Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 51: Ôn tập (Bản hay)

I .Hiểu biết đối tượng :

- Học sinh dã biết các kiến thức cơ bản của phần trồng trọt , lâm nghiệp và chăn nuôi .

- Thông qua lý thuyết hình thành cho học sinh vận dung kiến thức vào thực tế .

II . Mục tiêu :

- Kiến thức: Thông qua ôn tập giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức về trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi .

- Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế .

- Thái độ: Tính tích cực trong học tập.

III. Chuẩn bị :

GV : Nội dung ôn tập

HS : Nội dung các câu hỏi gv dã giao .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 51: Ôn tập (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 3 tháng 4 năm 2012. Tuần 31 – Tiết 51 : ÔN TẬP I .Hiểu biết đối tượng : - Học sinh dã biết các kiến thức cơ bản của phần trồng trọt , lâm nghiệp và chăn nuôi . - Thông qua lý thuyết hình thành cho học sinh vận dung kiến thức vào thực tế . II . Mục tiêu : - Kiến thức: Thông qua ôn tập giúp học sinh củng cố và khắc sâu kiến thức về trồng trọt, lâm nghiệp và chăn nuôi . - Kĩ năng: Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế . - Thái độ: Tính tích cực trong học tập. III. Chuẩn bị : GV : Nội dung ôn tập HS : Nội dung các câu hỏi gv dã giao . IV . Tiến trình dạy học : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : Ôn tập lý thuyết về trồng trọt GV nêu câu hỏi - Nêu vai trò của trồng trọt? - Nêu một số tính chất chính của đất trồng? - Nêu các loại phân bón và cách sử dụng phân bón? - Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng? - Nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? - Nêu cách làm đất và bón phân lót? - Nêu các biện pháp chăm sóc cây trồng? - Nêu cách thu hoạch và bảo quản nông sản? HS trả lời - Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm, thức ăn cho vật nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản xuất khẩu. - Thành phần cơ giới của đất, độ chua, độ kiềm, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng, độ phì nhiêu của đất. - Phân chuồng, phân lân dùng bón lót. Phân đạm, ka li, phân hỗn hợp dùng bón thúc. - Phương pháp chọn lọc, lai, phương pháp gây đột biến. - Biện pháp phòng trừ sâu bệnh: biện pháp canh tác, sinh học, hóa học, biện pháp thủ công, kiểm dịch thực vật. - Cách làm đất: cày đất, bừa đất, lên luống. Cách bón phân lót: rải phân cày bừa lấp phân xuống đất. - Biện pháp chăm sóc cây trồng: tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới và tiêu nước, bón phân thúc. - Thu hoạch: phải đúng lúc, nhanh gọn. Bảo quản: bảo quản thông thường, bảo quản kín, bảo quản lạnh. Hoạt động 2 : Ôn tập lý thuyết về lâm nghiệp - Nêu vai trò của trồng rừng? - Nêu điều kiện để lập vườn gieo ươm cây rừng . - Nêu quy trình làm đất gieo ươm cây rừng . - Nêu những công việc chăm sóc rừng sau khi trồng . - Rừng có vai trò to lớn trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường, phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất. - §Êt pha c¸t hay ®Êt thÞt nhÑ, kh«ng cã æ s©u, bÖnh h¹i. . §é pH tõ 6->7 (tung tinh hay it chua). . MÆt ®Êt b»ng hay h¬i dèc( tõ 20 -> 40) . GÇn nguån n­íc vµ n¬i trång rõng. -§Êt hoang d¹i hay ®· qua sö dông à Dän c©y hoang d¹i à cµy s©u, bõa kÜ, khö chua, diÖt æ s©u bÖnh h¹i à §Ëp vµ san mÆt ph¼ng à §Êt t¬i xèp. 1.Lµm rµo b¶o vÖ: 2.Ph¸t quang. 3.Lµm cá. 4. Xíi ®Êt vun gèc c©y. 5.Bãn ph©n. 6.TØa vµ dÆm c©y. Hoạt động 3 : Ôn tập lý thuyết về chăn nuôi ? V× sao cÇn ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i ? ? NhiÖm vô chÝnh cña ngµnh ch¨n nu«i ? ? §K ®Ó ®­îc c«ng nhËn lµ gièng vËt nu«i ? Gièng vËt nu«i cã vai trß g× trong ch¨n nu«i ? ? Ph©n biÖt sù sinh tr­ëng víi sù ph¸t dôc cña vËt nu«i ? ? Nªu môc ®Ých vµ ph­¬ng ph¸p nh©n gièng thuÇn chñng ? ? M« t¶ ®Æc ®iÓm cña mét sè gièng gµ, lîn mµ em biÕt ? ? Thøc ¨n vËt nu«i cã nh÷ng thµnh phÇn dinh d­ìng nµo ? ? V× sao ph¶i chÕ biÕn vµ dù tr÷ thøc ¨n ? Ch¨n nu«i cã vai trß rÊt quan träng ... . 2 nhiÖm vô chÝnh ... cã cïng nguån gèc, cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, cã tÝnh di truyÒn æn ®Þnh, ®¹t sè l­îng c¸ thÓ nhÊt ®Þnh. Gièng quyÕt ®Þnh n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm. . Sù t¨ng lªn vÒ khèi l­îng, kÝch th­íc Sù thay ®æi vÒ chÊt ... . §Ó nh©n lªn mét giãng tèt ®· cã. Chän con ®ùc vµ c¸i cïng gièng . Gåm n­íc vµ chÊt kh« ( P., G., L., vitamin, kho¸ng . §Ó n©ng cao chÊt l­îng thøc ¨n, cã ®ñ thøc ¨n dïng ... Hoạt động 4 : Hướng dẫn về nhà - Học thuộc lý thuyết - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kỳ 2

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_51_on_tap_ban_hay.doc