùng hợp của A.Butadien B.Isopren C.Stiren D,Butadien và stiren Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm CH4, C3H6 và C4H10 thu được 17,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O .m có giá trị: A. 2 gam B. 4gam C. 6 gam D. 8 gam . Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp 2 ankan thì thu được 9,45 gam nước. Cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là: A.37,5 g B.52,5 g C.15g D.42,5 g . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì thu được 11,2 lít CO2(ĐKTC ) và 12,6 gam H2O.Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào ? A. Ankan B.Anken C. Ankin D. Aren . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thì thu được 22,4 lít CO2 (ĐKTC ) và 25,2 g H2O.Hai hiđrocacbon đó là A.C2H6 và C3H8 B.C3H8 và C4H10 C.C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 Hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có khối lượng là 24,8 gam. Thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít( đktc). Công thức phân tử của các ankan là: A.C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm một ankan và một anken .Cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình 1 đựng P2O5 dư và bình 2 đựng KOH rắn , dư thì thấy bình 1 tăng 4,14 g và bình 2 tăng 6,16 g .Số mol ankan có trong hỗn hợp là: A. 0,06 mol B. 0,09 mol C. 0,03 mol D. 0,045 mol Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol hỗn hợp CH4, C4H10 và C2H4 thì thu được 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O.Số mol của ankan và anken có trong hỗn hợp lần lượt là: A.0,09 và 0,01 B.0,01 và 0,09 C.0,08 và 0,02 D.0,02 và 0,08 . Cho hỗn hợp 2 anken đi qua bình đựng nước brom thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. Tổng số mol 2 anken là: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở trong cùng một dãy đồng đẳng thì thu được 11,2 lít CO2 ( ĐKTC ) và 9 gam H2O .Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào ? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren . Đốt cháy hoàn toàn V lít ( ĐKTC) một ankin ở thể khí thì thu được CO2 và hơi H2O có tổng khối lượng là 25,2 gam .Nếu cho sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 45 gam kết tủa .V có giá trị là: A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít Đốt cháy hòan toàn V lít ( ĐKTC ) một ankin thì thu được 10,8 gam H2O .Nếu cho tất cả sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50,4 gam .V có giá trị là: A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 4,48 lít . Chia hỗn hợp gồm C3H6 , C2H4 , C2H2 thành hai phần bằng nhau: + Đốt cháy hết phần 1 thì thu được 2,24 lít CO2 ( ĐKTC ) + Hiđro hóa phần 2 rồi đốt cháy hết sản phẩm thì thể tích CO2( ĐKTC ) thu được là A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thì thu đựơc 0,2 mol H2O .Nếu hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol ankin này rồi đốt cháy thì số mol nước thu được là: A. 0,3 mol B. 0,4 mol C. 0,5 mol D. 0,6 mol Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvc , ta thu được 4,48 lít khí CO2 ( đktc ) và 5,4 gam nước .Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon đó là: A. C3H4 và C5H8 B. CH4 và C3H8 C. C2H4 và C4H8 D. C2H2 và C4H6 Hỗn hợp 2 ankan ở thể khí có phân tử khối hơn kém nhau 28 đvc .Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp trên ta thu được 6,72 lít khí CO2( các khí đo ở đktc ) .Công thức phân tử của 2 ankan là A. CH4 và C3H8 B. C2H6 và C4H10 C. CH4 và C4H10 D. C3H8 và C5H12 Hỗn hợp 2 hiđrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 14 đvc .Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên ta thu được 5,6 lít khí CO2 ( đktc ) và 6,3 gam hơi nước. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó là: A. C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C3H6 và C4H8 D. C4H8 và C6H12 Hỗn hợp 2 hiđrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 28đvc .Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên ta thu được 6,72 lít khí CO2 ( đktc ) và 7,2 gam hơi nước . Công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó là: A. CH4 và C3H8 B. C2H4 và C4H8 C. C3H6 và C5H10, D. C2H6 và C4H10 E. Không xác định được . Hỗn hợp 2 hiđrocacbon có phân tử khối hơn kém nhau 28đvc .Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp trên ta thu được 8,96 lít khí CO2 ( đktc ) và 7,2 gam hơi nước . Công thức phân tử của hai hiđrocacbon đó là: A. C5H12 và C3H8 B. C2H4 và C4H8 C. C3H6 và C5H10 D. C4H8 và C6H12 E. C4H10 và C6H14 . Một hỗn hợp ( X ) gồm 2 ankin là đồng đẳng kế tiếp nhau .Nếu cho 5,6 lít hỗn hợp X (ĐKTC ) đi qua bình đựng dung dịch Brom có dư thì thấy khối lượng bình tăng 8,6 gam .Công thức phân tử của 2 ankin là: A. C3H4 và C4H6 B. C4H6 và C5H8 C. C2H2 và C3H4 Cho 14 gam hỗn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp đi qua dung dịch nước brom thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 64 gam Br2. 1. Công thức phân tử của các anken là: A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12 2. Tỷ lệ số mol của 2 anken trong hỗn hợp là: A. 1: 2 B. 2: 1 C. 2 : 3 D. 1: 1 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 anken và 1 ankin rồi cho sản phẩm cháy lần lượt đi qua bình ( 1 ) đựng H2SO4 đặc dư và bình ( 2 ) đựng NaOH rắn dư .Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình ( 1 ) tăng 63,36 gam và bình ( 2 ) tăng 23,04 gam . Vậy số mol ankin trong hỗn hợp là: A. 0,15 mol . B. 0,16 mol . C. 0,17 mol . D. 0,18 mol . Caâu 70: Hoãn hôïp X goàm moät anken A vaø H2 coù =10,67.Cho hoãn hôïp ñi qua Ni nung noùng thu ñöôïc hoãn hôïp Y coù tyû khoái hôi ñoái vôùi H2 laø 8 (bieát M phaûn öùng heát) Coâng thöùc cuûa M laø: A.C2H4 B.C3H6 C.C4H8 D C5H10 Caâu 71: Xaùc ñònh loaïi phaûn öùng sau : CH2 = CH2 + HCl ® CH3 – CH2-Cl A. Phaûn öùng coäng vaø oxihoa –khöû B. Phaûn öùng oxihoaù-khöû C. Phaûn öùng coäng D. Phaûn öùng clo hoaù Caâu 72: Teân goïi naøo sau ñuùng theo IUPAC ? A. 3,4-ñimeâtyl penten B. 3-iso-propyl butan C. 3,3-ñimeâtyl peten-4 D. 2-iso-propyl butan-4 Caâu 73: Cho sô ñoà phaûn öùng : C4H10 ® P ® C2H5Cl Q ® C4H8Br2 Vaäy:P,Q laàn löôït laø: A. CH4 vaø C3H8 B. C2H4 vaø C4H8 C. C2H2 vaø C4H8 D. C2H6 vaø C3H8 Caâu 74: Cho sô ñoà phaûn öùng : C4H10 ® P ® C2H5Cl Q ® C4H8Br2 Vaäy:P,Q laàn löôït laø: A. . CH4 vaø C3H8 B. C2H4 vaø C3H6 C. C2H2 vaø C4H8 D. C2H6 vaø C4H8 Caâu 75:Cho caùc hôïp chaát: X:CH3 – CH(CH3) – CHOH – CH3 vaø Y:CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2OH Ñeå ñieàu cheá X töø Y duøng phöông phaùp: A.Taùch H2 cuûa Y roài cho saûn phaåm coäng H2O B.Cho Y taùc duïng vôùi HBr roài cho saûn phaåm taùc duïng vôùi NaOH C. Taùch H2O töø Y roài cho saûn phaåm coäng vôùi H2O D. Khoâng theå thöïc hieän ñöôïc quaù trình ñieàu cheá treân Caâu 76: A,B,C laø ba hiñroâcacbon theå khí ôû ñieàu kieän thöôøng,lieân tieáp trong daõy Ñoàng ñaúng .MC = 2MA . Daõy ñoù laø: A. CH4; C2H6 ; C3H8 B. C3H8 ; C4H10 ; C5H12 C. C2H2 ; C3H4 ; C4H6 D. C2H4; C3H6; C4H8 Caâu 77: Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp 2 anken thu ñöôïc (m+14)g H2O vaø (m+40)g CO2 . m laø: A. 10g B. 8g C. 4g D. 22g Caâu 78: Ñoát chaùy hoaøn toaøn 3,4g moät ankañien lieân hôïp khoâng phaân nhaùnh thu ñöôïc 0,56 lit CO2 (ñktc) . Teân cuûa X laø: A. 1,3-butañien B. 2-meâtyl-1,3-butañien C. 1,3-pentañien D. 1,3- Caâu 79: Khi ñieàu cheá C2H4 töø C2H5OH vaø H2SO4 ñaëc ôû 1700C thöôøng coù laãn khí SO2 .Chaát duøng ñeå loaïi boû SO2 laø: A. Dung dòch KMnO4 B. Dung dòch KCl C. Dung dòch KOH * D. Dung dòch broâm Caâu 80: Coù bq chaát A,B,C laø ñoàng phaân coù coâng thöùc C4H8 vôùi : A,C laøm maát maøu broâm maïnh ngay ôû nhieät ñoä thöôøng B coù maïch voøng,laøm maát maøu broâm chaäm A khi coäng broâm taïo ra 2 saûn phaåm vaø C coù maïch nhaùnh . Vaäy A,B,C laàn löôït laø: A. 2-Buten ,Xiclobutan , 2-meâtylpropen B. 2- Buten , meâtylxiclopropan , 2-meâtylpropen C. Xiclobutan , 2-Buten ,2-meâtylpropen D. 1-Buten , 2-meâtylpropen , meâtylxiclopropan Caâu 81: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng : 1. Ankañien laø hiñroâcacbon khoâng no,maïch hôû,coaù 2 lieân keát ñoâi trong phaân töû 2. Nhöõng hiñroâcacbon coù 2 lieân keát ñoâi trong phaân töû laø 1,3-ankañien 3. Nhöõng hiñroâcacbon khoâng no coù 2 lieân keát ñoâi trong phaân töû laø ankañien 4. Nhöõng hiñroâcacbon coù khaû naêng coäng hôïp vôùi 2 phaân töû H2 thuoäc loaïi ankañien 5. Ankañien lieân hôïp laø hiñroâcacbon khoâng no coù 2 lieân keát ñoâi caïnh nhau trong phaân töû 6. Nhöõng hiñroâcacbon khoâng no,maïch hôû coù2 lieân keát ñoâi xen keõ lieân keát ñôn laø ankañien lieân hôïp A. 2,3,4,6 B. 1,2,4,6 C. 1,6 D. 1,3,6 Caâu 82: Moät hiñroâcacbon X ñoát chaùy cho soá mol CO2 baèng soá mol H2O .Vaäy X laø: 1. Ankan 2. Anken 3. Ankañien 4. Xicloankan: A.1,2 B.2,3 C. 2,4 D. 3,4 Caâu 83: Goïi teân anken sau: CH3 | CH3 – C – CH2 – C = CH – CH3 | | CH3 C2H5 A. 3-etyl-5,5ñimeâtyl Hexen-2 B. 2,2-ñimeâtyl-4-meâtyl hexen-4 C. 3-eâtyl-5,5-ñimeâtyl hexen-3 D. 4-ñimeâtyl-2,2dimeâtyl hexen Caâu 84: Goïi teân hiñroâcacbon sau: C2H5 CH3 | | CH3 – C = CH – CH – CH = CH2 A. 5-eâtyl-3-meâtyl hexaddien-1,5 B. 3,5-ñimeâtyl Heptañien-1,4 C. 2-eâtyl-4-meâtyl hexaddien-2,5 D. 2-eâtyl-4-meâtyl hexaddien-3,6 Caâu 85: Trong caùc hiñroâcacbon sau,chaát ñoàng phaân laø: 1 CH3 – CH2 – CH2 – CH = CH2 2. CH3 – CH2 – CH = CH– CH3 3. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 4. CH3 – C(CH3) = CH2 – CH3 A. 1,2 B. 2,3 C. 1,2,4 D. 3,4 Caâu 86: Soá ñoàng phaân cuûa C4H8 laø: A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 Caâu 87: Ñieàu kieän ñeå moät anken coù ñoàng phaân Cis-Trans laø: A. Phaân töû anken phaûi coù ccaáu taïo ñoái xöùng B. Phaân töû anken phaûi naèm toaøn bboä trong moät maët phaúng C. Phaûi laø moät anken -2 D. Moãi nguyeân töû C mang lieân keát ñoâi phaûi mang hai nhoùm khaùc nhau Caâu 88: Hôïp chaát höõu cô khoâng coù ñoàng phaân cis-trans laø: A. CHCl = CHCl B. CH3CH = CH-C2H5 C. CH3CH = CH-CH3 D. (CH3)2C = CH-CH3

File đính kèm:

  • docbai_tap_tong_hop_hidrocacbon_co_dap_an.doc