Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án)

Câu 1: (2 điểm) Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Kể tên 1 số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?

Câu 2: (2 điểm) Phân bón được chia thành các nhóm chính nào? Hãy nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường?

Câu 3: (2 điểm) Kể các tiêu chí của một giống cây trồng tốt?

Câu 4: (1 điểm) Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại không đúng cách có tác hại như thế nào đối với môi trường, con người và các sinh vật khác?

Câu 5: (2 điểm) Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc đó?

Câu 6: (1 điểm) Hãy kể một số loài côn trùng có hại và có lợi? Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này?

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Công nghệ Lớp 7 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò Thi kiÓm tra cuèi häc k× i N¨m häc: 2012 - 2013 M«n: C«ng nghÖ 7 Thêi gian: 45 Phót (Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò) Câu 1: (2 điểm) Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Kể tên 1 số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? Câu 2: (2 điểm) Phân bón được chia thành các nhóm chính nào? Hãy nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường? Câu 3: (2 điểm) Kể các tiêu chí của một giống cây trồng tốt? Câu 4: (1 điểm) Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại không đúng cách có tác hại như thế nào đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? Câu 5: (2 điểm) Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc đó? Câu 6: (1 điểm) Hãy kể một số loài côn trùng có hại và có lợi? Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này? ®Ò Thi kiÓm tra cuèi häc k× i N¨m häc: 2012 - 2013 M«n: C«ng nghÖ 7 Thêi gian: 45 Phót (Kh«ng kÓ thêi gian chÐp ®Ò) Câu 1: (2 điểm) Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Kể tên 1 số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất? Câu 2: (2 điểm) Phân bón được chia thành các nhóm chính nào? Hãy nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường? Câu 3: (2 điểm) Kể các tiêu chí của một giống cây trồng tốt? Câu 4: (1 điểm) Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại không đúng cách có tác hại như thế nào đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? Câu 5: (2 điểm) Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc đó? Câu 6: (1 điểm) Hãy kể một số loài côn trùng có hại và có lợi? Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này? ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM M«n: C«ng nghÖ 7 Câu 1:(2đ) * Phải sử dụng đất hợp lý vì: -Dân số nước ta ngày càng tăng -Nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng -Diện tích đất trồng trọt có hạn. * Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: Canh tác, thủy lợi, bón phân. Câu 2: (2đ) * Phân bón được chia thành 3 nhóm chính: (1đ) + Phân hữu cơ: Phân xanh, phân chuồng, phân rác, bùn, khô dầu ... + Phân hoá học: Phân NPK, phân vi lượng... + Phân vi sinh: Phân có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm, vi sinh vật chuyển hoá lân... * Bảo quản các loại phân bón thông thường: (1đ) + Phân hóa học: - Đậy kín hoặc bao nilon - Để nơi khô ráo, thoáng mát - Không để lẫn lộn các loại phân + Phân chuồng: Ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài Câu 3: Tiêu chí của một giống cây trồng tốt: (2đ) Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Có năng suất cao và ổn định. Có chất lượng tốt. Chống chịu được sâu, bệnh. Câu 4: (1đ) - Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu bệnh hại không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nước, gây độc cho người, động vật và làm chết các sinh vật khác ở ruộng Câu 5: (2đ) Các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc: 1. Cày đất : Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu 20 - 30 cm làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. 2. Bừa và đập đất Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng. 3. Lên luống : Dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển. Câu 6: (1đ) * Côn trùng có hại: Châu chấu, sâu bướm 2 chấm, bọ xít (0,25đ) - Côn trùng có lợi: Ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch, kiến vàng(0,25đ) * Phòng, trừ những côn trùng có hại, bảo vệ mùa màng (0,25đ) - Có ý thức bảo vệ côn trùng có lợi, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái môi trường (0,25đ) MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Cộng Đất trồng Biết các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất trồng. Hiểu vì sao phải sử dụng đất hợp lí? 1 2 (20%) Số câu hỏi Số điểm 1 1 1 Phân bón Biết phân bón được chia thành mấy nhóm chính. Cách bảo quản phân bón thông thường. 1 2(20%) Số câu hỏi Số điểm 1 2 Giống cây trồng Biết các tiêu chí của một giống cây trồng tốt. 1 2(20%) Sốcâu hỏi Số điểm 1 2 Sâu,bệnh hại cây trồng Tác dụng của thuốc hóa học đối với môi trường. Chỉ ra những loại côn trùng có lợi và có hại. 2 2(20%) Số câu hỏi Số điểm 1 1 1 1 Làm đất và bón phân lót. Hiểu được yêu cầu kĩ thuật các công việc làm đất. Số câu hỏi Số điểm 1 2 1 2(20%) Tổng số câu hỏi 2,5 1,5 1 1 6 câu Tổng số điểm 5 3 1 1 10 điểm % điểm 50% 30% 10% 10% 100% MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 6 Néi dung kiÕn thøc Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc Nêu được nguồn gốc và tính chất của vải sợi thiên nhiên. Sè c©u hái 1 1 Sè ®iÓm 3 3 2. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở Nêu được các khu vực sinh hoạt trong gia đình Biết cách bố trí đồ đạc trong những khu vực đó Sè c©u hái 0,5 0,5 1 Sè ®iÓm 1 1 2 3. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật Nêu được những đồ vật thường dùng trong trang trí nhà ở Hiểu được tác dụng của việc giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp Sè c©u hái 0,3 0,7 1 Sè ®iÓm 1 2 3 4. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa Hiểu được ý nghĩa của cây cảnh và hoa dùng trong trang trí nhà ở Sè c©u hái 1 1 Sè ®iÓm 2 2 Tæng sè c©u 1,8 1,7 0,5 4 Tæng sè ®iÓm 5 4 1 10 TØ lÖ (%) 50% 40% 10% 100%

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_co_dap_an.doc