Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7+8 (Có đáp án)

Câu 1 (2 đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước những câu trả lời em cho là đúng:

1. Những nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của nghành trồng trọt:

 A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

 B. Phát triển chăn nuôi lợn, gà.

 C. Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường

 D. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su. để lấy nguyên liệu xuất khẩu

2. Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt nhất:

A. Đất sét B. Đất cát C. Đất thịt nhẹ D. Đất thịt nặng

3. Bón lót là bón phân vào đất

 A. Trong thời gian sinh trưởng B. Trước khi gieo trồng

 C. Trong thời gian nảy mầm D. Trước khi thu hoạch

 4. Luân canh là gì?

 A. Là trên cùng một đơn vị diện tích trồng hai loại hoa mầu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu.

 B. Là tăng số vụ gieo trồng trong một năm trên một diện tích đất.

 C. Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích.

 D. Là tỉa bớt cây trồng bị sâu bệnh hại

 

doc7 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7+8 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIÓM TRA HäC K× M«n : c«ng nghÖ 7 1.Ma trËn Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. 1 0,5® 1 0,5® Một số tính chất của đất trồng. 1 0,5® 1 0,5® C¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i ph©n bãn th«ng thêng 1 0,5® 1 0,5® Phßng trõ s©u bÖnh h¹i c©y trång 1 1,5® 1 1,5® Luân canh, xen canh, tăng vụ. 1 0,5® 1 2® 2 2,5 ® Khai th¸c-B¶o vÖ vµ khoanh nu«i rõng 1 1,5® 1 3® 2 4,5® Tổng 5 3,5® 2 3,5® 1 3 ® 8 10® 2.®Ò bµi I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 đ) : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước những câu trả lời em cho là đúng: 1. Những nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của nghành trồng trọt: A. Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.. B. Phát triển chăn nuôi lợn, gà... C. Trồng mía cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường D. Trồng cây đặc sản: chè, cà phê, cao su... để lấy nguyên liệu xuất khẩu 2. Loại đất nào sau đây có khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng tốt nhất: A. Đất sét B. Đất cát C. Đất thịt nhẹ D. Đất thịt nặng 3. Bón lót là bón phân vào đất A. Trong thời gian sinh trưởng B. Trước khi gieo trồng C. Trong thời gian nảy mầm D. Trước khi thu hoạch 4. Luân canh là gì? A. Là trên cùng một đơn vị diện tích trồng hai loại hoa mầu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu. B. Là tăng số vụ gieo trồng trong một năm trên một diện tích đất. C. Là cách tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích. D. Là tỉa bớt cây trồng bị sâu bệnh hại Câu 2 (2 đ) : Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc (độ phì nhiêu; điều hoà dinh dưỡng; giảm sâu, bệnh; sản phẩm thu hoạch; ánh sáng; đất) để điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp. 1. Luân canh làm cho đất tăng (1): .....................và (2):..................................... 2, Xen canh sử dụng hợp lí (3): ........................ và (4): ..................................... II. Tr¾c nghiÖm tự luận (6 điểm) Câu 3 (1,5 đ):Nêu các điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam. Câu 4 (1,5 đ) : Hãy nêu tác hại của thuốc hoá học trừ sâu, bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? Câu 5 (3 đ):Theo em rừng ở địa phương chúng ta thuộc loại rừng nào ? Nên sử dụng các biện pháp khai thác và phục hồi nµo lµ thÝch hợp ? 3. §AÙP AÙN vµ thang ®iÓm tõng phÇn : Đáp án Biểu điểm Câu 1 (2 đ): 1 - B 2 - A 3 - B 4 - C (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) câu 2 (2 đ): 1: 1. độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng 2. giảm sâu, bệnh. 2: 3. đất đai, ánh sáng 4. giảm sâu, bệnh. (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm)) Câu 3 (1,5 đ): + Chỉ được khai thác chọn chứ không được khai thác trắng. + Rừng còn nhiều cây gỗ to có giá trị kinh tế. + Lượng gỗ khai thác chọn nhỏ hơn 35% lượng gỗ của khu rừng khai thác. (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 4 (1,5 đ): Tác hại của thuốc hoá học trừ sâu, bệnh đối với môi trường, con người và các sinh vật khác: - Đối với môi trường: Gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. - Đối với con người: Dễ gây độc cho con người. - Đối với các sinh vật khác: Giết chết các sinh vật khác ở trong ruộng (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 5 (3 đ): Thuộc rừng sản xuất Khai thác trắng Trồng rừng ngay sau khi khai thác (1 điểm) (1 điểm) (1 điểm) X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng KiÓm tra häc k× I M«n : c«ng nghÖ 8 1.MA TRËN Chñ ®Ò (chÝnh) NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Tæng TN TL TN TL TN TL Céng 1-H×nh chiÕu cña vËt thÓ 1 3® 1 3® 2-Khèi ®a diÖn 1 0,5® 1 0,5® 3-H×nh c¾t 1 1,5® 1 2® 4-BiÓu diÔn ren 1 1,5® 1 1,5® 5-B¶n vÏ nhµ 1 0,5® 1 0,5® 6-VËt liÖu kim lo¹i 1 0,5® 1 0,5® 7-Dông cô c¬ khÝ 1 0,5® 1 0,5® 8-Chi tiÕt m¸y 1 1,5® 1 0,5® 2 1,5® Tæng 3 3,5® 5 3,5® 1 3® 9 10® 2.®Ò bµi I. Trắc nghiệm: C©u 1 (1,5 điểm): Ghi c¸c cụm từ liền đậm và cụm từ liền mảnh vào c¸c mệnh đề để được c©u trả lời đóng: * Quy ước vẽ ren trong: - Đường đỉnh ren được vẽ bằng nÐt.......................................................................................................................... - Đường ch©n ren được vẽ bằng nÐt........................................................................................................................... - Đường giới hạn ren được vẽ bằng nÐt ................................................................................................................... - Vßng đỉnh ren được vẽ đóng kÝn bằng nÐt ....................................................................................................... - Vßng ch©n ren được vẽ hở bằng nÐt ....................................................................................................................... C©u 2 (2,5 điểm): Khoanh trßn vào trước c©u trả lời mà em cho là đóng nhất trong c¸c c©u sau: 1. Khối đa diện gồm: A. H×nh chóp, h×nh cầu, h×nh trụ. B. H×nh trụ, h×nh nón, h×nh lăng trụ. C. H×nh chữ nhật, h×nh cầu, h×nh chóp. D.H×nh chữ nhật,h×nh lăng trụ,h×nh chóp. 2. C«ng dụng của bản vẽ nhà là: A. Dïng trong thiết kế, lắp r¸p và sử dụng sản phẩm. B. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết. C. Dïng trong thiết kế, thi c«ng và x©y dựng. D. Dïng trong th¸o và lắp sản phẩm. 3. Gang và thÐp thuộc vật liệu kim loại nào? A. Vật liệu kim loại mầu. B. Vật liệu kim loại đen. C. Vật liệu phi kim loại. D. Kim loại dẻo 4. Trong c¸c nhóm dụng cụ sau, nhóm dụng cụ nào thuộc dụng cụ th¸o, lắp. A. Thước lá, dũa, k×m, cờ lª. B. K×m, tua vớt, cờ lª, mỏ lết. C. Thước cặp, thước lá, ê tô, dũa. D. Tua vít, ê tô, đục, dũa. 5. Trong c¸c phần tử sau, phần tử nào kh«ng phải là chi tiết m¸y? A. Bu l«ng. B. Đai ốc. C. Vßng đệm. D. Mảnh vỡ m¸y. II. Tự luận: C©u 3 ( 2 điểm ) : H×nh cắt là g× ? Nªu c«ng dụng của h×nh cắt C©u 4 ( 1 điểm ) : Chi tiết m¸y là g× ? Nªu dấu hiệu nhận biết chi tiết m¸y ? C©u5 (3 điểm): Cho vật thể như h×nh bªn dưới. H¨y vẽ h×nh chiếu đứng , h×nh chiếu bằng , h×nh chiếu cạnh của vật thể theo đóng vị trÝ c¸c h×nh chiếu và c¸c kÝch thước đo trực tiếp trªn h×nh vẽ . 3. §AÙP AÙN vµ thang ®iÓm tõng phÇn : §¸p ¸n Điểm Trắc nghiệm: ( 4 điểm ) C©u 1: * Quy ước vẽ ren trong: - Đường đỉnh ren được vẽ bằng nÐt liền đậm. - Đường ch©n ren được vẽ bằng nột liền mảnh. - Đường giới hạn ren được vẽ bằng nÐt liền đậm. - Vßng đỉnh ren được vẽ đãng kÝn bằng nÐt liền đậm. - Vũng ch©n ren được vẽ hở bằng nÐt liền mảnh. C©u 2: a. D; d. B b. C ; e. D c. B ( 1,5 điểm ) ( Mỗi ý đóng được 0,3 điểm ) ( 2,5 điểm ) ( Mỗi ý đóng được 0,5 điểm ) Tự luận: ( 6 điểm ) C©u 3: ( 1,5 điểm ) - H×nh cắt là h×nh biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt - H×nh cắt dïng để biểu diễn râ hơn h×nh dạng bªn trong của vật thể . C©u 4. ( 1,5 điểm ) - Chi tiết m¸y là phần tử cã cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong m¸y. - Dấu hiệu nhận biết: Là phần tử cã cấu tạo hoàn chỉnh và kh«ng thể th¸o rời hơn được nữa. C©u 5 ( 3 điểm ) Mỗi h×nh vẽ đóng được 1 điểm ( 0,5 điểm ) ( 1 điểm ) (0,5 điểm ) (1 điểm ) ( 1 điểm ) ( 1 điểm ) ( 1 điểm ) X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng TiÕt 18: KiÓm tra häc kú I M«n : c«ng nghÖ 9 1. §Ò bµi: I/ PhÇn lý thuyÕt (10 ®iÓm): C©u 1 (5 ®iÓm): ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh,gi©m cµnh,ghÐp? KÓ tªn c¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp cµnh vµ ghÐp m¾t? C©u 2 (5 ®iÓm): So s¸nh yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i vµ c©y c©y ¨n qu¶ co mói? II/ PhÇn thùc hµnh (10 ®iÓm): Thùc hiÖn hoµn thiÖn ph­¬ng ph¸p ghÐp m¾t ch÷ T vµ ghÐp nªm(ghÐp cµnh)? 2.§¸p ¸n- Thang ®iÓm: I/ PhÇn tr¾c nghiÖm: C©u 1 (5 ®iÓm): - ChiÕt cµnh (1 ®iÓm): Lµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng b»ng c¸ch t¸ch cµnh tõ c©y mÑ t¹o thµnh c©y con. -Gi©m cµnh (1 ®iÓm): Lµ ph­¬ng ph¸p dùa trªn kh¶ n¨ng h×nh thµnh rÔ phô cña ®o¹n cµnh (§o¹n rÔ). -Ghép (1 ®iÓm): là phương pháp gắn một đoạn cành hoặc một mắt ghép từ một cây trưởng thành sang cây làm gốc ghép của những cây cùng họ với nhau. -C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp cµnh lµ: GhÐp ¸p, ghÐp chÎ, ghÐp nªm. (1 ®iÓm): -C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ: GhÐp cöa sæ, ghÐp m¾t kiÓu ch÷ T, ghÐp m¾t nhá cã gç. (1 ®iÓm): C©u 2 (5 ®iÓm): C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y v¶i C¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh cña c©y nh·n §iÓm - NhiÖt ®é thÝch hîp: 24- 290C. - ¸nh s¸ng m¹nh. - §é Èm kh«ng khÝ: 80- 90% - L­îng m­a: 1250 mm/ n¨m. - §Êt trång: §Êt phï sa, ®Êt ®åi, tÇng ®Êt dµy, ®é pH= 6- 6,5. - NhiÖt ®é thÝch hîp: 25- 270C. - ¸nh s¸ng võa ®ñ, kh«ng ­a ¸nh s¸ng m¹nh. - §é Èm kh«ng khÝ: 70- 80% - L­îng m­a: 1000-2000 mm/ n¨m. - §Êt trång:§Êt phï sa ven s«ng, phï sa cæ, ®Êt Bazan, tÇng ®Êt dµy, ®é PH : 5,5- 6,5. (1 ®iÓm): (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) II/ PhÇn thùc hµnh (10 ®iÓm): a.GhÐp ch÷ T (5 ®iÓm) -Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép (2 ®) Cách mặt đất 15 – 20 cm Cắt một đường ngang dài 1 cm, đường dọc dài 2 cm tạo thành chữ T -Cắt mắt ghép (1 ®) Cắt một miếng vỏ hình thoi có 1 ít gỗ và 1 mầm ngủ - Ghép mắt (2 ®) Đặt mắt ghép vào khe dọc chữ T Dùng dây nilông buộc cố định vết ghép b.GhÐp nªm (5 ®iÓm) -Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép (2 ®) Gốc ghép 6 – 12 tháng tuổi. cắt bỏ ngọn gốc ghép; dùng dao sắc xẻ đôi ngọn thành một vết bổ dọc dài khoảng 4cm. -Cắt cµnh ghép (1 ®) Cành ghép là một cành bánh tẻ, vừa dứt một đợt sinh trưởng, lá bắt đầu chuyển màu đường kính bằng đường kính của gốc ghép, chiều dài 10 – 15 cm. vót cành ghép dạng nêm dài 4 cm. - Ghép cµnh (2 ®) Chêm cµnh ghÐp vào gốc ghép, sau đó dùng dây nilon bó chặt. quấn lần lượt từ trên ngọn xuống dưới gốc ghép. cần bó kín phần cành ghép X¸c nhËn cña nhµ tr­êng Tæ chuyªn m«n kÝ duyÖt Ng­êi ra ®Ò TrÇn §×nh Dùng

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_78_co_dap_an.doc