Kế hoạch dạy học tuần 14 lớp ghép 3 + 4

NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ

- Chú ý các từ ngữ: lững thững, huýt sáo, nắng sớm

- Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Ông Ké. Kim Đồng, bọn lính)

- Hiểu ND truyện: Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng.

 

doc31 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch dạy học tuần 14 lớp ghép 3 + 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 14 LỚP GHÉP 3 + 4 THỨ NGÀY TIẾT NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 MÔN TÊN BÀI MÔN TÊN BÀI 2-21-11-2011 1 2 3 4 TĐọc K.Ch TNXH Toán Người liên lạc nhỏ Người liên lạc nhỏ Tỉnh (TP) nơi bạn đang sống Luyện tập Khoa Toán T. Đọc C.Tả Một số cách làm sạch nước Chia một tổng cho một số Chú đất nung Chiếc áo búp bê 3-22-11-2011 1 2 3 4 5 T. Dục Toán C.Tả Đ.Đức T.Chọn Bài thể dục phát triển chung Bảng chia 9 Người liên lạc nhỏ Quan tâm giúp đỡ HXLG Luyện đọc T. Dục LTVC Toán Đ. Đức K.Ch Bài thể dục phát triển chung Luyện tập về câu hỏi Chia cho số có một chữ số Biết ơn thầy giáo, cô giáo. Búp bê của ai? 4-23-11-2011 1 2 3 4 5 T.Viết Toán T. Đọc LTVC T.Chọn Ôn chữ hoa K Luyện tập Nhớ Việt Bắc Ôn về từ chỉ đặc điểm.Ôn câu ATN? Luyện tập toán T. Đọc Khoa Toán TLV Â. nhạc Chú đất nung (tt) Bảo vệ nguồn nước Luyện tập Thế nào là miêu tả Ôn: Trên ngựa ta phi nhanh, … 5-24-11-2011 1 2 3 4 5 C.Tả Toán TNXH M.Thuật T.Công Nhớ Việt Bắc Chia số có hai chữ số cho số có 1CS Tỉnh (TP) nơi bạn đang sống Vẽ con vật quen thuộc Cắt dán chữ H, U L.Sử Đ. Lí Toán LTVC K.Thuật Nhà Trần thành lập HĐ SX của người dân ở ĐBBB Chia một số cho một tích Dùng câu hỏi vào mục đích khác Thêu móc xích (Tiết 2) 6-25-11-2011 1 2 3 4 5 T. Dục Toán TLV Â. Nhạc SHL Bài thể dục phát triển chung Chia số có hai chữ số cho số có 1CS(tt) N-K: Tôi cũng như bác, GTHĐ Học hát: Ngày mùa vui Nhận xét tuần 14 T. Dục TLV Toán M.Thuật SHL Bài thể dục phát triển chung Cấu tạo bài văn miêu tả sự vật Chia một tích cho một số. Vẽ theo mẫu: Mẫu có hai đồ vật Nhận xét tuần 14 ---–— & –—--- TUẦN 14 Thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2011 TIẾT 1 NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn TẬP ĐỌC KHOA HỌC Tên bài NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ MOÄT SOÁ CAÙCH LAØM SAÏCH NÖÔÙC I. Mục tiêu: - Chú ý các từ ngữ: lững thững, huýt sáo, nắng sớm … - Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện và lời các nhân vật (Ông Ké. Kim Đồng, bọn lính) - Hiểu ND truyện: Kim Đồng là một người liên lạc rất nhanh trí, dũng cảm khi làm nhiệm vụ dẫn đường và bảo vệ cán bộ cách mạng. Sau baøi hoïc, HS bieát xöû lí thoâng tin ñeå: - Keå ñöôïc moät soá caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch. - Neâu ñöôïc taùc duïng cuûa töøng giai ñoaïn trong caùch loïc nöôùc ñôn giaûn vaø saûn xuaát nöôùc saïch cuûa nhaø maùy nöôùc - Hieåu ñöôïc söï caàn thieát phaûi ñun soâi nöôùc tröôùc khi uoáng - Ham tìm hieåu, vaän duïng nhöõng ñieàu ñaõ bieát vaøo cuoäc soáng- GD HS bi eát BVMT. II. ĐDDH: - Tranh minh hoạ truyện trong SGK. - Hình trang 56, 57 SGK III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 A. Ổn định tổ chức: B. KTBC: - Đọc bài Cửa tùng và trả lời câu hỏi 3, 4 trong bài? -> HS + GV nhận xét. 1. Ổn định tổ chức: 2. KTBC: Ng nh laøm nöôùc bò oâ nhieãm Vì sao nguoàn nöôùc bò nhieãm baån? GV nhaän xeùt, chaám ñieåm 14p 2 C- Daïy baøi môùi: 1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc: 2. Luyện đọc: a) GV đọc diễn cảm toàn bài: - GV hướng dẫn cách đọc - GV nêu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. b)HD HS luyện đọc kết hợp với giải nghĩa từ. - Đọc từng câu. -HD HS luyện đọc từ khó. - Đọc từng đoạn trước lớp + GV hướng dẫn HS đọc đúng một số câu + GV gọi HS giải nghĩa từ. - Đọc từng đoạn trong nhóm. - Cả lớp đồng thanh đọc 3.Daïy baøi môùi:* Giôùi thieäu baøi: * Hoaït ñoäng 1: Moät soá caùch laøm saïch nöôùc GV: Keå ra moät soá caùch laøm saïch nöôùc maø gia ñình hoaëc ñòa phöông baïn ñaõ söû duïng Sau khi HS phaùt bieåu, GV giaûng: thoâng thöôøng coù 3 caùch laøm saïch nöôùc Loïc nöôùc TD: taùch caùc chaát ko bò hoaø tan ra khoûi nöôùc b) Khöû truøng nöôùc: Ñeå dieät vi khuaån, c)Ñun soâi: phaàn lôùn vi khuaàn cheát heát, muøi nöôùc khöû truøng cuõng heát - GV neâu caâu hoûi vôùi caû lôùp: keå teân caùc caùch laøm saïch nöôùc vaø taùc duïng cuûa töøng caùch 14p 3 3.T×m hiÓu bµi - Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?(HSY) - Vì sao bác cán bộ phải đóng một vai ông già Nùng?(Nhóm ) - Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào? - Tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch? - Nêu nội dung chính của bài?(HSG) * Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh loïc nöôùc GV höôùng daãn laøm thöïc haønh , thaûo luaän theo caùc böôùc trong SGK trang 56 - GV theo doõi, giuùp ñôõ. Keát luaän: Nguyeân taéc chung cuûa loïc nöôùc ñôn giaûn laø:-Than cuûi coù taùc duïng haáp thuï nhöõng muøi laï vaø maøu trong nöôùc Caùt, soûi coù taùc duïng loïc nhöõng chaát khoâng hoaø tan.Kquaû laø nöôùc ñuïc trôû thaønh nöôùc trong, nhöng pp naøy khoâng laøm cheát ñöôïc caùc vi khuaån gaây beänh coù trong nöôùc. Vì vaäy sau khi loïc, nöôùc chöa duøng ñeå uoáng ngay ñöôïc * Hoaït ñoäng 3: Quy trình SX nöôùc saïch -HSoïc caùc thoâng tin trong SGK trang 57 vaø traû lôøi trước lớp. -GV yeâu caàu HS ñaùnh soá thöù töï vaøo coät caùc giai ñoaïn cuûa daây chuyeàn saûn xuaát nöôùc saïch vaø nhaéc laïi daây chuyeàn naøy theo ñuùng thöù tö.ï GV neâu caùc caâu hoûi: Nöôùc ñaõ ñöôïc laøm saïch baèng caùc caùch treân ñaõ uoáng ngay ñöôïc chöa? Taïi sao? Muoán coù nöôùc uoáng ñöôïc chuùng ta phaûi laøm gì? Taïi sao? Keát luaän :-SGK. -GV tích hợp GDBVMT. 3p 4 4. .Cuûng coá- daën doø: -GV nhận xét tiết học -Chuyển tiết 2 4.Cuûng coá- daën doø:-GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. Chuaån bò baøi: Baûo veä nguoàn nöôùc TIẾT 2 NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN TOÁN Tên bài NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ CHIA MOÄT TOÅNG CHO MOÄT SOÁ I. Mục tiêu: A.Tập đọc: HS đọc trôi chảy được một đoạn văn B. Kể chuyện: 1. Rèn luyện kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ 4 đoạn của câu chuyện, HS kể lại được từng đoạn của câu chuyện "Người liên lạc nhỏ".dựa theo tranh minh họa.Giọng kể linh hoạt, phù hợp với diễn biến của câu chuyện. 2. Rèn kỹ năng nghe. 1.Kieán thöùc: -Hieåu & phaùt bieåu thaønh lôøi tính chaát moät toång chia cho moät soá. Thoâng qua baøi taäp phaùt hieän ra tính chaát moät hieäu chia cho moät soá. 2.Kó naêng: - Vaän duïng vaøo tính toaùn. II. ĐDDH: Tranh minh họa trong SGK III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 1.Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết dạy 1.OÅn ñònh: 2.KTBC: 1HS nêu miệng BT5 tiết trước. -GV nhận xét, ghi điểm. 15p 2 2.Dạy bài mới: a. Luyeän ñoïc laïi: - GV đọc diễm cảm đoạn 3 - GV hướng dẫn HS cách đọc -HS thi đọc đoạn 3. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt 3.Bài mới: Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn HS tìm hieåu tính chaát moät toång chia cho moät soá. GV vieát baûng: (35 + 21) : 7, yeâu caàu HS tính. Yeâu caàu HS tính tieáp: 35 : 7 + 21 : 7 Yeâu caàu HS so saùnh hai keát quaû GV vieát baûng :(35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 Cho caû lôùp so saùnh theâm moät soá ví duï: (24 + 12) : 6 vôùi 24 : 6 + 12 : 6 GV gôïi yù ñeå HS neâu: Töø ñoù ruùt ra tính chaát: Khi chia moät toång cho moät soá ta coù theå chia töøng soá haïng cho soá chia, roài coäng caùc keát quaû tìm ñöôïc. GV löu yù : Ñeå tính ñöôïc nhö ôû veá beân phaûi thì caû hai soá haïng ñeàu phaûi chia heát cho soá chia. 18p 3 b. Höôùng daãn HS keå töøng ñoaïn: b1. GV giao nhieäm vuï: - GV yêu cầu - HS chú ý nghe b2. HD HS keå chuyện theo tranh - HS quan sát 4 bức tranh minh hoạ - 1 HS khá giỏi kể mẫu đoạn 1 theo tranh 1 - Từng cặp HS tập kể - 3 HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp -> HS nhận xét bình chọn bạn kể hay nhất. -> GV nhận xét ghi điểm. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi taäp 1:Tính theo hai caùch. Baøi 1a -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? -GV ghi leân baûng bieåu thöùc : ( 15 + 35 ) : 5 -GV : Vì bieåu thöùc coù daïng laø toång chia cho moät soá , caùc soá haïng cuûa toång ñeàu chia heát cho soá chia neân ta coù theå thöïc hieän theo 2 caùch nhö treân. –HS làm bài vào vở, 1HS làm trên bảng lớp. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS Baøi 1b : -Ghi leân baûng bieåu thöùc : 12 : 4 + 20 : 4 -Caùc em haõy tìm hieåu caùch laøm vaø laøm baøi theo maãu. Baøi 2: -GV vieát leân baûng bieåu thöùc:( 35 – 21 ) : 7 -2HS thöïc hieän tính gt bieåu thöùc theo hai caùch. -Yeâu caàu caû lôùp nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. -Hai HS vöøa leân baûng neâu caùch laøm cuûa mình. -Nhö vaäy khi coù moät hieäu chia cho moät soá maø caû soá bò tröø vaø soá tröø cuûa hieäu cuøng chia heát cho soá chia ta coù theå laøm nhö theá naøo ? -GV : Ñoù laø tính chaát moät hieäu chia cho moät soá - HS laøm tieáp caùc phaàn coøn laïi cuûa baøi -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 3:-HS ñoïc toùm taét BT vaø trình baøy lôøi giaûi. -GV chöõa baøi , yeâu caàu HS nhaän xeùt caùch laøm thuaän tieän. -Nhaän xeùt cho ñieåm HS. 2p 4 3. Cuûng coá – daën doø: - Qua câu chuyện em thấy anh Kim Đồng là người như thế nào - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. -GV liên hệ giáo dục * Đánh giá tiết học. 4.Cuûng coá- Daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën doø HS laøm baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm vở BTT vaø chuaån bò baøi sau. TIẾT 3: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn TNXH TẬP ĐỌC Tên bài TỈNH (THÀNH PHỐ) NƠI BẠN ĐANG SỐNG CHUÙ ÑAÁT NUNG I. Mục tiêu: Sau bài học HS biết: - Kể tên một số cơ quan hành chính, văn hoá giáo dục, y tế …ở địa phương. (HSG nói về một danh lam, di tích lịch sử hay đặc sản của địa phương) -Cần có ý thức gắn bó, yêu quê hương. -GDKN:KN tìm kiếm và xử lí thông tin -Hieåu caùc töø ngöõ trong baøi: oâng Hoøn Raám, chaøng kò só. -Hieåu ND truyeän: Chuù beù Ñaát can ñaûm, muoán trôû thaønh ngöôøi khoeû maïnh, laøm ñöôïc nhieàu vieäc coù ích ñaõ daùm nung mình trong löûa ñoû. -HS ñoïc löu loaùt toaøn baøi. -Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên vôùi gioïng hoàn nhieân, khoan thai; nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm; ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi keå vôùi lôøi caùc nhaân vaät -Can ñaûm, daùm ñoái ñaàu vôùi thöû thaùch. II. ĐDDH: -Các hình trong SGK trang 52, 53, 54, 55 -Tranh ảnh về một số cơ quan của Tỉnh QN Tranh minh hoaï trong SGK III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 1.OÅn ñònh: 2.KTBC: - Kể tên những trò chơi mà em đã cùng các bạn chơi ? -Khi thấy bạn của mình chơi những trò chơi nguy hiểm, em phải làm gì? -> HS + GV nhận xét 1.OÅn ñònh: 2.KTBC: Vaên hay chöõ toát -2 HS noái tieáp nhau ñoïc baøi & traû lôøi caâu hoûi GV nhaän xeùt & chaám ñieåm 12p 2 3.Dạy bài mới: a/ GTB: GV nêu mục tiêu bài học b/Dạy bài mới: a) HĐ 1: Quan sát theo cặp, làm việc với SGK. Bước 1: làm việc theo nhóm - GV yêu cầu các em quan sát theo nhóm. - GV đi đến các nhóm và nêu câu hỏi gợi ý VD: Kể tên những cơ quan hành chính, văn hoá, y tế, giáo dục cấp tỉnh... - Bước 2: GV gọi các nhóm trình bày * Kết luận: Ở mỗi tỉnh (thành phố) đều có các cơ quan: Hành chính, văn hoá , giáo dục, y tế … để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất , tinh thần và sức khoẻ của nhân dân. 3. Baøi môùi: a . Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu chuû ñieåm b. Höôùng daãn luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi * Luyeän ñoïc - GV giuùp HS chia ñoaïn baøi taäp ñoïc -GV yeâu caàu HS luyeän ñoïc theo trình töï caùc ñoaïn trong baøi (ñoïc 2, 3 löôït) +Luyện đọc từ khó +Tìm hiểu các từ khó trong bài. - Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi toaøn baøi - GV ñoïc dieãn caûm caû baøi Chuù yù nhaán gioïng nhöõng töø ngöõ gôïi taû, gôïi caûm: raát baûnh, thaät ñoaûng, aám, khoan khoaùi, noùng raùt, luøi laïi, nhaùt theá, daùm xoâng pha, nung thì nung 13p 3 b) Hoạt động 2: Nói về tỉnh (thành phố ) nơi bạn đang sống. Bước 1: (GDKN tìm kiếm và xử lí thông tin) + GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh (đã chuẩn bị) nói về các cơ sở văn hoá, GD, hành chính, y tế của tỉnh QN * Tìm hieåu baøi : +GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 Cu Chaét coù nhöõng ñoà chôi naøo? Chuùng khaùc nhau theá naøo? GV nhaän xeùt & choát yù + GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 2 Chuù beù Ñaát ñi ñaâu & gaëp chuyeän gì? GV nhaän xeùt & choát yù + GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 -Vì sao chuù beù Ñaát qđịnh trôû thaønh Ñaát Nung? -Chi tieát “nung trong löûa”töôïng tröng cho ñieàu gì? GV nhaän xeùt & choát yù -1HS nêu nội dung bài. GV liên hệ giáo dục 6p 4 Bước 2: GV hướng dẫn HS giới thiệu -> HS + GV nhận xét, tích hợp giáo dục BVMT * Luyeän ñoïc dieãn caûm GV môøi HS ñoïc toaøn truyeän theo caùch phaân vai GV höôùng daãn ñeå HS coù gioïng ñoïc phuø hôïp vôùi tình caûm, thaùi ñoä cuûa nhaân vaät GV treo baûng phuï coù ghi ñoaïn vaên caàn ñoïc dieãn caûm (OÂng Hoøn Raám c ……… thaønh Ñaát Nung) HS thi đọc. –Gv nhận xét, ghi điểm. 2p 5 4. Cuûng coá_ Daën doø: - Nêu lại nội dung bài đọc? (1HS) - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau. * Đánh giá tiết học. 3./ Cuûng coá - daën doø:- GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS trong giôø hoïc Yeâu caàu HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc baøi vaên, chuaån bò baøi: Chuù Ñaát Nung (tt) TIẾT 4: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn TOÁN CHÍNH TẢ Tên bài LUYỆN TẬP CHIEÁC AÙO BUÙP BE I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố cách so sánh các khối lượng - Củng cố các phép tính với số đo khối lượng, vận dụng để so sánh khối lượng và để giải các bài toán có lời văn. - Biết sử dụng cân đồng hồ để cân một vài đồ dùng học tập. -Nghe – vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng ñoaïn vaên Chieác aùo buùp beâ -Laøm ñuùng caùc baøi taäp phaân bieät nhöõng tieáng coù aâm ñaàu s/x hoaëc vaàn aât/aâc deã laãn. -Trình baøy baøi caån thaän, saïch seõ.Coù yù thöùc reøn chöõ vieát ñeïp. II. ĐDDH: 1 cân đồng hồ loại nhỏ từ 2 kg -> 5 kg Bảng phụ III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 1/ Ổn định: 2/ Baøi cuõ:- -1000g = ?g -Giải toán: Mỗi túi đường: 50 g 9 túi :…g ? -> GV nhận xét 1/ Ổn định: 2. KTBC: Yeâu caàu HS töï tìm & viết 6 tieáng coù aâm ñaàu l/n hoaëc coù vaàn im/ieâm GV nhaän xeùt & chaám ñieåm 18p 2 3/ Baøi môùi: a)Giôùi thieäu baøi: b/Dạy bài mới: Bài 1: Thực hiện các phép tính với số đo khối lượng bằng cách so sánh - GV gọi HS nêu yêu cầu -HS làm bài vào bảng con. - GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng Bài 2: Vận dụng các phép tính và số đo khối lượng để giải toán có lời văn - GV gọi HS nêu yêu cầu BT 2 - GV HD HS tìm hiểu đề bài. -Gọi 1 HS lên bảng làm; lớp làm vào vở. -GV theo dõi HS làm bài - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét ghi điểm. 2. Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng1: HD HS nghe - vieát chính taû *GV ñoïc ñoaïn vaên caàn vieát chính taû 1 löôït Noäi dung ñoaïn vaên naøy laø gì? - HS ñoïc thaàm laïi ñoaïn vaên caàn vieát & cho bieát nhöõng töø ngöõ caàn phaûi chuù yù khi vieát baøi GV yeâu caàu HS vieát nhöõng töø ngöõ deã vieát sai vaøo baûng con *GV ñoïc töøng cuïm töø 2 löôït cho HS vieát GV ñoïc toaøn baøi chính taû 1 löôït *GV chaám baøi 1 soá HS & yeâu caàu töøng caëp HS ñoåi vôû soaùt loãi cho nhau GV nhaän xeùt chung 12p 3 Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu + Khi thực hiện phép tính 1kg - 400g thì phải làm như thế nào? - GV theo dõi HS làm bài tập. -GV chấm bài , nhận xét. Bài 4: Thực hành cân - GV gọi HS nêu yêu cầu -GV quan sát HS làm bài tập, nhận xét. Hoaït ñoäng 2: HD HS laøm baøi taäp chính taû Baøi taäp 2a: -GV đưa bảng phụ ghi BT, 1HS làm trên bảng. GV nhaän xeùt keát quaû baøi laøm cuûa HS, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Lôøi giaûi ñuùng: xinh xinh – trong xoùm – xuùm xít – maøu xanh – ngoâi sao – khaåu suùng – sôø – “Xinh nhæ?” – noù sôï Baøi taäp 3a:-Löu yù HS: tìm ñuùng tính töø theo ñuùng yeâu caàu cuûa baøi HS trao đổi, trả lời.GV nhaän xeùt, chốt ý đúng. 2p 5 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhắc lại nội dung bài -Về nhà làm bài tập trong vở BTT 3. Cuûng coá, daën doø: GV nhaän xeùt tinh thaàn, thaùi ñoä hoïc taäp cuûa HS. Nhaéc nhöõng HS vieát sai chính taû ghi nhôù ñeå khoâng vieát sai nhöõng töø ñaõ hoïc Chuaån bò baøi:(N–v) Caùnh dieàu tuoåi thô ---–— & –—--- Thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2011 TIẾT 1: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn THỂ DỤC THỂ DỤC Tên bài ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG OÂn baøi TD phaùt trieån chung . I. Mục tiêu: - Ôn lại bài thể dục phát triển chung, yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. - Chơi trò chơi "Đưa ngựa" yêu cầu biết cách chơi một cách tương đối chủ động. -OÂn baøi Theå duïc phaùt trieån chung . Yeâu caàu thuoäc thöù töï ñoäng taùc vaø taäp töông ñoái ñuùng . -Troø chôi “ Ñua ngöïa” . Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi chuû ñoäng . II. ĐDDH: cßi, kÎ s©n - Saân tröôøng , GV chuaån bò 1 coøi . III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 8p 1 A. PhÇn më ®Çu - GV nhËn líp, phæ biÕn ndung, yªu cÇu bµi häc. -HS khëi ®éng theo HD cña GV + GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm theo nhÞp +Ch¬i trß ch¬i: Diệt con vật có hại A. PhÇn më ®Çu -GV neâu noäi dung yeâu caàu giôø hoïc . -Khôûi ñoäng caùc khôùp,ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt --Troø chôi : Diệt con vật có hại 22p 2 B. PhÇn c¬ b¶n: 1. Ôn bài tập thể phát triển chung 8 động tác + GV ôn luyện cho cả lớp 8 động tác 3 lần. + Các lần sau cán sự hô, HS tập -> GV quan sát sửa sai cho HS 2. Chơi trò chơi: Đua ngựa - GV nêu lại tên và cách chơi + HS chơi trò chơi -> GV quan sát HS chơi trò chơi và nhận xét. B. PhÇn c¬ b¶n: a) Baøi TD phaùt trieån chung : - OÂn caû baøi TD 3-4 laàn L1: Cho HS taäp , moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . L2 ; HS taäp töøng nhòp ñeå döøng laïi söûa chöõa . L3 : Caùn söï vöøa hoâ cho caû lôùp taäp . b)Troø chôi vaän ñoäng GV phoå bieán teân troø chôi , caùch chôi vaø luaät chôi cho HS chôi thöù ,sau ñoù HS thöïc hieâïn chôi. 5p 3 C.Phaàn keát thuùc: - §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t. - GV hÖ thèng bµi häc – NX giê häc C.Phaàn keát thuùc: -- §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t. - Gv hệ thống bài học, Nhận xét tiết học TIẾT 2: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn TOÁN LTVC: Tên bài BẢNG CHIA 9 LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÂU HOÛI I. Mục tiêu: Giúp HS: - Lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9. - Bước đầu thuộc bảng chia 9 và vận dụng trong giải toán ( có một phép chia 9) -Rèn kĩ năng tính toán. -Böôùc ñaàu nhaän bieát moät daïng caâu coù töø nghi vaán nhöng khoâng duøng ñeå hoûi. -Luyeän taäp nhaän bieát moät soá töø nghi vaán & ñaët caâu vôùi caùc töø nghi vaán aáy. -Yeâu thích tìm hieåu Tieáng Vieät. II. ĐDDH: Các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn Bảng phụ viết 3 caâu hoûi cuûa BT3 III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 5p 1 1. Ổn định: 2. Bài cũ: -Đọc bảng nhân 9 ? -> HS + GV nhận xét. 1. Ổn định: 2. Bài cũ: + Caâu hoûi duøng ñeå laøm gì? Cho ví duï. + Em nhaän bieát caâu hoûi nhôø nhöõng daáu hieäu naøo? Cho ví duï. + Cho ví duï veà moät caâu hoûi em duøng ñeå töï hoûi mình. GV nhaän xeùt & chaám ñieåm 15p 2 3. Bài mới: 1. Hoạt động 1: GT phép chia a) Nêu phép nhân 9: - Có 3 tấm bìa mỗi tấp có 9 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn? 27 chấm tròn. - Nêu phép chia 9: - Có 27 chấm tròn trên các tấm bìa, mỗi tấm có 9 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa? 9 chấm tròn c. Từ phép nhân 9 ta lập được phép chia 9. Từ 9 x 3 = 27 `ta có 27 : 9 = 3 2. Hoạt động 2: Lập bảng chia 9 -GV hướng dẫn cho HS lập bảng chia 9. - GV tổ chức cho HS học bảng chia 9 - GV gọi HS thi đọc - GV nhận xét ghi điểm. 3. Bài mới: a. Giôùi thieäu baøi: b. Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi taäp 1: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp HS nêu câu trả lời. Baøi taäp 2: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp GV phaùt phieáu cho từng HS, moãi em vieát nhanh 7 caâu hoûi öùng vôùi 7 töø ñaõ cho. GV nhaän xeùt, chaám ñieåm baøi laøm cuûa caùc nhoùm, keát luaän HS laøm baøi toát nhaát. Baøi taäp 3: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp GV môøi 3 HS leân baûng gaïch döôùi töø nghi vaán trong moãi caâu hoûi. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng: coù phaûi – khoâng; phaûi khoâng; aø. 15p 3 3. Hoạt động 3: Thực hành * Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm nêu miệng kết quả -> GV nhận xét- ghi điểm * Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu. - 2 HS nêu yêu cầu BT - HS tính nhẩm, nêu kết quả miệng. -> GV nhận xét * Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu. - GV gọi 1HS làm bài trên bảng - GV gọi HS nhận xét * Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu cách làm -> làm bài vào vở - GV chấm bài, nhận xét. Baøi taäp 4:-GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp HS làm bài vào vở. GV nhaän xeùt, ghi điểm. Baøi taäp 5: GV môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp GV: trong 5 caâu ñaõ cho coù nhöõng caâu khoâng phaûi laø caâu hoûi. Nhieäm vuï cuûa caùc em phaûi tìm ra nhöõng caâu naøo khoâng phaûi laø caâu hoûi, khoâng ñöôïc duøng daáu chaám hoûi. Ñeå laøm ñöôïc BTnaøy, caùc em caàn phaûi naém chaéc: Theá naøo laø caâu hoûi? HS tieáp noái nhau ñoïc caâu hoûi ñaõ ñaët – moãi em ñoïc 3 caâu. GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng 2p 4 4.Cuûng coá , daën doø: - HS đọc lại bảng chia 9 - Về nhà học bài và chuẩn bị bài,. * Đánh giá tiết học. 3. Cuûng coá, daën doø: -Nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu HS veà nhaø vieát vaøo vôû 2 caâu coù duøng töø nghi vaán nhöng khoâng phaûi laø caâu hoûi, khoâng ñöôïc duøng daáu chaám hoûi. Chuaån bò baøi: Duøng caâu hoûi vaøo muïc ñích khaùc. TIẾT 3: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn CHÍNH TẢ TOÁN Tên bài NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ CHIA CHO SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ I. Mục tiêu: 1. Rèn luyện kỹ năng viết chính tả: 2. Nghe viết chính tả một đoạn trong bài "Người liên lạc nhỏ". Viết hoa chữ cái chỉ tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng. 3. Làm đúng các bài tập phân biệt cặp, vần dễ lẫn (ay/ây), âm chính (i/iê). Giuùp HS: -Reøn luyeän kyõ naêng thöïc hieän pheùp chia soá coù nhieàu chöõ soá cho soá coù moät chöõ soá. -AÙp duïng pheùp chia cho soá coù moät chöõ soá ñeå giaûi caùc baøi toaùn coù lieân quan. II. ĐDDH: baûng phuï III. Các hoạt động dạy- học: TG HĐ 4p 1 A. Ổn định: B. Baøi cuõ: - GVđọc: Huýt sáo, hít thở, suýt ngã. 3HS viết bảng con. -> GV nhận xét chung. 1.OÅn ñònh: 2.KTBC: Moät toång chia cho moät soá. GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø trong vở BTT. GV nhaän xeùt 12p 2 C. Daïy baøi môùi:1. Giôùi thieäu baøi : 2. Hướng dẫn HS nghe viết. a) Hướng dẫn HS chuẩn bị. - GV đọc đoạn chính tả. - GV giúp HS nhận xét bài chính tả. + Trong đoạn vừa đọc có những tên riêng nào cần viết hoa? + Câu nào trong đoạn văn là lời của nhân vật? Lời đó được viết thế nào? - GV đọc tiếng khó: Nùng, lên đường ... -HS viết bảng con.-> GV nhận xét. 3.Baøi môùi: a.Giôùi thieäu baøi: Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn tröôøng hôïp chia heát: 128 472 : 6 = ? -GV vieát leân baûng pheùp chia, yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp chia. -Pheùp chia 128 472 : 6 laø pheùp chia heát hay pheùp chia coù dö ? -Löu yù HS moãi laàn chia ñeàu tính nhaåm: chia, nhaân, tröø nhaåm. b.Höôùng daãn thöû laïi:Laáy thöông nhaân vôùi soá chia phaûi ñöôïc soá bò chia. Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tröôøng hôïp chia coù dö: 230 859 : 5 = ? -GV vieát leân baûng pheùp chia 230859 : 5, yeâu caàu HS ñaët tính ñeå thöïc hieän pheùp chia naøy. -Pheùp chia 230 859 : 5 laø pheùp chia heát hay pheùp chia coù dö ? -Vôùi pheùp chia coù dö chuùng ta phaûi chuù yù ñieàu gì ? Löu yù HS moãi laàn chia ñeàu tính nhaåm: chia, nhaân, tröø nhaåm. b.Höôùng daãn thöû laïi: 14p b) GV đọc bài-HS viết bài - GV quan sát uốn lắn thêm cho HS c) Chấm chữa bài. - GV đọc lại bài - GV thu bài chấm điểm. - GV nhận xét bài viết. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Baøi taäp 1: -Cho HS töï laøm baøi. -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. Baøi 2: -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. -Cho HS töï toùm taét baøi toaùn vaø laøm bài vào vở. 6p 3 3. Hướng dẫn HS làm BT. a) Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm bài - GV nhận xét kết luận bài đúng :Cây sung/ Chày giã gạo; dạy học/ ngủ dậy - số bảy/ đòn bẩy. b) Bài tập 3 (b): - Gọi HS nêu yêu cầu - GV đưa 2 bảng phụ ghi BT 3b; 2HS làm thi -> GV nhận xét bài đúng. Thứ tự cần điền: tìm, dìm, chim, hiểm Baøi 3 -GV goïi HS ñoïc ñeà baøi. -Vaäy coù taát caû bao nhieâu chieác aùo ? -Moät hoäp coù maáy chieác aùo ? -Muoán bieát xeáp ñöôïc nhieàu nhaát bao nhieâu chieác aùo ta phaûi laøm pheùp tính gì ? - GV yeâu caàu HS laøm baøi. -GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS 2p 5 4. Cuûng coá, daën doø: - Nêu lại ND bài? (1HS) - Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. * Đánh giá tiết học. 4.Cuûng coá- Daën doø: -Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën doø HS laøm baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâmvaø chuaån bò baøi sau TIẾT 4: NHÓM TRÌNH ĐỘ 3 NHÓM TRÌNH ĐỘ 4 Môn ĐẠO ĐỨC ĐẠO ĐỨC Tên bài QUAN TÂM GIÚP ĐỠ HÀNG XÓM LÁNG GIỀNG BIEÁT ÔN THAÀY GIAÙO, CO GIAÙO (Tieát 1) I. Mục tiêu: 1. Học sinh hiểu: Nêu được một số việc làm thể hiện quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng. 2. Biết quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng bằng những việc làm phù hợp với khả năng. 3. HS có thái độ tôn trọng , quan tâm tới hàng xóm, láng giềng. Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng: -HS hieåu: Coâng lao cuûa caùc thaày giaùo, coâ giaùo ñoái vôùi HS. -HS hieåu phaûi kính troïng, bieát ôn, yeâu quyù thaày giaùo, coâ giaùo. -Bieát baø

File đính kèm:

  • docTUAN 14.doc