Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 6,Tiết 6, Bài: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường - Năm học 2018-2019

I. MỤC TIÊU:

- BiÕt c¸ch kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­¬êng.

- Kh©u ghÐp ®¬­îc hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th¬­êng.

- Cã ý thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng kh©u th­¬êng ®Ó ¸p dông vµo cuéc sèng.

II. ĐỒ DÙNG:

 -MÉu ®¬­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th¬­êng vµ 1 sè SP cã ®­-êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i, 2 m¶nh v¶i hoa, kim chØ, kÐo, th­¬íc, phÊn v¹ch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc4 trang | Chia sẻ: Đinh Nam | Ngày: 10/07/2023 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Kỹ thuật Lớp 4 - Tuần 6,Tiết 6, Bài: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6 Ngày soạn: Ngày 14 tháng 10 năm 2018 Ngày giảng Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 KĨ THUẬT: TIẾT 6: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG(Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - BiÕt c¸ch kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng. - Kh©u ghÐp ®­îc hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng. - Cã ý thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng kh©u th­êng ®Ó ¸p dông vµo cuéc sèng. II. ĐỒ DÙNG: -MÉu ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng vµ 1 sè SP cã ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i, 2 m¶nh v¶i hoa, kim chØ, kÐo, th­íc, phÊn v¹ch. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG GV HS 1’ 3’ 25’ 3’ 1’ 1. Ổn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: §å dïng cña HS 3. Bµi míi: * H§1: Giíi thiÖu mÉu kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b¨ng mòi kh©u th­êng - Em cã NX g× vÒ mÉu kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng ? - GT 1 sè SP cã ®­êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i - KL vÒ ®Æc ®iÓm ®­êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i. * H§2: GV h­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt: - H­íng dÉn HS quan s¸t h×nh 1,2,3( SGK) - Dùa vµo quan s¸t h×nh 1, nªu c¸c b­íc kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i ? -Dùa vµo H 2, 3 h·y nªu c¸ch kh©u l­îc, kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi KT ? - H­íng dÉn HS mét sè ®iÓm cÇn lưu ý : + V¹ch dÊu trªn mÆt tr¸i cña mét m¶nh v¶i. + Úp mÆt ph¶i cña 2 m¶nh v¶i vµo nhau vµ xÕp cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau råi kh©u. + Sau mçi lÇn rót kim, kÐo chØ, cÇn vuèt c¸c mòi kh©u theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i cho ®­êng kh©u thËt ph¼ng råi míi kh©u c¸c mòi kh©u tiÕp theo. - Gäi 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c - Cho HS x©u chØ vµo kim, vª nót chØ tËp kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i. 4. Cñng cè: - NX tiÕt häc. 5.DÆn dß - CB ®å dïng giê sau. - Quan s¸t . - §­êng kh©u lµ c¸c mòi c¸ch ®Òu nhau. - Quan s¸t - Nghe - Quan s¸t - HS nªu ,NX bæ sung - HS nªu ,NX bæ sung - Nghe - 2 HS lªn b¶ng thùc hµnh -Thùc hµnh Rút kinh nghiệm:.. ... TUẦN 7 Ngày soạn: Ngày 21 tháng 10 năm 2018 Ngày giảng Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2018 KĨ THUẬT: TIẾT 6: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG(Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - BiÕt c¸ch kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng. - Kh©u ghÐp ®­îc hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng. - Cã ý thøc rÌn luyÖn kÜ n¨ng kh©u th­êng ®Ó ¸p dông vµo cuéc sèng. II. ĐỒ DÙNG: -MÉu ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng vµ 1 sè SP cã ®­êng kh©u ghÐp hai mÐp v¶i, 2 m¶nh v¶i hoa, kim chØ, kÐo, th­íc, phÊn v¹ch. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG GV HS 1’ 3’ 25’ 3’ 1’ 1. Ổn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: §å dïng cña HS 3. Bµi míi: * H§1: Giíi thiÖu mÉu kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b¨ng mòi kh©u th­êng - Em cã NX g× vÒ mÉu kh©u ghÐp hai mÐp v¶i b»ng mòi kh©u th­êng ? - GT 1 sè SP cã ®­êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i - KL vÒ ®Æc ®iÓm ®­êng kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i. * H§2: GV h­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt: - H­íng dÉn HS quan s¸t h×nh 1,2,3( SGK) - Dùa vµo quan s¸t h×nh 1, nªu c¸c b­íc kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i ? -Dùa vµo H 2, 3 h·y nªu c¸ch kh©u l­îc, kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i b»ng mòi KT ? - H­íng dÉn HS mét sè ®iÓm cÇn lưu ý : + V¹ch dÊu trªn mÆt tr¸i cña mét m¶nh v¶i. + Úp mÆt ph¶i cña 2 m¶nh v¶i vµo nhau vµ xÕp cho 2 mÐp v¶i b»ng nhau råi kh©u. + Sau mçi lÇn rót kim, kÐo chØ, cÇn vuèt c¸c mòi kh©u theo chiÒu tõ ph¶i sang tr¸i cho ®­êng kh©u thËt ph¼ng råi míi kh©u c¸c mòi kh©u tiÕp theo. - Gäi 2 HS lªn b¶ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c - Cho HS x©u chØ vµo kim, vª nót chØ tËp kh©u ghÐp 2 mÐp v¶i. 4. Cñng cè: - NX tiÕt häc. 5.DÆn dß - CB ®å dïng giê sau. - Quan s¸t . - §­êng kh©u lµ c¸c mòi c¸ch ®Òu nhau. - Quan s¸t - Nghe - Quan s¸t - HS nªu ,NX bæ sung - HS nªu ,NX bæ sung - Nghe - 2 HS lªn b¶ng thùc hµnh -Thùc hµnh Rút kinh nghiệm:.. ...

File đính kèm:

  • docgiao_an_ky_thuat_lop_4_tuan_6tiet_6_bai_khau_ghep_hai_mep_va.doc