Giáo án Đại số 8 - Tiết 8: Luyện tập

 A.YÊU CẦU TRỌNG TÂM

1. Kiến thức : Ôn lại bảy hằng đẳng thức.

 2. Kỹ năng : Vận dụng thành thạo bảy hằng đẳng thức vào việc giải toán.

 3. Thái độ : Hiểu kĩ về các dạng đặc biệt của phép nhân đa thức.

 B. DỤNG CỤ DẠY HỌC

 GV : SGK , Bảng phụ, phấn màu ,phiếu học tập

 HS : SGK , bảng nhóm

C. PHƯƠNG PHÁP: Đặt vấn đề – Đàm thoại – Gợi mở

D. NỘI DUNG :

 I. ỔN ĐỊNH LỚP (1ph)

 II. KIỂM TRA (5ph)

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 8 - Tiết 8: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaứy soaùn : 1/9/2013 Ngaứy daùy :4/9/2013 Tuaàn : 4 Tieỏt 8 : LUYEÄN TAÄP A.YEÂU CAÀU TROẽNG TAÂM 1. Kieỏn thửực : OÂn laùi baỷy haống ủaỳng thửực. 2. Kyừ naờng : Vaọn duùng thaứnh thaùo baỷy haống ủaỳng thửực vaứo vieọc giaỷi toaựn. 3. Thaựi ủoọ : Hieồu kú veà caực daùng ủaởc bieọt cuỷa pheựp nhaõn ủa thửực. B. DUẽNG CUẽ DAẽY HOẽC GV : SGK , Baỷng phuù, phaỏn maứu ,phieỏu hoùc taọp HS : SGK , baỷng nhoựm C. PHệễNG PHAÙP: ẹaởt vaỏn ủeà – ẹaứm thoaùi – Gụùi mụỷ D. NOÄI DUNG : I. OÅN ẹềNH LễÙP (1ph) II. KIEÅM TRA (5ph) TG NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG GV HOAẽT ẹOÄNG HS 5 ph A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) =(x2+3y)[(x2)2-x2.3y+(3y)2] A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) a. Vieỏt haống ủaỳng thửực veà toồng hai laọp phửụng Tớnh : (x2+3y)(x4-3x2y+9y2) b. Vieỏt haống ủaỳng thửực veà hieọu hai laọp phửụng Tớnh : (3- x2)(9+x2+ x4) III. LUYEÄN TAÄP TG NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG GV HOAẽT ẹOÄNG HS 33 ph Baứi 30 SGK tr 16 a. (x + 3)(x2 – 3x +9) – (54 +x3) = = x3 +27 -54 –x3 = -27 b. (2x + y)(4x2 – 2xy + y2) – (2x –y) .(4x2 + 2xy + y2) = 8x3 +y3 - 8x3 +y3 = 2 y3 Baứi 33 SGK tr 16 Nhaọn xeựt : khaỷ naờng linh hoùat vaọn duùng kieỏn thửực cuỷa hs 33a. (2+xy)2=22+2.2xy+(xy)2 =4+4xy+x2y2 33b. (5-3x)2=52-2.5.3x+(3x)2 =25-30x+9x2 33c. (5-x2)(5+x2)=52-(x2)2 =25-x4 33d. (5x-1)3 =(5x)3-3.(5x)2.1+3.5x.12-13 =125x3-75x2+15x-1 33e. (2x-y)(4x2+2xy+y2) =(2x-y)[(2x)2+2x.y+y2] =(2x)3-y3=8x3-y3 33f. (x+3)(x2-3x+9) =(x+3)(x2-x.3+32) =x3+33= x3+27 34a. (a+b)2-(a-b)2 =(a2+2ab+b2)-(a2-2ab+b2) =a2+2ab+b2-a2+2ab-b2=4ab 34b. (a+b)3-(a-b)3 =(a3+3a2b+3ab2+b3) - (a3-3a2b+3ab2-b3) =a3+3a2b+3ab2+b3 -a3+3a2b-3ab2+b3 =6a2b 34c. (x+y+z)2-2(x+y+z)(x+y) +(x+y)2 =[(x+y+z)-(x+y)]2 =[x+y+z-x-y]2=z2 37. (x-y)(x2+xy+y2) x3+y3 (x+y)(x-y) x3-y3 x2-2xy+y2 x2+2xy+y2 (x+y)2 x2-y2 (x+y)(x2-xy+y2) (y-x)2 y3+3xy2+3x2y+x3 x3-3x2y+3xy2-y3 (x-y)3 (x+y)3 GV goùi 2 hs leõn baỷng laứm Gv theo doỷi uoỏn naộng nhửừng choồ sai Sửỷ duùng phieỏu hoùc taọp Cho hs ;laứm baứi a , b .Qua caựch trỡnh baứy cuỷa hs GV phaõn tớch ửu khuyeỏ`t ủieồm cuỷa caựch giaỷi vaứ keỏt luaọn Khai trieồn tửứng haống ủaỳng thửực, chuự yự laứ phaỷi ủoựng ngoaởc, sau ủoự phaự ngoaởc ra Coự daùng gỡ ? A ? B ? ẹeồ tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực ta phaỷi laứm sao ? Daựn baỷng phuù vaứ goùi ủaùi dieọn nhoựm leõn baỷng (A+B)2=A2+2AB+B2, 2, xy (A-B)2=A2-2AB+B2, 5, 3x A2-B2=(A+B)(A-B), 5, x2 (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3,5x,1 A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2), 2x,1 A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2), x, 3 =(a2+2ab+b2)-(a2-2ab+b2) =a2+2ab+b2-a2+2ab-b2=4ab =(a3+3a2b+3ab2+b3) - (a3-3a2b+3ab2-b3) =a3+3a2b+3ab2+b3 -a3+3a2b-3ab2+b3 =6a2b =[(x+y+z)-(x+y)]2 Thu goùn roỏi thay soỏ ( coự daùng haống ủaỳng thửực ) ẹaùi dieọn nhoựm leõn baỷng IV. VAÄN DUẽNG – CUếNG COÁ ( 5 PH) TG NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG GV HOAẽT ẹOÄNG HS (A+B)2=A2+2AB+B2 (A-B)2=A2-2AB+B2 A2-B2=(A+B)(A-B) (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3 (A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3 A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2) Daựn baỷng phuù leõn baỷng vaứ goùi hoùc sinh ủieàn vaứo choó troỏng 7 haống ủaỳng thửực HệễÙNG DAÅN VEÀ NHAỉ (1ph) hoùc baứi ,xem laùi caực baứi taọp ủaừ sửừa Baứi taọp : 35 ; 36 SGK *Ruựt kinh nghieọm:

File đính kèm:

  • doctiet 8.doc