Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 16 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

 - Nhận biết một số tính chất của chất dẻo .

 - Nêu được một số công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo

- Liên hệ giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ: - GV: Hình vẽ trong SGK trang 58, 59đồ dùng thông thường bằng nhựa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc12 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1417 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 (buổi chiều) - Tuần 16 - Trường Tiểu học Trù Sơn 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 16: Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009 ÂM NHẠC: . Cô Thuyết dạy . KHOA HỌC: CHẤT DẺO. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Nhận biết một số tính chất của chất dẻo . - Nêu được một số công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo - Liên hệ giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: - GV: Hình vẽ trong SGK trang 58, 59đồ dùng thông thường bằng nhựa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 27’ 2’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Cao su. GV yêu cầu 3 HS chọn hoa mình thích. Giáo viên nhận xét – cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Thủy tinh. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Nói về hình dạng, độ cứng của một số sản phẩm được làm ra từ chất dẻo. Bước 1: Làm việc theo nhóm. Yêu cầu nhóm trường điều khiển các bạn cùng quan sát một số đồ dùng bằng nhựa được đem đến lớp, kết hợp quan sát các hình trang 58 SGK để tìm hiểu về tính chất của các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên nhận xét, chốt ý. v Hoạt động 2: Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. Bước 1: Làm việc cá nhân. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nội dung trong mục Bạn cần biết ở trang 59 SGK để trả lời các câu hỏi cuối bài. Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên gọi một số học sinh lần lượt trả lời từng câu hỏi: + Có thể chia chất dẻo thành mấy nhóm? Đó là những nhóm nào? Giáo viên chốt: Các chất dẻo có thể chia thành hai nhóm. Một số phải được gia nhiệt để làm cứng chúng. Những chất dẻo này được gọi là nhựa nhiệt cứng; chúng không thể được tái chế. Những chất dẻo khác được gia nhiệt đủ mềm để đổ khuôn, rồi làm nguội lại; những chất dẻo này được gọi là nhựa nhiệt dẻo có thể tái chế thành dạng xốp. + Nêu tính chất của chất dẻo và cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. + Ngày nay, chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chất tạo ra các sản phẩm dùng hằng ngày? Tại sao? Giáo viên chốt: Ngày nay các sản phẩm bằng chất dẻo có thể thay thế cho gỗ, da, thủy tinh, vải và kim loại vì chúng bền, nhẹ, sạch, nhiều màu sắc đẹp và rẻ. Giáo viên nhận xét. 5. Củng cố dặn dò: Học ghi nhớ. Nhận xét tiết học . 3 học sinh trả lời câu hỏi. Lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Học sinh thảo luận nhóm. Đại diện các nhóm lên trình bày. Hình 1: Các ống nhựa cứng, chịu được sức nén; các màng luồn dây điện thường không cứng lắm, không thấm nước. Hình 2: Các loại ống nhựa có màu trắng hoặc đen, mềm, đàn hồi có thể cuộn lại được, không thấm nước. Hình 3: Ngói lấy sáng, trong suốt, cho ánh sáng đi qua. Hình 4: Áo mưa mỏng, mềm, không thấm nước. Hoạt động lớp, cá nhân. Học sinh đọc. Dự kiến. + Có thể chia chất dẻo thành 2 nhóm: - Loại nhựa nhiệt cứng: Không thể tái chế. - Loại nhựa nhiệt dẻo: Có thể tái chế. + Chất dẻo không dẫn điện, cách nhiệt, nhẹ, bền, khó vỡ. Các đồ dùng bằng chất dẻo như bát, đĩa, xô, chậu, bàn, ghế, ... + H nêu Chén, đĩa, dao, dĩa, vỏ bọc ghế, áo mưa, chai, lọ, đồ chơi, bàn chải, chuỗi, hạt, nút áo, thắt lưng, bàn, ghế, túi đựng hàng, áo, quần, bí tất, dép, keo dán, phủ ngoài bìa sách, dây dù, vải dù, đĩa hát, … Lớp nhận xét. - Học sinh thi kể tên các đồ dùng được làm bằng chất dẻo. - Hs nêu lại nội dung bài. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: ÔN TẬP. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Ôn lại 3 dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm. - Tính tỉ số phần trăm của 2 số. - Tính tỉ số phần trăm của 1 số. - Tính 1 số biết 1 số phần trăm của nó. - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: Phấn màu, bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 27’ 4’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm. Bài 1( Vở bài tập in trang 98) Tính tỉ số phần trăm của hai số. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm của hai số. Bài 2:( Vở bài tập in trang 98) Giáo viên chốt cách tính một số phần trăm của một số. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp giải. Giáo viên chốt cách giải. Bài 3:( Vở bài tập in trang 98) Giáo viên chốt dạng tính một số biết một số phần trăm của nó. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phương pháp giải. Giáo viên chốt cách giải. Bài 4:( Vở bài tập in trang 99) Giáo viên chốt lại. · Dạng tổng hợp: cả ba dạng. 5. Củng cố dặn dò: Học sinh nhắc lại nội dung ôn tậo, luyện tập. Nhận xét tiết học - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. Học sinh đọc đề – Học sinh tóm tắt. Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. · Tính tỉ số phần trăm của hai số. Lớp nhận xét. Học sinh đọc đề – Học sinh tóm tắt. Học sinh làm bài. 500.000 đồng : 100% ? đồng : 12% · Tính một số phần trăm của một số. Học sinh sửa bài. Học sinh đọc đề – Tóm tắt. 123,5 lít : 9,5% ? lít : 100% Học sinh làm bài. Học sinh sửa bài. · Tính một số biết một số phần trăm của nó. Hoạt động nhóm đôi. Giải toán dựa vào tóm tắt sau: 24,5% : 245 100% : ? - Hs lắng nghe – ghi nhận. TiÕng viƯt : LuyƯn tËp I. Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ tõ lo¹i . - Lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1’ 3’ 28’ 3’ Giíi thiƯu bµi . ¤n l¹i lý thuyÕt . ? Chĩng ta ®· häc nh÷ng tõ lo¹i nµo ? ?ThÕ nµo lµ DT, §T, TT, §T? Quan hƯ tõ ? LuyƯn tËp : Bµi 1 : Cho c¸c tõ : C©y ; nhµ ;Lan Anh ;häc ; ®i ; buån ; ®·; cịng ; ngđ ; vµ; ¨n; suy nghÜ; B¸c Hå’; xÕp c¸c tõ vµo c¸c nhãm Danh tõ §éng tõ Quan hƯ tõ GV lu ý vµ nhÊn m¹nh: + Trong c¸c tõ ë bµi tËp 1 cã nh÷ng danh tõ riªng nµo? +Danh tõ riªng ®ỵc viÕt nh thÕ nµo? Bµi 2 : T×m DT; §éng tõ , TT , §¹i T, quan hƯ tõ trong c¸c c©u sau : H«m nay , t«i häc bµi rÊt t«t . Ban Hoa vµ b¹n H¬ng ra s©n ch¬i víi . Tuỉi th¬ chĩng ta ai cịng thÝch nghe kĨ chuyƯn cỉ tÝch. H»ng ngµy, em thêng ®i häc b»ng xe ®¹p. GV vµ hs nhËn xÐt . Bµi 3 : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vỊ ngêi mĐ cđa em trong ®o¹n v¨n cã sư dơng mét sè tõ lo¹i .. HD : hs x¸c ®Þnh ®Ị bµi yªu cÇu g× ? HSỸu gv gỵi ý: +Nãi vỊ h×nh d¸ng cđa ngêi mĐ th× ta nƯn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? Nªu vd + Nãi vỊ tÝnh t×nh cđa ngêi mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? +Nãi vỊ ho¹t ®én cđa mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? nªu vd GV chÊm ch÷a bµi vµ HS nhËn xÐt . Cđng cè dỈn dß . NhËn xÐt tiÕt häc . HS lÇn lỵt nªu Hs x¾c ®Þnh vµo vë 1 Hs lam bµi vµo b¶ng nhãm . HS lµm vµo vë vµ mét vµi em lªn lµm.trªn b¶ng . HS viÐt vµo vë . 1 em lµm vµo b¶ng nhãm . HS l¾ng nghe HS ph¸t biĨu HS lµm bµi - Hs lắng nghe – ghi nhận. Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 ĐỊA LÍ: ÔN TẬP I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về dân cư, các ngành kinh tế của ta ở mức độ đơn giản . - Chỉ trên bản đồ một số thành pho, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn của nước ta. - Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản : Đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình khí hậu , sông ngòi, đất, rừng. - Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ. - Liên hệ giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: - Bản đồ, SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 3’ 1’ 27’ 3’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Đánh gía, nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Ôn tập phần một. Nếu chỉ có bản đồ thế giới thì giáo viên gọi một số học sinh lên bảng chỉ trên bản đồ. Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: “Đối đáp nhanh” tương tự như ở bài 8 để giúp các em nhớ tên một số quốc gia đã học. Ở trò chơi này mỗi nhóm gồm 7 học sinh. Bước 2: Giáo viên điều chỉnh phần làm việc của học sinh cho đúng. v Hoạt động 2: Ôn tập . Giáo viên kẻ sẵn bảng thống kê (như ở câu 4 trong SGK) lên bảng. - Giáo viên chấm chữa bài nhận xét bổ sung - ghi điểm. 5. Củng cố dặn dò: Ôn những bài đã học. Nhận xét tiết học. Trả lời câu hỏi trong SGK. Làm việc cá nhân hoặc cả lớp. Làm việc theo nhóm. Bước 1: Học sinh các nhóm thảo luận và hoàn thành câu 4 trong SGK. Bước 2: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp. Học sinh điền đúng các kiến thức vào bảng. Nêu những nội dung vừa ôn tập. - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: LUYỆN TẬP. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của 1 số, đồng thời làm quen với các khái niệm. + Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch. + Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi. + Tiền lãi một tháng, lãi suất tiết kiệm. - Làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm : nhân, chia tỉ số phần trăm với một số). - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: phấn màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 27’ 4’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luyện tập. Học sinh lần lượt sửa bài 2, 4/ 80 (SGK). Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1 Bài 1: • Tìm hiểu theo mẫu cách xếp – cách thực hiện. · Lưu ý khi làm phép tính đối với tỉ số phần trăm phải hiểu đây là làm tính của cùng một đại lượng. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập về tính tỉ số phần trăm của 1 số, đồng thời làm quen với các khái niệm. Bài 2: Bài 3: • Yêu cầu học sinh nêu: + Tiền vốn: ? đồng. + Tiền bán: ? đồng. · Tiền lãi: ? đồng. Bài 4: 5. Củng cố dặn dò: Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập. Nhận xét tiết học - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. Học sinh đọc đề – Tóm tắt – Giải. Học sinh làm bài theo nhóm (Trao đổi theo mẫu). Lần lượt học sinh trình bày cách tính. Cả lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. Đọc sinh đọc đề. Học sinh phân tích đề. Học sinh tính tương tự Hs lần lượt đọc lại phần trả lời. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. Chọn và khoanh vào kết quả đúng. Học sinh làm vào giờ tự học - Hs lắng nghe – ghi nhận. TOÁN: ÔN TẬP. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Luyện tập về tính tỉ số phần trăm của 1 số, đồng thời làm quen với các khái niệm. + Thực hiện một số phần trăm kế hoạch, vượt mức một số phần trăm kế hoạch. + Tiền vốn, tiền bán, tiền lãi, số phần trăm lãi. + Tiền lãi một tháng, lãi suất tiết kiệm. - Làm quen với các phép tính trên tỉ số phần trăm (cộng, trừ hai tỉ số phần trăm : nhân, chia tỉ số phần trăm với một số). - Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào thực tế cuộc sống. II. CHUẨN BỊ: phấn màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 27’ 4’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: - Giáo viên nêu câu hỏi yêu cầu Hs trả lời. Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Luyện tập. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1 Bài 1: (Vở bài tập in trang 98) • Tìm hiểu theo mẫu cách xếp – cách thực hiện. · Lưu ý khi làm phép tính đối với tỉ số phần trăm phải hiểu đây là làm tính của cùng một đại lượng. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh luyện tập về tính tỉ số phần trăm của 1 số, đồng thời làm quen với các khái niệm. Bài 2:(Vở bài tập in trang 98) Bài 3:(Vở bài tập in trang 98) • Yêu cầu học sinh nêu: + Tiền vốn: ? đồng. + Tiền bán: ? đồng. · Tiền lãi: ? đồng. Bài 4:(Vở bài tập in trang 98) 5. Củng cố dặn dò: Học sinh nhắc lại kiến thức vừa luyện tập. Nhận xét tiết học - Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cđa gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bỉ sung. Lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân. Học sinh đọc đề – Tóm tắt – Giải. Học sinh làm bài theo nhóm (Trao đổi theo mẫu). Lần lượt học sinh trình bày cách tính. Cả lớp nhận xét. Hoạt động cá nhân, lớp. Đọc sinh đọc đề. Học sinh phân tích đề. Học sinh tính tương tự Hs lần lượt đọc lại phần trả lời. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. Học sinh đọc đề. Học sinh tóm tắt. Học sinh giải. Chọn và khoanh vào kết quả đúng. Học sinh làm vào giờ tự học - Hs lắng nghe – ghi nhận. HĐTT: THI TÌM HIỂU THẾ GIỚI QUANH EM Theo hệ thống câu hỏi sau Con vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết có tên là gì ? muỗi vằn Em bé nằm trong bụng mẹ có tên gọi là gì ? Bào thai(thai nhi) Số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 5 là số nào ? 95 Dưới triều Nguyễn người có mong muốn canh tân đất nước là ai ? Nguyễn TrườngTộ Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào? 19-5-1890 Dù ai đi ngược về xuôi – Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3 Hai câu thơ trên nói đến ngày giỗ của ai ? Hùng Vương Tên 1 xã có di tích lịch sử 12 cô gái Truông Bồn ? Mỹ Sơn Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào ? 5-6-1911 Sông ngòi Miển Trung có đặc điểm gì ? Ngắn và dốc Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta lần đầu tiên vào ngày tháng năm nào ? 1-9-1858 Năm 2010 cả nước kỉ niệm “1000 năm Thăng Long-Hà Nội”. Như vậy Thủ Hà nội được thành lập năm nào ? 1010 Cao su được chế tạo từ dầu mỏ và than đá được gọi là cao su gì ? Nhân tạo Dân tộc có số dân đông nhất nước ta là dân tộc nào ? Dân tộc kinh Ngày kỉ niệm xô viết nghệ – Tĩnh là ngày nào ? 12-9 Bạn Na nói muốn tìm tỉ số % của hai số ta có thể tìm thương của hai số rồi dời dấu phẩy của thương đó sang bên phải hai chữ số đồng thời viết kí hiệu % vào bên phải số vừa dời dấu phẩy đúng hay sai ? Đúng Thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2009 KÜ thuËt: Mét sè gièng gµ ®­ỵc nu«I nhiỊu ë n­íc ta Mơc tiªu: Hs kĨ ®­ỵc tªn vµ nªu ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm chđ yÕu cđa mét sè gi«ng gµ ®­ỵc nu«I nhiỊu ë n­íc ta . BiÕt liªn hƯ thùc tÕ ®Ĩ kĨ tªn vµ nªu ®Ỉc ®iĨm chđ yÕu cđa mét sè gièng gµ ®­ỵc nu«I ë gia ®×nh hoỈc ®Þa ph­¬ng. - Häc sinh n¾m ®­ỵc nu«i gµ mang l¹i nhiỊu lỵi Ých kinh tÕ cho gia ®×nh nh­ lÊy thÞt ,lÊy trøng - Gi¸o dơc ý thøc ch¨n nu«i gµ ë gia ®×nh Ho¹t ®éng d¹y häc: TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 3’ 1’ 28’ 2’ 1KiĨm tra bµi cị 2.giíi thiƯu bµi. 3. Ph¸t triĨn c¸c ho¹y ®éng. H§1: Th¶o luËn nhãm ®«i. ? KĨ tªn mét sè gièng gµ mµ em biÕt ®­ỵc qua quan s¸t ë nhµ , ë ®Þa ph­¬ng em ? ?chĩng ta nu«i gµ ®Ĩ lµm g×? ë gia ®×nh em nu«i nh÷ng lo¹i gµ nµo? Gµ nu«i kho¶ng bao l©u th× lµm thÞt ®­ỵc? Gµ ®Ỵ tr­ng nhiỊu kh«ng? Cho HS quan s¸t c¸c h×nh ë sgk ,®äc thÇm vµ nªu lỵi Ých cđa viƯc nu«i gµ Liªn hƯ Gia ®inh em nu«i g¸ ®Ĩ lµm gi? Cã nhiªï gia ®×nh nu«i gµ nhiªï ®Ĩ lµm gi? C¸c trang tr¹i nu«i gµ nh»m mơc ®Ých g×? Em cã thÝch nu«i gµ kh«ng? Nªu n«i dung bµi Nh¾chë hs chĩ ý ch¨m sãc gµ nu«i Tỉng kÕt: Khen ng¬i nh÷ng hs ch¨m nu«i gµ tèt HS tr¶ lêi Th¶o luËn nhãm ®«i vµ tr×nh bµy Hs liªn hƯ Hs nªu ghi nhí - Hs lắng nghe – ghi nhận. KHOA HỌC: TƠ SỢI. I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Kể tên một số loại tơ sợi. - Nêu được được đặc điểm nổi bật của sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi. - Làm thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. - Luôn có ý thức giữ gìn quần áo bền đẹp. - Liên hệ giáo dục học sinh bảo vệ môi trường. II. CHUẨN BỊ: Hình vẽ trong SGK trang 60,tơ sợi tự nhiên và nhân tạo hoặc sản phẩm được dệt ra từ các loại tơ sợi đó, đồ dùng đựng nước, bật lửa hoặc bao diêm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1’ 4’ 1’ 27’ 2’ 1. Khởi động: 2. Bài cũ: ® Giáo viên tổng kết, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới: Tơ sợi. 4. Phát triển các hoạt động: v Hoạt động 1: Kể tên một số loại tơ sợi. * Bước 1: Làm việc theo nhóm. Giáo viên cho học sinh quan sát, trả lời câu hỏi SGK. * Bước 2: Làm việc cả lớp. → Giáo viên nhận xét. Giáo viên chốt: Có nhiều loại tơ sợi khác nhau làm ra các loại sản phẩm khác nhau. Có thể chia chúng thành hai nhóm: Tơ sợi tự nhiên (có nguồn gốc từ thực vật hoặc từ động vật) và tơ sợi nhân tạo. v Hoạt động 2: Làm thực hành phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Bước 1: Làm việc theo nhóm. · Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên chốt: Tơ sợi tự nhiên: Thấm nước, khi cháy có mùi khét. Tơ sợi nhân tạo: Không thấm nước, khi cháy sợi sun lại, không có mùi khét. v Hoạt động 3: Nêu được đặc điểm nổi bật của sản phẩm làm ra từ một số loại tơ sợi. · Bước 1: Làm việc cá nhân. Giáo viên phát cho học sinh một phiếu học tập yêu cầu học sinh đọc kĩ mục Bạn cần biết trang 61 SGK. Phiếu học tập: Các loại tơ sợi: 1. Tơ sợi tự nhiên. Sợi bông. Sợi đay. Tơ tằm. 2. Tơ sợi nhân tạo. Các loại sợi ni-lông. · Bước 2: Làm việc cả lớp. Giáo viên chốt. v Hoạt động 4: Củng cố. Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài Nhận xét tiết học. Học sinh khác nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát và trả lời câu hỏi trang 60 SGK. Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi. Các nhóm khác bổ sung. Câu 1: - Hình 1: Liên quan đến việc làm ra sợi đay. Hình 2: Liên quan đến việc làm ra sợi bông. Hình 3, 4: Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm. Câu 2: Các sợi có nguồn gốc thực vật: sợi bông, sợi đay, sợi lanh. Các sợi có nguồn gốc động vật: sợi len, sợi tơ tằm. Câu 3: Các sợi trên có tên chung là tơ sợi tử nhiên. Câu 4: Ngoài các loại tơ sợi tự nhiên còn có loại sợi ni-lông được tổng hợp nhân tạo từ công nghệ hóa học. Hoạt động lớp, cá nhân. Nhóm thực hành theo chỉ dẫn ở mục Thực hành trong SGK trang 61. Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm thực hành của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét. Hoạt động lớp, cá nhân. Đặc điểm của sản phẩm dệt: Vải bông thấm nước, có thể rất mỏng, nhẹ hoặc cũng có thể rất dày. Quần áo may bằng vải bông thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông. Bền, thấm nước, thường được dùng để làm vải buồm, vải đệm ghế, lều bạt,… Vải lụa tơ tằm thuộc hàng cao cấp, óng ả, nhẹ, giữ ấm khi trời lạnh và mát khi trời nóng. Vải ni-lông khô nhanh, không thấm nước, không nhàu. Học sinh trả lời. Học sinh nhận xét. - Hs lắng nghe – ghi nhận. §Þa lý : LuyƯn tËp I. Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m v÷ng kiÕn thøc néi dung cđa bµi : Th­¬ng m¹i vµ du lÞch - Lµm c¸c bµi tËp vë bµi tËp . II. ChuÈn bÞ . - Vë bµi tËp III. C¸c ho¹t ®«ng lªn líp Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1 Giíi thiƯu bµi . 2 LuƯn tËp . a; PhÇn Lý thuyÕt . Gv nh¾c l¹i mét sè néi dung c¬ b¶n cđa bµi häc . PhÇn Thùc hµnh . Bµi 1 : §µm tho¹i . ? PhÇn ®Êt liỊn cđa níc ta gi¸p víi c¸c níc nµo ? Bµi 2 : Yªu cÇu hs quan s¸t H1 SGK råi viÕt tªn ®¶o vµ quÇn ®¶o. TC cho HS ch¬i ai nhanh ai ®ĩng GV – HS nhËn xÐt Bµi 3; 4: Y/C HS lµm vµo VBT GV HD b»ng c¸ch dùa vµo néi dung bµi 2 ®Ĩ ®iỊn vµo chç chÊm ®ång thêi xem l¹i b¶ng sè liƯu SGK. Gäi mét sè HS ®äc l¹i bµi lµm cđa m×nh NhËn xÐt vµ bỉ sung 3. Cđng cè dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc Hs chØ vµo b¶n ®å vµ tr¶ lêi . Gi vµo vë bµi tËp HS 2 ®éi ch¬i viÕt nhanh tªn c¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o. HS lµm vµo VBT - Hs lắng nghe – ghi nhận. TiÕng viƯt : ¤N tËp I. Mơc tiªu : - Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ tõ lo¹i . - Lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : TG Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1’ 3’ 28’ 3’ Giíi thiƯu bµi . ¤n l¹i lý thuyÕt . ? Chĩng ta ®· häc nh÷ng tõ lo¹i nµo ? ?ThÕ nµo lµ DT, §T, TT, §T? Quan hƯ tõ ? LuyƯn tËp : Bµi 1 : Cho c¸c tõ : buån ; nçi buån;®¹o ®øc; nhµ ;Lan Anh; hoµ b×nh… ;häc ; ®i ; C©y ; ®·; cịng ; ngđ ; vµ; ¨n; suy nghÜ; B¸c Hå’; xÕp c¸c tõ vµo c¸c nhãm Danh tõ §éng tõ Quan hƯ tõ GV lu ý vµ nhÊn m¹nh: + Trong c¸c tõ ë bµi tËp 1 cã nh÷ng danh tõ riªng nµo? +Danh tõ riªng ®ỵc viÕt nh thÕ nµo? Bµi 2 : T×m DT; §éng tõ , TT , §¹i T, quan hƯ tõ trong c¸c c©u sau : H«m nay , t«I ®i häc rÊt sím . Ban Hoa vµ b¹n H¬ng ra s©n ch¬i . GV vµ hs nhËn xÐt . Bµi 3 : ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vỊ ngêi mĐ cđa em trong ®o¹n v¨n cã sư dơng mét sè tõ lo¹i .. HD : hs x¸c ®Þnh ®Ị bµi yªu cÇu g× ? HSỸu gv gỵi ý: +Nãi vỊ h×nh d¸ng cđa ngêi mĐ th× ta nƯn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? Nªu vd + Nãi vỊ tÝnh t×nh cđa ngêi mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? +Nãi vỊ ho¹t ®én cđa mĐ th× nªn sư dơng nh÷ng tõ lo¹i nµo? nªu vd GV chÊm ch÷a bµi vµ HS nhËn xÐt . Cđng cè dỈn dß . NhËn xÐt tiÕt häc . HS lÇn lỵt nªu Hs x¾c ®Þnh vµo vë 1 Hs lam bµi vµo b¶ng nhãm . HS lµm vµo vë vµ mét vµi em lªn lµm.trªn b¶ng . HS viÐt vµo vë . 1 em lµm vµo b¶ng nhãm . HS l¾ng nghe HS ph¸t biĨu HS lµm bµi - Hs lắng nghe – ghi nhận. SINH HOẠT LỚP – TUẦN 16 I.MỤC TIÊU: -Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần đến. -Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể. -GDHS ý thức tổ chức kỉ luật ,tinh thần làm chủ tập thể. II.CHUẨN BỊ:Nội dung sinh hoạt III.NỘI DUNG SINH HOẠT: - Lớp trưởng điều khiển sinh hoạt. - Các tổ trưởng báo cáo tình hình trong tổ. Các thành viên có ý kiến. - Giáo viên tổng kết chung : * Hạnh kiểm : - Ngoan, lễ phép, duy trì tốt các nề nếp. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè. - Nghiêm túc thực hiện giữ vệ sinh. - Tham gia tốt các buổi trực cờ đỏ. - Trong lớp không còn trường hợp ăn quà vặt. Không có hiện tượng nói tục chửi thề. * Học tập : - Có tinh thần thi đua giành sao chiến công chào mừng ngày 22- 12. - Học tập chăm chỉ. Tích cực phát biểu xây dựng bài, học bài làm bài khá đầy đủ. - Một số em đã có cố gắng: Thuỳ Dương,Hoàng Điệp, Thuý Hiền… * Vẫn còn học sinh quên sách vở, chuẩn bị bài chưa chu đáo: Minh, Đức ,…. * Hoạt độ

File đính kèm:

  • docTUAN 16 CHIEU L5.doc