Giáo án Thể dục 7 - Trường TH & THCS Điền Công

Tiết 1 - Tuần 1

 LYÙ THUYEÁT:

NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH PHOỉNG TRAÙNH CHAÁN

THệễNG KHI HOAẽT ẹOÄNG TDTT (MUẽC 1)

A- MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT.

- Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa

2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục

- Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ.

- Thực hiện nếp sống lành mạnh.

 

doc152 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 3020 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Thể dục 7 - Trường TH & THCS Điền Công, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIáO áN thể dục 7 Năm học 2012 2013 *** Ngày soạn: 14/8/2012 Tiết 1 - Tuần 1 LYÙ THUYEÁT: Nguyên nhân và cách PHOỉNG TRAÙNH CHAÁN THệễNG KHI HOAẽT ẹOÄNG TDTT (MUẽC 1) A- Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT. - Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Tại lớp học trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - Nhắc nhở HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C- tiến trình giảng dạy : NOÄI DUNG PHệễNG PHAÙP – tổ chức ổn định tổ chức: Sĩ số: …….. – Vắng: Giầy mũ: 1 . Muùc tieõu chửụng trỡnh TD 7 + Bieỏt ủửụùc moọt soỏ kieỏn thửực, kyừ naờng cụ baỷn ủeồ taọp luyeọn giửừ gỡn sửự khoeỷ, naõng cao theồ lửùc. + Goựp phaàn reứn luyeọn neỏp soỏng laứnh maùnh, taực phong nhanh nheùn, kyỷ luaọt, thoựi quen tửù giaực taọp luyeọnTDTT, giửừ gỡn veọ sinh. + Coự sửù taờng tieỏn veà theồ lửùc, ủaùt tieõu chuaồn RLTT vaứ theồ hieọn khaỷ naờng cuỷa baỷn thaõn veà TDTT. + Bieỏt vaọn duùng ụỷ mửực nhaỏt ủũnh nhửừng ủieàu ủaừ hoùc vaứo neỏp sinh hoaùt ụỷ trửụứng vaứ ngoaứi nhaứ trửụứng. 2. Noọi dung chửụng trỡnh TD 7 + Lớ thuyeỏt chung. +ẹoọi hỡnh ủoọi nguừ. + Baứi TD phaựt trieồn chung. +Chaùy nhanh. + Chaùy beàn. +Baọt nhaỷy. +ẹaự caàu + Moõn theồ thao tửù choùn (Cầu lông). + OÂn taọp kieồm tra cuoỏi hoùc kỡ, cuoỏi naờm. + Kieồm tra tieõu chuaồnRLTT. PHOỉNG TRAÙNH CHAÁN THệễNG TRONG HOAẽT ẹOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghúa cuỷa vieọc phoứng traựnh chaỏn thửụng trong hoaùt ủoọng TDTT. Naõng cao sửực khoeỷ, phaựt trieồn theồ lửùc cuỷa moói ngửụứi. Theỏ nhửng do khoõng bieỏt hoaởc bieỏt nhửng coi thửụứng, khoõng chũu tuaõn theo caực nguyeõn taộc, phửụng phaựp khoa hoùc trong hoaùt ủoọng TDTT, neõn ngửụứi taọp ủaừ ủeồ xaỷy ra chaỏn thửụng nhử : - Xaõy xaựt nheù chửa coự hoaởc coự chaỷy maựu ớt ngoaứi da. * ẹeồ xaỷy ra chaỏn thửụng laứm aỷnh hửụỷng xaỏu ủeỏn sửực khoỷe, theồ lửùc, keỏt quaỷ hoùc taọphieọn taùi cuừng nhử lao ủoọng vaứ coõng taực sau naứy laứ ủi ngửụùc laùi vụựi muùc ủớch khi tham gia taọp luyeọn TDTT. Do ủoự, coự theồ noựi chaỏn thửụng laứ keỷ thuứ cuỷa TDTT. 4. Cuỷng coỏ – daởn doứ: - Nhaộc laùi yự nghúa cuỷa vieọc phoứng traựnh chaỏn thửụng khi taọp luyeọn vaứ moọt soỏ chaỏn thửụng thửụứng gaởp - Kieồm tra sú soỏ lụựp ? taọp TD thửụứng xuyeõn coự aỷnh hửụỷng ủeỏn sửực khoỷe nhử theỏ naứo? (Toỏt hay xaỏu) - Yeõu caàu HS traọt tửù nghieõm tuực tieỏp thu baứi hoùc - GV ghi baỷng caực noọi dung chớnh cuỷa chửụng trỡnh theồ duùc lụựp 7 - Xaõy xaựt nheù chửa coự hoaởc coự chaỷy maựu ớt ngoaứi da. - Choaựng, ngaỏt. - Toồn thửụng cụ. - Bong gaõn. - Toồn thửụng khụựp vaứ sai khụựp. - Giaọp hoaởc gaừy xửụng. - Chaỏn ủoọng naừo hoaởc coọt soỏng. Bieỏt ủửụùc nguyeõn nhaõn vaứ caựch phoứng traựnh khoõng ủeồ chaỏn thửụng xaỷy ra laứ yeõu caàu quan troùng trong quaự trỡnh taọp luyeọn vaứ thi ủaỏu TDTT. - Muùc ủớch taọp luyeọn TDTT laứ gỡ? - coự em naứo ủeồ xaỷy ra chaỏn thửụng khi taọp luyeọn TDTT khoõng ? - Em haừy keồ nhửừng chaỏn thửụng khi taọp TDTT ủaừ xaỷy ra vụựi em ( hoaởc veà moọt chaỏn thửụng khi hoaùt ủoọng theồ thao maứ em ủửụùc bieỏt D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 14/8/2012 Tiết 2 - Tuần 1 ẹHẹN: Ôn Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng, Nghieõm, nghổ, Quay traựi, phaỷi, Quay đaống sau. - CHAẽY NHANH: Chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy goựt chaùm moõng. - CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn, giụựi thieọu hieọn tửụùng “thụỷ doỏc” vaứ caựch khaộc phuùc; Moọt soỏ ủoọng taực thử giaừn, thaỷ loỷng. a- mục tiêu: 1. Kieỏn thửực: - Bieỏt các khẩu lệnh và cách thửùc hieọn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, qauy trái, qauy sau. 2. Kyừ naờng: - Thửùc hieọn cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, qauy trái, qauy sau. 3. Thaựi ủoọ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài C. tiến trình giảng dạy : NOÄI DUNG Định lượng PHệễNG PHAÙP - TOÅ CHệÙC I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1- GV nhận lớp: Sĩ số: …….. – Vắng: Giầy mũ - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - Gv phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2- Khởi động: - Khởi động chung: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. ẹoọi hỡng ủoọi nguừ : - Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng - Nghieõm, nghổ, Quay traựi, Quay phaỷi - Quay ủaống sau 2. Chaùy nhanh ôõn: + Chaùy bửụực nhoỷ + Chaùy naõng cao ủuứi + Chaùy goựt chaùm moõng 3. Chaùy beàn: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn - Giụựi thieọu hieọn tửụùng “thụỷ doỏc” vaứ caựch khaộc phuùc; Moọt soỏ ủoọng taực thử giaừn, thaỷ loỷng. - Nam : 3 voứng - Nửừ : 2 voứng III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaỷ loỷng – Hồi tĩnh : Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, hoài túnh tớch cửùc: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, ủieàu hoứa. 2. Nhận xét tiết học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa chú ý tập luyện 3. Hướng dẫn về nhàứ: - Về nhà tập luyện thêm 7 – 10 phút (4 x 8) 28-30phút 8-10 phút 12-14phút 15 m 15 m 15 m 6–8 phút (4 x 8 ) 4–5 phút ( 4 x 8 ) - Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV thành 3 haứng ngang cửù ly heùp € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ẹH khụỷi ủoọng - GV hửụng daón cho HS thửùc hieọn caực ủoọng taực khụỷi ủoọng chung LT€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ GV - Chia toồ : moói haứng ngang thaứnh 1 toồ - Caựn sửù lụựp moõn TD : + 1 lụựp trửụỷng + 1 Lụựp phoự + 3 toồ ytửụỷng + 3 toồ phoự ẹH chaùy nhanh - Chaùy voứng quanh saõn trửụứng ẹội hình phoồ bieỏn lyự thuyeỏt * Thụỷ doỏc laứ thụỷ nhanh, nhửng noõng, chuỷ yeỏu thụỷ baống mieọng… Sau khi chaùy moọt thụứi gian thaỏy hieọn tửụùng tửực ngửùc, khoự thụỷ “ủaựnh troỏng ngửùc” khoự vaọn ủoọng , khoõng muoỏn chaùy nửừa vaứ thụỷ doỏc. * khaộc phuùc: giaỷm toỏc ủoọ, phoỏi hụùp hớt thụỷ saõu ( hớt vaứo baống muừi thụỷ ra baống mieọng) khoaỷng 5 -10 laàn laứ cụ theồ coự theồ vửụùt qua giai ủoaùn ủoự veà traùng thaựi bỡnh thửụứng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(GV) ẹH thaỷ loỷng Doàn haứng cửù ly heùp D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 18/8/2012 Tiết 3-Tuần 2 - ẹHẹN: Như nội dung tiết 2. Đieồm soỏ tửứ 1 đến heỏt vaứ ủieồm soỏ 1 - 2, 1 - 2 ủeỏn heỏt. Hoùc: Bieỏn ủoồi đội hỡnh 0 – 2 – 4. - CHAẽY NHANH: Troứ chụi: “Chaùy tieỏp sửực”, “Chaùy tieỏp sửực chuyeồn vaọt” moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh ( do GV choùn ) a- mục tiêu: 1. Kieỏn thửực: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đội hỡnh 0 – 2 – 4 từ hàng ngang. Đi đều - đứng lại 2. Kyừ naờng: - Thửùc hieọn cơ bản đúng đội hỡnh 0 – 2 – 4 từ hàng ngang; - Thửùc hieọn được Đi đều - đứng lại. 3. Thaựi ủoọ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài C. tiến trình giảng dạy : NOÄI DUNG Định lượng PHệễNG PHAÙP - TOÅ CHệÙC I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU: 1- GV nhận lớp: Sĩ số: …….. – Vắng: Giầy mũ - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - Gv phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2- Khởi động: - Khởi động chung: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc 3. Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. ẹoọi hỡng ủoọi nguừ : - Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng. Nghieõm , Nghổ, Quay traựi, quay phaỷi, quay ủaống sau. - ẹieồm soỏ tửứ 1 – heỏt, theo chu kyứ 1 – 2 ủeỏn heỏt. - Hoùc: Bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh 0 – 2 – 4 2. Chaùy nhanh : - Troứ chụi “chaùy tieỏp sửực”, “chaùy tieỏp sửực chuyeồn vaọt” - Moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh ( do GV choùn ). + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Thaỷ loỷng – Hồi tĩnh : Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, hoài túnh tớch cửùc: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, ủieàu hoứa. 2. Nhận xét tiết học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa chú ý tập luyện) 3. Hướng dẫn – Daởn doứ: - Về nhà tập luyện thêm 8–10 phút (4 x 8 ) 28-30 phút 18-20 phút 8-10 phút 3-5 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV thành 3 haứng ngang * * * * * * * * * * * * * * * GV * Khụỷi ủoọng GV * * * * * * * * * * * * * * * * ẹHẹN: GV hướng dẫn 1-2 lần, yêu cầu cán sự lớp cho cả lớp tập 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * GV GV tính thời gian, nhắc nhở. * * * * * * * * * * * * * * * Boồ trụù, GV làm mẫu, uốn nắn HS thực hiện còn yếu * * * * * * * * * * Thaỷ loỷngù - Doàn haứng cửù ly heùp * * * * * * * * * * * * * * * D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 18/8/2012 Tiết 4 - Tuần 2 - ẹHẹN: Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng, Nghieõm, nghổ, Quay traựi, phaỷi, Quay ư ủaống sau; Bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh 0 – 2 – 4 - CHAẽY NHANH: Ôõn luyeọn taùi choó ủaựnh tay, ủửựng maởt hửụựng chaùy - xuaỏt phaựt, chaùy bửụực nhoỷ, chạy nâng cao đùi. - CHAẽY BEÀN: Hoùc phaõn phoỏi sửực khi chaùy; Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn a- mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đội hỡnh 0 – 2 – 4 từ hàng ngang. Đi đều - đứng lại từ hàng dọc. 2. Kyừ naờng: - Thửùc hieọn cơ bản đúng đi đều - đứng lại, đội hình 0 – 2 – 4 từ hàng ngang hoặc hàng dọc. 3. Thaựi ủoọ: - Reứn luyeọn tớnh tửù giaực, ủoaứn keỏt,reứn luyeọn thaõn theồ naõng cao sửực khoỷe. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài C- tiến trình giảng dạy : NOÄI DUNG Định lượng PHệễNG PHAÙP - TOÅ CHệÙC I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1- GV nhận lớp: Sĩ số: ………– Vắng: Giầy mũ: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - Gv phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2- Khởi động: - Khởi động chung: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Khởi động chuyên môn: - EÙp ngang, eựp doùc 3- Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. ẹoọi hỡng ủoọi nguừ : - Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng. Nghieõm, Nghổ, Quay traựi, quay phaỷi, quay ủaống sau. -Hoùc: Bieỏn ủoồi ủoọi hỡnh 0 – 2 – 4 2. Chaùy nhanh : - Moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh ( do GV choùn ). + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi + Taùi choó ủaựn tay - ẹửựng maởt hửụựng chaùy xuaỏt phaựt 3. Chaùy beàn: Hoùc phaõn phoỏi sửực khi chaùy Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn + Nam : 3 voứng saõn + Nửừ : 2 voứng saõn III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh : Thửùc hieọn caực ủoọng taực thaỷ loỷng, hoài túnh tớch cửùc: Vửụn thụỷ, tay, chaõn, ủieàu hoứa. 2. Nhận xét tiết học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa chú ý tập luyện) 2. Hướng dẫn – Daởn doứ: - Về nhà tập luyện thêm 8–10 phút (4 x 8) 28–30 phút 10 - 12 phút 8 –10 phút 6 – 8 phút 3 phút 4 – 5 phút - Lớp trưởng tập hợp lớp, báo cáo sĩ số cho GV thành 3 haứng ngang * * * * * * * * * * * * * * * Khụỷi ủoọng * * * * * * * * * * * * * * * GV cùng HS thực hiện các động tác khởi động, nhắc nhở HS thực hiện đúng các tư thế khởi động ẹHẹN: GV hướng dẫn cho HS thực hiện đội hình 0-2-4 0 2 4 0 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Boồ trụù: + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi - Chaùy nhanh: GV làm mẫu 1-2 lần, gọi HS thực hiện tốt làm mẫu - Chaùy voứng quanh saõn trửụứng - GV tính thời gian, động viên HS thực hiện tốt thời gian quy định - không bỏ cuộc. GV yêu cầu cán sự lớp cho lớp chuyển đội hình kết thúc. Thaỷ loỷngù * * * * * * * * * * * * * * * - Doàn haứng cửù ly heùp - GV dặn dò nhắc nhở thêm D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 25/8/2012 Tiết 5 - Tuần 3 LYÙ THUYEÁT: PHOỉNG TRAÙNH CHAÁN THệễNG KHI HOAẽT ẹOÄNG TDTT (MUẽC 2) a- mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết ý nghĩa của việc phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT. - Biết nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương và cách phòng ngừa 2. Kĩ năng: Vận dụng để phòng, tránh chấn thương khi tập luyện, thi đấu. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. - Thực hiện nếp sống lành mạnh. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Trong lớp học 2. Phương tiện: - GV: SGV, tranh về chấn thương do luyện tập TDTT - HS: Giấy bút C- tiến trình giảng dạy : NOÄI DUNG PHệễNG PHAÙP - tổ chức 3. Baứi mụựi: 1. ổn định tổ chức: Sĩ số: 25 – Vắng: 2. Kiểm tra: Giầy mũ ? Em haừy neõu yự nghúa cuỷa vieọc phoứng traựnh chaỏn thửụng trong taọp luyeọn TDTT? PHOỉNG TRAÙNH CHAÁN THệễNG TRONG HOAẽT ẹOÄNG TDTT(TT) 1. YÙ nghúa cuỷa vieọc phoứng traựnh chaỏn thửụng trong hoaùt ủoọng TDTT. 2. Moọt soỏ nguyeõn nhaõn cụ baỷn ủeồ xaỷy ra chaỏn thửụng vaứ caựch phoứng traựnh. a. Moọt soỏ nguyeõn nhaõn - Khoõng thửùc hieọn moọt soỏ nguyeõn taộc cụ baỷn trong taọp luyeọn vaứ thi ủaỏu TDTT nhử : + Nguyeõn taộc heọ thoỏng: taọp thửụứng xuyeõn, kieõn trỡ, coự heọ thoõng. + Nguyeõn taộc taờng tieỏn: taọp tửứ nheù ủeỏn naởng, tửứ ủụn giaỷn ủeỏn phửực taùp. + Nguyeõn taộc vửứa sửực: phuứ hụùp vụựi khaỷ naờng cuỷa moói ngửụứi. Khoõng ủaỷm baỷo caực nguyeõn taộc veọ sinh trong taọp luyeọn TDTT nhử : + ẹũa ủieồm, phửụng tieọn khoõng baỷo ủaỷm an toaứn, veọ sinh. + Trang phuùc taọp luyeọn khoõng phuứ hụùp. + Moõi trửụứng khoõng ủaỷm baỷo an toaứn + Aờn uoỏng nhieàu trửụực vaứ sau khi taọp… - Khoõng tuaõn thuỷ noọi quy, kyỷ luaọt trong taọp luyeọn vaứ thi ủaỏu. b. Caựch phoứng traựnh: - Khụỷi ủoọng thaọt kyừ trửụực khi taọp luyeọn vaứ thi ủaỏu - Taọp tửứ nheù ủeỏn naởng, tửứ ủụi giaỷn ủeỏn phửực taùp. Khoõng taọp caực ủoọng taực khoự, nguy hieồm khi khoõng coự ngửụứi hửụựng daón, baỷo hieồm. - Sau khi taọp vaứ thi ủaỏu caàn thaỷ loỷng hoài túnh tớch cửùc. - Khi sửực khoỷe coự bieồu hieọn khoõng bỡnh thửụứng caàn baựo cho GV ủeồ coự bieọn phaựp xửỷ lyự. - Doùn veọ sinh saõn taọp, kieồm tra caực duùng cuù taọp luyeọn trửụực khi taọp luyeọn. - Maởc trang phuùc phuứ hụùp vụựi moõn theồ thao taọp luyeọn. - Khoõng aờn nhieàu ngay trửụực vaứ sau khi taọp. Khoõng taộm nửụực laùnh ngay, khong ngoài choừ thoõng gioự. - Taùo neỏp soỏng laứnh maùnh, taọp TDTT thửụứng xuyeõn, khoõng uoỏng rửụùu bia, huựt thuoỏc,vaứ caực ma tuựy. Khoõng ra ao, hoà, soõng, bieồn taọp bụi hoaởc taộm khi khoõng coự ngửụiứ hửụựng daón, baỷo hieồm. - Kieồm tra sú soỏ lụựp - Goùi 2 HS traỷ lụứi caõu hoỷi.GV boồ sung, ghi ủieồm. -? Em haừy keồ veà moọt soỏ chaỏn thửụng khi taọp luyeọn theồ thao maứ em bieỏt (xaỷy ra voựi em hoaởc vụựi ngửụứi khaực ). - ? Theo em nguyeõn nhaõn ủeồ xaỷy ra chaỏn thửụng laứ gỡ ? - ? Theo em coự neõn taọp caực ủoọng taực khoự, phửực taùp khi mụựi hoùc khoõng? -? Coự caàn phaỷi veọ sinh saõn taọp hay khoõng ? vỡ sao ? -? Maởc quaàn taõy vaứ aựo sụmi khi taọp theồ duùc theồ thao coự phuứ hụùp khoõng? Vỡ sao? - Aờn uoỏng nhieàu trửụực khi taọp thửụứng xaỷy ra hieọn tửụùng gỡ ủoỏi vụựi ngửụứi taọp? - Theo em ủeồ phoứng traựnh chaỏn thửụng khi taọp luyeọn TDTT caàn phaỷi laứm gỡ? - ? Vỡ sao phaỷi taọp tửứ nheù ủeỏn naởng, tửứ ủụn giaỷn ủeỏn phửực taùp. - ăn nhieàu trửụực khi taọp luyeọn hoaởc thi ủaỏu toỏt hay khoõng? D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 25/8/2012 Lớp Sĩ số Ngày dạy Tiết (TKB) Tên học sinh vắng 7 26 Tiết 6 - Tuần 3 - ẹHẹN: Ôn Taọp hụùp haứng ngang, doựng haứng, ủieồm soỏ vaứ caựch ủieàu khieồn cuỷa ngửụứi chổ huy CHAẽY NHANH: Ôn: Chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy goựt chaùm moõng. Học: ẹửựng vai hửụựng chaùy-xuaỏt phaựt A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều đứng lại từ hàng dọc 2. Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng đội hình đội ngũ và điều khiển đội hình đội ngũ. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. B- địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây. - HS: Vệ sinh bãi tập, ghế GV, sổ ghi đầu bài. C- tiến trình giảng dạy: Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: ổn định tổ chức: Sĩ số: 26….. VắngVắng: ……… Kiểm tra: Giầy mũ: ………. - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - GV phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động: - Khởi động chung: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - EÙp ngang, eựp doùc 3. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – Chạy gót chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 3- Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. ẹoọi hỡng ủoọi nguừ : - Taọp hụùp haứng doùc, doựng haứng. Nghieõm, Nghổ, Quay traựi, quay phaỷi, quay ủaống sau. - Reứn luyeọn kyừ naờng ủieàu khieồn cuỷa ngửụứi chổ huy 2. Chaùy nhanh : - Moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh(doGV choùn) + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi - ẹửựng vai hửụựng chaùy - xuaỏt phaựt III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác vươn thở, tay, chân, điều hòa… 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa chú ý tập luyện) 3. Bài tập về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8–10 phút 3 phút 5 phút 2 lần 8 nhịp 2 lần 8 nhịp 28–30 phút 13-15 phút 13-15 phút 15m 15m 15m 4 – 5 phút 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 haứng ngang, báo cáo GV * * * * * * * * * * * * * * * ẹộội hình Khụỷi ủoọng GV * * * * * * * * * * * * * * * GV ẹHẹN Đội hình bổ trụù * * * * * * * * * * * * * * * ẹội hình Chaùy nhanh * * * * * * * * * * * * * * * GV cho HS + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi - ẹửựng vai hửụựng chaùy - xuaỏt phaựt Đội hình kết thúc - Doàn haứng cửù ly heùp ẹội hình Thaỷ loỷngù * * * * * * * * * * * * * * * - GV dặn dò nhắc nhở thêm D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: 25/8/2012 Lớp Sĩ số Ngày dạy Tiết (TKB) Tên học sinh vắng 7 26 Tiết 7 - Tuần 4 - ẹHẹN : Ôn ủi ủeàu – ủửựng laùi, ẹi ủeàu voứng traựi, ẹi ủeàu voứng phaỷi. - CHAẽY NHANH: Chaùy bửụực nhoỷ, chaùy naõng cao ủuứi, chaùy goựt chaùm moõng. ẹửựng vai hửụựng chaùy-xuaỏt phaựt CHAẽY BEÀN: Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn; Giụựi thieọu hieọn tửụùng ủau “soực” vaứ caựch khaộc phuùc. A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết cách thực hiện đội hình đội ngũ: đi đều - đứng lại. 2. Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng kĩ năng ĐHĐN và điều khiển đội hình đội ngũ. 3. Thái độ: Có ý thức tự giác học tập môn Thể dục - Có kỉ luật, tác phong nhanh nhẹn, khoẻ mạnh trong hoạt động TDTT và có thói quen giữ gìn vệ sinh. Biết vận dụng những kĩ năng đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và tự tập luyện để giữ gìn, nâng cao sức khoẻ. B. địa điểm - phương tiện: 1. ẹũa ủieồm: Sân thể chất trường TH & THCS Điền Công. 2. Phương tiện: - GV: SGV, còi, đồng hồ bấm giây - HS: Vệ sinh sân bãi, ghế GV, sổ ghi đầu bài C. tiến trình giảng dạy : Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I. PHAÀN MễÛ ẹAÀU : 1. GV nhận lớp: ổn định tổ chức: Sĩ số: 26….. Vắng: Kiểm tra: Giầy mũ: - Cán bộ lớp báo cáo (Sĩ số, dụng cụ, sân bãi, độ an toàn của sân bãi dụng cụ) - Thầy trò chúc sức khỏe đầu giờ học. - Gv phổ biến ngắn gọn nội dung, mục đích yêu cầu của giờ học. - Hỏi về tình hình sức khỏe của HS 2. Khởi động: - Khởi động chung: - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - EÙp ngang, eựp doùc 3. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ – Chạy nâng cao đùi – - Chạy gót chạm mông - Đá lăng trước, sau sang ngang. 3. Kiểm tra bài cũ: II. PHAÀN Cễ BAÛN : 1. ẹoọi hỡng ủoọi nguừ : - Ôn: ẹi ủeàu – ủửựng laùi. + ẹi ủeàu voứng traựi. + ẹi ủeàu voứng phaỷi 2. Chaùy nhanh : - Moọt soỏ ủoọng taực boồ trụù, baứi taọp phaựt trieồn sửực nhanh ( do GV choùn ). + Chaùy bửụực nhoỷ. + Chaùy goựt chaùm moõng + Chaùy naõng cao ủuứi - Hoùc : Ngoài xoồm – xuaỏt phaựt 3. Chaùy beàn: a. Hoùc phaõn phoỏi sửực khi chaùy Chaùy treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn + Nam : 3 voứng saõn + Nửừ : 2 voứng saõn III. PHAÀN KEÁT THUÙC : 1. Hồi tĩnh: Cúi người thả lỏng, hít thở sâu, một số động tác vươn thở, tay, chân, điều hòa… 2. Nhận xét giờ học: - ý thức tham gia học tập (tuyên dương HS tích cực – Phê bình những HS chưa chú ý tập luyện) 3. Hướng dẫn về nhà: - Về nhà tập luyện thêm 8 – 10 phút 2 phút 5 phút 2 lần 8 nhịp 2 lần 8 nhịp 3 phút 28-30phút 12-14 phút 14 -16 phút 15m 15m 15m 6 phút 4-5 phút 2 lần 8 nhịp Lớp trưởng tập hợp lớp thành 3 haứng ngang, báo cáo GV ẹH Khụỷi ủoọng GV * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * *ù ẹội hình Chaùy nhanh GV * * * * * * * * * * * * * * * ẹội hình lyự thuyeỏt GV * * * * * * * * * * * * * * * b. Hieọn tửụùng ủau soực vaứ caựch khaộc phuùc: - Laứ ủau ụỷ vuứng thửụùng vũ hoaởc maùng sửụứn. Suaỏt hieọn khi baột ủaàu, trong, hoaởc sau khi taọp. - Do trỡnh ủoọ keựm, khoõng bieỏt caựch thụỷ khi chaùy hoaởc do aờn uoỏng nhieàu saựt khi taọp.vv…- Khaộc phuùc: chaùy chaọm laùi, hớt thụỷ saõu vaứ caàn khụỷi ủoùng kyừ trửụực khi taọp, taọp tửứ nheù ủeỏn naởng, tửứ ủụn giaỷn ủeỏn phửực taùp, tửứ chaọm ủeỏn nhanh ẹH Thaỷ loỷngù GV * * * * * * * * * * - Doàn haứng cửù ly heùp - GV dặn dò nhắc nhở thêm D. Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 7 20122013.doc