Bảng phân bố tiết dạy theo khung chương trình của bộ GD&DT từ năm học 2008-2009

Ngữ văn

19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 90 tiết 18 tuần: 85 tiết

15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 5 t/T 5 tuần: 4 t/T

4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 5 tuần: 4 t/T 13 tuần: 5 t/T

Toán

19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết

15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T

4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T

GDCD

19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết

18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T

1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T

Vật lý

19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết

18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 16 tuần: 2 t/T

pdf2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2452 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bảng phân bố tiết dạy theo khung chương trình của bộ GD&DT từ năm học 2008-2009, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG PHÂN BỐ TIẾT DẠY THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT TỪ NĂM HỌC 2008-2009 TT Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 lớp 9HKI HKII HKI HKII HKI HKII HKI HKII 1 Ngữ văn 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 90 tiết 18 tuần: 85 tiết 15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 15 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 5 t/T 5 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 14 tuần: 4 t/T 5 tuần: 4 t/T 13 tuần: 5 t/T 2 Toán 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 19 tuần: 72 tiết 18 tuần: 68 tiết 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 15 tuần: 4 t/T 16 tuần: 4 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 4 tuần: 3 t/T 2 tuần: 2 t/T 3 GDCD 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 4 Vật lý 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 16 tuần: 2 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 5 Hoá học 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 6 Sinh học 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 7 Lịch sử 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 35 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 34 tiết 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 3 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 2 tuần: 1 t/T 8 Địa lý 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 35 tiết 18 tuần: 17 tiết 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 17 tuần: 2 t/T 16 tuần: 2 t/T 18 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 16 tuần: 2 t/T 17 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 2 tuần: 1 t/T 3 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 9 Âm nhạc 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 018 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 10 Mỹ thuật 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 0 18 tuần: 18 tiết 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 18 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T Môn học &HĐGD 11 Công nghệ 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 27 tiết 18 tuần: 25 tiết 19 tuần: 27 tiết 18 tuần: 25 tiết 19 tuần: 18 tiết 18 tuần: 17 tiết 17 tuần:2 t/T 16 tuần: 2 t/T 11 tuần: 1 t/T 7 tuần: 2 t/T 11 tuần: 1 t/T 7 tuần: 2 t/T 18 tuần: 1 t/T 17 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 8 tuần: 2 t/T 11 tuần: 1 t/T 8 tuần: 2 t/T 11 tuần: 1 t/T 1 tuần: 0 t/T 1 tuần: 0 t/T 12 Thể dục 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 17 tuần:2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần:2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần:2 t/T 2 tuần: 1 t/T 17 tuần:2 t/T 2 tuần: 1 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 13 Ngoại ngữ 19 tuần: 54 tiết 18 tuần: 51 tiết 19 tuần: 54 tiết 18 tuần: 51 tiết 19 tuần: 54 tiết 18 tuần: 51 tiết 19 tuần: 36 tiết 18 tuần: 34 tiết 16 tuần:3 t/T 15 tuần: 3 t/T 16 tuần:3 t/T 15 tuần: 3 t/T 16 tuần:3 t/T 15 tuần: 3 t/T 17 tuần:2 t/T 2 tuần: 1 t/T 3 tuần: 2 t/T 3 tuần: 2 t/T 3 tuần: 2 t/T 3 tuần: 2 t/T 3 tuần: 2 t/T 3 tuần: 2 t/T 2 tuần: 1 t/T 16 tuần: 2 t/T 14 Tự chọn 2 tiết/ tuần 15 GDNGLL 2 tiết/ tháng 2 tiết/ tháng 2 tiết/ tháng 2 tiết/ tháng 16 GDHN 0 0 0 9 tiết/ năm

File đính kèm:

  • pdfphan bo tiet day.pdf
Giáo án liên quan