Đề kiểm tra 45 phút Hóa học Lớp 11 - Trường THPT An Lão

Câu 1. Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là:

A. CnH2n+1OH. B. CnH2n+1NH2.

C. CnH2n+1CHO. D. CnH2n+1COOH.

Câu 2. Ancol no, mạch hở, đơn chức bậc một có công thức tổng quát là:

A. CnH2n+1OH. B. CnH2n+1CH2OH.

C. R – CH2OH. D. CnH2nOH.

Câu 3. Các ancol no, mạch hở, đơn chức có từ 3 nguyên tử C trở lên sẽ có đồng phân:

A. mạch C; hình học.

B. mạch C; vị trí nhóm –OH ; hình học.

C. mạch C, vị trí nhóm –OH.

D. vị trí nhóm –OH , hình học.

Câu 4. Số đồng phân ancol của C4H9OH là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 5. Số công thức cấu tạo của C3H8O là:

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/07/2022 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Hóa học Lớp 11 - Trường THPT An Lão, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng Trường THPT An Lão -----------------------------&------------------------- Ngày....................tháng ...........năm 2008. Bài kiểm tra Môn : Hoá học 11 thời gian: 45’ Họ và tên:...........................................................................................................lớp: ........................ Điểm Nhận xét của giáo viên Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm): Hãy chọn và khoanh tròn: A; B; C hoặc D. Câu 1. Ancol no, mạch hở, đơn chức có công thức tổng quát là: CnH2n+1OH. B. CnH2n+1NH2. C. CnH2n+1CHO. D. CnH2n+1COOH. Câu 2. Ancol no, mạch hở, đơn chức bậc một có công thức tổng quát là: CnH2n+1OH. B. CnH2n+1CH2OH. C. R – CH2OH. D. CnH2nOH. Câu 3. Các ancol no, mạch hở, đơn chức có từ 3 nguyên tử C trở lên sẽ có đồng phân: mạch C; hình học. mạch C; vị trí nhóm –OH ; hình học. mạch C, vị trí nhóm –OH. vị trí nhóm –OH , hình học. Câu 4. Số đồng phân ancol của C4H9OH là: 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5. Số công thức cấu tạo của C3H8O là: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. OH Câu 6. Ancol có công thức: CH3 – CH – CH2 – CH3 có tên gọi là: Butan-2-ol . n –butan-1-ol. 2-metyl butan-2-ol. 2-metyl butan-1-ol . Câu 7. Tên theo danh pháp quốc tế của chất có công thức: CH3 – CH(OH) – CH(CH3) – CH3 là: 2-metyl butan-3-ol. B. 2-metyl butan-2-ol. C. 3-metyl butan-2-ol. D. 2,3-metyl butanol. Câu 8. Nhiệt độ sôi của ancol cao hơn các hợp chất hiđrocacbon, ete, anđehit, xeton tương ứng là do: có liên kết p. B. có liên kết d . C. có liên kết hiđro. D. có liên kết bội. Câu 9. Một ancol có công thức đơn giản : (C2H5O). Vậy công thức phân tử của ancol là: C2H5O. B. C3H7O2. C. C4H10O2. D. C5H10O2 Câu 10. Ancol etylic 250 có nghĩa là: 100g dung dịch có 25g ancol etylic nguyên chất. 100g dung dịch có 25ml ancol etylic nguyên chất. 100ml dung dịch có 25ml ancol etylic nguyên chất. 100ml dung dịch có 25g ancol etylic nguyên chất. Câu 11. Ancol etylic phản ứng được với các chất trong dãy nào sau đây: Na, CuO, O2 , H2, HCl. Na, CuO, O2 , HCl, NaCl. Na, CuO, O2 , HCl, CH3COOH. Na, NaOH, O2 , HCl, CH3COOH. Câu 12. Khi cho ancol etylic tác dụng với Na thu được muối có tên gọi : Natri etylic. B. Natri etylat. C. Etylic natri. D. Natri etanol. Câu 13. Khi cho ancol etylic tác dụng với HCl thu được hợop chất chứa clo có tên gọi : etyl clorua. B. etylic clo. C. etylic clorua. D. etanol clorua. Câu 14. Khi cho ancol etylic tách nước ở điều kiện H2SO4 đặc, 1800C thì sản phẩm hữu cơ : axeton. B. đimetyl ete. C. etilen. D. axetilen. Phần II. Tự luận (4,5 điểm). Câu 15. Viết các phương trình phản ứng tách H2O của butan-2-ol. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 16. Đốt cháy hết hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 g H2O. Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và gọi tên các ancol. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi ancol. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Cho biết: C=12, N=14, H=1, O=16.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_hoa_hoc_lop_11_truong_thpt_an_lao.doc