Đề cương ôn tập Sinh học Khối 7

Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước,vừa ở cạn

* Một số đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở cạn

- Di chuyển trên cạn nhờ 4 chi có ngón.

- Thở bằng phổi và qua lớp da ẩm.

- Mắt có mi, tai có màng nhĩ.

* Một số đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước

- Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thon nhọn về phía trước.

- Da trần, phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí.

- Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón

- Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.

Hoặc sử dụng bảng này

 §Æc ®iÓm h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o ý nghÜa thÝch nghi

- §Çu dÑp nhän, khíp víi th©n thµnh 1 khèi thu«n nhän vÒ tr­íc.

- M¾t vµ lç mòi ë vÞ trÝ cao trªn ®Çu (mòi th«ng víi khoang miÖng vµ phæi võa ngöi, võa thë).

- Da trÇn phñ chÊt nhÇy vµ Èm dÔ thÊm khÝ.

- M¾t cã mi gi÷ n­íc m¾t do tuyÕn lÖ tiÕt ra, tai cã mµng nhÜ.

- Chi 5 phÇn cã ngãn chia ®èt linh ho¹t

- C¸c chi sau cã mµng b¬i c¨ng gi÷a c¸c ngãn  Gi¶m søc c¶n cña n­íc khi b¬i.

 Khi b¬i võa thë võa quan s¸t.

 Gióp h« hÊp trong n­íc.

 B¶o vÖ m¾t, gi÷ m¾t khái bÞ kh«, nhËn biÕt ©m thµnh trªn c¹n.

 ThuËn lîi cho viÖc di chuyÓn.

 T¹o thµnh ch©n b¬i ®Ó ®Èy n­íc

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Sinh học Khối 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG SINH 7 CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG Câu 1: Nêu đặc điểm cấu tạo của lớp Lưỡng cư thích nghi với đời sống vừa ở nước,vừa ở cạn * Một số đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở cạn - Di chuyển trên cạn nhờ 4 chi có ngón. - Thở bằng phổi và qua lớp da ẩm. - Mắt có mi, tai có màng nhĩ. * Một số đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống ở nước - Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thon nhọn về phía trước. - Da trần, phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí. - Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón - Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu. Hoặc sử dụng bảng này §Æc ®iÓm h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o ý nghÜa thÝch nghi - §Çu dÑp nhän, khíp víi th©n thµnh 1 khèi thu«n nhän vÒ tr­íc. - M¾t vµ lç mòi ë vÞ trÝ cao trªn ®Çu (mòi th«ng víi khoang miÖng vµ phæi võa ngöi, võa thë). - Da trÇn phñ chÊt nhÇy vµ Èm dÔ thÊm khÝ. - M¾t cã mi gi÷ n­íc m¾t do tuyÕn lÖ tiÕt ra, tai cã mµng nhÜ. - Chi 5 phÇn cã ngãn chia ®èt linh ho¹t - C¸c chi sau cã mµng b¬i c¨ng gi÷a c¸c ngãn " Gi¶m søc c¶n cña n­íc khi b¬i. " Khi b¬i võa thë võa quan s¸t. " Gióp h« hÊp trong n­íc. " B¶o vÖ m¾t, gi÷ m¾t khái bÞ kh«, nhËn biÕt ©m thµnh trªn c¹n. " ThuËn lîi cho viÖc di chuyÓn. " T¹o thµnh ch©n b¬i ®Ó ®Èy n­íc Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thằn lằn bóng đuôi dài thích nghi với đời sống ở cạn. Đặc điểm cấu tạo ngoài ý nghĩa thích nghi 1- Da kh«, cã v¶y sõng bao bäc 2- §Çu cã cæ dµi 3- M¾t cã mÝ cö ®éng 4- Mµng nhÜ n»m ë hèc nhá trªn ®Çu 5- Bµn ch©n 5 ngãn cã vuèt. - Ng¨n c¶n sù tho¸t h¬i n­íc - Ph¸t huy ®­îc c¸c gi¸c quan, t¹o ®iÒu kiÖn b¾t måi dÔ dµng. - B¶o vÖ m¾t, cã n­íc m¾t ®Ó mµng m¾t kh«ng bÞ kh« - B¶o vÖ mµng nhÜ, h­íng ©m thanh vµo mµng nhÜ - Tham gia sù di chuyÓn trªn c¹n Câu 3: Nêu đặc điểm cấu tạo hệ tuần hoàn, hô hấp và bài tiết của lớp bò sát (thằn lằn bóng đuôi dài) Tuần hoàn: + Tim 3 ngăn (2 tâm nhĩ, 1 tâm thất), xuất hiện vách hụt ở tâm thất + 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha. Hô hấp: + Phổi có nhiều vách ngăn. + Sự thông khí ở phổi nhờ sự xuất hiện của các cơ liên sườn. Bài tiết: + Thằn lằn có thận sau (hậu thận) có khả năng hấp thụ lại nước. + Nước tiểu đặc. Câu 4: Đặc điểm cấu tạo ngoài của chim thích nghi với đời sống bay - Th©n h×nh thoi → Gi¶m søc c¶n kh«ng khÝ khi bay - Chi tr­íc biÕn thµnh c¸nh chim → Qu¹t giã gióp chim bay, c¶n kh«ng khÝ khi h¹ c¸nh - Chi sau: 3 ngãn tr­íc, 1 ngãn sau → Gióp chim b¸m chÆt vµo cµnh c©y vµ khi h¹ c¸nh - L«ng èng: cã c¸c sîi l«ng lµm thµnh phiÕn máng → Lµm cho c¸nh chim khi giang ra t¹o nªn mét diÖn tÝch réng - L«ng t¬: Cã c¸c l«ng m¶nh lµm thµnh chïm l«ng xèp → Gi÷ nhiÖt, lµm c¬ thÓ nhÑ - Má: Má sõng bao lÊy hµm kh«ng cã r¨ng → Lµm ®Çu chim nhÑ - Cæ: Dµi khíp ®Çu víi th©n → Ph¸t huy t¸c dông cña c¸c gi¸c quan, b¾t måi, rØa l«ng C©u 5: Sù thai sinh lµ g×? ¦u ®iÓm cña sù thai sinh so víi ®Î trøng vµ no·n thai sinh - Sù thai sinh lµ sù ®Î con cã nhau thai,nhau thai cã vai trß ®­a chÊt dinh d­ìng tõ c¬ thÓ mÑ vµo ph«i qua d©y rèn vµ còng qua d©y rèn vµ nhau thai chÊt bµi tiÕt tõ ph«i ®­îc chuyÓn sang c¬ thÓ mÑ, con non n»m trong tö cung cña c¬ thÓ mÑ - ¦u ®iÓm cña thai sinh so víi ®Î trøng vµ no·n thai sinh lµ: + Thai sinh kh«ng lÖ thuéc vµo l­îng no·n hoµng cã trong trøng nh­ §VCXS ®Î trøng + Ph«i ®­îc ph¸t triÓn trong bông mÑ an toµn vµ ®iÒu kiÖn sèng thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn. + Con non ®­îc nu«I b»ng s÷a mÑ kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo thøc ¨n ngoµi tù nhiªn Câu 6: Mô tả đặc điểm cấu tạo hệ tiêu hóa , tuần hoàn, hô hấp của thỏ. * Tiªu ho¸: - MiÖng " thùc qu¶n " d¹ dµy " ruét, manh trµng " hËu m«n - TuyÕn gan, tuþ - ¨n thực vật, kiÓu gÆm nhÊm, manh trµng ph¸t triÓn – tiªu ho¸ xenlul«z¬ * TuÇn hoµn: tim 4 ng¨n (2 t©m nhĩ, 2 tâm thất), hai vßng tuÇn hoµn, m¸u ®á t­¬i ®i nu«i c¬ thÓ * H« hÊp: - Gåm khÝ qu¶n, phÕ qu¶n vµ phæi . Phæi lín cã nhiÒu tói phæi nhá (phÕ nang)- lµm t¨ng diÖn tÝch trao ®æi khÝ Câu 7: Trình bày đặc điểm của bộ linh trưởng, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt * Boä linh tröôûng: Ñi baèng baøn chaân, baøn tay, baøn chaân coù 5 ngoùn, ngoùn caùi ñoái dieän vôùi caùc ngoùn coøn laïi g thích nghi vôùi söï caàm naém vaø leo treøo - AÊn taïp Ñaïi dieän: Khæ, vöôïn, ñöôøi öôi, tinh tinh, goârila * Bộ Gặm nhấm: Có bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm, thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn và sắc luôn mọc dài ra, có khoảng trống hàm. Đại diện : chuột đồng, nhím, sóc, thỏ * Bộ ăn thịt: thích nghi với chế độ ăn thịt, - Răng cửa ngắn, sắc để róc xương, , răng nanh lớn, dài, nhọn để xé mồi, răng hàm có mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi, chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt Đại diện: Mèo, hổ, báo, chó sói, gấu Chương 7: Sự tiến hóa của động vật Câu 8: Trình bày sự tiến hóa : thần kinh, tuần hoàn, sinh dục của giới động vật. * Hệ thần kinh: từ chưa phân hóa " thần kinh mạng lưới " chuỗi hạch đơn giản " chuỗi hạch phân hóa " thần kinh hình ống phân hóa thành bộ não, tủy sống. * Hệ tuần hoàn: Chưa có tim " tim đơn giản chưa có ngăn " tim 2 ngăn " tim 3 ngăn " tim 4 ngăn. * Hệ sinh dục: Chưa phân hóa " tuyến sinh dục không có ống dẫn " tuyến sinh dục có ống dẫn. Chương 8: Động vật và đời sống con người Câu 9: Nêu khái niệm đấu tranh sinh học và các biện pháp đấu tranh sinh học? * Khái niệm ñaáu tranh sinh hoïc Ñaáu tranh sinh hoïc laø bieän phaùp söû duïng sinh vaät hoaëc saûn phaåm cuûa chuùng nhaèm ngaên chaën hoaëc giaûm bôùt thòeât haïi do caùc sinh vaät haïi gaây ra. * Caùc bieän phaùp ñaáu tranh sinh hoïc: Coù 3 bieän phaùp ñaáu tranh sinh hoïc - Söû duïng thieân ñòch : + söû duïng thieân ñòch tröïc tieáp tieâu dieät sinh vaät gaây haïi VD: meøo dieät chuoät, saùo aên saâu + Söû duïng thieân ñòch ñeû tröùng kí sinh vaøo sinh vaät gaây haïi hay tröùng saâu haïi VD: ong maét ñoû ñeû tröùng treân tröùng saâu xaùm, böôùm ñeâm ñeû tröùng leân caây xöông roàng. - Söû duïng vi khuaån gaây beänh truyeàn nhieãm cho sinh vaät gaây haïi VD: söû duïng vi khuaån Myoâma vaø vi khuaån Calixi ñeå tieâu dieät thoû, söû duïng naám baïch döông vaø naám luïc cöông ñeå tieâu dieät boï xít - Gaây voâ sinh dieät ñoäng vaät gaây haïi VD: tuyeät saûn ruoài ñöïc ñeå ruoài caùi khoâng ñeû ñöôïc. * Nhöõng öu ñieåm vaø haïn cheá cuûa bieän phaùp ñaáu tranh sinh hoïc. - öu ñieåm cuûa bieän phaùp ñaáu tranh sinh hoïc: tieâu dieät nhieàu sinh vaät gaây haïi, traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng. -Haïn cheá: + Ñaáu tranh sinh hoïc chæ coù hieäu quaû ôû nôi khí haäu oån ñònh. + Khoâng dieät ñöôïc trieät ñeå sinh vaät gaây haïi. Caâu 10: Theá naøo laø ñoäng vaät quyù hieám? Ñoäng vaät quyù hieám laø ñoäng nhöõng ñoäng vaät coù giaù trò veà moät maët naøo ñoù vaø coù soá löôïng giaûm suùt. * Baûo veä ñoäng vaät quyù hieám. - Baûo veä moâi tröôøng soáng. - Caám saên baén, buoân baùn, giöõ traùi pheùp. - Chaên nuoâi, chaêm soùc ñaày ñuû. - Xaây döïng khu döï tröõ thieân nhieân.

File đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_sinh_hoc_khoi_7.doc