Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học Lớp 7 - Đề số 2 - Trường THCS Đạ M'rông

Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng câu trả lời đúng nhất: (2.5 đ)

1. Hệ thần kinh của động vật có xương sống tiến hóa nhất là:

a. a. Lớp bò sát và lớp thú;

b. Lớp lưỡng cư và lớp chim;

c. Lớp lưỡng cư và lớp thú;

d. Lớp chim và lớp thú.

2. Hình thức sinh sản của lớp thú có đặc điểm:

a. a. Đẻ ra con và phát triển qua biến thái;

b. Đẻ con và nuôi con bằng sữa;

c. Đẻ ít trứng;

d. Đẻ nhiều trứng.

3. Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp lưỡng cư là:

a. Chỉ qua da;

b. Chỉ bằng phổi;

c. Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu;

d. Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu.

4. Ở Thỏ, nơi tiêu hóa xenlulozo là:

a. a. Ong tiêu hóa;

b. Ruột non;

c. Manh tràng;

d. Dạ dày.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Sinh học Lớp 7 - Đề số 2 - Trường THCS Đạ M'rông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Đạ M’Rông Lớp: 7a 1. Họ và tên:. Bài Kiểm Tra(1 tiết) Số :2 Môn:Sinh Học 7 Thời gian: 45 phút(không kể thời gian phát đề) Ngày kiểm tra:.. ĐIỂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐỀ: I. TRẮC NGHIỆM: (6 đ) Câu 1 : Khoanh tròn vào chữ cái đầu dòng câu trả lời đúng nhất: (2.5 đ) 1. Hệ thần kinh của động vật có xương sống tiến hóa nhất là: Lớp bò sát và lớp thú; Lớp lưỡng cư và lớp chim; Lớp lưỡng cư và lớp thú; Lớp chim và lớp thú. 2. Hình thức sinh sản của lớp thú có đặc điểm: Đẻ ra con và phát triển qua biến thái; Đẻ con và nuôi con bằng sữa; Đẻ ít trứng; Đẻ nhiều trứng. 3. Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp lưỡng cư là: Chỉ qua da; Chỉ bằng phổi; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu. 4. Ở Thỏ, nơi tiêu hóa xenlulozo là: Oáng tiêu hóa; Ruột non; Manh tràng; Dạ dày. 5. Lớp động vật hô hấp bằng phổi là: Cá và bò sát; Chim và thú; Bò sát và lưỡng cư; Chim và lưỡng cư. 6. Hệ thần kinh tiến hóa nhất cuả động vật có đặc điểm : Chưa phân hóa; Hình ống; Hình mạng lưới; Hình chuỗi hạch. 7. Đặc điểm đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp bò sát là: Chỉ qua da; Chỉ bằng phổi; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu. 8. Êách hô hấp: Chỉ qua da; Chỉ bằng phổi; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu; Vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu. 9. Các lớp động vật có hệ tuần hoàn hoàn thiện nhất là; Lớp bò sát và lớp thú; b. Lớp lưỡng cư và lớp thú; Lớp lưỡng cư và lớp chim; d. Lớp chim và lớp thú. 10. Hệ thần kinh tiến hóa nhất của động vật có đặc điểm: a. Chưa phân hóa; b. Hình ống; Hình mạng lưới; d. Hình chuỗi hạch. Câu 2: Hãy sắp xếp những ý nghĩa thích nghi tương ứng với từng đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn : (1.5điểm) STT Đặc điểm cấu tạo ngoài Kết quả Yù nghĩa thích nghi 1 Da khô có vảy sừng bao bọc 1 a. Tham gia di chuyển trên cạn 2 Cổ dài 2.. b. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô 3 Mắt có mí cử động,có nước mắt 3. c. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể 4 Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏbên đầu 4... d. Phát huy vai trò các giác quan nằm trên đầu,tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng 5 Thân dài, đuôi rất dài 5. e. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh vào màng nhĩ 6 Bàn chân 5 ngón, có vuốt 6. g. Động lực chính của sự di chuyển Câu 3 :Hãy chọn cụm từ trong các cụm từ:Hai lớp;chất sụn;chất xương;lớn nhất điền vào chỗ trống() để hoàn chỉnh các câu sau:(2 đ) Cá gồm.:Lớp cá sụn và lớp cá xương.Chúng có số loàiso với các lớp khác trong ngành ĐVCXS.Cá sụn có bộ xương bằng ..,cá xương có bộ xương bằng .Cá sống trong các môi trường ở những tầng nước khác nhau. II. TỰ LUẬN: (4 đ) Câu 1 : (1.5 đ)Trình bày xu hướng tiến hóa của hệ tuần hoàn ở động vật có xương sống? Câu 2: (2.5 đ)Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn. Bài làm .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_sinh_hoc_lop_7_de_so_2_truong_thcs_da_mro.doc