Trắc nghiệm Hóa học Lớp 11 nâng cao - Lần 2 - Mã đề: 321

 1/ Một ankin khi hidro hóa hoàn toàn thu được i-pentan, ankin đó là:

 a 2-metylBut-1-in b 2-metylBut-2-in c 3-metylBut-2-in d 3-metylBut-1-in

 2/ Khi cho etilen vào dung dịch brom dư thu được sản phẩm hữu cơ là:

 a 1,1-đibrometan b etylbromua c monobrometan d 1,2-đibrometan

 3/ Để loại bỏ tạp chất eten lẫn trong khí etan người ta dùng :

 a dd AgNO3/NH3 b Benzen c Cacbontetraclorua d dd Brom

 4/ Trộn clo với Toluen theo tỉ lệ mol 1:1 rồi đưa ra ngoài ánh sáng, sản phẩm hữu cơ thu được là:

 a BenzylClorua b PhenylClorua c p-CloToluen d o-CloToluen

 5/ Có mấy ankadien liên hợp có CTPT C5H8 ?

 a 4 b 3 c 2 d 1

 6/ Đốt cháy hoàn toàn 1,2 lit ankan A (đo ở đk thường) thì cần 6 lit ôxi lấy ở cùng đk. CTPT của A là:

 a C2H6 b C4H10 c CH4 d C3H8

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/07/2022 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Hóa học Lớp 11 nâng cao - Lần 2 - Mã đề: 321, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra lớp 11 nâng cao lần 2 Môn HOÁ HỌC Thời gian 60 phút Mã đề:321 Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 1/ Một ankin khi hidro hóa hoàn toàn thu được i-pentan, ankin đó là: a 2-metylBut-1-in b 2-metylBut-2-in c 3-metylBut-2-in d 3-metylBut-1-in 2/ Khi cho etilen vào dung dịch brom dư thu được sản phẩm hữu cơ là: a 1,1-đibrometan b etylbromua c monobrometan d 1,2-đibrometan 3/ Để loại bỏ tạp chất eten lẫn trong khí etan người ta dùng : a dd AgNO3/NH3 b Benzen c Cacbontetraclorua d dd Brom 4/ Trộn clo với Toluen theo tỉ lệ mol 1:1 rồi đưa ra ngoài ánh sáng, sản phẩm hữu cơ thu được là: a BenzylClorua b PhenylClorua c p-CloToluen d o-CloToluen 5/ Có mấy ankadien liên hợp có CTPT C5H8 ? a 4 b 3 c 2 d 1 6/ Đốt cháy hoàn toàn 1,2 lit ankan A (đo ở đk thường) thì cần 6 lit ôxi lấy ở cùng đk. CTPT của A là: a C2H6 b C4H10 c CH4 d C3H8 7/ Đốt cháy V lit hỗn hợp gồm 2 anken thu 4,48 lit CO2(đktc) cần một thể tích oxi đo cùng điều kiện là: a 8,96 lit b 6,72 lit c 5,60 lit d không xác định 8/ Cho i-pren tác dụng với Brom theo tỉ lệ 1:1 thì thu tối đa mấy đồng phân cấu tạo có cùng CTPT C5H8Br2? a 3 b 2 c 1 d 4 9/ Người ta có thể điều chế trực tiếp Axetilen bằng : a Metan, Canxicacbua b Đá vôi, Natriaxetat c Canxiaxetat d Than đá và đá vôi 10/ Hoá chất dùng để tách Eten ra khỏi hỗn hợp với etan là: a dd thuốc tím b dd Brom và NaOH c dd Brom và Zn d dd AgNO3/NH3 11/ Khi cho axetilen tác dụng với nước có xúc tác HgSO4, đun nóng nhẹ người ta thu được: a Andehit axetic b Axit axetic c rượu Etylic d rượu Vinylic 12/ Đốt cháy hoàn toàn V lit hỗn hợp gồm etin và but-1-in (đktc) thu 6,72 lit CO2 và 3,6g H2O. Giá trị của V là: a 2,24 lit b 1,568 lit c 1,12 lit d 1,792 lit 13/ 7g hỗn hợp 2 anken kế tiếp có thể tích 1,792 lit (đk OOC và 2,5atm). Phần trăm thể tích của anken nhỏ trong hỗn hợp là: a 50% b 30% c 60 % d 40% 14/ Chất nào không tác dụng với dd AgNO3/NH3? a But-2-in b But-1-in c Propin d Etin 15/ 0,7g một anken có thể làm mất màu 16g dung dịch Brom (trong dung môi CCl4) có nồng độ 12,5%. CTPT của anken là: a C4H8 b không rõ c C3H6 d C5H10 16/ Trong số các anken 5C, có mấy chất có đồng phân hình học? a 3 b 0 c 2 d 1 17/ Đề hidro hoá n-pentan thu được mấy anken? a rất nhiều b 1 c 3 d 2 18/ Khi đun Natriaxetat với NaOH đặc có CaO xúc tác, chất hữu cơ thu được là: a Axit Axetic b Natricacbonat c Metan d Axit Fomic 19/ Từ Axetilen, cần ít nhất mấy phản ứng để có Buta-1,3-đien? a 3 b 1 c 4 d 2 20/ Một tên gọi khác của Buta-1,3-đien là: a i-Pren b i-Pentan c neo-Pentan d đi Vinyl 21/ Etylbenzen được điều chế trực tiếp từ cặp chất nào cho sau đây: a Toluen, Metan b Benzen, Metylclorua c Benzen, Metan d Benzen, Etilen 22/ Một hidrocacbon A không no chiếm thể tích 1,68 lit ở điều kiện 200C, 1atm. Đó là chất nào cho dưới đây: a C4H8 b C3H8 c C6H12 d C5H12 23/ Cho 2,464 lit hỗn hợp (đktc) gồm 2 anken dạng khí vào dung dịch brom dư. Số gam brom phản ứng là: a 26,4g b 8,8g c 35,2g d 17,6g 24/ Thuốc thử có thể nhận ra các chất: Hexan, hex-1-en, metylbenzen trong các lọ riêng biệt là: a Br2 / Fe, to b dd KMnO4 c dd AgNO3/NH3 d dd Br2 25/ Hai chất 2-metylbutan và pentan khác nhau về: a Số liên kết cộng hoá trị b Công thức cấu tạo c Công thức phân tử d Số nguyên tử Cacbon 26/ Nếu đốt cháy 0,2 mol hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng thì thu 15,68 lit CO2 và 9 gam nước. Hai hidrocacbon đó là: a không rõ b C3H4, C4H6 c C2H2, C5H8 d C2H2, C4H4 27/ Khi cho benzen t/d với brom theo tỉ lệ 1:1 có Fe xúc tác, sản phẩm hữu cơ thu được là: a o-BrômTluen b BenzylBromua c PhenylBromua d Hexabrombenzen 28/ Đốt cháy hoàn toàn 1,8g ankan A thu được khối lượng CO2 nhiều hơn nước 2,8g. CTPT của A là: a C5H12 b C4H10 c C2H6 d C3H8 29/ Có 5 tên gọi: Clorofom, Etylclorua, Metylclorua, Cloetan, Clometan. Hỏi đó là tên của mấy chất? a 5 b 2 c 4 d 3 30/ Để phân biệt etan và eilen, dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất? a p/ư đốt cháy b p/ư trùng hợp c p/ư cộng hiđro d với dd thuốc tím

File đính kèm:

  • doctrac_nghiem_hoa_hoc_lop_11_nang_cao_lan_2_ma_de_321.doc