Giáo án Thể dục 7 - Tiết 42: Bật nhảy – Môn tự chọn - Chạy bền

A. MỤC TIÊU

- Bật nhảy: Ôn tập các động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân. Trò chơi bật xa tiếp sức. Yêu cầu hoàn thiện được kĩ thuật các bài tập bổ trợ.

- Môn tự chọn: Tiếp tục ôn tập thể lực và học kĩ thuật phát cầu. Yêu cầu hoàn thiện tốt các kĩ thuật đã học và thực hiện được kĩ thuật phát cầu.

- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. Yêu cầu chơi nghiêm túc.

B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

Sân thể dục, cầu, còi, đồng hồ

C. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Tiết 42: Bật nhảy – Môn tự chọn - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 13/ 01/ 2009 Ngµy gi¶ng: 14/ 01/ 09 (6a) 20/ 01/ 09 (6b) 04/ 02/ 09 (6c) TiÕt 42: BËt nh¶y – M«n tù chän - Ch¹y bÒn A. Môc tiªu - BËt nh¶y: ¤n tËp c¸c ®éng t¸c bæ trî vµ bµi tËp ph¸t triÓn søc m¹nh ch©n. Trß ch¬i bËt xa tiÕp søc. Yªu cÇu hoµn thiÖn ®­îc kÜ thuËt c¸c bµi tËp bæ trî. - M«n tù chän: TiÕp tôc «n tËp thÓ lùc vµ häc kÜ thuËt ph¸t cÇu. Yªu cÇu hoµn thiÖn tèt c¸c kÜ thuËt ®· häc vµ thùc hiÖn ®­îc kÜ thuËt ph¸t cÇu. - Ch¹y bÒn: Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. Yªu cÇu ch¬i nghiªm tóc. B. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn S©n thÓ dôc, cÇu, cßi, ®ång hå C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc PhÇn më ®Çu: 1/ æn ®Þnh tæ chøc NhËn líp, kiÓm tra sÜ sè Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc 2/ khëi ®éng TËp c¸c ®éng t¸c thÓ dôc tay kh«ng Xoay c¸c khíp Ðp d©y ch»ng Ch¹y b­íc nhá Ch¹y n©ng cao ®ïi Ch¹y gãt ch¹m m«ng §¸ m¸ ngoµi 7-8’ Mçi ®éng t¸c 2lx8n - c¸n sù tËp chung b¸o c¸o x x x x x x x x x x x x x x x - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng x x x x x x x x x x x x GV h­íng dÉn HS tËp bæ trî PhÇn c¬ b¶n: 1. BËt nh¶y: - ¤n tËp ®¸ l¨ng tr­íc, ®¸ l¨ng sau, ®¸ l¨ng ngang. - Trß ch¬i “ BËt xa tiÕp søc”. 2. M«n tù chän: §¸ cÇu ¤n kü thuËt t©ng cÇu ¤n chuyÒn cÇu theo nhãm 3. Ch¹y bÒn: - Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn * Cñng cè: néi dung cña bµi 30 – 35 ‘ - C¸n sù h­íng dÉn khëi ®éng: x x x x x x x x x x x x - C¸n sù líp h­íng dÉn ch¬i trß ch¬i. C¸c nhãm «n tËp chuyÒn cÇu x x x x x x x x x - Hs ch¹y theo nhãm søc khÎo PhÇn kÕt thóc - Th¶ láng NhËn xÐt giê häc - H­íng dÉn HS vÒ «n tËp 5 – 7’ x x x x x x x x x x x x x x x

File đính kèm:

  • docTiet 42.doc