Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Đề 1

1. Vai trò của trồng trọt là cung cấp :

a. Lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu

b. Lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và năng lượng để xuất khẩu

c. Sản phẩm tiêu dùng cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu

d. Sản phẩm tiêu dùng cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và năng lượng để xuất khẩu

2. Vai trò của đất trồng:

a. Cung cấp nước, khí oxi, nhiệt độ, chất khoáng, Làm giá đỡ cho cây.

b. Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, khí oxi cho cây, giúp cây đứng vững.

c. Cung cấp chất dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm, nước, khí oxi cho cây.

d. cung cấp chất dinh dưỡng, khí oxi, chất khoáng, Làm giá đỡ cho cây.

3. Thành phần của đất trồng gồm:

a. Phần rắn, phần lỏng, phần khí. b. Phần rắn, phần hữu cơ, phần vô cơ.

c. Phần lỏng, phần khí, phần vô cơ. d. Phần lỏng, phần khí, phần hữu cơ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 7 - Đề 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌ VÀ TÊN :.............................. KIEÅM TRA 1 TIEÁT Lôùp : 7a. MOÂN: COÂNG NGHEÄ 7 Ñeà: 1 CAÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ÑAÙP AÙN Haõy ñoïc phaàn noäi dung vaø choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát ñieàn vaøo khung döôùi ñaây : Noäi dung Vai trò của trồng trọt là cung cấp : Lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu Lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và năng lượng để xuất khẩu Sản phẩm tiêu dùng cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu Sản phẩm tiêu dùng cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và năng lượng để xuất khẩu Vai trò của đất trồng: a. Cung cấp nước, khí oxi, nhiệt độ, chất khoáng, Làm giá đỡ cho cây. b. Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, khí oxi cho cây, giúp cây đứng vững. c. Cung cấp chất dinh dưỡng, nhiệt độ, độ ẩm, nước, khí oxi cho cây. d. cung cấp chất dinh dưỡng, khí oxi, chất khoáng, Làm giá đỡ cho cây. Thành phần của đất trồng gồm: a. Phần rắn, phần lỏng, phần khí. b. Phần rắn, phần hữu cơ, phần vô cơ. c. Phần lỏng, phần khí, phần vô cơ. d. Phần lỏng, phần khí, phần hữu cơ. §Êt nµo gi÷ n­íc tèt nhÊt. a. §Êt c¸t b. §Êt pha c¸t c. §Êt sÐt d. §Êt thÞt nÆng Phần rắn của đất bao gồm: a. Muối khoáng và nước b. Các chất: nitơ, phôtpho, kali c. Chất mùn và nước d. Thành phần vô cơ và hữu cơ Độ phì nhiêu của đất là khả năng của đất có thể Giữ được nước và các chất dinh dưỡng b. Giữ được nước và các chất muối khoáng Cho cây trồng sống được trên đất d. Cho caây trồng có năng suất cao Chuùng ta caàn phaûi söû duïng ñaát hôïp lí vì: a.Nhu caàu nhaø ôû ngaøy caøng nhieàu b. Ñeå daønh ñaát xaây döïng caùc khu sinh thaùi. c.Dieän tích ñaát troàng coù haïn d. Giöõ gìn cho ñaát khoâng bò thaùi hoaù Thâm canh tăng vụ nhằm mục đích gì ? Tăng diện tích đất canh tác b. Tăng bề dày đất canh tác Tăng năng suất, sản lượng d. Tăng độ phì nhiêu cho đất Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ nhầm mục đích a.Hạn chế dòng chảy. b.Tăng độ che phủ. C. Tháo chua, rửa phèn, d.Tăng bề dày đất canh tác Cày sâu, bừa kỹ, bón phân hữu cơ áp dụng cho loại đất Đất xám bạc màu b.Đất dóc đồi núi c.Đất phèn, đất chua d. Đất phù sa ngọt Nhiệm vụ của trồng trọt là: a.Đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho xây dựng và công nghiệp làm giấy b.Thực hiện khai hoang, lấn biển, tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng c.Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu d.Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng , đảm bảo lương thực và thực phẩm Ñaát coù ñoä pH = 7 laø loaïi ñaát: a. Ñaát chua b. ñaát kieàm c. ñaát trung tính d. ñaát maën Nhöôïc ñieåm cuûa caùch boùn phaân phun treân laù laø: a. Caây khoù söû duïng b.Tieát kieäm phaân boùn c. Caàn duïng cuï phöùc taïp d.Söû duïng nhieàu phaân boùn Cơ thể côn trùng chia laøm 3 phần, gồm: a. Đầu, ngực, bụng b. Đầu, ngực, cánh c. Đầu, thân, cánh d. Đầu, thân, chân Haït gioáng coù chaát löôïng raát cao nhöng soá löôïng ít goïi laø: a.Haït gioáng nguyeân chuûng b.Haït gioáng thuaàn chuûng c.Haït gioáng sieâu nguyeân chuûng d.Haït gioáng lai Coân truøng coù kieåu bieán thaùi khoâng hoaøn toaøn phaù hoaïi maïnh nhaát ôû giai ñoaïn: a.Saâu non b.Nhoäng c.Saâu tröôûng thaønh d.Tröùng Quy trình saûn xuaát gioáng caây troàng dieãn ra trong maáy naêm: a.1 naêm b.2 naêm c.3 naêm d.4 naêm Vai troø cuûa gioáng caây troàng a. Taêng naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn, Taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng b. Taêng chaát löôïng noâng saûn, Taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng, Giaûm chi phí c. Taêng naêng suaát, chaát löôïng noâng saûn, Giaûm chi phí vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng d. Taêng naêng suaát, saûn löôïng noâng saûn, Taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng Nguyeân taéc phoøng tröø saâu beänh haïi caàn aùp duïng: a.Bieän phaùp hoaù hoïc vaø canh taùc b. Bieän phaùp thuû coâng vaø laøm ñaát c. Bieän phaùp kieåm dòch thöïc vaät d.Toång hôïp caùc bieän phaùp phoøng tröø Phöông phaùp nuoâi caáy moâ ñöôïc thöïc hieän trong moâi tröôøng a.Nöôùc b. Ñaát c. Töï nhieân d. Ñaëc bieät Boùn loùt laø boùn phaân vaøo ñaát a. Trong thời gian sinh trưởng b. Trước khi gieo trồng c. Trong thời gian nảy mầm d. Trước khi thu hoạch Caâu naøo sau ñaây khoâng ñuùng veà coân truøng: a.Laø ñoäng vaät chaân khôùp b.Voøng ñôøi traõi qua nhieàu giai ñoaïn c.Coù haïi vôùi saûn xuaát noâng nghieäp d.Coù giai ñoaïn phaù hoaïi maïnh nhaát Nhược điểm của biện pháp hoá học là a.Diệt sâu bệnh chậm, làm ô nhiểm môi trường đất, nước và không khí, giết chết các sinh vật khác ở ruộng , hao tốn chi phí cao b.Dễ gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi ,tốn công, giết chết các sinh vật khác ,làm ô nhiểm môi trường đất, nước và không khí c.Diệt sâu bệnh chậm, làm ô nhiểm môi trường đất, nước và không khí , giết chết các sinh vật khác ở ruộng, khó thực hiện d.Dễ gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi, làm ô nhiểm môi trường đất, nước và không khí , giết chết các sinh vật khác ở ruộng Caên cöù vaøo thôøi kì boùn phaân ngöôøi ta chia ra caùc caùch boùn laø: a.Boùn vaõi, boùn thuùc b.Boùn loùt, boùn theo haøng c.Boùn theo haøng, theo hoác d.Boùn loùt, boùn thuùc Phân đạm, phân kali, phân lân thuộc nhóm phân: a. Hữu cơ b. Vi sinh c. Hóa học d. Tổng hợp Phân bón được chia làm mấy nhóm chính? a. 6 b. 5 c. 4 d. 3 Phaân chuoàng, phaân laân, phaân raùc thuoäc nhoùm phaân: a.Phaân höõu cô b.Phaân hoùa hoïc c.Phaân vi sinh d.Phaân khoù hoaø tan Chọn từ điền đúng cho câu sau: "Phân bón làm tăng, tăng năng suất và chất lượng nông sản" a. Vụ trong năm b. Độ phì nhiêu của đất c. Khả năng phát triển của cây d. Khả năng sinh sản của cây Caây luùa deã bò ñoå, cho nhieàu haït leùp, naêng suaát thaáp laø do boùn nhieàu: a.Laân b.Kali c.Phaân chuoàng d.Ñaïm 30. Öu ñieåm cuûa bieän phaùp sinh hoïc laø: a. Thöïc hieän ñôn giaûn, chi phí thaáp, Hieäu quaû cao b.Hieäu quaû cao, chi phí thaáp, tieâu dieät saâu beänh nhanh c. Hieäu quaû cao, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng d. Thöïc hieän roäng raõi, tieâu dieät saâu beänh nhanh

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_7_de_1.doc