Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 54+55

HOẠT ĐỘNG 1( 7 phĩt)GIÁO VIÊN CHO HỌC SINH XEM LẦN THỨ NHẤT

TOÀN BỘ ĐOẠN BĂNG HÌNH

HOẠT ĐỘNG 2 (20 phĩt)GIÁO VIÊN CHO HỌC SINH XEM LẠI ĐOẠN BĂNG HÌNH VỚI YÊU CẦU QUAN SÁT

 - Môi trường sống

 - Cách di chuyển.

 - Cách kiếm ăn.

- Hình thức sinh sản, chăm sóc con.

- Hoàn thành bảng ở vở bài tập.

 - Gv kẻ sẵn bảng để Hs chữa bài.

HOẠT ĐỘNG 3 (12 phĩt)

THẢO LUẬN NỘI DUNG BĂNG HÌNH

 Gv dành 10 để Hs hoàn chỉnh nội dung bài của nhóm.

Gv đưa câu hỏi:

 + Hãy tóm tắt nội dung chính của băng hình.

 + Kể tên những Động vật quan sát được.

 + Thú sống ở những môi trường nào?

 + Hãy trình bày các loại thức ăn và cách kiếm mồi đặc trưng của từng nhóm thú?

 + Thú sinh sản như thế nào?

 + Em còn phát hiện những đặc điểm nào khác nữa của thú?

 Hs dựa vào nội dung của bảng trao đổi trong nhóm hoàn câu trả lời.

 + Đại diện các nhóm lên ghi kết quả lên bảng nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/07/2022 | Lượt xem: 268 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Tiết 54+55, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ngµy so¹n; 17/3/2011 Ngµy gi¶ng: 19/3(7B) TiÕt 54 THỰC HÀNH: XEM BĂNG HÌNH VỀ ĐỜI SỐNG VÀ TẬP TÍNH CỦA THÚ I.mơc tiªu 1.Kiến thức: - Giúp Hs củng cố mở rộng bài học về các môi trường sống và tập tính của thú. 2. Kỹ năng : - Rèn kĩ năng quan sát hoạt động của thú trên phim ảnh. - Kĩ năng nắm bắt nội dung thông qua kênh hình. 3. Thái độ : Giáo dục ý thức học tập, yêu thích bộ môn. ii.®å dïng d¹y häc: GV: Máy chiếu, băng hình. HS: -Ôn lại kiến thức lớp thú. Kẻ bảng: Đời sống và tập tính của thú vào vở bài tập. Tên Đv quan sát được Môi trường sống Cách di chuyển Kiếm ăn Sinh sản Đặc điểm khác Thức ăn Bắt mồi iii.ph­¬ng ph¸p: Th¶o luËn nhãm, quan s¸t IV.Tỉ chøc d¹y häc: 1.ỉn ®Þnh. 2.Khëi ®éng : 1phĩt '> mơc tiªu: ®Ỉt vÊn ®Ị bµi míi . Gv yêu cầu: + Theo dõi nội dung trong băng hình. + Hoàn thành bảng tóm tắt. + Hoạt động theo nhóm. + Giữ trật tự , nghiêm túc. C¸c ho¹t ®«ng d¹y vµ häc 3.Bµi míi: HOẠT ĐỘNG 1( 7 phĩt)GIÁO VIÊN CHO HỌC SINH XEM LẦN THỨ NHẤT TOÀN BỘ ĐOẠN BĂNG HÌNH HOẠT ĐỘNG 2 (20 phĩt)GIÁO VIÊN CHO HỌC SINH XEM LẠI ĐOẠN BĂNG HÌNH VỚI YÊU CẦU QUAN SÁT - Môi trường sống - Cách di chuyển. - Cách kiếm ăn. - Hình thức sinh sản, chăm sóc con. - Hoàn thành bảng ở vở bài tập. - Gv kẻ sẵn bảng để Hs chữa bài. HOẠT ĐỘNG 3 (12 phĩt) THẢO LUẬN NỘI DUNG BĂNG HÌNH Gv dành 10’ để Hs hoàn chỉnh nội dung bài của nhóm. Gv đưa câu hỏi: + Hãy tóm tắt nội dung chính của băng hình. + Kể tên những Động vật quan sát được. + Thú sống ở những môi trường nào? + Hãy trình bày các loại thức ăn và cách kiếm mồi đặc trưng của từng nhóm thú? + Thú sinh sản như thế nào? + Em còn phát hiện những đặc điểm nào khác nữa của thú? Hs dựa vào nội dung của bảng à trao đổi trong nhóm hoàn câu trả lời. + Đại diện các nhóm lên ghi kết quả lên bảngà nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung. Gv: Thông báo đáp án đúng để các nhóm tự sửa chữa ( nếu cấn ) 4 Tỉng kÕt vµ HDVN ( 4 phĩt) Nhận xét: + Tinh thần, thái độ học tập của Hs. + Dựa vào bảng thu hoạch đánh giá kết qu¶ häc tập của các nhóm. HDVN Ôn tập lại toàn bộ 6 chương đã học. Kẻ bảng trang 174 vào vở bài tập. Ngày so¹n: 21/3/2011 Ngµy gi¶ng: 24/3(7B) TiÕt 55 KiĨm tra 1 tiÕt I.Mơc tiªu: 1.KT: Th«ng qua bµi kiĨm tra ®¸nh gi¸ ®­ỵc kÕt qđa cđa qu¸ tr×nh häc tËp - Rĩt KN cho nh÷ng bµi häc sau 2.KN: RÌn luyƯn & cđng cè c¸c KN ®· häc vËn dơng lµm bµi 3.T§: Giĩp Hs yªu thÝch m«n häc II.§å dïng d¹y häc 1.Gv: §Ị bµi + ®¸p ¸n 2.Hs: ¤n tËp c¸c KT nh­ ®· HD III. Ph­¬ng ph¸p : kiĨm tra viÕt IV Tỉ chøc d¹y häc 1.ỉn ®Þnh: 2.KiĨm tra §Ị bµi : I.Tr¾c nghiƯm ( 3 ®iĨm) C©u 1: H·y khoanh trßn vµo ®Çu c©u tr¶ lêi ®ĩng nhÊt trong c¸c c©u sau: 1.Tim Õch cã cÊu t¹o gåm: a. 1 ng¨n b. 2 ng¨n c. 3 ng¨n d. 4 ng¨n 2.M¸u ®i nu«i c¬ thĨ Õch lµ: a. M¸u ®á t­¬i b. M¸u ®á thÉm c. M¸u pha d. ChØ a & b C©u 2: H·y ghÐp c¸c c©u trong cét A víi cét B cho hoµn chØnh vỊ cÊu t¹o ngoµi cđa th»n l»n thÝch nghi víi ®êi sèng ë c¹n Cét A Tr¶ lêi Cét B 1.Da kh«, cã v¶y sõng bao bäc a.Tham gia di chuyĨn trªn c¹n 2.Cã cỉ dµi b.§éng lùc chÝnh cđa sù di chuyĨn 3.M¾t cã mi cư ®éng, cã n­íc m¾t c.B¶o vƯ mµng nhÜ & h­íng c¸c dao ®éng ©m thanh vµo mµng nhÜ 4.Mµng nhÜ n»m trong mét hèc nhá bªn ®Çu d.B¶o vƯ m¾t, cã n­íc m¾t ®Ĩ mµng m¾t kh«ng bÞ kh« 5.Th©n dµi, ®u«i rÊt ng¾n e.Ph¸t huy vai trß c¸c gi¸c quan n»m trªn ®Çu, t¹o ®iỊu kiƯn b¾t måi dƠ dµng 6.Bµn ch©n cã 5 ngãn cã vuèt g.Khi di chuyĨn th©n & ®u«i th»n l»n uèn m×nh liªn tơc h. Ng¨n c¶n sù tho¸t h¬i n­íc cđa c¬ thĨ II.Tù luËn( 7 ®iĨm) C©u 3: H·y tr×nh bµy c¸c ®Ỉc ®iĨm chung cđa líp l­ìng c­? C©u 4: Líp Chim cã nh÷ng vai trß g× ? C©u 5: Nªu c¸c ®Ỉc ®iĨm cÊu t¹o ngoµi cđa thá thÝch nghi víi ®êi sèng & tËp tÝnh lÈn trèn kỴ thï? .§¸p ¸n: I.Tr¾c nghiƯm ( 3 ®iĨm) C©u 1: Khoanh ®ĩng mçi ý ®­ỵc 0,5 ®iĨm 1- c: 2- c C©u 2: Nèi ®ĩng, ®đ ®­ỵc 2 ®iĨm: 1- h; 2- e; 3- d; 4- c; 5- b; 6- a II.Tù luËn: C©u 3: - Lµ §v cã x­¬ng sèng thÝch nghi víi ®êi sèng võa ë c¹n võa ë n­íc + Da trÇn & Èm + Di chuyĨn b»ng 4 chi + H« hÊp b»ng da & phỉi + Tim 3 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn, m¸u pha nu«i c¬ thĨ + Thơ tinh ngoµi, nßng näc ph¸t triĨn qua biÕn th¸i - Lµ §v biÕn nhiƯt. C©u 4: - Ých lỵi: + ¨n s©u bä & §V gỈm nhÊm: VD. + Cung cÊp thùc phÈm: VD:.. + L«ng lµm ch¨n ®Ưm, ®å trang trÝ VD:. + Lµm c¶nh VD: .. + HuÊn luyƯn ®Ĩ s¨n måi, phơc vơ du lÞch VD:. + Giĩp ph¸t t¸n c©y rõng VD:.. - Cã h¹i: + ¨n h¹t, qu¶, c¸. VD.. + Lµ §V trung gian truyỊn bƯnh VD: C©u 5: - Bé l«ng mao dµy, xèp giĩp gi÷ nhiƯt, b¶o vƯ thá khi Èn trong bơi rËm - Chi tr­íc ng¾n dïng ®Ĩ ®µo hang - Chi sau dµi, khoỴ -> bËt nh¶y xa, ch¹y trèn nhanh - Mịi tinh, cã l«ng xĩc gi¸c -> th¨m dß thøc ¨n & m«i tr­êng - Tai cã vµnh tai lín, cư ®éng ®­ỵc -> ®Þnh h­íng ©m thanh ph¸t hiƯn sím kỴ thï - M¾t cã mÝ, cư ®éng ®­ỵc -> gi÷ m¾t kh«ng bÞ kh«, b¶o vƯ khi thá trèn trong bơi gai rËm. 3.Thu bµi & nhËn xÐt - Gv thu bµi & nhËn xÐt vỊ tinh thÇn, th¸i ®é cđa Hs khi lµm bµi kiĨm tra - Th«ng b¸o ®¸p ¸n ®ĩng 4.DỈn dß: - xem tr­íc bµi M«i tr­êng sèng & sù vËn ®éng – di chuyĨn

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_tiet_5455.doc
Giáo án liên quan