Đề kiểm tra 45 phút Địa lí Lớp 9 - Đề 2 (Có đáp án)

Câu 1 : Khoành tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất .

1.Nông nghiệp Đông Nam Bộ có thế mạnh là:

 A. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước

 B. Vùng có tổng lượng thuỷ sản nhiều nhất cả nước

C. Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước

D. Cả a, b, c đều đúng

2. Trong cơ cấu kinh tề cảu vùng Đông Nam Bộ thì công nghiệp chiế tỷ trọng

A. Cao nhất B. Thấp nhất C. Trung bình

3. Trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ là:

A. Tp Hồ Chí Minh B. Biên Hòa

C. Vũng Tàu. D. Cả 3 nơi trên

4. Trong nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh nhất về:

 A. Cây lương thực B. Cây công nghiệp lâu năm

 C. Cây công nghiệp hàng năm D. Cây ăn quả

Câu 2. Hãy điền các cụm từ sau: mưa tập trung theo mùa, cận xích đạo, nóng ẩm, vào chỗ trống sao cho thích hợp:

Khí hậu của Đông Nam Bộ mang tính chất .(1) và (2)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Địa lí Lớp 9 - Đề 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: /10/2012 Ngày giảng: 9A : /10/2012 9B : /10/2012 Tiết : 43 KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Địa lí 9 I. Xác định mục tiêu kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học. HS biết cách xác định yêu cầu, làm bài và trình bày bài. - Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản ở những nội dung: địa lí dân cư việt nam và địa lí các ngành kinh tế Việt Nam - Kiểm tra ở 3 cấp độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng II. Chuẩn bị của GV và HS: - HS: ôn tập các kiến thức đã học - GV: Xây dựng ma trận, viết đề kiểm tra và hướng dẫn chấm. A.Ma trận Mức độ Chủ đề(nd) Kiểm tra theo chuẩn kiến thức – kỹ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng hợp TN TL TN TL TN TL vùng Đông Nam Bộ KT:- Nhận biết dặc điểm khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm 1 đ (16%) 1đ (10%) - Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng : công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP ; công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều ngành quan trọng 2 đ (32%) 2đ (20%) - Nhận biêt được đặc điểm ngành công nghiệp và trung tâm công nghiệp của vùng : 0,25 đ (0,4%) 0,25đ (2,5%) KN:Vẽ và phân tích biểu đồ nận xét được công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP Của TP HCM 3 đ (48%) 3đ (30%) vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long - Nhận biết được đặc điểm dân cư, xã hội của vùng 0,25 đ (0,7%) 0,25 đ (2,5%) - Nhận biết được cơ cấu kinh tế của vùng : 0,5 đ (13%) 0,5đ (5%) - Chứng minh vùng là vùng trọng điểm lương thực thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. 3 đ (80%) 3đ (30%) Cộng 3,25đ ( 35%) 3,25đ (35 %) 3đ (30%) 10đ (100%) B.ĐỀ BÀI (Đề 2) Phần I : Trắc nghiệm (2điểm) Câu 1 : Khoành tròn chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất . 1.Nông nghiệp Đông Nam Bộ có thế mạnh là: A. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước B. Vùng có tổng lượng thuỷ sản nhiều nhất cả nước C. Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước D. Cả a, b, c đều đúng 2. Trong cơ cấu kinh tề cảu vùng Đông Nam Bộ thì công nghiệp chiế tỷ trọng A. Cao nhất B. Thấp nhất C. Trung bình 3. Trung tâm công nghiệp lớn của vùng Đông Nam Bộ là: A. Tp Hồ Chí Minh B. Biên Hòa C. Vũng Tàu. D. Cả 3 nơi trên 4. Trong nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh nhất về: A. Cây lương thực B. Cây công nghiệp lâu năm C. Cây công nghiệp hàng năm D. Cây ăn quả Câu 2. Hãy điền các cụm từ sau: mưa tập trung theo mùa, cận xích đạo, nóng ẩm, vào chỗ trống sao cho thích hợp: Khí hậu của Đông Nam Bộ mang tính chất .(1) và (2) Phần II. Tự luận (8 điểm ) Câu 3. ( 3 điểm) Chứng minh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. Câu 4. ( 2 điểm)Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi như thế nào từ sau khi đất nước thống nhất? Câu 5. (3 điểm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu d­íi ®©y: 3.5® C¬ cÊu kinh tÕ n¨m 2002(%) N«ng, l©m, ng­, nghiÖp C«ng nghiÖp, x©y dùng DÞch vô §«ng Nam Bé 6,2 59,3 34,5 C¶ n­íc 23,0 38,5 38,5 a/ VÏ biÓu ®å thÝch hîp nhÊt thÓ hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ cña §«ng Nam Bé , c¶ n­íc b, Tõ biÓu ®å ®· vÏ, kÕt hîp c¸c sè liÖu nªu nhËn xÐt vÒ tØ träng c«ng nghiÖp, x©y dùng cña §«ng Nam Bé ,tõ ®ã rót ra kÕt luËn vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp §«ng Nam Bé C. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Phần I :Trắc nghiệm ( 2 điểm) Câu 1 : (1đ) mỗi ý đúng được 0,25đ 1 2 3 4 C A D A Câu 2 : (1điểm) (1)- cận xÝch đạo, nãng ẩm (0,5 điểm); (2)- mưa tập trung theo mïa(0,5 điểm) Phần II. Tự luận (8 điểm) Câu 3. Chứng minh Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. (3 điểm) Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước + Chiếm tới 51,1% diện tích và 51,45% sản lượng trồng lúa cả nước. Vì thế việc sản xuất lương thực có vai trò quan trọng hàng đầu đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. + Bình quân lương thực trên đầu người gấp 2,3 lần trung bình cả nước, đạt 1066,3 kg/người => Vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta. Câu 4. Tình hình sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thay đổi từ sau khi đất nước thống nhất. (2,0 điểm) - Công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế vùng Đông Nam Bộ chiếm 59,3% cao gấp 1,5 lần so với cả nước. - Cơ cấu sản xuất công nghiệp đa dạng, bao gồm các ngành quan trọng như: khai thác dầu khí, hoá dầu, cơ khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm xuất khẩu. - Công nghiệp tập trung chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai. Câu 5. (3 điểm)Dựa vào bảng số liệu : a. VÏ hai biÓu ®å trßn ®óng, ®ñ theo yªu cÇu : Mçi biÓu ®å 1®iÓm b. NhËn xÐt : 1 ®iÓm III. Tổ chức giờ kiểm tra: 1. Ổn định tổ chức 2. Tiến hành kiểm tra. ( giao đề ) 3. Thu bài IV. Nhận xột kết quả bài làm của hs: 1.Ưu điểm: 2. Hạn chế .. 3. Biện pháp khắc phục: .

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_dia_li_lop_9_de_2_co_dap_an.doc
Giáo án liên quan