Đề kiểm tra môn Mỹ Thuật, học kỳ I, lớp 7 - Mã đề: mt712

Vẽ một bức tranh đề tài "Cuộc sống quanh em"

* Yêu cầu:

- Vẽ trên giấy A4 với những hoạt động khác nhau thể hiện

cuộc sống quanh em về gia đình, nhà trường, xã hội.

- Hình ảnh:

+ Gia đình: cảnh sinh hoạt gia đình.

+ Nhà trường: đi học, học nhóm, các hoạt động ngoại khóa của

trường.

+ X• hội: trồng c©y, giữ g×n vệ sinh m«i trường, c¸c hoạt động vui

chơi lành mạnh.

 - Màu sắc: Theo ý thích

 - Chất liệu: Tự chọn.

 

doc1 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 2001 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ Thuật, học kỳ I, lớp 7 - Mã đề: mt712, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M· ®Ò: mt712 §Ò kiÓm TRA M«N mü thuËt, HỌC KỲ I, LỚP 7 ( Thời gian làm bài: 45 phút) Vẽ một bức tranh đề tài "Cuộc sống quanh em" * Yêu cầu: - Vẽ trên giấy A4 với những hoạt động khác nhau thể hiện cuộc sống quanh em về gia đình, nhà trường, xã hội. - Hình ảnh: + Gia đình: cảnh sinh hoạt gia đình. + Nhà trường: đi học, học nhóm, các hoạt động ngoại khóa của trường. + X· hội: trồng c©y, giữ g×n vệ sinh m«i trường, c¸c hoạt động vui chơi lành mạnh. - Màu sắc: Theo ý thích - Chất liệu: Tự chọn. * §¸p ¸n vµ cho ®iÓm: - VÏ ®óng yªu cÇu ®Ò bµi. 2 ®iÓm - H×nh vÏ sinh ®éng, bè côc tèt. 4 ®iÓm - Mµu s¾c hµi hoµ. 3 ®iÓm - Bµi vÏ s¹ch ®Ñp, s¸ng t¹o. 1 ®iÓm

File đính kèm:

  • docmt712.doc