Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bùi Quang Việt

I Mục tiêu: Học xong bài này,học sinh phài:

 - Hiểu và nêu được vai trò quan trọng cùa trồng trọt trong nền kinh tế cùa nước ta hiện nay.

 - Hiểu được đất trồng vai trò của đất trồng và thành phần của đất trồng.

 - Nêu được các nhiệm vụ mà trồng trọt phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay và trong những năm đến.

 - Giáo dục hứng thú học tập, coi trọng SX và có ý thức bảo vệ tài ng đất.

II.Chuẩn bị :

 1. Giáo viên :

 -Nghiên cứu sách giáo khoa , đọc thêm các tư liệu về nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn mới.

 - Sơ đồ thành phần đất trồng trọt.

 - Tranh vẽ phóng to H1,H2a ,H2b SGK.

 2. Học sinh : Sưu tầm tranh ảnh về vai trò của đất trồng.

 - Kẻ mẫu bảng thành phần của đất trồng vào vở bài tập.

III. Tiến trình lên lớp :

 1. Ổn định:

 2. Bài mới:

 *Giới thiệu: Nước ta là nước nông nghiệp, đất là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông lâm nghệp.Vì vậy, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Vai trò của trồng trọt trong nền KT là gì?Trước khi nghiên cứu các qui trình KTh trồng trọt chúng ta cần tìm hiểu thế nào là đất trồng?

 3. Các hoạt động dạy học :

 

doc109 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Bùi Quang Việt, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn: Dạy: Phần 1: Trång trät Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT Tiết 1 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CÙA TRỒNG TRỌT. KHÁI NIỆM VỀ ĐẤT TRỒNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐẤT TRỒNG I Mục tiêu: Học xong bài này,học sinh phài: - Hiểu và nêu được vai trò quan trọng cùa trồng trọt trong nền kinh tế cùa nước ta hiện nay. - Hiểu được đất trồng vai trò của đất trồng và thành phần của đất trồng. - Nêu được các nhiệm vụ mà trồng trọt phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay và trong những năm đến. - Giáo dục hứng thú học tập, coi trọng SX và có ý thức bảo vệ tài ng đất. II.Chuẩn bị : 1. Giáo viên : -Nghiên cứu sách giáo khoa , đọc thêm các tư liệu về nhiệm vụ của trồng trọt trong giai đoạn mới. - Sơ đồ thành phần đất trồng trọt. - Tranh vẽ phóng to H1,H2a ,H2b SGK. 2. Học sinh : Sưu tầm tranh ảnh về vai trò của đất trồng. - Kẻ mẫu bảng thành phần của đất trồng vào vở bài tập. III. Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định: 2. Bài mới: *Giới thiệu: Nước ta là nước nông nghiệp, đất là tài nguyên quý của quốc gia, là cơ sở cho sản xuất nông lâm nghệp.Vì vậy, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.Vai trò của trồng trọt trong nền KT là gì?Trước khi nghiên cứu các qui trình KTh trồng trọt chúng ta cần tìm hiểu thế nào là đất trồng? 3. Các hoạt động dạy học : *Hoạt động 1 :Tìm hiểu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt : I. Vai trò của trồng trọt: Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Treo tranh H1 SGK, yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. -Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? -GV giảng giải cho HS hiểu thế nào là cây lương thực, cây thực phẩm, cây nguyên liệu công nghiệp. . -Em hãy kể một số loại cây lương ,thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em? - HS làm việc cá nhân, quan sát tranh lời trả lời câu hỏi. -HS lắng nghe. -HS dựa vào những hiểu biết thực tế địa phương trả lời câu hỏi. *Tiểu kết :Vai trò của trồng trọt: -Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu. II. Nhiệm vụ của trồng trọt: Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Phân chia nhóm. -Cho HS trả lời câu hỏi trong phần II SGK. -GV gợi ý các câu hỏi nhỏ: .SX lúa ngô nhiệm vụ của lĩnh vực SX nào? .Trồng rau đậu, vừng,...thuộc lĩnh vực SX nào? -GV kết luận: các nhiệm vụ của trồng trọt là:1, 2, 3, 6. -Hình thành nhóm. -Thảo luận, trả lời câu hỏi. -Đại diện nhóm báo cáo. -Các nhóm khác nhận xét bổ sung. - Rút ra kết luận *Tiểu kết: Nhiệm vụ của trồng trọt - Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. * Hoạt động 2: Tìm hiểu những biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt III. Những biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt: - Yêu cầu HS làm bài tập vào vở. -GV nhận xét và có đáp án. -HS thảo luận nhóm đôi làm BT vào vở. - Đại diện nêu. - Nhận xét, bổ sung. * Tiểu kết: Biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng trọt là:khai hoang lấn biển; tăng vụ ; áp dụng biện pháp kỹ thuật tiến tiến. * Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng IV. Khái niệm về đất trồng: 1. Đất trồng là gì? Hoạt động của GV Hoạt động của HS -GV yêu cầu HS đọc mục I phần 1trong SGK. -Đất trồng là gì? -Để củng cố, khắc sâu kiến thức,GV có thể nêu câu hỏi: .Lớp than đá tơi xốp phải là đất trồng không? Tại sao? -HS làm việc cá nhân. -Đọc thông tin SGK, xử lí thông tin, trả lời câu hỏi. - Rút ra khái niệm đất trồng. 2. Vai trò của đất trồng: Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Phân chia nhóm. -Treo tranh H 2a, 2b. -Trồng cây trong môi trường đất và nước có gì giống và khác nhau? -Đất trồng có vai trò như thế nào đối với cây trồng? -Hình thành nhóm. -Quan sát tranh. -Thảo luận trả lời câu hỏi. -Đại diện nhóm báo cáo. -Các nhóm khác bổ sung. . *Tiểu kết: a-Đất trồng:Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất, trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất cho ra sản phẩm. bVai trò của đất trồng: Đất trồng cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ô xi cho cây và giữ cho cây đứng vững. * HĐ 4: Nghiên cứu thành phần của đất trồng: V. Thành phần của đất trồng: Hoạt động của GV Hoạt động của HS -GV giới thiệu sơ đồ 1 về thành phần của đất trồng trong SGK. -Đất trồng gồm những thành phần nào? -Cho HS làm bài tập theo bảng kẻ trong SGK. -Cho HS trả lời tập hợp các câu trả lời của HS và khái quát đất gồm 3 thành phần: khí, lỏng, rắn.(Khí cung cấp ô xi, rắn cung cấp chất dinh dưỡng, lỏng cung cấp nước) -HS dựa vào sơ đồ trả lời câu hỏi. -Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức đã học ở sinh 6 và thông tin phần II/7 làm bài tập vào VBT. -HS trả lời câu hỏi và bài tập. -HS khác bổ sung. *Tiểu kết: Đất gồm 3 thành phần: khí, lỏng, rắn. 4.Củng cố: - Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt? - Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với trồng trọt? - Đất gồm những thành phần nào? Vai trò của từng thành phần đvới cây tg? * Dặn dò: Học bài. Đọc trước bài 3 SGK. Đọc mục I bài 3, tìm sự khác nhau thành phần cơ giới và thành phần của đất. Kẻ bảng. Mỗi bàn chuẩn bị 3 mẫu đất (đất sét, đất thịt, đất cát) . Soạn: Dạy: Tieát 2: MOÄT SOÁ TÍNH CHAÁT CUÛA ÑAÁT TROÀNG I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Hieåu ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì.Theá naøo laø ñaát chua, ñaát kieàm,trung tính.Vì sao ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döôõng.Theá naøo laø ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. - Coù yù thöùc baûo veä,duy trì vaø naâng cao ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. II.CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK - Ñoïc theâm giaùo trình Troàng Troït taäp 1- thoå nhöôõng noâng hoaù,NXB Giaùo Duïc - Tranh aûnh coù lieân quan ñeå minh hoaï baøi hoïc III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi hoïc - Ña soá caây troàng noâng nghieäp soáng va øphaùt trieån treân ñaát.Thaønh phaàn vaø tính chaát cuûa ñaát aûnh höôûng ñeán naêng suaát vaø chaát löôïng noâng saûn.Muoán söû duïng ñaát hôïp lyù caàn phaûi bieát ñöôïc caùc ñaëc ñieåm vaø tính chaát cuûa ñaát. Hoaït ñoäng 2: Laøm roõ khaùi nieäm thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát. - GV:Phaàn raén cuûa ñất goàm nhöõng thaønh phaàn naøo? - HS:Thaûo luaän, traû lôøi - GV giaûng cho HS: Thaønh phaàn khoaùng cuûa ñaát goàm: haït caùt, limon,seùt - Tyû leä caùc haït naøy trong ñaát goïi laø thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát. - YÙ nghóa thöïc teá cuûa vieäc xaùc ñònh, thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát laø gì? -HS: döïa vaøo thoâng tin SGK ñeå traû lôøi. - Phaàn raén goàm: voâ cô, höõu cô -Döïa vaøo thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaátù maø chia ñaát ra thaønh 3 loaïi: + ñaát caùt + ñaát thòt + ñaát seùt Hoaït ñoäng 3: Phaân bieät theá naøo laø ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát? -GV: y/c Hs ñoïc SGK -Ñoä PH duøng ñeå ño caùi gì? Trò soá PH dao ñoäng trong phaïm vi naøo? Vôùi caùc giaù trò naøo cuûa PH thì ñaát ñöôïc goïi laø chua,kieàm, trung tính. -Ñoä PH duøng ñeå ño ñoä chua, ñoä kieàm cuûa ñaát. PH < 6,5 : ñaát chua PH = 6,5 – 7,5 : trung tính PH > 7,5 : ñaát kieàm Hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu khaû naêng giöõa nöôùc vaø chaát dinh döôõng. -GV höôùng daãn cho HS ñoïc muïc III SGK - Vì sao ñaát giöõ ñöôïc nöôùc va øchaát dinh döôõng - HS thaûo luaän traû lôøi -Ñaát giöõ ñöôïc nöôùc vaø chaát dinh döoõng laø nhôø caùc haït caùt, limon,seùt vaø chaát muøn. Hoat ñoäng 5: Tìm hieåu ñoä phì nhieâu cuûa ñaát. -GV: ñaát thieáu nöôùc, chaát dinh döôõng caây troàng phaùt trieån nhu theá naøo? -HS : Thaûo luaän, traû lôøi. -Ñoä phì nhieâu cuûa ñaát laø: khaû naêng cuûa ñaát cho caây troàng coù naêng suaát cao.Goàm caùc ñieàu kieän: + Phì nhieâu +Thôøi tieát thuaän lôïi +Gioáng toát +Chaêm soùc toát. Hoaït ñoäng 6: Toång keát baøi hoïc. -GV: Goïi 1,2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù -Neâu caâu hoûi cuûng coá - Daën doø + Traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi +Ñoïc tröôùc baøi 4 SGK. +Chuaån bò 3 maãu ñaát,loï ñöïng nöôùc caát. Soạn: Dạy: Tieát 3: THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH THAØNH PHAÀN CÔ GIÔÙI CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP VEÂ TAY I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Xaùc ñònh ñöôïc thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng phöông phaùp veâ tay. - Reøn luyeän kyõ naêng quan saùt, thöïc haønh. - Coù yù thöùc lao ñoäng caån thaän, chính xaùc. II. CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK. - GV laøm thöû vaøi laàn cho quen caùc thao taùc. - Chuaån bò moät soá oáng huùt nöôùc ñeà phoøng tröôøng hôïp HS khoâng mang hoaëc bò rôi maát. III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Yeâu caàu HS phaûi bieát xaùc ñònh thaønh phaàn cô giôùi cuûa ñaát baèng caùch veâ tay. Veà traät töï, veä sinh: phaûi goïn gaøng, ngaên naép, saïch seõ, khoâng laøm maát traät töï laøm aûnh höôûng ñeán giôø hoïc cuûa caùc lôùp beân caïnh. - Neâu noäi quy, quy taéc an toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng. Nhaéc HS khi thöïc haønh phaûi thaån caän, khoâng ñeå ñaát vaø nöôùc vöông ra baøn gheá, saùch vôû, quaàn aùo. - Giôùi thieäu quy trình, sau ñoù goïi 1, 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh - Kieåm tra duïng cuï vaø maãu ñaát cuûa hoïc sinh. - Phaân coâng coâng vieäc cho HS. Hoaït ñoäng 3: Thöïc hieän quy trình - Böôùc 1: GV thao taùc maãu, HS quan saùt - Böôùc 2: HS thao taùc, GV quan saùt, nhaéc nhôû HS caån thaän khi cho nöôùc vaøo ñaát (Böôùc 2 trong quaù trình thöïc haønh – SGK) Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû. - HS thu doïn duïng cuï, maãu ñaát, doïn veä sinh nôi mình thöïc haønh. - HS töï ñaùnh giaù, xeáp loaïi maãu ñaát cuûa mình thuoäc loaïi ñaát naøo? (Ñaát caùt, ñaát thòt, ñaát seùt) - GV ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh cuûa HS vaø ñaùnh giaù, nhaän xeùt giôø hoïc veà: + Chuaån bò cuûa HS (Toát, ñaït, chöa ñaït) + Thöïc hieän quy trình (Ñuùng, chöa ñuùng) + Veà an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng (Toát, ñaït, chöa ñaït yeâu caàu) + Ñaùnh giaù cho ñieåm thöïc haønh. Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn HS chuaån bò baøi sau. - Ñoïc tröôùc baøi 5 vaø chuaån bò duïng cuï maãu ñaát thöïc haønh. - OÂn laïi phaàn II baøi 3: Ñoä chua, kieàm cuûa ñaát. Soạn: Dạy: Tieát 4: THÖÏC HAØNH: XAÙC ÑÒNH ÑOÄ PH CUÛA ÑAÁT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP SO MAØU. I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Xaùc ñònh ñöôïc ñoä PH cuûa ñaát troàng baèng phöông phaùp so maøu. - Coù kyõ naêng quan saùt, thöïc haønh, vaø yù thöùc lao ñoäng chính xaùc, caån thaän. II. CHUAÅN BÒ: - Nghieân cöùu SGK - GV laøm thöû vaøi laàn cho quen thao taùc. - Maãu ñaát HS töï chuaån bò. - GV chuaån bò cho moãi baøn moät loï chæ thò maøu toång hôïp, 1 thang maøu chuaån, 1 thìa nhoû maøu traéng. III. TIEÁN HAØNH: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu vaø thöïc haønh - HS: phaûi bieát caùch xaùc ñònh PH cuûa ñaát baèng phöông phaùp so maøu ñôn giaûn. - Veà traät töï, an toaøn khi veä sinh: goïn gaøng, ngaên naép, saïch seõ, khoâng laøm maát traät töï, aûnh höôûng ñeán giôø hoïc cuûa lôùp khaùc. - Sau khi laøm xong goùi goïn maãu ñaát ñeå vaøo nôi quy ñònh. Cuoái giôø hoïc tröïc nhaät saïch seõ, thu doïn vaø ñoå vaøo hoá raùc. - Giôùi thieäu quy trình thöïc haønh trong SGK sau ñoù goïi 1, 2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2: Toå chöùc thöïc haønh, kieåm tra duïng cuï maãu ñaát cuûa HS. Hoaït ñoäng 3: Thöïc hieän quy trình. - Böôùc 1: GV thao taùc maãu 1 laàn, HS quan saùt. - Böôùc 2: HS thao taùc, GV quan saùt vaø nhaéc nhôû HS cho caùc chæ thò maøu toång hôïp vaøo ñaát ñuùng nhö quy trình. (Böôùc 2 – SGK). Chôø ñuû 1 phuùt, sau ñoù tieán haønh so maøu ngay (Böôùc 3 SGK). Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû - HS thu doïn duïng cuï, maãu ñaát, doïn veä sinh khu vöïc thöïc haønh. HS töï ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh cuûa mình xem ñaát thuoäc loaïi naøo? (Chua, kieàm hay trung tính) - GV: ñaùnh giaù cho ñieåm. - GV: Ñaùnh giaù, nhaän xeùt giôø thöïc haønh veà: + Söï chuaån bò cuûa HS + Thöïc hieän quaù trình + An toaøn lao ñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng + Keát quaû thöïc haønh Hoaït ñoäng 5: Höôùng daãn HS chuaån bò baøi sau - Ñoïc tröôùc baøi sau SGK - Tìm hieåu caùc bieän phaùp söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát ôû ñòa phöông. Soạn: Dạy: Tieát 5: BIEÄN PHAÙP SÖÛ DUÏNG CAÛI TAÏO VAØ BAÛO VEÄ ÑAÁT I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: -Hieåu ñöôïc vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí. Bieát caùc bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát. -Coù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä taøi nguyeân moâi tröôøng ñaát. II. CHUAÅN BÒ: -Tranh veõ vaø aûnh coù lieân quan ñeán baøi hoïc. -Baêng hình coù lieân quan ñeán vaán ñeà söû duïng, baûo veä vaø caûi taïo ñaát. III.TIEÁN HAØNH: A.Baøi cuõ. B.Baøi môùi. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc: - Ñaây laø taøi nguyeân quyù cuûa quoác gia, laø cô sô cuûa saûn xuaát noâng, laâm nghieäp.Vì vaäy chuùng ta phaûi bieát caùch söû duïng, caûi taïo vaø baûo veä ñaát. Baøi hoïc naøy giuùp caùc em hieåu:söû duïng ñaát nhö theá naøo laø hôïp lí; Coù nhöõng bieän phaùp naøo ñeå caûi taïo, baûo veä ñaát? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu taïi sao phaûi söû duïng ñaát moät caùch hôïp lí? -Vì sao phaûi söû duïng ñaát moät caùc hôïp lí? -GV: laàn löôït neâu caâu hoûi ñeå daãn daét hoïc sinh tìm hieåu muïc ñích cuûa caùc bieän phaùp söû duïng ñaát neâu trong SGK. -Thaâm canh taêng vuï treân ñôn vò dieän tích coù taùc duïng gì?Taùc duïng nhö theá naøo ñeán löôïng saûn phaåm thu ñöôïc? -Troàng caây phuø hôïp vôùi ñaát coù taùc duïng nhö theá naøo ñoái vôùi sinh tröôûng, phaùt trieån vaø naêng suaát caây troàng. -GV : xem phaàn vd SGK/25 1.Vì sao phaûi söû duïng ñaát hôïp lí? -Do nhu caàu löông thöïc, thöïc phaåm ngaøy caøng taêng maø dieän tích ñaát troàng coù haïn, vì vaäy phaûi söû duïng ñaát moät caùch hôïp lí 2. Bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát. Muïc ñích Bieän phaùp söû duïng ñaát -Taêng löôïng saûn . -Caây sinh tröôûng, phaùt trieån toát daãn ñeán cho naêng suaát cao. -Taän duïng toái ña dieän tích ñaùt troàng, taêng saûn phaåm. -Sôùm coù thu hoaïch vaø ñaát ñöôïc caûi taïo nhôø laøm ñaát, boùn phaân, töôùi nöôùc, -Thaâm canh taêng vuï. -Khoâng boû ñaát hoang. -Choïn caây troàng phuø hôïp vôùi ñaát. -Vöøa söû duïng ñaát, vöøa caûi taïo. Hoaït ñoäng3 : Giôùi thieäu moät soá bieän phaùp caûi taïo vaø baûo veä ñaát: - GV: Giôùi thieäu cho HS moät soá loaïi ñaát caàn caûi taïo ôû nöôùc ta SGK/25. -Bieän phaùp caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô laø gì? Muïc ñích. - Bieän phaùp naøy aùp duïng cho loaïi ñaát naøo ? - GV: Phaân tích cho Hs hieåu nhö SGK/25. *Bieän phaùp caûi taïo ñaát. -Caøy saâu, böøa kó, boùn phaân höõu cô -Laøm ruoäng baäc thang. -Troàng xen caây noâng nghieäp giöõa caùc baêng caây phaân xanh. -Caøy noâng,böøa suïc, thay nöôùc thöôõng xuyeân, giöõ ñöôïc nöôùc lieân tuïc. - Boùn voâi. * Muïch ñích. -Taêng beà daøy ñaát troàng. -Haïn cheá ñöôøng nöôùc chaûy, choáng soùi moøn, röûa troâi. -Taêng ñoä che phuû cuûa ñaát. Haïn cheá xoùi moøn, röûa troâi. -Khoâng xôùi ñaát pheàn ôû döôùi, hoaø tan chaát pheøn trong nöôùc, taïo moâi tröông` yeám khí laøm hôïp chaát chöùa S-> H2SO4, xoå pheøn. -Taêng ñoä PH. *Aùp duïng cho ñaát. -Ñaát coù taàng ñaát canh taùc moûng, ngheøo dinh döôõng. -Ñaát doác (ñoài nuùi) -Doác, ñaát ñeå caûi taïo. - Ñaát pheøn. -Ñaát chua. Hoaït ñoäng 4: toång keát baøi hoïc -Goïi 1,2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù. -Traû lôøi 3 caâu hoûi cuûa SGK. Vd.1,Taïi sao phaûi caûi taïo ñaát. IV. DAËN DOØ: -Hoïc baøi, laøm baøi sgk/14,15. -Chuaån bò thaønh phaàn “Taùc duïng cuûa phaân boùn trong troàng troït”. Soạn: Dạy: Tieát6. TAÙC DUÏNG CUÛA PHAÂN BOÙN TRONG TROÀNG TROÏT. I.MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: -Bieát ñöôïc caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng vaø tacd duïng cuûa phaân boùn ñoái vôùi ñaát,caây troàng. -Coù yù thöùc taän duïng caùc saûn phaåm phuï(thaân, caønh, laù), caây hoang daïi ñeå laøm phaân boùn. II.CHUAÅN BÒ: - Tranh veõ coù lieân quan ñeán baøi hoïc. III.TIEÁN HAØNH. A.Baøi cuõ: 1,Taïi sao phaûi söû duïng ñaát moät caùc hôïp lí?Neâu caùc bieän phaùp söû duïgn ñaát vaø muïc ñích? 2,Taïi sao phaûi baûo veä vaø caûi taïo ñaát troàng?Neâu caác bieân. Phaùp caûi taïo ñaát vaø muïc ñích.Aùp duïng cho loaïi ñaát naøo? B.Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc. - Coù caâu “nhaát nöôùc, nhì phaân, tam caàn, töù gioáng”.Caâu tuïc ngöõ naøy phaàn naøo noùi leân taám quan troïng cuûa phaân boùn trong troàng troït. Baøi hcoï naøy giuùp ta hieåu phaân boùn coù taùc duïng gì cho saûn xuaát noâng nghieäp. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm veà phaân boùn. -GV: Yeâu caàu HS ñoïc SGK roài neâu caâu hoûi ñeå HS traû lôøi. -Phaân boùn laø gì? -Coù nhöõng nhoùm phaân boùn naøo? -Trong nhoùm phaân höõu cô goàm coù nhöõng loaïi naøo?Neâu nguoàn goác cuûa 6 loaïi phaân höõu cô (SGK)? -trong nhoùm phaân hoaù hoïc coù nhöõng loaïi phaân naøo? Phaân ña nguyeân toá vaø phaân vi löôïng laø loaïi phaân nhö theá naøo? Coù loaïi phaân: ñaïm, laân, kali coù chöùa nguyeân toá naøo? Laøm baøi taäp SGK (Xeáp caùc loaïi phaân cho ñuùng coät) * Phaân boùn laø gì? -Phaân boùn laø “thöùc aên” do con ngöôøi boå sung cho caây troàng. -Phaân boùn ñöôïc chia laøm 3 nhoùm. +Phaân hoaù hoïc: 6 loaïi (sgk) +Phaân höõu cô: 5 loaïi (sgk) +Phaân vi sinh :2 loaïi(sgk) * Baøi taäp. + Phaân höõu cô: a, b, e, g, k, l, m. +Phaân hoaù hoïc :c, d, h, n. +Phaân vi sinh: i Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu taùc duïng cuûa phaân boùn. - Phaân boùn coù aûnh höôûng theá naøo ñeán ñaát, naêng suaát caây troàng vaø chaát löôïng noâng saûn? (Döïa vaøo hình veõ 6/17. -Boùn phaân khoâng hôïp lí nhö: quaù lieàu löôïng, sai chuûng loai, khoâng caân ñoái giöõa caùc loaïi phaân thì naêng suaát caây troàng nhö theá naøo? * Taùc duïng cuûa phaân boùn: -Phaân boùn laøm taêng ñoä phì nhieâu cuûa ñaát, laøm taêng naêng suaát caây troàng vaø chaát löôïng noâng saûn. -Boùn phaân quaù lieàu löôïng, sai chuûng loaïi, khoâgn caân ñoái giöõa caùc loaïi phaân thì naêng suaát caây troàng khoâng nhöõng khoâng taêng maø coøn giaûm. Vd: Boùn quaù nhieàu ñaïm, caây luùa deã bò loáp, ñoå, cho nhieàu haït leùp neân naêng suaát thaáp. Hoaït ñoäng 4: Toång keát baøi hoïc. -Goïi 1,2 hoïc sinh ñoïc phaàn ghi nhôù. -Neâu caâu hoûi cuûng coá. -Yeâu caàu hocï sinh ñoïc phaàn “ Coù theå em chöa bieát” IV.DAÊN DOØ: -Traû lôøi caâu hoûi ôû cuoái baøi hoïc vaø chuaån bò tieát 8 “Thöïc Haønh”. -Chuaån bò vaät maãu tieát 8 : Than cuûi, thìa nhoû, dieâm, nöôùc saïch, keïp saét gaép than,.. Soạn: Dạy: Tieát 7: THÖÏC HAØNH: NHAÄN BIEÁT MOÄT SOÁ LOAÏI PHAÂN HOAÙ HOÏC THOÂNG THÖÔØNG. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Phaân bieät ñöôïc moät soá loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Reøn luyeän kó naêng quan saùt, phaân tích vaø y’ thöùc ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng vaø baûo veä moâi tröôøng. II. CHUAÅN BÒ: -Maãu nhoùm : 4-5 maãu phaân boùn. -2 oáng nghieäm. -1 ñeøn coàn vaø ñeøn ñoát. -Keïp gaép than, dieâm. * Nghieân cöùu SGK; GV laøm thöû 1 vaøi laàn cho quen thao taùc. III. TIEÁN HAØNH: A.Baøi cuõ: 1, Phaân boùn laø gì? Keå teân 3 nhoùm phaân chính? Keå teân caùc loaïi phaân cuûa 3 nhoùm treân. 2, Neâu nguoàn goác caùc loaïi phaân höõu cô? Xeáp caùc loaïi phaân vaøo cho ñuùng nhoùm? Coù 4 loaïi phaân: Ure, NPK, Ñôamon, Phoâtphat, Supe laân. Haõy chæ ra ñaâu laø phaân ña nguyeân toá. B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi thöïc haønh. -GV gioùi thieäu quy trình thöïc haønh. -Goïi 1,2 HS nhaéc laïi. Hoaït ñoäng 2 :Toå chöùc thöïc haønh. -Kieåm tra duïng cuï cuûa HS: than cuûi, keïp gaép than, thìa, dieâm, nöôùc caát.. -Chia nhoùm thöïc haønh vaø phaân chia maãu phaân boùn cho caùc nhoùm thöc haønh. Hoat ñoäng 3 : Thöïc haønh quy trình. - Böôùc1 : GV thao taùc maãu,HS quan saùt. -Böôùc 2: Hs thao taùc, GV quan saùt, nhaéc nhôû giuùp HS thöïc hieän caùc thao taùc ñoù. Hoaït ñoäng 4: Ñaùnh giaù keát quaû. -HS thu doïn duïng cuï, laøm veä sinh nôi mình thöïc haønh. -Ghi keát quaû thöïc haønh vaøo vôû theo baûn maãu SGK. -GV cho HS ñaùp aùn keát quaû thöïc haønh. -GV ñaùnh giaù, nhaän xeùt theo 3 yù: +Söï chuaån bò. +Thöïc hieän quy trình, an toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng. +Keát quaû thöïc haønh. IV. DAÊN DOØ: -Chuaån bò baøi sau T9 “Caùch söû duïng, baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng”. Soạn: Dạy: Tieát 8. CAÙCH SÖÛ DUÏNG VAØ BAÛO QUAÛN CAÙC LOAÏI PHAÂN BOÙN THOÂNG THÖÔØNG. I.MUÏC ÑÍCH BAØI HOÏC: -Hieåu ñöôïc caùc caùch boùn phaân, caùch söû duïng vaø baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thöôøng duøng. - Coù yù thöùc tieát kieäm vaø baûo veä moâi tröôøng khi söû duïng phaân boùn. II. CHUAÅN BÒ: - Phoùng to caùc hình 7, 8, 9, 10 SGK vaø söu taàm caùc tranh aûnh khaùc minh hoaï caùch boùn phaân. III. TIEÁN HAØNH: A. Baøi cuõ: B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Hoïc caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn sao cho coù theå thu ñöôïc naêng suaát caây troàng cao, chaát löôïng noâng saûn toát vaø tieát kieäm ñöôïc phaân boùn. Baøi hoïc naøy giuùp chuùng ta ñieàu naøy. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu moät soá caùch boùn phaân. - Caên cöù vaøo thôøi kyø boùn, ngöôøi ta chia laøm maáy caùch boùn phaân? - Theá naøo laø boùn loùt? - Theá naøo laø boùn thuùc? - Caên cöù vaøo hình thöùc boùn, ngöôøi ta chia laøm maáy caùch boùn phaân? - Laø nhöõng caùch naøo? * GV thoâng baùo moãi caùch boùn ñeàu coù öu vaø nhöôïc ñieåm rieâng * GV gôïi yù caùch boùn vaõi (boùn tröïc tieáp vaøo ñaát) thì boùn ñöôïc moät löôïng phaân lôùn nhöng bò ñaát giöõ chaët, chuyeån thaønh daïng khoù tan, bò nöôùc röûa troâi, gaây laõng phí, * Cho HS quan saùt vaø ñaët teân caùch boùn. * Tìm öu, nhöôïc ñieåm cuûa 4 caùch treân. Baûng phaân tích: * Caên cöù vaøo thôøi kyø boùn, ngöôøi ta chia ra 2 caùch boùn: boùn loùt vaø boùn thuùc. 1. Boùn loùt: laø boùn phaân vaøo ñaát tröôùc khi gieo troàng. Boùn loùt nhaèm cung caáp chaát dinh döôõng cho caây con ngay khi noù môùi moïc, môùi beùn reã. 2. Boùn thuùc: laø boùn phaân trong thôøi gian sinh tröôûng cuûa caây. Boùn thuùc nhaèm ñaùp öùng nhu caàu dinh döôõng cuûa caây trong töøng thôøi kyø, taïo ñieàu kieän cho caây sinh tröôûng, phaùt trieån toát. * Caên cöù vaøo hình thöùc boùn, coù 4 caùch boùn (boùn theo haøng, theo hoác, boùn vaõi hoaëc phun leân laù) * Moãi caùch boùn ñeàu coù öu, nhöôïc ñieåm rieâng. - Boùn theo hoác: + Öu : 1,9 + Nhöôïc : 3 - Theo haøng: + Öu : 1,9 + Nhöôïc : 3 - Boùn vaõi: + Öu : 6,9 + Nhöôïc : 4 - Phun leân laù: + Öu :1,2,5 + Nhöôïc : 8 Hoaït ñoäng 3: Giôùi thieäu moät soá caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Cho hoïc sinh neâu ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi phaân ñeå xaùc ñònh ra caùch boùn. * Caùch söû duïng caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng? - Phaân höõu cô: boùn loùt - Phaân ñaïm, kali vaø phaân hoãn hôïp: boùn thuùc - Phaân laân: Boùn loùt Hoaït ñoäng 4: Giôùi thieäu caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. - Neâu caùch baûo quaûn loaïi phaân hoaù hoïc. - Ñeå phaân trong chum, vaïi saønh thoaùng maùt ñeå laøm gì? - Vì sao khoâng ñeå laãn loän caùc loaïi phaân vôùi nhau? - Neâu caùch baûo quaûn loaïi phaân höõu cô (phaân chuoàng)? Baûo quaûn caùc loaïi phaân boùn thoâng thöôøng. * Phaân hoaù hoïc: - Ñöïng trong chum, vaïi saønh ñaäy kín hoaëc bao goùi baèng bao niloâng. - Ñeå ôû nôi cao raùo, thoaùng maùt. - Khoâng ñeå laãn loän caùc loaïi phaân boùn vôùi nhau. * Phaân chuoàng: - Baûo quaûn taïi chuoàng nuoâi. - Laáy ra uû thaønh ñoáng, duøng buøn, ao traùt kín beân ngoaøi. Hoaït ñoäng 5: Toång keát baøi hoïc - Goïi 1, 2 hoïc sinh ñoïc phaàn “Ghi nhôù” - Neâu caâu hoûi cuûng coá baøi. IV. DAËN DOØ: - Traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi. - Chuaån bò Tieát 10 SGK. Soạn: Dạy: Tieát 9: VAI TROØ CUÛA GIOÁNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN TAÏO GIOÁNG CAÂY TROÀNG. I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC: - Hieåu ñöôïc vai troø cuûa gioáng caây troàng vaø caùc phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàng. - Coù yù thöùc quyù troïng, baûo veä caùc gioáng caây troàng quyù, hieám trong saûn xuaát ôû ñòa phöông. * Troïng taâm baøi daïy I, III. II. CHUAÅN BÒ: - Phoùng to caùc hình 11, 12, 13, 14 SGK vaø söu taàm theâm tranh aûnh khaùc coù lieân quan ñeå minh hoaï baøi hoïc. III. TIEÁN HAØNH: A. Baøi cuõ: - Theá naøo laø boùn thuùc vaø boùn loùt? - Nhöõng öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa moãi caùch boùn: vaõi, phun treân laù, theo haøng, theo hoác. - Neâu ñaëc ñieåm vaø caùch boùn phaân chuoàng vaø phaân höõu cô? - Taïi sao phaûi duøng bìn ao treùt leân ñoáng phaân chuoàng? B. Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi hoïc - Trong heä thoáng caùc bieän phaùp kyõ thuaät troàng troït, gioáng caây troàng chieám vò trí haøng ñaàu. Khoâng coù gioáng caây troàng laø khoâng coù hoaït ñoäng troàng troït. Baøi naøy giuùp caùc em hieåu roõ vai troø cuûa gioáng trong troàng troït. Hoaït ñoäng 2:Tìm hieåu vai troø cuûa gioáng caây troàng. -GV cho HS quan saùt hình 11, traû lôøi 3 caâu hoûi trong SGK/23. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc vaø quan saùt kó caùc hình veõ, HS coù ñuû thoâng tin cô baûn ñeå traû lôøi caâu hoûi2, 3, 4, 5 trong SGK. * Giaûng giaûi cho HS hieåu: Phöông phaùp gaây ñoät bieán vaø phöông phaùp caáy moâ. *Vai troø cuûa gioáng caây troàng: -Gioáng caây troàng toùt coù taùc duïng laøm taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng noâng saûn, taêng vuï vaø thay ñoåi cô caáu caây troàng. * Tieâu chí cuûa gioáng caây troàng: -Coù 4 tieâu chí: 1, 2, 3, 4, 5 sgk/24. * Phöông phaùp choïn taïo gioáng caây troàng. 1,Phöông phaùp choïc loïc. 2

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_chuong_trinh_ca_nam_bui_quang_viet.doc