Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 34+35 - Dương Thị Thanh Lựu

I. MỤC TIÊU :

1/ Kiến thức : Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản .

2/ Kỹ năng : Rèn kỹ năng phân biệt các phương pháp thu hoạch và bảo quản thủy sản, kỹ năng hoạt động nhóm

3/ Thái độ : II. CHUẨN BỊ :

 - GV: Một số tranh ảnh, hình 86 v 87

 - HS: Đọc trước SGK ở nhà.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn định tình hình lớp: (1)

2. Kiểm tra bài cũ : (5 )

 - Muốn phịng bệnh cho tơm c theo em cần cĩ những biện php gì?

 Dự kiến trả lời: THiết kế ao nuôi hợp lí, trước khi thả tôm cá phải dọn ao sạch sẽ, cho tôm cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên kiểm tra môi trường nước .

 3. Giảng bài mới : (1)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 34+35 - Dương Thị Thanh Lựu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 18/4/2010 Tuần : 34 - Tiết : 49 Bài 55: THU HOẠCH, BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM THỦY SẢN I. MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản . 2/ Kỹ năng : Rèn kỹ năng phân biệt các phương pháp thu hoạch và bảo quản thủy sản, kỹ năng hoạt động nhĩm 3/ Thái độ : Yêu thích nghề nuơi trồng thủy sản II. CHUẨN BỊ : - GV: Một số tranh ảnh, hình 86 và 87 - HS: Đọc trước SGK ở nhà. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (5’ ) - Muốn phịng bệnh cho tơm cá theo em cần cĩ những biện pháp gì? Dự kiến trả lời: THiết kế ao nuơi hợp lí, trước khi thả tơm cá phải dọn ao sạch sẽ, cho tơm cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên kiểm tra mơi trường nước. 3. Giảng bài mới : (1’) *Giới thiệu bài: Thu hoạch bảo quản và chế biến sản phảm thủy sản là khâu cuối cùng trong chăn nuơi thủy sản, nhưng đĩng vai trị quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm. -Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 12’ H§1: T×m hiĨu kü thuËt thu ho¹ch - Giíi thiƯu 2 ph¬ng ph¸p thu ho¹ch ( §¸nh tØa, th¶ bï, thu ho¹ch toµn bé). - T¸c dơng cđa ®¸nh tØa th¶ bï lµ g×? - Thu ho¹ch t«m, c¸ cã g× kh¸c nhau. -Đọc thông tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi -Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi -Các học sinh khác gĩp ý bổ sung I.Thu ho¹ch 1. §¸nh tØa, th¶ bï. - Lµ c¸ch thu ho¹ch nh÷ng c¸ thĨ ®· ®¹t chuÈn thùc phÈm. Sau ®ã bỉ sung c¸ gièng, t«m gièng, ®Ĩ ®¶m b¶o mËt ®é nu«i ¸p dơng trong lång, bÌ. 2.Thu ho¹ch toµn bé t«m, c¸ trong ao. a) §èi víi c¸. - Th¸o bít níc, kÐo 2-3 mỴ líi sau ®ã th¸o c¹n ®Ĩ b¾t hÕt c¸ ®¹t chuÈn. b) §èi víi t«m. - Th¸o hÕt níc thu ho¹ch toµn bé 10’ H§2.T×m hiĨu mét sè biƯn ph¸p b¶o qu¶n. - S¶n phÈm kh«ng ®ỵc b¶o qu¶n th× sÏ nh thÕ nµo? - Ph©n tÝch tõng ph¬ng ph¸p lÊy vÝ dơ minh ho¹ c¸ch íp c¸ nh thÕ nµo? - Trong 3 ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n thủ s¶n ph¬ng ph¸p nµo ®¶m b¶o h¬n? v× sao? - T¹i sao muèn b¶o qu¶n thủ s¶n l©u h¬n th× ph¶i t¨ng tû lƯ muèi - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung II. B¶o qu¶n. 1.Mơc ®Ých. - H¹n chÕ sù hao hơt vỊ chÊt vµ lỵng cđa s¶n phÈm, ®¶m b¶o nguyªn liƯu. 2. C¸c ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n. a) íp muèi: - XÕp mét líp c¸, mét líp muèi. b) Lµm l¹nh: - Lµm h¹ nhiƯt ®é ®Õn møc sinh vËt g©y thèi kh«ng thĨ ho¹t ®éng. c) Lµm kh«. - T¸ch níc ra khái c¬ thĨ b»ng c¸ch ph¬i kh«, sấy khô 10’ H§3.T×m hiĨu ph¬ng ph¸p chÕ biÕn. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 87 ghi tªn s¶n phÈm. - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung III. ChÕ biÕn. 1. Mơc ®Ých: - Nh»m t¨ng gi¸ trÞ s¶n phÈm, n©ng cao chÊt lỵng s¶n phÈm. 2.C¸c ph¬ng ph¸p chÕ biÕn. - Ph¬ng ph¸p thđ c«ng t¹o ra níc m¾m, m¾m t«m. - Ph¬ng ph¸p c«ng nghiƯp t¹o ra s¶n phÈm ®å hép. 5’ HĐ 4: Củng cố - Em hãy nêu các phươg pháp thu hoạch tơm cá? - Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản? Hãy nêu lên vài phương pháp mà em biết? -Ở địa phương em, thường chế biến hải sản bằng cách nào? - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’) - Về nhà đọc trứơc bài 56 Bảo vệ mơi trường và nguồn lợi thủy sản - Ôn lại nội dung chương trình học kỳ II để chuẩn bị thi học kỳ IV Rút kinh nghiệm, bổ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày soạn 25/4/2010 Tuần : 35 - Tiết : 50 Bài 56 : BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ NGUỒN LỢI THỦY SẢN I. MỤC TIÊU : 1/ Kiến thức : HiĨu ®ỵc ý nghÜa cđa viƯc b¶o vƯ m«i trêng vµ nguån lỵi thủ s¶n 2/ Kỹ năng :Biết được một số biện pháp bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 3/ Thái độ : Yêu thích nghề nuơi trồng thủy sản - Cã ý thøc b¶o vƯ m«i trêng sèng vµ b¶o vƯ nguån lỵi thủ s¶n. II. CHUẨN BỊ : - GV: Một số tranh ảnh, hình. - HS: Đọc trước SGK ở nhà. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Ổn định tình hình lớp: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ : (5’ ) - T¹i sao ph¶i b¶o qu¶n s¶n phÈm thủ s¶n? Nªu vµi ph¬ng ph¸p mµ em biÕt? Dự kiến trả lời: B¶o qu¶n s¶n phÈm thủ s¶n nh»m h¹n chÕ sù hao hơt vỊ chÊt vµ lỵng cđa s¶n phÈm, ®¶m b¶o nguyªn liƯu cho chÕ biÕn. B¶o qu¶n b»ng 3 ph¬ng ph¸p . 3. Giảng bài mới : (1’) *Giới thiệu bài: ý nghÜa cđa viƯc b¶o vƯ m«i trêng vµ nguån lỵi thủ s¶n. - Tiến trình bài dạy: TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung 12’ H§1: T×m hiĨu ý nghÜa cđa viƯc b¶o vƯ m«i trêng vµ nguån lỵi thủ s¶n. - t¹i sao ph¶i b¶o vƯ m«i trêng? - C¸c thủ vùc bÞ « nhiƠm do nh÷ng nguån níc th¶i nµo? - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung I. Ý nghÜa - T¸c h¹i m«i trêng g©y hËu qu¶ sÊu ®èi víi thủ s¶n vµ con ngêi, SV sèng trong níc. - M«i trêng bÞ « nhiÕm do: + Níc th¶i giµu dinh dìng. + Níc th¶i c«ng nghiƯp, n«ng nghiƯp 10’ H§2: T×m hiĨu mét sè biƯn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng. - Ngêi ta ®· sư dơng nh÷ng biƯn ph¸p g× ®Ĩ b¶o vƯ m«i trêng? - Bỉ sung, kÕt luËn - Nhµ níc ®· cã nh÷ng biƯn ph¸p g× ®Ĩ ng¨n chỈn n¹n « nhiƠm? HS: Tr¶ lêi - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi Các học sinh khác gĩp ý bổ sung II. Mét sè biªn ph¸p b¶o vƯ m«i trêng. 1.C¸c ph¬ng ph¸p sư lý nguån níc. a)L¾ng (läc) - Dïng hƯ thèng ao... b) Dïng ho¸ chÊt dƠ kiÕm, rỴ tiỊn... c) Khi nu«i t«m c¸ mµ m«i trêng bÞ « nhiƠm: - Ngõng cho ¨n, t¨ng cêng sơc khÝ - Th¸o níc cị vµ cho níc s¹ch vµo - §¸nh b¾t hÕt t«m c¸ vµ xư lý nguån níc. 2. Qu¶n lý: - Ng¨n cÊm hủ ho¹i c¸c sinh vËt ®Ỉc trng. - Quy ®Þnh nång ®é tèi ®a cđa ho¸ chÊt - Sư dơng ph©n h÷a c¬ ®· đ 10’ H§3. T×m hiĨu c¸ch b¶o vƯ nguån lỵi thủ s¶n. - Nªu mét sè dÊu hiƯu t×nh h×nh nguån lỵi thủ s¶n ®ang bÞ ®e do¹, híng dÉn häc sinh chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng ®Ĩ thĨ hiƯn ®ỵc hiƯn tr¹ng nguån lỵi thủ s¶n trong níc. - NhËn xÐt, kÕt luËn. - Cho häc sinh ®äc s¬ ®å h×nh 17 SGK - TËp chung ph©n tÝch 4 nguyªn nh©n SGK - Cã nªn dïng ®iƯn vµ thuèc nỉ khai th¸c c¸ kh«ng? V× sao? - Ho¹t ®éng nhãm ®¹i diƯn cđa tõng nhãm nhËn xÐt chÐo Các học sinh khác gĩp ý bổ sung - Đọc thơng tin SGK thảo luận và trả lời câu hỏi III. B¶o vƯ nguån lỵi thủ s¶n. 1.HiƯn tr¹ng nguån lỵi thủ s¶n trong níc. - Níc ngät. - Khai th¸c, gi¶m sĩt - Sè lỵng, kinh tÕ. 2.Nguyªn nh©n ¶nh hëng ®Õn m«i trêng thủ s¶n. - Khia th¸c víi cêng ®é cao, mang tÝnh hủ diƯt. - Ph¸ ho¹i rõng ®Çu nguån. 3.Khai th¸c vµ b¶o vƯ nguån lỵi thủ s¶n hỵp lý. - TËn dơng tèi ®a mỈt níc nu«i thủ s¶n, kÕt hỵp gi÷a c¸c ngµnh ¸p dơng m« h×nh VAC – RVAC hỵp lý. 5’ HĐ 4: Củng cố - Em hãy nêu các phươg pháp thu hoạch tơm cá? - Tại sao phải bảo quản sản phẩm thủy sản? Hãy nêu lên vài phương pháp mà em biết? - HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 4. Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (1’) - Về nhà đọc trứơc bài 56 Bảo vệ mơi trường và nguồn lợi thủy sản - Ôn lại nội dung chương trình học kỳ II để chuẩn bị thi học kỳ IV Rút kinh nghiệm, bổ sung : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_3435_duong_thi_thanh_luu.doc